મૃત્યુ પર વિજય - 11 Harshad Prajapati દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શેયર કરો

મૃત્યુ પર વિજય - 11

«fhý-11

ËuðÞkLke yLku Ér»kíkkyu ÍqtÃkze{kt ykðeLku ÍqtÃkzeLkk Ëhðkò WÃkh ÷kfzkLkwt ÃkkxeÞwt økkuXðe ËeÄwwt. hkrºkLkku [kufeËkh ÃkkuíkkLke Vhs çkòððk {kxu nksh ÚkE økÞku níkku. ËuðÞkLke yLku Ér»kíkk çkÒku ˼oLke ÃkÚkkhe WÃkh çkuMkeLku hkrºk¼kusLk fhðk ÷køke.

ËuðÞkLke ¼kusLk Ãkqýo ÚkÞk ÃkAe çkku÷e, “Ér»kíkk, ÃkhøkúnðkMkeyu yðfkþÞkLk{ktÚke fkøk¤Lkk ÃkqtXkLkk [kh Ãkufux WíkkÞkO níkku íku{ktÚke yuf Ãkufux íkku íku{ýu çkÄkLke Lksh Mkk{u ¾ku÷e LkkÏÞwt níkwt. íku Ãkufux{kt íkku ykuxku{urxf økLk{þeLk níke. Ãkhtíkw çkkfeLkk ºký Ãkufux íkku MkeÄk s ÃkqòheLke ÍqtÃkze{kt {qfkðe ËeÄk níkk. íkwt fÕÃkLkk fhe þfu Au ? íku ºký Ãkufux{kt fuðk «fkhLke MkkÄLkMkk{økúe yÚkðk íkku ðMíkwyku nþu?”

Ér»kíkk rð[kh{øLk çkLke sðkLkku yr¼LkÞ fhíkkt çkku÷e,“{Lku íkku ÷køku Au fu, íku ºký çkkufMk{kt ÃkqòheLku hkusçkhkusLkk ðiãfeÞ WÃkÞkuøk{kt ykðu íkuðe ðMíkwyku nþu.” yk{ çkku÷eLku Ér»kíkk «&™kÚko Lkshu ËuðÞkLkeLke Mkk{u òuðk ÷køke.

ËuðÞkLkeLkku [nuhku økwMMkkÚke ÷k÷ ÚkE økÞku. íku [ez¼Þko yðks{kt çkku÷e, “íkkhe çkwÂØ Ãký ½ýe ð¾ík ½kMk [hðk síke nkuÞ íkuðwt ÷køku Au. ÃkhøkúnðkMkeyku ßÞkhu çkeò MkqÞo{tz¤{ktÚke yux÷u fu ÷k¾ku rf÷ku{exhLkwt ytíkh fkÃkeLku ykðíkk nþu íkku þwt ÃkqòheLke hkusçkhkusLke ðÃkhkþLke [eòu ÷ELku ykðíkk nþu. yu çkkufMkkuLke ytËh Ãký [ku¬MkÃkýu yuðe ðMíkwyku nþu su ykrËðkMke Mk{ks {kxu y÷ÇÞ yLku yríkWÃkÞkuøke nþu.”

Ér»kíkk f]rºk{ økwMMkku ÔÞõík fhíkk çkku÷e, “ËeËe, íkwt Ãkkuíku òýu Au Aíkkt {Lku þk {kxu ÃkqAu Au? yk{ Ãký yksu {khku {qz çkhkçkh LkÚke.”

ËuðÞkLkeLku ÷køÞwt fu yksu Ér»kíkkLkku {qz çkhkçkh LkÚke íkuLku ðÄw ÃkqAÃkhA fhðkLkwt {ktze ðkéÞwt.

ËuðÞkLke ÃkrhÂMÚkríkLku Lkðku ð¤ktf ykÃkðkLkk RhkËkÚke çkku÷e, “ðiã íkhefu fk{økehe þe¾ðkLkwt yLku hMkkÞýþk†Lkwt ¿kkLk Ãkqòhe ÃkkMkuÚke {u¤ððkLkwt fÞkhÚke [k÷w fhu Au ? nk, çkku÷ðk{kt Úkkuze ¼q÷ ÚkE økE. íkkhk {kxu Ãkqòhe fÞktÚke ? íku íkku íkkhku ¼rð»ÞLkku «u{e Au.’’

ËuðÞkLkeLkwt ykðwt yýÄkÞwO çkku÷ðkLkwt Mkkt¼¤eLku Ér»kíkk yufË{ W¥kursík ÚkE økE Lku yuf ðLkMÃkríkLkwt V¤ WÃkkzeLku Aqèwt ËuðÞkLke WÃkh VUfÞwt. yk{ Ãký Ér»kíkk Ãknu÷uÚke þh{k¤ «f]rík Ähkðíke níke. yufkyuf ËuðÞkLke økt¼ehíkk Äkhý fhíkkt çkku÷e, “yksu yuf «&™ {Lku fÞkhLkku {qtÍðe hÌkku Au. òu fu yk «&™ nwt ÃkhøkúnðkMkeykuLku s ÃkqAðkLke níke. íku{ Aíkkt «&™ ÃkqAðk {kxuLkku Mk{Þ s {éÞku Lknª. Mkt¼ðík: yk «&™Lkku sðkçk ftEf ytþu íkLku ykðzíkku nkuÞ.”

Ér»kíkk «&™kÚko Lkshu ËuðÞkLkeLke Mkk{u òuE hne. ËuðÞkLke Mkns¼kðu çkku÷e, “Mkk{kLÞ heíku Ãk]Úðe WÃkh rðfkMk Ãkk{u÷ Sðstíkw,Ãkûke, Ãkþw yLku {kLkð«kýe y÷øk y÷øk ykÞw»Þ {ÞkoËk Ähkðu Au. fkuE Ãkûke ËMk ð»koLkwt ykÞw»Þ Ähkðu Au, fkuE Ãkûke ðeMk ð»koLkwt ykÞw»Þ Ähkðu Au, fkuE çkeS òríkLkwt Ãkþw Ãk[eMk ð»koLkwt ykÞw»Þ Ähkðu Au. y÷øk y÷øk òríkLkk ÃkûkeykuLke Mkhuhkþ ô{h y÷øk nkuÞ Au. íkuðe s heíku y÷øk y÷øk òríkLkk Ãkþw yLku «kýeykuLke ô{h Ãký y÷øk nkuÞ Au. fnuðkLkwt íkkíÃkÞo yu fu ÃkkuÃkxLkwt, {kuhLkwt, fkøkzkLkwt ykÞw»Þ Ãký y÷øk nkuÞ Au. íkuðe s heíku Ãkþwyku{kt Ãký ykÞw»Þ y÷øk y÷øk nkuÞ Au. ßÞkhu {kLkð«kýe Mkku ð»koLkwt ykÞw»Þ Ähkðu Au. yk{ y÷øk y÷øk Ãkûke yLku «kýeykuLku y÷øk y÷øk ykÞw»Þfk¤ ykÃkeLku íku{Lku fwËhíku yLÞkÞ fÞkuo nkuÞ íkuðwt íkLku LkÚke ÷køkíkwt?” yk{ çkku÷eLku ËuðÞkLke ftEf sðkçk {¤ðkLkk yk©Þ MkkÚku Ér»kíkkLke Mkk{u òuðk ÷køke.

{kºk yuðwt ÷køku Au, òýu Úkkuze r{rLkxku s ÃkMkkh Lkk ÚkE nkuÞ! íkuðe heíku ßÞkhu ykÃkýk {kxu [kuðeMk f÷kf ÃkMkkh ÚkÞk nkuÞ íÞkhu rLkBLkfûkkLkkt «kýeykuLku yuðwt ÷køku Au fu òýu rËðMkkuLkk rËðMkku Lkk ÃkMkkh ÚkE økÞk nkuÞ! {kºk ËMk-ÃktËh rËðMkLkwt ykÞw»Þ Ähkðíkkt «kýeyku {kxu ßÞkhu yuf rËðMk ÃkMkkh ÚkkÞ íÞkhu íku{Lku yuðwt ÷køku Au fu çkuºký ð»ko ÃkMkkh Lkk ÚkE økÞk. su{ «kýe Wí¢ktríkLkkt ÃkøkrÚkÞkt «{kýu rLkBLkfûkkLkwt çkLkíkwt òÞ íku{ {ÂMík»fLke fkÞoþÂõík Ãký rLkBLkfûkkLke çkLkíke òÞ Au. {ÂMík»f rLkBLkfûkkLkwt çkLkðkÚke Mk{Þ {kÃkðkLke íkuLke þÂõík Ãký rLkBLkfûkkLke çkLke òÞ Au. yk{ Wí¢ktríkLkkt rLkÞ{ «{kýu Ëhuf Ãkþw yLku ÃkûkeLkwt MksoLk yuf Mkktf¤Lke su{ ÚkÞwt nkuðkÚke MkkÃkuûk heíku Ëhuf SðLkku ykÞw»Þfk¤ Mkh¾ku s nkuÞ Au. yk{ ykÃkýLku MÚkq¤ heíku rð[kh fhíkk Ëhuf òríkLkkt «kýeLkku ykÞw»Þfk¤ y÷øk y÷øk ÷køku Au. Ãkhtíkw MkkÃkuûk yLku Mkqû{ heíku rð[kh fhíkk Ëhuf «kýeLkku ykÞw»Þfk¤ Mkh¾ku s nkuÞ Au. ðkMíkð{kt rLkBLkfûkkLkkt «kýeyku fwËhík yLku çkúñktz MkkÚku íkkËBÞíkk yLk uyufYÃkíkk Ähkðíkk nkuÞ Au.”

ËuðÞkLkeLku Ér»kíkkLke íkfoçkØ yLku fEf ytþu íkfoþwØ ðkík Mkkt¼¤eLku Mktíkku»k ÚkÞku.

Ér»kíkkLkwt {ÂMík»f yLku Mk{Þ rðþuLkwt hnMÞ{Þ ¿kkLk òuELku,ËuðÞkLke ðÄw rðøkík {u¤ððkLkkt RhkËkÚke çkku÷e, “Ér»kíkk...fkuE Ãkûke, Ãkþw fu «kýe òríkLke Mkhuhkþ çkwÂØ{¥kk òýðk {kxuLkku fkuE WÃkkÞ ¾hku! fkuEÃký òríkLke çkwrØ«rík¼k ykÃkýu ftE heíku {kÃke þfeyu ?”

Ér»kíkk yuf Ÿzku ïkMk ÷ELku çkku÷e, “fkuEÃký Ãkûke yLku «kýeLke çkwÂØ«rík¼k {kÃkðk {kxu yuf Mkk{kLÞ rLkÞ{Lkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðu Au. yk rLkÞ{Lkk ykÄkhu su íku Ãkþw fu ÃkûkeLkk {øksLkk ðsLkLkku íku{Lkk þhehLkk ðsLkLkku økwýku¥kh {u¤ððk{kt ykðu Au. yk økwýku¥khLkk ykÄkhu su íku Ãkþw-ÃkûkeLke çkwÂØ{íkkLkku fÞkþ fkZðk{kt ykðu Au. su{ {øksLkk ðsLkLkku íku{s þhehLkk ðsLkLkku økwýkuíkh sux÷ku ðÄw íkux÷k «{ký{kt íku «kýeLke òrík ðÄw çkwÂØþk¤e nkuÞ Au. MkeÄe MkkËe ¼k»kk{kt fneyu íkku þhehLkk «{ký{kt {øksLkwt ðsLk sux÷wt ðÄkhu íkux÷k «{ký{kt íku «kýeLke òrík ðÄw çkwÂØþk¤e. yksu økwýku¥kh{kt {kLkðòríkLkku «Úk{ Lktçkh ykðu Au. yu íkku Mkðo{kLÞ çkkçkík çkLke [qfe Au fu Ãk]Úðe økún WÃkh {kLkðòríkLkku Mk{kðuþ MkkiÚke ðÄw çkwÂØþk¤e «kýe{kt ÚkkÞ Au. yks økwýku¥kh «{kýu çkeò LktçkhLkk çkwÂØþk¤e «kýe íkhefu {÷uheÞkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. y{urhfk suðk rðfrMkík Ëuþ íkku yk {÷urhÞkLkku WÃkÞkuøk Mkçk{rhLk íku{s ÞwØsnkòuLke ykswçkksw [kufe Ãknuhku ¼hðk {kxu fhu Au.Ônu÷ òríkLke {÷urhÞk Lkk{Lke {kA÷e {kLkðòrík ÃkAe çkeò LktçkhLke çkwÂØþk¤e òrík Au. yk{ çkku÷eLku Ér»kíkkyu {kxeLkk ðkMký{ktÚke Ãkkýe fkZeLku ÃkeÄwt.

Úkkuzku ðÄw Mk{Þ çkÒku rð[kh{øLk ÚkELku [qÃk çkuMke hÌkk.

Ér»kíkkLkku {kLkð {ÂMík»f WÃkhLkku ŸzkýÃkqðofLkku yÇÞkMk òuELku ËuðÞkLke ðÄw yuf «&™ ÃkqAíkk çkku÷e,“yk rMkðkÞ {kLkð {ÂMík»fLke fkuE hnMÞ{Þ çkkçkík òýíke nkuÞ íkku çkíkkð. yk Ãknu÷k {Lku ÏÞk÷ s Lknkuíkku fu {ÂMík»fLke rðrþü þÂõíkyku WÃkh íku ykx÷ku çkÄe yÇÞkMk fhu÷ku Au.”

Ér»kíkk Mknus ðÄw Ãkzíke økt¼eh çkLkíkkt çkku÷e, “yk rMkðkÞ Ãký {kLkð {ÂMík»f ytËh ½ýe hnMÞ{Þ çkkçkíkku AqÃkkÞu÷e Ãkze Au. MkeÄe heíku fnuðwt nkuÞ íkku {kºk {kLkð {ÂMík»f s Lknª. Ãkhtíkw Ëhuf Ãkþw-ÃkûkeLkwt {ÂMík»f yux÷e s hnMÞ{Þíkk Ähkðu Au. [ku¬MkÃkýu yuðwt òuðk{kt ykðu Au fu Ãk]Úðe WÃkhLke Ëhuf ðMíkw økwÁíðkf»koýçk¤Úke çktÄkÞu÷e Au. yux÷wt s Lkrn,Mk{økú çkúñktz{kt yuðe fkuEÃký ðMíkw LkÚke fu su økwÁíðkf»koýçk¤Lkk «¼kð{kt Lkk ykðíke nkuÞ. rðïLke Mk{økú þÂõík yLku Mk{økú ÃkËkÚko økwÁíðkf»koýçk¤Lke þÂõíkÚke çktÄkÞu÷wt Au. yux÷wt s Lknª çkúñktz{kt økrík fhíkku «fkþ Ãký økwÁíðkf»koýçk¤Úke çktÄkÞu÷ku Au. ßÞkhu økwÁíðkf»koýçk¤ «[tz çkLku íÞkhu «fkþ Ãký ÃkkuíkkLke økrík fhðkLkwt çktÄ fhe Ëu Au yLku íku «[tz økwÁíðkf»koýçk¤ Ähkðíkk yðfkþe ÃkËkÚko{kt Mk{kE òÞ Au. {kºk yuf yuðe ðMíkw Au fu su økwÁíðkf»koýçk¤Lkk «¼kð{kt ykðíke LkÚke yLku íku {kLkð fu «kýeLkwt {ÂMík»f. økwÁíðkf»koýçk¤Lke yMkh nuX¤ {kLkð {ÂMík»f fÞkhuÞ ykðíkwt LkÚke. yu ðMíkw y÷øk Au fu ykÃkýu Äkheyu yuLkkt fhíkkt Mk{Þ ðÄw Ãkzíke hnMÞ{Þíkk íku Ähkðu Au.” yk{ çkku÷eLku Ér»kíkk Úkkuzku Mk{Þ hkufkE økE.

VheÚke [[koLku ykøk¤ MkktÄíkk çkku÷e, ‘ðkMíkð{kt Mk{Þ Ãkkuíku ¼qíkfk¤, ðíko{kLkfk¤ yLku ¼rð»Þfk¤ suðku fkuE fk¤ Ähkðíkku s LkÚke. Mk{Þ {kxu íkku Mk{økú çkúñktz ðíko{kLkfk¤Lku s yLkwMkhu Au. Ãkhtíkw {kLkð {ÂMík»fLke Mkk{kLÞ {ÞkoËkLkk fkhýu íkuLku ¼qíkfk¤, ¼rð»Þfk¤ suðku yLkw¼ð ÚkkÞ Au. Úkkuze rLkrùík Þkirøkfr¢Þkyku îkhk {kLkð {ÂMík»fLku W¥kursík fhðk{kt ykðu íkku íku Mk{ÞLkk hnMÞLku Ãkk{e òÞ Au. Þkirøkfr¢ÞkÚke W¥kursík {ÂMík»fLke Mkk{uÚke ¼qíkfk¤ yLku ¼rð»Þfk¤ yÆ~Þ ÚkE òÞ Au. íkuLkk {kxu Mk{økú rðï ðíko{kLk çkLke òÞ Au Lku ¼qíkfk¤, ¼rð»Þfk¤Lkk hnMÞ yLku ½xLkkykuLku ðíko{kLk{kt s yLkw¼ððk ÷køku Au. ¼qíkfk¤ yLku ¼rð»Þfk¤ çkÒku {kLkð {LkLke {ÞkoËkÚke rðþu»k ftE s LkÚke.”

ËuðÞkLke yufæÞkLk çkLkeLku Ér»kíkkLke ðkík Mkkt¼¤e hne níke. yux÷k{kt ÍqtÃkzeLkk Ëhðkò WÃkh ÷økkðu÷ ÷kfzkLkk ÃkkrxÞk WÃkh ¾x...¾x...¾xLkku yðks Mkt¼¤kÞku.

ËuðÞkLke yLku Ér»kíkk çkÒku rð[kh{kt Ãkze økÞk. yíÞkhu hkrºkLkk Mk{Þu fkuý ykÔÞwt nþu? fËk[ [kufeÞkík ykÔÞku nþu. yíÞkhu hkrºkLkk Mk{Þu [kufeÞkíku þwt òý fhðe nþu? fËk[ fkuE çkeS s ÔÞÂõík ykðe nþu.

Ér»kíkkyu Q¼e ÚkELku ÍqtÃkzeLkk Ëhðkò WÃkh ÷økkðu÷ ÷kfzkLkk ÃkkrxÞkLku ¾MkuzeLku çknkh òuÞwt.ËhðkòLke çkhkçkh {æÞ{kt Ãkqòhe MkíÞLkkÚk Q¼ku níkku. Ãkqòhe MkíÞLkkÚkLku ÍqtÃkzeLkk Ëhðkò{kt Q¼u÷ku òuELku Ér»kíkk þh{ MkkÚku ûký¼h ¾[fkE økE!

Ér»kíkk ÃkkuíkkLkk {LkLkku ¾[fkx {nk«ÞíLku Ëqh fheLku ytËh ykððkLkku ykøkún fhíkkt çkku÷e, “ykðku, ytËh ykðku.”

Ãkqòhe MkíÞLkkÚk ftEf n¤ðk ¾[fkx MkkÚku ÍqtÃkze{kt «ðuþe økÞku. ËuðÞkLkeyu Ãkqòhe MkíÞLkkÚkLku çkuMkðk {kxu ˼o{ktÚke çkLkkðu÷wt ykMkLk ykÃÞwt. ½ze¼h Ãkqòhe MkíÞLkkÚk ftEf ûkku¼ MkkÚku ˼oLkk ykMkLk WÃkh çkuMke økÞku. òýu Ãkqòhe fkuE {LkLke ðkík fnuðk {kxu «ÞíLk fhe hÌkku nkuÞ íkuðwt íkuLkk [nuhk WÃkhÚke ÷køkíkwt níkwt.

Ãkqòhe MkíÞLkkÚk ðÄw Úkkuzku Mk{Þ ÃkkuíkkLkwt {kÚkwt ÃkfzeLku çkuMke hÌkku. Auðxu íku ËuðÞkLke Mkk{u òuELku çkkuÕÞku, “yksu {Lku rðr[ºk «fkhLke ÷køkýe ÚkE hne Au! {khk {ÂMík»fLkk Ÿzký{ktÚke òýu ftEf QA¤eLku çknkh ykððkLkku «ÞíLk fhe hÌkwt Au. {ÂMík»f{kt ¼Þtfh «fkhLke çku[uLke ðíkkoE hne Au.” ykx÷wt çkku÷eLku Ãkqòhe MkíÞLkkÚku VheÚke ÃkkuíkkLkwt {kÚkwt çku nkÚkLke ðå[u Ãkfze ÷eÄwt.

ËuðÞkLke yLku Ér»kíkk ÃkrhÂMÚkríkLke økt¼ehíkk Mk{S økÞk. ËuðÞkLke ÃkrhÂMÚkríkLke økt¼ehíkkLkku fÞkþ fkZíkk çkku÷e, “ík{Lku fuðk «fkhLke çku[uLke ðíkkoE hne Au ? ykðwt fux÷k Mk{ÞÚke ÚkE hÌkwt Au ?”

Ãkqòhe MkíÞLkkÚk Mkns¼kðu çkkuÕÞku, “yksu ykÃkýe ÃkhøkúnðkMkeyku MkkÚku {w÷kfkík ÚkE, íÞkhÚke {khe ÂMÚkík ykðe ÚkE økE Au. Mkki «Úk{ ßÞkhu íku{Lkwt ykfkþ{kt {wMkkVhe fhðkLkwt ðknLk òuÞwt íÞkhu {khk {øks{kt òýu rðr[ºk «fkhLke ½txze ðkøkðkLkku yðks Mkt¼¤kðk ÷køÞku. {Lku íku yðfkþ{kt {wMkkVhe fhðk {kxuLkwt MkkÄLk òuELku yuðwt ÷køke hÌkw níkwt òýu íku ðknLkLku íkku nwt ð»kkuoÚke yku¤¾wt Awt. íku ðknLkLke ytËh {U yMktÏÞ ðkh {wMkkVhe fhu÷e Au. yu ð¾íku íkku {Lku yuðwt ÷køÞwt níkwt fu íku {khk {LkLke ¼ú{ýk {kºk Au Ãkhtíkw ÃkkA¤Úke {Lku.’’ Ãkqòhe MkíÞLkkÚk ykx÷wt fzfzkx çkku÷eLku VheÚke [qÃk ÚkE økÞku.

ËuðÞkLke Ãkqòhe MkíÞLkkÚkLkk {ÂMík»fLku VheÚke W¥kursík fhðkLkk RhkËkÚke çkku÷e,“Ãkhtíkw ÃkkA¤Úke ík{Lku þwt ÷køÞwt níkwt? Ãkhtíkw ÃkkA¤Úke ík{Lku þwt ÷køkýe ÚkE níke?”

Ãkqòhe MkíÞLkkÚk ÃkkuíkkLke ÔÞtøk {LkkuÂMÚkríkLku ykøk¤ ÔÞõík fhíkk çkkuÕÞku, “ ÃkA¤Úke ßÞkhu íku{ýu y÷øk y÷øk MkkÄLk Mkk{økúe òuzeLku þ† íkiÞkh fÞwO íÞkhu VheÚke {Lku ÷køkðk ÷køÞwt fu yk þ†Lku Ãký {U Ãknu÷k òuÞu÷wt Au. yux÷wt s Lkrn. Ãkhtíkw {Lku yuðe ÷køkýe ÚkE hne níke. òýu yk þ†Lkku íkku {ut yMktÏÞ ðkh WÃkÞkuøk fhu÷ku Au. ykðe çkÄe ÷køkýe þwt fkuE s fkhý ðøkh {Lku Úkíke nþu? nk.. nk.. nðu {Lku ÞkË ykÔÞwt yu þ†Lkwt Lkk{ økLk{þeLk Au.” ykx÷wt çkku÷íkk-çkku÷íkk Ãkqòhe MkíÞLkkÚk {ÂMík»fLke ÔÞøkúÂMÚkríkLkk fkhýu {kÚkwt ÃkfzeLku s{eLk WÃkh Z¤e Ãkzâku.

ËuðÞkLke yLku Ér»kíkk ftEf øk¼hknx MkkÚku ykùÞo Ãkk{eLku ÃkqòheLkk çku¼kLk ÚkE økÞu÷k ykf»kof ËunLku òuE hne.

ËuðÞkLkeLkk [nuhk WÃkh Ÿze økt¼ehíkk AðkE økE. íku ÃkkuíkkLkk økt¼eh [nuhk MkkÚku çkku÷e,“Ér»kíkk {Lku ÷køku Au, nðu yk Ãkqòhe {kxu SðLk Sððwt Ëw»fh çkLke sþu! íkuLku íkuLkku ¼qíkfk¤ ÞkË ykððk ÷køÞku Au. ßÞkhu fkuE ¼qíkfk¤ ¼q÷e økÞu÷e ÔÞÂõíkLku íkuLkku ¼qíkfk¤ ÞkË ykðe òÞ íÞkhu ¼qíkfk¤Lke MkkÚku Mktf¤kÞu÷e yík]ó RåAkyku Ãký òøk]ík ÚkE òÞ Au. yík]ó RåAkyku òøk]ík Úkíkk ðíko{kLk{kt nkuÞ íkux÷ku rLk{o¤ LkÚke hnuíkku. nðu ßÞkt MkwÄe yk Ãkqòhe ÃkkuíkkLkku MktÃkqýo ¼qíkfk¤ ÞkË Lkrn ykðe òÞ íÞkt MkwÄe íku {kLkrMkf çku[uLkeÚke ÃkezkÞk fhþu.”

Ãkqòhe MkíÞLkkÚkLke ykðe nk÷ík òuELku Ér»kíkk {Lkku{Lk çknw s Ëw:¾ ÚkÞwt. íku Ãkqòhe íkf÷eVLke fqýe ÷køkýe çkíkkðíkk çkku÷e, “ËeËe, ykÃkýu ÃkqòheLku ykðe {kLkrMkf heíku ÔÞøkú ÂMÚkrík{ktÚke çknkh fkZðk {kxuLkku fkuE «ÞíLk Lkk fhe þfeyu! Mkt¼ð Au fu íkuLku ÃkkuíkkLkku ¼qíkfk¤ VheÚke «kó Úkíkk íku ykÃkýLku ðÄw WÃkÞkuøke Mkkrçkík ÚkE þfu.”

ËuðÞkLke ½ze¼h rð[kh{kt Ãkze økE ÃkAe ftEf Mkn{ík Úkíkkt çkku÷e, “ykÃkýu MkÇÞMktMf]rík{kt ðMkíkk nkuík íkku yLkuf MkkÄLkMkk{økúe ykÃkýLku «kó ÚkE [qfe nkuík Ãkhtíkw yk ykr£fkLkk støk÷{kt íkku ykÃkýk ÃkkMku {ÞkorËík MkkÄLkMkk{økúe s Au. yk{ Aíkkt {Lku Ãkqýo rðïkMk Au fu ykx÷e {ÞkorËík MkkÄLkMkk{økúeLke {ËËÚke Ãký nwt ÃkqòheLke ÞkËËkMík ÃkkAe ÷kððk{kt sYhÚke MkV¤ ÚkE þfeþ. íku{ Aíkkt {n¥ðLkku «&™ íkku Q¼ku s hnu Au fu Ãkqòhe Ãký ÃkkuíkkLke ÞkËËkMík ÃkkAe ÷kððk {kxu ykÃkýe MkkÚku Mkn{ík Úkðku òuEyu”

nS MkwÄe Ãkqòhe MkíÞLkkÚk s{eLk WÃkh çku¼kLk yðMÚkk{kt s Ãkzâku níkku. ËuðÞkLkeyu {kx÷k suðk ðkMký{ktÚke Ãkkýe ¾kuçkk{kt ÷ELku ÃkqòheLkk {kuZk WÃkh Aktxâwt. Ãkqòhe MkíÞLkkÚk ÍçkfeLku çkuXku ÚkE økÞku. ÃkqòheLkk [nuhk WÃkh nS Ãký ÔÞøkúíkk yLku WËkMke AðkÞu÷e níke.

Ãkqòhe MkíÞLkkÚk ®[íkkíkwh [nuhk MkkÚku çkkuÕÞku, “ËuðÞkLke, nðu {Lku ÷køku Au, òýu {khku ¼qíkfk¤ Ëhðkò WÃkh ykðeLku çknkh ykððk îkh ¾x¾xkðe hÌkku Au. nwt {khk ¼qíkfk¤Lku ÃkkAku Ähçke Ëuðk{kt yÚkðk íkuLku MktÃkqýoÃkýu çknkh ÷kððk{kt MkV¤ Lkne Úkô íkku {khk {LkLke çku[uLke yLku ÔÞøkúíkk{kt shk Ãký ½xkzku Úkþu Lkrn. {khe Mk{s{kt yu LkÚke ykðíkwt fu nðu {khu þwt fhðwt òuEyu? {khk {LkLkk ¼khLku n÷fku fhðk {kxu s ík{khe ÃkkMku fMk{Þu ykðe ÃknkUåÞku Awt”

ËuðÞkLke Ãkqòhe MkíÞLkkÚk «íÞu Mkns ÷køkýe çkíkkðíkkt çkku÷e, “nwt ¼qíkfk¤{kt çkLku÷ çkÄe ½xLkkykuLku Sðtík fhðkLkku yuf «Þkuøk òýwt Awt. òu ík{u ík{khk ¼qíkfk¤Lku Sðtík fhðk íkiÞkh Úkkð íkku nwt ík{Lku sYhÚke {ËËYÃk ÚkE þfeþ.”

“nk...nk...nk... nwt {khk ¼qíkfk¤Lku Sðtík fhðk {kxu íkiÞkh Awt. nwt ykðe çku[uLke ¼he yLku ÔÞøkú ÂMÚkríkLku fÞkhuÞ MknLk Lknª fhe þfwt.” Ãkqòhe MkíÞLkkÚk ÔÞøkú ÂMÚkrík{kt ykx÷wt MkzMkzkx çkku÷e økÞku.

Ér»kíkk nS MkwÄe [qÃk[kÃk Mkkt¼¤e hne níke. íku Ãkqòhe ÃkkMkuÚke ftEf ðÄw rðøkík «kó fhðkLkk RhkËkÚke çkku÷e, “ÃkqòheS, ík{u yu çkíkkðe þfþku fu, ík{khk SðLkLkku AuÕ÷k{kt AuÕ÷ku fÞku «Mktøk ík{Lku ÞkË Au ?”

Ãkqòhe MkíÞLkkÚk ÃkkuíkkLkk {øksLku òuh ykÃkíkkt Ér»kíkk yLku ËuðÞkLkeLkk [nuhk WÃkhLkk nkð¼kð Lkeh¾ðk ÷køÞku ÃkAe çkkuÕÞku, “{Lku {kºk yux÷wt ÞkË Au fu çku¼kLk yðMÚkk{kt yk fçke÷kLkk ð]Ø Ãkqòhe yk÷kufLkkÚkLku nwt {¤e ykÔÞku níkku. {khe íku Mk{ÞLke ÂMÚkrík WÃkhÚke ytËks fÁt íkku {Lku fkuE ¼Þtfh yfM{kík Lkzâku nkuðku òuEyu. íku yfM{kík{kt nwt {khku MktÃkqýo ¼qíkfk¤ ¼q÷e [qfÞku níkku. íku Mk{Þu nwt Mkkðs çkk¤f suðe rLkËku»ko {LkkuÂMÚkrík Ähkðíkku çkLke økÞku níkku. íku{ Aíkkt íku Mk{Þu Ãký nwt y{kLkðeÞ þÂõíkyku Ähkðíkku níkku. íku Mk{Þu Ãký nwt {kºk ykt¾Lkk EþkhkÚke LkkLke LkkLke ðMíkwyku ¾Mkuze þõíkku níkku. nk÷{kt Ãký nwt {kºk ykt¾Lke árüÚke LkkLke LkkLke ðMíkwyku ¾Mkuze þfwt Awt íku{s fÞkhu fÞkhu Mkk{uLke ÔÞÂõíkLkk {Lk{kt [k÷íkk rð[khkuLku Ãký ðkt[e þfwt Awt. {khe ykðe y{kLkðeÞ þÂõíkykuLku òýeLku s {Lku sqLkk Ãkqòhe îkhk Ãkqòhe çkLkkððk{kt ykÔÞku níkku. íku{s y÷ÇÞ hMkkÞýþk†Lkwt ¿kkLk ykÃÞwt níkwt. òu fu nk÷{kt íkku {kºk nwt ÃkkA¤Lkk A {neLkk{kt s çkLku÷e ½xLkkyku Lku s òýwt Awt. MkeÄe heíku fnwt íkku {kLkrMkf heíku {kºk A {rnLkkLke s ô{h Ähkðwt Awt.”

ËuðÞkLke ûký¼h Ãkqòhe MkíÞLkkÚkLkk çkku÷ðk WÃkh rð[kh fhíke hne. yk¾hu òýu íkuLku fkuE {Lkku{Lk rLkýoÞ fhe ÷eÄku.

ËuðÞkLkeyu Q¼k ÚkELku Ér»kíkk yLku Ãkqòhe MkíÞLkkÚkLku ÃkkA¤ ykððkLkku Rþkhku fÞkuo. ËuðÞkLke ÍqtÃkze{ktÚke çknkh ykðe. Ãkqòhe MkíÞLkkÚk yLku Ér»kíkk çkÒku ËuðÞkLkeLke ÃkkA¤ ÃkkA¤ [k÷ðk ÷køÞk.

ÍqtÃkzeLke çknkh [kufeÞkík rLk÷uoÃk ¼kðu [kufe Ãknuhku ¼he hÌkku níkku.

ËuðÞkLke ÍqtÃkzeLke ÃkkA¤Lke yuf ÃkøkËtze ÃkfzeLku ykøk¤ ykøk¤ [k÷ðk ÷køke. Ér»kíkk yLku Ãkqòhe MkíÞLkkÚk çkÒku sýk ËuðÞkLkeLke ÃkkA¤ ÃkkA¤ [k÷ðk ÷køÞk.

Ãkqòhe MkíÞLkkÚkLku ÷køÞwt fu ÃkkuíkkLku fÞkt ÷E òÞ Au, íku çkkçkíku n{ýkt ÃkqAðwt ÞkuøÞ LkÚke.