શ્રેષ્ઠ વિજ્ઞાન વાર્તાઓ ફ્રી PDF વાંચો અને ડાઉનલોડ કરો

Paradox જે તમારા જન્મને પણ રોકી શકે છે
દ્વારા Parmar Ronak
  • 146

             જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો , paradox એટલે કે વિરુઘાભાસ . Paradox એવા પ્રશ્ન હોય છે કે જે તમને ગુંચડાવી શકે છે પણ તેના ...

નેગ્યું નો માણસ - 5
દ્વારા Parmar Ronak
  • 236

પ્રિન્સ પટેલ પૃથ્વીના પેરેલલ દુનિયા ની પૃથ્વી નેગ્યું માં રહે છે . ત્યાં તેને તેના દાદાએ બનાવેલી સમય યાત્રાની ઘડિયાળ મળે છે . તેના દાદા ભૂતકાળ માં થયેલી એક ...

નેગ્યું નો માણસ - 4
દ્વારા Parmar Ronak
  • 218

પ્રિન્સ પટેલ પૃથ્વીના પેરેલલ દુનિયા ની પૃથ્વી નેગ્યું માં રહે છે . ત્યાં તેને તેના દાદાએ બનાવેલી સમય યાત્રાની ઘડિયાળ મળે છે . તેના દાદા ભૂતકાળ માં થયેલી એક ...

નેગ્યું નો માણસ - 3
દ્વારા Parmar Ronak
  • 322

પ્રિન્સ પટેલ પૃથ્વીના પેરેલલ દુનિયા ની પૃથ્વી નેગ્યું માં રહે છે . ત્યાં તેને તેના દાદાએ બનાવેલી સમય યાત્રાની ઘડિયાળ મળે છે . તેના દાદા ભૂતકાળ માં થયેલી એક ...

નેગ્યું નો માણસ - 2
દ્વારા Parmar Ronak
  • 420

પ્રિન્સ પટેલ પૃથ્વીના પેરેલલ દુનિયા ની પૃથ્વી નેગ્યું માં રહે છે . ત્યાં તેને તેના દાદાએ બનાવેલી સમય યાત્રાની ઘડિયાળ મળે છે . તેના દાદા ભૂતકાળ માં થયેલી એક ...

નેગ્યું નો માણસ - 1
દ્વારા Parmar Ronak
  • 626

પ્રિન્સ પટેલ પૃથ્વીના પેરેલલ દુનિયા ની પૃથ્વી નેગ્યું માં રહે છે . ત્યાં તેને તેના દાદાએ બનાવેલી સમય યાત્રાની ઘડિયાળ મળે છે . તેના દાદા ભૂતકાળ માં થયેલી એક ...

પ્રદૂષણ-એક વૈશ્ર્વિક સમસ્યા
દ્વારા joshi jigna s.
  • 418

                    પ્રદૂષણ-એક વૈશ્ર્વિક સમસ્યા                       દર વર્ષે 2 ડીસેમ્બરનાં વિશ્વ પ્રદૂષણ ...

ધરતી થી અવકાશ - 1
દ્વારા EINSTEIN.....RUTVI SHIROYA
  • (16)
  • 766

શું છે આ universe ..???શું છે આ નિહારિકા ...??? ( નિહારિકા કોઈ છોકરી નું નામ નથી )શું છે આ દુધગંગા ...??આવું અદભુત જ્ઞાન મેળવા માટે અચૂક વાંચો આ ભાગ ...