માતૃભારતી મેમ્બરશિપ પ્લાન

સિલ્વર
નિશુલ્ક
 • 5 વાર્તાઓ / દિવસ
 • વિશેષ નવલકથાઓ નહિ
 • વિશેષ વિડિઓ નહિ
 • 50 વાર્તાઓ પોસ્ટ કરો / મહિનો
 • જાહેરાત સાથે વાંચો
3 મહિના
199 /₹ 299
 • અનલિમિટેડ વાર્તા / દિવસ
 • 3 વિશેષ નવલકથા/ મહિનો
 • વિશેષ વિડિઓ નહિ
 • 500 વાર્તાઓ પોસ્ટ કરો / મહિનો
 • જાહેરાતો મફત વાંચન
 • ઑફલાઇન વાંચો
 • ડાઉનલોડ વિશેષ વિડિઓ
Recommend
1 વર્ષ
399 /₹ 799
 • અનલિમિટેડ વાર્તા / દિવસ
 • અનલિમિટેડ વિશેષ નવલકથાઓ / મહિનો
 • વિશેષ વિડિઓ નહિ
 • અનલિમિટેડ વાર્તાઓ પોસ્ટ કરો / મહિનો
 • જાહેરાતો મફત વાંચન
 • ઑફલાઇન વાંચો
 • ડાઉનલોડ વિશેષ વિડિઓ
3 વર્ષ
799 /₹ 2399
 • અનલિમિટેડ વાર્તા / દિવસ
 • અનલિમિટેડ વિશેષ નવલકથાઓ / મહિનો
 • વિશેષ વિડિઓ નહિ
 • અનલિમિટેડ વાર્તાઓ પોસ્ટ કરો / મહિનો
 • જાહેરાતો મફત વાંચન
 • ઑફલાઇન વાંચો
 • ડાઉનલોડ વિશેષ વિડિઓ