અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 32 પ્રદીપકુમાર રાઓલ દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 32

V\\TlCG IF+F

5|lN5 ZFVM,

U[,[S;LVMGL 5[,[ 5FZ4 VF56L ;\\:S°lTGF D}/ XMWJFPPPPPPPP

voo 5|SZ6 v #Z oov

JFI] J[U[ VF JFT DF+ VD[ZLSFDF\\ H GCL\\ 56 ;FZF lJ`JDF\\ O[,F. U. S[ VD[ZLSG

5|D]B4 ;[S|[8ZL HGZ,4 lA|8GGF J0F5|WFG4 EFZTGF J0F5|WFG4 O|Fg;4 HD"GL4 5FlS:TFG4 RLG

lJU[Z[ N[XGF GF;F l:YT NZ[S N[XMGF J0F VgI U[,[S;LDF\\ HJF T{IFZ YIF K[ VG[ V[ HJF

T{IFZ YIF T[G[ SFZ6[ T[DGF\\ O[DL,L D[dAZ 56 HJF DF8[ T{IFZ Y. UIF VG[ O[DL,L

D[dAZGF SFZ6[ T[DGF ;UFvjCF,F4 lD+M lJU[Z[ ;C] T{IFZ YJF DF\\0IF VG[ NZ[S N[XDF\\YL

8[,LOMG4 V[;PV[DPV[;P .vD[., GF;FDF\\ VFJJF ,FuIFP

cVD[ VFJLV[ KLV[Pc

cVDFZ[ 56 VFJJ]\\ K[P c

VG[ S<5GF ACFZGL JFT SCM TM S<5GF ACFZGL 56 cVDFZ[ VFJJ]\\ K[c V[DF\\ G[

V[DF\\ UFDGF UFD XC[ZGF XC[Z T{IFZ Y. UIFP

SNFR V[JM JBT VFJL 5CM\\rIM CMI T[D ,FuI]\\ S[ VFDG[ VFD YT]\\ ZCI]\\ TM 5'yJL

VFBL BF,L Y. HX[ VG[ V[S 56 DFGJ VF 5'yJL p5Z J;JF DF8[ GCL\\ ZC[P

klQFJI"[ HMI]\\ VFB]\\ l5SRZ AN,F. UI]\\P HIF\\ 5F\\;9 ,FB VFJJFGF CTF T[ G VFjIF

VG[ cÒ GF ICF\\4 DZGF ICF\\c VFJ]\\ SFZ6 NXF"JL G VFjIF V[ H DFGJLVM VFJJF DF8[ pD8L

50IF K[P

VFG[ X]\\ SC[J]\\ m DFGJLVMGL V[STF U6JL m S[ 5KL VD[ZLSFGF 5|[;L0g8G[ 5MTFGF

,L0Z U6L T[D6[ SZ[, 5C[,G[ VG];ZJF DF8[GM VCMEFJ CTM m U],FD

H[ ,MSM HJF DF8[ VRFGS H T{IFZ Y. UIF T[DG[ ;C[H bIF, G CTM S[ HJF DF8[

VF8,L DM8L CM0 DRL U. K[P

VF AWFG[ DF8[ 5MTFGM 5|lTEFJ VF5TF\\ klQFJI" AM

ElJQI DF8[ C]\\ 5'yJLG[ D}/ ZM8[XGDF\\ D}SL ZCIM K]\\P CJ[ ZCL JFT VDFZL U[,[S;LDF\\

DFGJ;FCTG[ ,. HJF DF8[GL

VtIFZ[ AWF H ,MSM VFJJF T{IFZ YIF K[P T[DG[ AWFG[ GJF H 5|SFZGL ÒNUL 56

D/X[P V[S VGMB]\\ lJ`J 5|F%T YX[ 5Z\\T] VDFZF 5|IMU DF8[ T[D SZJ]\\ plRT GYLP TDFD

DG]QIM T[ DF8[ ,FIS GYLP VFYL prR S1FFGL V[GÒ" WZFJTF\\ DFGJM VDFZF ;\\S[TM hL,L

V[DGL D[/[ VDMV[ ;L,[S8 SZ[,F 5'yJLGF pTZUM/FW"GF RMSS; 5|N[XDF\\ VFJL HX[ T[JL CJ[

VDMV[ UM9J6 SZ[, K[P HIF\\4 D[\\ VUFp SCI]\\ CT] T[D SM. 56 J:T]4 ÒJ S[ DFGJ 5|J[XL

XSX[ GlC\\P cVDG[ D\\H]Z K[c4 ;F{ V[SL VJFH[ AM,L p9IFP

c5IF"JZ6GL HF/J6L SZHMP S]NZTGL RF,TL 30LIF,DF\\ TDFZF :S}| 0=F.JZ G

EZFJXMP c

CF4 TM CJ[ H]VM TDFZL 5'yJL D]/ ZM8[XGDF\\ VFJL ZCL K[P wIFGYL H]VM4 klQF

VF8,]\\ SC[TF\\ TM :S|LG p5ZYL T[ VãxI Y. UIFP VG[ T[DGL 5L9 5FK/ ZC[, 5|R\\0 T[H:JL

c• c N[BFIMP H[DF\\YL RMSS; 5|SFZGF 5|SFXGF lSZ6MGM WMW K]8L ZCIM CTMP H[ 5'yJLGF

RMSS; EFUG[ VFSlQF"T SZL ZCIM CTMP H[G[ SFZ6[ 5'yJLGL UlT D\\N 50L U. CTLP

;C] VR\\AFYL VF HM. ZCIF CTFP lJ:OFZLT G[+[ ;C] lGCF/L ZCIF CTFP tIF\\ TM

VF 5|SFXGF lSZ6MGM WMW WLD[vWLD[ c• c DF\\ ;DFlJQ8 YJF ,FuIM G[ HIFZ[ ;\\5}6" 5|SFX5]\\H

;DFlJQ8 Y. UIM S[ 5'yJLGL UlTDF\\ lTJ|TF VFJL VG[ D}/ UlTDF\\ OZJF ,FULP

VF HM. ;C]GF DM-FDF\\YL VNE]T ¦ VNE]T ¦ V[JF XaNM lGS/JF DF\\0IF 5'yJLGL

VMZLÒG, UlTDF\\ VFJL HTF\\ ;C]V[ lGZF\\TGM `JF; ,LWMP HUT VFB]\\ 1F]aW VG[ +:T Y.

UI]\\ CT]\\P XZLZYL VG[ DGYL EF\\UL UI[, DFGJ HFT[ C/JFX VG]EJLP

5|[;L0g8G[ ;C] VlEG\\NG VF5JF DF\\0IFP 5|[;L0g8[ J/TF HJFADF\\ SCI]\\P D[\\ DF+ DFZL

OZH AHFJL K[ P

;[S|[8ZL HGZ,[ ;]Z 5]ZFJTF SCI]\\P DFGJHFT V[S H K[P SM. E[NEFJ4 SM. JU"E[N

GYL S[ prRvGLR GYLP ;J" ;DFG VG[ ;ZBF K[P V[ ;\\S8 ;DI[ 5]ZJFZ SZL VF%I]\\ K[ VG[

;C]\\V[ BE[vB\\EF lD,FJL N]oBG[ JC[\\rI]\\ K[ VG[ VF H :5LZL8 SFID DF8[ H/JF. ZC[ V[JL

X]E[rKFP