અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 10 પ્રદીપકુમાર રાઓલ દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 10

V\\TlCG IF+F

5|lN5 ZFVM,

U[,[S;LVMGL 5[,[ 5FZ4 VF56L ;\\:S°lTGF D}/ XMWJFPPPPPPPP

5|SZ6v!_

U]HZFTDF\\ VFJ[, SF9LIFJF0DF\\ DF\\0 V[S CHFZGL J:TLJF/]\\ D[35Z GFDG]\\ UFD0]\\

H[DF\\ DM8F EFUGL J:TL B[0}TMGLP AFSL 5RF;[S BMZ0F\\ A|Fï6GF\\4 RF,L;[S BMZ0F\\ JF6LIFGF

AFSLGF BMZ0FDF\\ .TZSMD VFJL HFIP B[0}TMGM D]bI W\\WM B[TL VG[ 5X]5F,GP

D[35ZGF ZFD[`JZ 5\\l0T SFID A|ïoD]C]T"DF\\ p9JFJF/F4 5|FTo VFlN SDM" 5TFJL

RFZGF 8SMZ[ 5]HFDF\\ A[;L HFIP 5]HF X~ SZTF\\ VG[ 5]HFGL T{IFZL SZTF SZTF V[DG]\\

DFGLT]\\ 5|EFTLI]\\ VR]S UFJFGFP

ccC[ ¦ HFUG[ HFNJF S'Q6 UMJF/LIF

T]H lJGF W[G]DF\\ SM6 HFX[ m cc

SlJzL GZl;\\C DC[TFG]\\ ZR[,] VF EHG V[JL DL9L C,SYL UFTF S[ ;F\\E/GFZ

T<,LG Y. HFIP RF,GFZ Y\\EL HFIP ;JFZGM 5McZ4 XF\\T JFTFJZ6DF\\ VUZA¿LGL

;]JF; 5[9[ ZFD[`JZG]\\ 5|EFTLI]\\ VFH]AFH] ZC[TF ,MSMGF SFG[ VR}S 5|;ZL HT]\\ VG[ 36F\\

;F\\E/L4 HFULG[ JC[,F SFD[ J/UTFP

50MXDF\\ ZC[TF ÒJSMZ 0MXL 5|EFTLIFGF ;]Z ;F\\E/L ;DÒ HFI S[4 -MZFG[ lGZ6GM

;DI Y. UIM K[P VG[ VM;ZLDF\\ -M,LI[ ;]T[,L ÒJSMZ 0MXL T]ZT pEL YFI4 lGZ6 GFB[

VG[ N]WG\\] AM3[6]\\ ,. UFI NMJF A[;[P A[;[ V[ 5C[,F VMZ0LGL ;F\\S/ BB0FJLG[ AM,TL HFIo

V[,F ¦ DFWF p9H[P B[TZ[ HJFG]\\ 8F6]\\ Y. UI]\\ K[P VF8,]\\ AM,L UFI NMCJF A[;L HFIP

YM0LJFZ[ DFWM p9[ NFT6 5F6L SZL XLZFD6 VG[ A/NG[ ,.G[ B[TZ[ HJF GLS/L

50[P lGS/TF 5C[,F V[GM l5|I ;FYL H[JF[ A[ A[g0GM GFGS0M Z[0LIM[ VR}S ,[P A/N VG[

Z[0LIM V[ AgG[ V[GF ;FYLP lD+ SCM TM lD+ V[G[ V[GF Z[0LIF JUZ G RF,[P

3Z[YL EHG ,,SFZTM 5MTFGL D:TLDF\\ lGS/L 50[P JrR[ JrR[ AL0LGF A[ RFZ ND

DFZL ,[P B[TZ[ 5CM\\RL 5C[,]\\ SFD S]JF 5F;[GL VMZ0L GÒSGF hF0 GLR[ A/NG[ AF\\WL N[JFG]\\

SZ4 5KL VMZ0L BM,L 5F6LGL DM8ZGL :JLR RF,] SZ[P VG[ H[J]\\ 5F6L RF,] YFI S[ WMZLIF

;ZBF SZ[P H[D H[D 5F6L 5JFT] HFI T[D WMZLIFGF J/F\\S AN,FJTM HFIP

5F6L 5FJFG]\\ SFD 5]6" YFI S[ T]ZT Z[0LIM RF,] SZ[P Z[0LIM 5Z H[JF EHG X~ YFI

V[8,[ ALÒ AFH] XLZFD6 KM0[P EHG ;F\\E/[ VG[ XLZFD6 SZ[P EHG 5KL ;DFRFZ VG[

5FS lJQF[GF[ B[0]TEF.VMGM SFI"S|DG[ wIFGYL ;F\\E/[P :8[XG A\\W YFI tIF\\ ;]WL ;F\\E/[P VG[

;FYF[;FY 5MTFGF VgI SFDF[ 56 SZTM HFIP 5F;[GF X[-[ DGÒ 58[,G[ CF\\S DFZTM HFIP

VG[ A[ GJL JFT 56 SZL

DFWFGM VF ZMÒ\\NM SFI"S|DP

ZMHGL DFOS VFH[ 56 DFWM p9LG[ lGS/JFGL T{IFZL SZJF ,FuIMP

Z[0LIM VM8,F p5Z D]SL 0[,LGM VFU/LIM BM,JF UIM tIF\\ ÒJSMZ 0MXLV[ NMC[,F

N]WG]\\ AM3Z6]\\ GLR[ D]STF AM

VFJJFGF K[4 TL J[c,F;Z 5]UL HH[Pcc DFWM CH] S. CF4 GF GM HJFA VF5[ V[ 5C[,F 30FS

SZT]\\ S\\. 50JFGM VJFH VFjIMP 0[,LGM VFU/LIM BM,LG[ V[6[ 5FK]\\ JF/LG[ HMI]\\ TM Z[0LIM

GLR[ 50L UIM CTMP CH] V[ lJRFZ[ S[ VFD S[D AgI]\\ tIF\\ TM ÒJSMZ 0MXLGM VJFH ;\\E/FIMP

ccDZ[4 DZ[ V[8,[ CFp¦ ZF\\0 VtIFZGF 5MZDF\\ VFIF SIF\\ VFJL m DF~ AM3I6]\\ -M/L GFbI]\\Pc

DFWFV[ HMI]\\ TM N]W -M/F. 5UYLIF p5Z JCL ZCI]\\ CT]\\P VG[ lA,F0L DF/LIFDF\\

DM-FDF\\ p\\NZ ,.G[ HTL CTLP

lA,F0LV[ pNZG[ HM.G[ 9[S0M DFIM" V[ 9[S0M Z[0LIM 5F0TL U. VG[ Z[0LIFGM4

WSSM N]W -M/TL U.P 0M;L J/L TF0]SIF\\4 cVF ;JFZGF 5MZDF\\ ZF\\0 V5XSG SZJF SIF\\

VFJL m c

DFWFV[ HMI]\\ TM Z[0LIM 8}8L UIM CTMP VF HM. T[G]\\ lN, 56 T]8L UI]\\P U]:;M TM

V[G[ 56 CNG[ 5FZ VFjIM CTMP KTF\\ U]:;M NAFJL DGDF\\ ;D;DLG[ A[9M ZCIMP 0MXLG[

XF\\T 5F0TF AM

lJQFFNU|:T R[CZ[ lGS/L 50IMP G[ HTF\\ HTF\\ SC[TM UIM4 cAF ¦ C]\\ J[c,M 5]UL H.XPc

DFWM lGS/L TM 50IM 56 Z[0LIM T]8L HTF\\ T[G]\\ DG pNF; Y. UI]\\ VG[ D]\\UM D]\\UM

AL0L 5LTM 5LTM B[TZ[ 5CMrIMP ZMHGL 8[J D]HA AFH]GL JF0LJF/F 58[,G[ SCL 5F6L RF,]

SI]"\\P WMZLIF JF?IFG[ 5KL VM8,[ VFJLG[ A[9MP AL0L 5[8FJL CJ[ V[G[ lJRFZ VFjIM S[ U]:;FDF\\

G[ U]:;FDF\\ lGS/L TF[ 50IM 56 ;DIGL BAZ S[D 50X[4 ZMH TM Z[0LIM CMI VG[ ;DIGL

BAZ 50[P4 56 VFH[ CJ[ X]\\ m 30LIF, E[UL ,LWL CMT TM 9LS CT]\\P 56 VF DM\\SF6DF\\ IFN

G VFjI]\\P ;DI HF6JFGL SMXLX SZJF T[6[ VFSFX ;FY[ HMI]\\P 5}J" lNXFDF\\ X]S| h/C/TM

CTM G[ ALHF TFZF 8D8DTF CTFP T[6[ VG]DFG SI]"\\ S[ VFXZ[ 5F\\R JFuIF CX[P K JFU[ V[8,[

DM8Z A\\W SZL N.XP VFD lJRFZL 5FKM AL0L 5LJF A[;L UIMP

Z[0LIMGF XMSDF\\ G[ XMSDF\\ AL0LGL VFBL h]0L BF,L SZL GFBLP VRFGS T[G[ YI]\\ S[4

;DI 36M lJTL UIM K[ 56 CÒ X]S| VFYDTM GYL G[ VF lJRFZDF\\ G[ lJRFZDF\\ V[ hM,[

R0L UIMP

SIF\\ ;]WL p\\3L ZCIM V[GL V[G[ BAZ G 50LP VRFGS DGÒ 58[,GL ZF0YL ;OF/M

HFUL UIMP cV[

p9IMP

cDFWF VFH[ V8F6DF\\ S[D hM,[ R0L UIM CTM m4c DGÒ 58[,[ 5]KI]\\P DFWFV[ lBgG

VJFH[ SCI]\\4 cZ[0LIM -M/F. UIMPc

cZ[0LIM m Z[0LIFG]\\ X]\\ K[ m Z[0LIM S[D SZTF\\ -M/F. UIM mc

cS\\. GCL\\4 ClSSTDF\\ N}W -M/F. uI]\\ G[ Z[0LIM T]8L uIM 56 DFZFYL N}WG[ AN,[ Z[0LIM

AM,FI uI]\\Pc

c56 Z[0LIFG[ N}WGL X]\\ JFT K[ m T]\\ UM/UM/ G AM,Pc

DFWFV[ VlTYL .lT ;]WL JFT SZLP

5KL T[6[ 5]KI]\\4 c. TM 9LS 56 S[8,F AHIF V[ TM SCMPc

c;F0F K YIF K[c4 DGÒ 58[,[ HJFA VF%IMP

cC[\\ m ;F0F K¦ TM 5KL VF X]S| SF\\ CÒ VFYDTM GYL VG[ ;]ZHNFNF SF\\ V[G]\\ DM-]\\

ATFJTF GYLPc

cS[D BAZ 50[ m CD6F\\ N[BF N[X[P RF AG[ K[4 ,[ T]\\ AL0L 5L4c DGÒ 58[,[ SCI]\\P

AgG[V[ ;FY[ H AL0L 5[8FJLP

AL0LGF A[ RFZ ND DFIF" 5KL J/L DFWM AM

DFZM Z[0LIM CMT[ TM H~Z N[BFTPc

cN[BFX[ ¦ N[BFX[ ¦ . TM SMSJFZ V[J]\\ AG4[ J[c,F DM0F N[BF6F\\ JUZ G ZI[Pc

DGÒ 58[,[ SCI]\\ TM B~\\ 56 YM0M ;DI lJtIF 5KL 56 ;]ZHGF NX"G G YIF\\ V[8,[

V[G[ 56 R858L YJF DF\\0LP DFWFG[ SCI]\\4 cCF,G[ AFH]DF\\ SZXG 58[,G[ 5]KTF

VFJLV[ SNFR DFZL 30LIF,DF\\ SF\\. E],EF, CMI TM H. VFJLV[Pc

cCF4 CF4 CF,M SZXG 58[, 5F;[Pc

AG[ SZXG 58[,G[ 5}KJF DF8[ T[DGL JF0LV[ UIFP HMI]\\ TM SZXG 58[, SIF\\I N[BFIF

GCL\\P

DFWFV[ A]D 5F0L4 cSZXG 58[, ¦ V[ SZXG 58[,¦c 56 S\\. HJFA G D?IMP DGÒ

58[,[ 56 A]D 5F0L 56 S\\. HJFA G D?IMP AgG[ V[SALHF ;FD[ HMJF DF\\0IF VG[ lJRFZJF

,FuIF S[ SZXG 58[, UIF SIF\\ m VF 8F.D[ SIF\\I HFI GlC\\P VFD HIF\\ lJRFZTF CTF tIF\\

B[TZG[ K[0[ HIF\\ -M/FJ CTM tIF\\ S\\.S N[BFI]\\ WM/]\\ ,]U0]\\ N[BFI]\\ 5KL 5M8,F H[J]\\ S\\.S N[BFI]\\

G[ YM0LJFZ Y. tIF\\ cRF;8LIMc AF\\W[,]\\ WM/] ,]U0]\\ N[BFI]\\P EFZL N[BF6L VG[ 5KL T]ZT

B[TZGL WFZ[ 58[,G]\\ DM-]\\ N[BFI]\\ G[ 5KL VFB]\\ XZLZ N[BFI]\\P

SZXG 58[, cRF;8LIFc GL UF\\;0L EZL VFJL ZCIF CTFP 58[, VFjIFG[ VMZ0L 5F;[

EFZL O[\\SL pEF ZCIFP S5F/[YL 5Z;[JM ,]KTF\\ ,]KTF\\ AM

5.0Fmc VFD SCL J/L UF\\;0L KM0JF DF\\0IFP DFWM VG[ DGÒ D]\\UF D]\\UF 58[,GL R[Q8F HMTF

pEF ZCIFP

SZXG 58[,[ KM0[,L UF\\;0LDF\\YL +6 RFZ 5}/F SF-L BL,[ AF\\W[,F A/NG[ GFbIFP

YM0FS 5}/F p5F0L VMZ0LDF\\ GFbIF VG[ YM0F\\S 5}/F ,. pEF SZLG[ lNJF,G[ 8[SJL NLWFP

5KL 5K[0L B\\B[ZTF B\\B[ZTF J/L AM

AM,TM GYLP DGÒG[ TM VFD[ I VMK]\\ AM,JFGL 8[J K[ T]\\ TM AM,m c

DGÒ 58[,[ DF{G TM0TF SCI]\\4 cc58[, V[J]\\ S\\. GYL 56 VD[ . HF6JF VF.JF CTF

S[ S[8,F JFuIF K[mcc

SZXG 58[, VF ;F\\E/L C;JF DF\\0IF VG[ SC[JF DF\\0IF4 cVZ[ DGÒm VF 8[D 5]KJF

CF8] SIFZGM pEM KMm VG[ . DF\\ VF DFWF G[ 56 E[/M ,.G[ VF.JM m T]\\ V[S,M VF.JM

CMT TM GF\\ S[cT4 T]\\ I UHAGM K[ EF. ¦c

CJ[ AM,JFGM JFZM DFWFGM CTMP DFWFV[ NZdIFGULZL SZTF\\ SCI]\\4 c58[,4 V[J]

GYL C]\\ H V[DG[ ,.G[ VFjIM K]\\P TD[ VF AW] SZTF TF V[8,[ VD YI]\\ S[ 30LS 5McZM BFI

V[8,[ 5]KLV[Pc

VMZ0LGL AFH]DF\\ BF8,L 50L CTL V[ B[\\RTF SZXG 58[, AM

A[;P VG[ DFWF DFZL 30LIF, VMZ0LDF\\ CG]DFG NFNFGM OM8M K[ V[GL GLR[ H[ UMB,M K[

.DF\\ K[ . ,[TM VF.JPc

DGÒ 58[, VG[ SZXG 58[, BF8,LDF\\ A[9F tIF\\ DFWM VMZ0LDF\\YL 30LIF, ,.G[

VFjIM G[ VFJTF\\ H AM

lGS/L UIMP cX]\\ SC[ K[ DFWF m ;F0F ;FT Y. UIF m CJ[ DFZL 30LIF, HMJF N[Pc V[D SCL

DGÒV[ 5MTFGL 30LIF, HM.4 HMTF\\ H AM,L p9IM4 ccAZFAZ K[ DFWF DFZL 30LIF,DF\\ 56

V[8,F H JF.UF K[P ;F0F ;FT G[ 5F\\R Y. K[P DF8[ AZFAZ K[Pcc cV[D AC] SC[JFI UHA

SC[JFI¦ ;F0F ;FT Y. UIF ¦¦ G[ TMI¦¦c tIF\\ JrR[YL H SZXG 58[, AM

JFU[ H G[¦ 30LIF, K[ S[ JFT] m V[DF\\ X]\\ K[mc

SZXG 58[, CH] ;]WL S\\F. ;DHIF G CTF S[ CH] VF ,MSMV[ S\\. OM0 GCMTM 5F0IMP

S[ EF. 30LIF, HMJFG]\\ VG[ TDFZL 5F;[ VFJJFG]\\ SFZ6 VF K[P 56 cV[DF\\ X]\\cm V[D AM

5KL SZXG 58[,G[ 56 YI]\\ S[ S\\.S EF\\UZM J8F. UIM K[P V[8,[ V[6[ T]ZT DFWFG[ SCI]\\

cc,FJ TM 30LIF,Pcc DFWFV[ 30LIF, VF5LP 30LIF, CFYDF\\ ,. SFG[ DF\\0L HM. 5KL

DGÒG[ 5]KI]\\4 cc S[8,F JFuIF K[ T[ SLW]mcc c tIFZ[ ;F0F ;FTG[ 5F\\R Y. CTL4 CJ[ VF9 YJF

VFjIF K[4c DGÒV[ SCI]\\P

VF ;F\\E/L SZXG 58[, pK/L 50IF TI[\\ VF TM SF{T]S m VFSFX ;FD[ HM.G[ AM

ccVF SF{T]S CF8] TM VFjIF KLV[ AgG[Pcc DFWM VG[ DGÒ V[SL ;FY[ AM,L p9IFP VG[ T[D6[

56 VFSFXGF 8D8DTF TFZF TZO VF\\U6L RL\\WLP

:JrK VFSFXDF\\ X]S| TYF VgI TFZFVM RDSL ZCIF CTFP DFWFV[ OM0 5F0L AWL

JFT SZLP SZXG 58[, BF8,FDF\\YL pEF Y. UIF G[ SC[ CF,M CF,M UFDDF\\ H.V[P

CF4 CF4 CF,M CF,M SZTM DGÒ 56 pEM Y. UIM VG[ SC[4 cVlC\\IF A[9F Z[cX] TM

SF\\. BAZ Gc. 50[Pc

BF8,L lNJF,EZ pEL SZL +6[I UFD TZO VFJJF lGS/L 50IFP UFD TZO

VFJTF YM0F N]WJF/F D?IFP AWFGF DGDF\\ V[S H 5|`G 3M/FTM CTM S[ o ;]ZHNFNFGF V8F6

,U6 NX"G S[D GYL YIF m

UFDGF RMZ[ DF6;M pD8L 50IF CTFP VAF,vJ'wW ;C] E[UF Y. UIF CTF G[ RRF"

SZTF CTFP

RMZFDF\\ NFB, YTF J[\\T SZXG 58[,[ 5]KI\\]4 ccSF\\ ;Z5\\R¦ VF SF{T]S X]\\ K[m ;]ZHNFNF

SIF\\ ;\\TF. UIF K[mcc

CH] ;Z5\\R S\\. HJFA VF5[ V[ 5C[,F\\ S,] SFKLIM AM,L p9IM4 cC[\\ SZXG 58[, TD[

TM JF0LV[YL VFJM KM TL IF\\ 56 ;]ZHNFNF GYL N[BFTF mc

cGFPc SZXG 58[,G[ AN,[ DFWFV[ HJFA JF?IMP

cV[D m DG[ V[D S[ VlC\\IF UFDDF\\ N[BFTF GYL TM IF\\ JF0LV[ TM N[BFTF H CX[Pc

VFD SCL S,] SFKLIFV[ 5]~ SI]"\\P

cV[,F S,] ¦ EUJFG HIFZ[ VSS,GL JC[\\R6L SZTF CTF tIFZ[ T]\\ SIF\\ UIM CTMPmc

cXFS J[\\RJF¦¦c SM.S AM

cV[8,[ V[D S[ VSS,GF VMYDLZ HM VlC\\IF ;]ZHNFNF N[BFTF CMI TM tIF\\ JF0LV[ I

N[BFI H G[P VlC\\IF G N[BFTF CMI TM tIF\\ 56 G N[BFI ;DHIMm ;Z5\\R ¦ Z[0LIF

5Z S\\. ;DFRFZ K[ m VF56M 5\\RFITGM Z[0LIM RF,] SZMG[ TM S\\.S BAZ 50[Pc

VFD 5]KL DFWFV[ 5MTFGM Z[0LIM TZOGM 5|[D jIST SIM"P

cc8LPJLP VG[ Z[0LIFDF\\ S\\. ;ZBF ;DFRFZ GYL AW[ V\\WF~ K[ V[D VF.J]\\ CT]\\ G[ AW[

5]KF6 SZ[ K[ VG[ VM,F VFUFCL SZ[ . G[ C]\\ SC[JFI DF:TZm cc

cJ[WXF/F4c DF:TZ[ HJFA VF%IMP

cCF ¦ . ¦ J[WXF/FJF/F AWL T5F; SZLG[ 5K[ H6FJX4[ V[D SCI]\\ K[Pc

c56 tIF\\ pEF K[ . JH[X\\SZ UMZG[ TM SM. 5]KM . C\\W]I HF6TF CX[ SZDSF\\0 VG[

HMlTQFlJnF I HF6[ K[ . G[ BAZ CX[4c 8M/FDF\\YL SM.S AM

VF ;F\\E/L ;Z5\\R[ JH[X\\SZ UMZG[ ZF0 5F0L4 cUMZ V[ UMZ ¦ VF AW]\\I SF{T]S C]\\ K[m

;JFZGF ;F0F GJ YJF VF.JFG[ VF ZFT SF\\ HJFG]\\ GFD GYL ,[TL¦c

UMZ[ 5MTFGL VG]EJ l;å JF6LDF\\ D\\TjI NXF"JTF\\ H6FjI]\\4 cE.¦ DFZL VF VF8,F

JZ;GL Ò\\NULDF\\ VFJ]\\ SF{T]S 5C[,L JBT HMI]\\P SM. lN VFJ]\\ EF?I]\\ GYLPS[ SIF\\I JF\\rI]\\ GYLP

HIMlTQFDF\\I CD6F\\ SM. HFTG]\\ U|C6 56 VFJT] GYL4 lJGF U|C6 VG[ ZFl+ V\\3SFZ

;\\EJ[H GlC\\P CF DCFEFZTDF\\ V[S 5|;\\U K[P

c. VF EFZTDFmc S,]V[ 85S]\\ D]SI\\]P SFKLIF¦ cT]\\ D]\\UM DZG[¦ JFT TM 5]ZL ;F\\E/JF

N[¦ AM,M UMZc AM,M 8M/FDF\\YL SM. U]:;M Y.G[ AM

cSFKLIF . A]lwWGM ;JF, K[ . DF\\ T]\\G[ BAZ GM 50[P HF XFS J[\\R XFSP J/L +LH]\\

H SMS 8M/FDF\\YL AM

cCJ[ E. AWF D]\\UF ZCM G[¦c ;Z5\\R AM

DCFZFH JFT VFU/ C,FJMPc

JH[X\\SZ UMZ[ JFTGM NMZ CFYDF\\ ,[TF OZLYL SCI]\\4 cc;Z5\\R¦ DCFEFZTDF\\ V[S

5|;\\U K[P DCFEFZTDF\\ ,0F. JBT[ VH]"G[ ;}IF":T 5C[,F\\ HIãYGF JWGL 5|lT7F ,LW[,L VG[

SCI]\\ HM ;}IF":T 5C[,F\\ HIãYG[ G DFZL XS]\\ TM C]\\ VFtDlJ,M5G SZLX VG[ T[YL HIãYG[

ARFJJF VFBL SF{ZJ;[GF T[GL VF0[ SJR AGLG[ pEL ZCL U.P VH]"G[ 36F 5|ItGM SIF" 56

HIãY S[D[ SZLG[ DZ[ GlC\\PtIFZ[ EUJFGzL S'Q6V[ I]lST SZLP 5MTFGL XlSTYL JFN/M pEF\\

SZL ;]I" -F\\SLG[ V\\WF~\\ SZL NLW]\\4 SF{ZJM ZFÒ Y. UIF S[ ;}IF":T Y. UIM VG[ HIãY ÒJL

UIM VG[ VH]"G CJ[ DZL HX[ V[ B]XLDF\\ ;C] lJB[ZF. UIF VG[ HIãY V[S,M 50L UIMP

S'Q6 EUJFG[ H[ WFI]"\\ CT]\\ T[ YI]\\ V[8,[ T]ZT T[D6[ ;]ZHG]\\ VFJZ6 N}Z SZL NLW] VG[ ;]I"

N[JTF OZLYL RDSJF ,FuIF V[8,[ VH]"G G[ SCI]\\ S[ VH]"G TFZL 5|lT7F 5}ZL SZ HIãYGM

JW SZL GFB VG[ VH]"GGL 5|lT7F 5]ZL Y. VG[ HIãY DZFIMP VF 5|SFZGL JFT

DCFEFZTDF\\ K[ VG[ . 8F.D[ lNJ; KTF\\ V\\WF~ Y. UI[,] VF8,L DG[ BAZ K[P V[8,[ VFJ]\\

S\\. CMI TM SC[JFI GlC\\Pcc VFD SCL UMZ[ 5]~ SI]"\\P VFD JFT Y. tIF\\ 5\\RFITGF 8LPJLP DF\\

;DFRFZ VFjIFP

V[S VUtIGL HFC[ZFTo

VFH[ VF56F N[XDF\\ V[S VE}T5}J" 38GF 38L K[P 30LIF/GF ;DI 5|DF6[ ;}IM"NI

CÒ ;]WL YI[, GYL T[DH ZFl+ H[J]\\ H VF\\WF~ VG]EJFI K[P

VF S[D AgI]\\ K[ m V[ V\\U[ c0M lJS|D ;FZFEF. :5[X ;[g8Zc T[DH N[XGF J{7FlGSM

;\\XMWG VG[ T5F; SZL ZCIF K[P VF V\\U[ lJ`JGF VgI N[XM ;FY[ 56 ;\\5S" SZJFDF\\ VFJL

ZCIM K[P VF56F HFl6TF J{7FlGSMGF D\\TjI D]HA VF J{lxJS:TZGL 38GF K[P DF+ EFZT

5}ZTL AGL K[ T[J]\\ GYLP VF V\\U[ JW] DFlCTL V[S+LT SZJFDF\\ VFJL ZCL K[ VG[ T[G[ DF8[

VD[ZLSFGL ;\\:YF ccGF;Fcc GM 56 ;\\5S" ;FWJFDF\\ VFJL ZCIM K[P DFlCTL 5|F%T YTF\\ ,MSMG[

T]ZT HF6 SZJFDF\\ VFJX[P

VF AN,FI[, 5lZl:YlTDF\\ ,MSMG[ VG]ZMW SZJFDF\\ VFJ[ K[ S[ 5Z:5Z ;F{ ;CSFZ

VG[ XF\\lT HF/J[ VG[ VOJFVMYL N}Z ZC[P

Page 1 of 74