શ્રેષ્ઠ પ્રાણીઓ વાર્તાઓ ફ્રી PDF વાંચો અને ડાઉનલોડ કરો

લોરેલ-હાર્ડી કે જય- વિરુ?
દ્વારા Jaydeep Buch
  • 654

*ઘોડો અને બકરી* ????જે લોકોને રેસ માટે ના જાતવાન ઘોડા ઉછેર વિશે થોડી પણ ખબર છે એમને તો જાણીને નવાઈ ન લાગે પણ બાકીનાઓ ને જાણીને થોડું અજુગતું લાગે ...

મરઘી ની વેદના
દ્વારા Akshay Bavda
  • 898

મરઘી ની વેદના એકદિવસ અચાનક મે મારી આસપાસ સફેદ દીવાલ થી મને ઘેરાયેલું જોયું. મે તે સફેદ દીવાલ મારી ચાંચ મારી અને તે તૂટવા લાગ્યું હું સમજી ગયું કે ...