Mrutyu par Vijay - 6 books and stories free download online pdf in Gujarati

મૃત્યુ પર વિજય - 6

«fhý-6

nS MkqÞkuoËÞ ÚkðkLku Úkkuzku Mk{Þ çkkfe níkku. Äehu Äehu nðkLke z{heyku ykfkþ{kt [zðk ÷køke. [khuçkksw støk÷{kt òuhòuhÚke ÃkðLk Vqtfkðk ÷køÞku. Vqtfkíkku ÃkðLk Úkkuzk Mk{Þ çkkË ¼Þtfh ðkðkÍkuzkLkwt MðYÃk Äkhý fhðk ÷køÞku níkku. ÃkðLkLke ðÄe hnu÷e økrík íkku çkíkkðíke níke fu, íku støk÷Lkk ÃkþwÃkûke yLku {kLkðòíkLku LkwfMkkLk ÃknkU[kzâk rMkðkÞ hnuþu Lknª.

ËuðÞkLke yLku Ér»kíkk ðkíkkðhý{kt ykðu÷k y[kLkf Ãk÷xkLku LkðkEÚke òuE hne. íkuyku çkÒku {Lkku{Lk Úkkuzku ¼Þ Ãký yLkw¼ððk ÷køÞk. íku{ýu ykx÷k ð»koLkk SðLkfk¤{kt ykx÷e çkÄe ¼ÞtfhíkkÚke Vqtfkíkku ÃkðLk fÞkhuÞ òuÞku Lknkuíkku. yk¾e ÍqtÃkzeLkku WÃkhLkku ¼køk ËrhÞk{kt MkÃkzkÞu÷k ðnkýLke su{ nk÷fzku÷f ÚkE hÌkku níkku.

çkÒku sýk ÍqtÃkzeLkk ËhðkòLke søÞkyu hk¾u÷k ÷kfzkLkk ÃkkrxÞkLku ¾MkuzeLku çknkh ykÔÞk. çknkh MkqÞkuoËÞLkk Íkt¾k rfhýku Ähkík÷ WÃkh ÃkkuíkkLkwt yÂMíkíð Mkkrçkík fhðkLkku «ÞíLk fhe hÌkk níkk. ßÞkhu çkeS çkksw fk¤k rzçkktøk ðkˤku ðhMkkËLke [uíkðýe ykÃkíkk [ze ykÔÞk níkk. støk÷e ð]ûkku ÃkkuíkkLkwt yÂMíkíð xfkðe hk¾ðk {kxu ÃkðLkLke Mkk{u çkz Ãkkufkhe hÌkk níkk.

ËuðÞkLkeLke Lksh Ëuðe{trËhLkk «ktøký íkhV økE. støk÷e ykrËðkMke †eyku yLku ÃkwÁ»kku {trËhLkk «ktøký{kt ¼uøkk ÚkE hÌkk níkk. yux÷k{kt Ér»kíkkLke Lksh «ktøkýLke {æÞ{kt Zku÷ suðk ðk®sºkLku ÃkfzeLku Q¼u÷k Ãkqòhe íkhV økE. yksu íkuLku ÃkkuíkkLke f{h WÃkh MkVuË ðk½[{o ®ðxkéÞwt níkwt. f{hLke WÃkhLkku AkíkeLkku ¼køk ¾qÕ÷ku níkku. íkuLku øk¤k{ktÚke Ëkuhze çkktÄeLku Zku÷ suðk rðr[ºk ðk®sºkLku ÷xfkÔÞwt níkwt. íkuLke fk¤{ªZ ÃkÚÚkh suðe rðþk¤ Akíke ykf»kof [nuhkLke MkkÚku y÷øk s yk¼k Q¼e fhíke níke.

yufkyuf ÃkqòheLkk þheh{kt fkuE rðr[ºk «fkhLke Äúwòhe WíÃkÒk ÚkE. íkuLkk çkÒkuu nkÚk{kt Ãkfzu÷e zktze Mkns heíku ðk®sºkLkk [k{zkLkk {Zu÷ ¼køk WÃkh xfhkðk ÷køke. ðkíkkðhý yuf [ku¬Mk «fkhLke rðr[ºk æðrLkÚke Q¼hkE økÞwt. íku ðk®sºkLkku yðks ðkíkkðhý{kt yLku {kLkðþheh{kt rðr[ºk MÃktËLkku WíÃkÒk fhðk ÷køÞku. ËuðÞkLke yLku Ér»kíkk çkLLku ykrËðkMke †eykuLkkt xku¤kt LkSf ÃknkU[e økÞk. íkuyku [k÷e hnu÷ çkÄe økríkrðrÄykuLku æGkkLkÃkqðof òuðk ÷køke.

ËuðÞkLke yLku Ér»kíkk ÃkkuíkkLkk þheh{kt ðk®sºkLkk rðr[ºk MÃktËLkkuLku yLkw¼ðe hne. þheh{kt ykðku rðr[ºk ÷køkýe WíÃkÒk fhíkku yðks íku{ýu yk Ãknu÷k fÞkhuÞ Mkkt¼éÞku Lknkuíkku. çkLLku sýk ÃkkuíkkLke {Lkkuþkherhf ÂMÚkrík WÃkh fkçkq hk¾ðkLkku «ÞíLk fhðk ÷køke.

Ãkqòhe MkíÞLkkÚk ÷ktçkkøkk¤k MkwÄe rðr[ºk Zku÷ suðk ðk®sºkLku ðøkkzíkku hÌkku. yufkyuf íkuýu Zku÷ suðwt ðkã ðøkkzðkLkwt çktÄ fhe ËeÄwt. íku çkÄk ykrËðkMke ÃkwÁ»kku yLku †eykuLku MktçkkuÄeLku çkkuÕÞku,‘Mkkt¼¤ku...Mkkt¼¤ku... yk ykðu÷wt ðkðkÍkuzwt yu ykÃkýk {kxu Ëiðe Mktfuík Au ykÃkýk fçke÷k Ãkh s Lknª, Ãký Mk{økú rðï WÃkh Úkkuzk rËðMkku{kt yýÄkhe ykVík ykðe ÃkzuðkLkku Mktfuík Au! nðu ykðu÷wt yk ðkðkÍkuzwt {kºk Úkkuze ûkýku{kt s çktÄ ÚkE sþu.”

ËuðÞkLke yLku Ér»kíkkLkk {Lk{kt yuf rðr[ºk ÷køkýe ÚkE ykðe. íkuyku {Lkku{Lk rð[khe hÌkk. yk fçke÷kLkk ÷kufkuLku ykx÷k çkÄk ¢ktríkfkhe rð[khku «kó ÚkÞk nkuðk Aíkkt Ãký fuðe Mkkð s ytÄ©Øk ¼he çkkçkíkku{kt rðïkMk Ähkðu Au. nðu çkÄk ykrËðkMke †eÃkwÁ»kkuLkk [nuhk WÃkh hkníkLkk ¼kð AðkE økÞk.

Úkkuzk s Mk{Þ{kt yuf {kuxwt ykùÞo Mksoðk ÃkkBÞwt. Äehu Äehu Vqtfkíkk ÃkðLkLke íkkfkík ½xðk ÷køke. ðkíkkðhý ytËhLke Äq¤Lke z{heyku Lke[u çkuMkðk ÷køke. {kºk Úkkuze r{rLkxku{kt s ÃkðLkLkwt òuh ½xíkk ½xíkk Mkkð s çktÄ ÚkE økÞwt. ½ze¼h ËuðÞkLke yLku Ér»kíkkLkk [nuhk WÃkh WËkMke¼ÞwO ykùÞo AðkE økÞwt. íku {Lkku{Lk rð[khðk ÷køke. þwt ÃkðLkLkwt çktÄ ÚkE sðwt yu yuf yfM{kík {kºk nþu? ßÞkhu ÃkqòheLke ¼rð»ÞðkýeLku íkku {kºk yfM{kíku s ÷k¼ {¤e økÞku nþu? fu ÃkAe ¾hu¾h ÃkðLkLkku çktÄ ÚkðkLkku Mk{Þ Ãkqòhe ÃkkuíkkLke fkuE yktíkrhfþÂõíkLke {ËËÚke òýe økÞku nþu.

yk¾hu ¼Þtfh ðkðkÍkuzkLkku ¼Þ x¤e síkkt çkÄk †eÃkwÁ»kkuLkk [nuhk WÃkh hkníkLke ÷køkýe AðkE økE. ¼uøkk ÚkÞu÷k ykrËðkMke ÷kufku Äehu Äehu ÃkkuíkkLke ÍqtÃkzeyku íkhV sðk ÷køÞk.

Ãkqòhe Ëuðe{trËhLkk íkku®íkøk ËhðkòLku rðrðÄf¤kuLke {ËËÚke ¾ku÷eLku Ãkqò fhðk {kxu ytËh [kÕÞku økÞku. {trËh{kt økÞk ÃkAe Ãkqòheyu íkhík s {trËhLkk íkku®íkøk f{kz çktÄ fhe ËeÄk. yuf {kºk Ãkqòhe s {trËh{kt øk{u íÞkhu «ðuþðkLkku yçkkrÄík yrÄfkh Ähkðíkku níkku.

ËuðÞkLke yLku Ér»kíkk çkLLku sýk ÃkkuíkkLke ÍqtÃkze ÃkkMku ykðeLku ËhðkòLke LkSf Q¼k hne økÞk. ÍqtÃkzeLkk ËhðkòÚke Mknus Ëqh [kurfÞkík rËðMkLkk Ãký [kufeÃknuhku ¼he hÌkku níkku.

ËuðÞkLke yuLk Ér»kíkkyu [kurfÞkíkLku fkuE fwËhíke ÍhýktLke ÃkqAÃkhA fhe suÚke MLkkLk fhðk {kxuLke ÔÞðMÚkk ÚkE þfu. [kurfÞkíku çku-ºký fwËhíke ÍhýkLke {krníke ykÃke.

ËuðÞkLke yLku Ér»kíkk MLkkLk fhðk {kxu fwËhíke ÍhýkLkku hMíkku ÃkfzeLku [k÷ðk ÷køke. Úkkuzku hMíkku fkÃÞk ÃkAe çkLLku sýeyku çkeS s rËþk{kt VtxkE økE. íkuyku çkÒku çku rËðMk Ãknu÷k su økwVk{kt hkufkÞk níkk íku økwVk{kt ykðe ÃknkUåÞk. økwVk{kt çkÄku Mkk{kLk nS Ãký ÞÚkkðíkT ÂMÚkrík{kt ÃkzÞku níkku. fkuEÃký ÔÞÂõíkykuu økwVk{kt «ðuþ fÞkuo nkuÞ íkuðwt ÷køkíkwt Lknkuíkwt. íku{ýu s{eLk{kt yuf ¾kzku ¾kuËeLku íku{kt çkÄku Mkk{kLk ÔÞðÂMÚkík ¼uøkku fheLku Lkk¾e ËeÄku. íku{s ¾kzkLke WÃkh Äq¤ Lkk¾e ËeÄe.

çkÒku sýeyku çkçkohLkkÚkLkk fçke÷kLkk ykswçkksw ykðu÷kt rðrðÄ MÚkkLkkuLke {krníke Ähkðíkk LkfþkLkku ÔÞðÂMÚkík yÇÞkMk fÞkuo. Auðxu LkfþkLku Mk¤økkðe LkkÏÞku. Mkk{kLkLke ytËhÚke rhðkuÕðh {kxuLke økku¤eyku fkZeLku f{hLke ytËh [k{zkLkk Ãkèk{kt AwÃkkðe ËeÄe. nðu íku{Lku VheÚke fkuE ¾kMk fkhý ðøkh økwVk{kt ykððkLke sYrhÞkík sýkE Lknet t.

økwVk{ktÚke çknkh ykðeLku çkÒkuyu yuf rLk{o¤ ÍhýkLku þkuÄe fkZâwt. çkLLku sýeyku ½ýk Mk{Þ MkwÄe Íhýk{kt ÃkzeLku MLkkLk fhíke hne. çkÒku yu yuf çkkçkíkLkwt ¾kMk æÞkLk hkÏÞwt fu fÞktf MLkkLk fhðkLke {ò {kýðk{kt þheh WÃkh ÷økkðu÷ku ¾kMk «fkhLkku{ufyÃk ½MkkELku ÄkuðkE Lkk òÞ.

÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe MLkkLk fhðkÚke çkLLkuLkk þheh{kt yuf «fkhLke íkksøke ðíkkoðk ÷køke.

“Ér»kíkk, íkkY þwt {kLkðwt Au ? yk Ãkqòhe yk fçke÷kLkku s hnuðkMke nþu ? fu ÃkAe «¾h çkwÂØ{íkk yLku nkUrþÞkhe Ähkðíkk ÔÞÂõíkLku þkuÄe fkZeLku íkuLk Ãkqòhe çkLkkððk{kt ykÔÞku nþu ?” ËuðÞkLke ÃkkuíkkLkk {LkLke rîÄk ÔÞõík fhíkkt fÌkwt.

“ËeËe {Lku íkku ÷køku Au fu, Ãkqòhe MkíÞLkkÚk yk fçke÷kLkku ðtþ s LkÚke s!! íkuLkk þhehLkku ykf»kof çkktÄku yLku Lkkf Lkfþku çkíkkðu Au fu íku fkuE çkeS s òríkLkku ðtþs Au.” Ér»kíkk ÃkkuíkkLkk [nuhk WÃkh økt¼ehíkk Äkhý fhíkkt fÌkwt.

ËuðÞkLke [[koLku ÔÞðÂMÚkík Lkðku ð¤ktf ykÃkíkk ykøk¤ çkku÷e, “Ér»kíkk, íkkhu Ãkqòhe ÃkkMkuÚke çkÄe rðøkík fZkððkLke Au. íku {q¤ fÞktLkku hnuðkMke Au? íkuLkk{kt fkuE y{kLkðeÞ þÂõíkyku Au ? íkuLke fnuðkíke ftE y{kLkðeÞ þÂõíkykuLkk fkhýu íkuLku Ãkqòhe çkLkkððk{kt ykÔÞku Au ? íkuLku ykÃkýe ÞkusLkk{kt Mkk{u÷ fhe þfkÞ fu Lkrn ? yk çkÄwt íkkhu nkUrþÞkheÚke þkuÄe fkZðkLkwt Au. íku çkÄku s ¾òLkku {u¤ððk{kt ykÃkýLku {ËËYÃk ÚkkÞ íkku íkuLku ykÃkýu ¾òLkk{ktÚke ºkeòu ¼køk Ãký ykÃkðk íkiÞkh Aeyu. yk çkÄe {krníke Ãkqòhe ÃkkMkuÚke {u¤ðíke ð¾íku íkkhu ¾qçk s Mkkð[uíke hk¾ðe Ãkzþu? íkkhu ÃkqòheLke ½ýe LkSf ÃknkU[ðkLkku «ÞíLk fhðkLkku Au. ÃkqòheLku íkkhk YÃkMkkitËÞoLkk {kunÃkkþ{kt VMkkððkLkku Au Lku íkkhu ÷û{ýhu¾k íkku ò¤ðe s hk¾ðkLke Au. fÞktf íkwt s íkuLke ò¤{kt Lkk VMkkE síke ?”

Ér»kíkk Ãkux ÃkfzeLku ¾z¾zkx nMkíkkt nMkíkkt çkku÷e ,“ËeËe, yk Ãkqòhe suðk LkðÞwðkLkku íkku {U {khk SðLk Ëhr{ÞkLk ½ýk òuE LkkÏÞk Au. yk ÃkqòheLkk ykf»kof ÔÞÂõíkíðLke {khk WÃkh fkuE s yMkh ÚkðkLke LkÚke.’’

ËuðÞkLkeLku {Lkku{Lk Ér»kíkkLkk ykí{rðïkMk WÃkh {kLk QÃkßÞwt.

Ér»kíkk ½ze¼h rð[kh{øLk çkLke økE. íku {Lkku{Lk rð[khðk ÷køke. þwt ¾hu¾h Ãkkuíku ÃkqòheLku ÃkkuíkkLkk YÃkMkkitËÞo{kt VMkkððk{kt MkV¤ Úkþu ? Ãkqòhe Ãkkuíku †e òrík «íÞu «u{Lke ÷køkýe Ähkðíkku nþu ? fu ÃkAe Ãkqòhe «Úk{Úke s fkuE ÞwðíkeLkk {kunÃkkþ{kt VMkkÞu÷ku nþu ? øk{u íku ÚkkÞ Ãkhtíkw nðu ÃkkuíkkLkk †eíðLke Ãkheûkk Au ?

çkÒku sýeyku MLkkLkkrË f{o ÃkíkkðeLku ÍqtÃkze WÃkh ykðe. ÍqtÃkzeLke çknkh [kufeÞkík [kufeÃknuhku ¼híkku Q¼ku níkku. ËuðÞkLkeyu ÍqtÃkze{kt «ðuþðk {kxu íkuLkk ÷kfzkLkk ÃkkrxÞkLku Mknus ¾MkuzÞwt.

yux÷k{kt Ãkqòhe Ëuðe{trËh{ktÚke ÃkqòrðrÄ ykxkuÃkeLku ËuðÞkLke yLku Ér»kíkkLke LkSf ykðe ÃknkUåÞku.

Ér»kíkk {Lkku{Lk rð[kh{øLk çkLke økE. yk ÃkqòheLku Ãkkuíku øk{u íkuðk «ÞíLk fheLku Ãký ÃkkuíkkLke {kunÃkkþ{kt VMkkðe ÷uþu. Ér»kíkkyu {Lkku{Lk rLkýoÞ fheLku ÃkkuíkkLkk «Úk{ «ÞíLk íkhefu ÃkqòheLke nkshe «íÞu ¾kMk ftE æÞkLk Lkk ykÃÞwt. ËuðÞkLke yLku Ãkqòhe MkíÞLkkÚk Úkkuzku Mk{Þ Mkk{kLÞ ðkíkku fhíkk hÌkk.

Ér»kíkkyu yuf çku ð¾ík {kºk xqfktûkhe sðkçk ykÃÞku. ÃkqòheLku Ér»kíkkLke ðíkoýqf shk rðr[ºk ÷køke. íku{s òýu ÃkkuíkkLkwt økkihð Lkk s¤ðkÞwt nkuÞ íkuðwt yLkw¼ÔÞwt. ÃkqòheLku ðÄw Mk{Þ hkufkðkLkwt ÞkuøÞ Lkk ÷køkíkk ÃkkuíkkLke ÍqtÃkze{kt íkhV [kÕÞku økÞku.

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો

શેયર કરો

NEW REALESED