અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 6 પ્રદીપકુમાર રાઓલ દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 6

V\\TlCG IF+F

5|lN5 ZFVM,

U[,[S;LVMGL 5[,[ 5FZ4 VF56L ;\\:S°lTGF D}/ XMWJFPPPPPPPP

5|SZ6 v &

VHFIA EZ[,L 38GF AgIF 5KL ALH[ lNJ;[ H]NF v H]NF JT"DFG5+MV[ VF 38GFG[

5MTFGL ZLT[ D],JL4 DT,A S[ 5MTFGL ZLT[ ,BF6M KF%IFP H[DF\\ gI]IMS" 8F.d; H[JF DFTAZ

KF5FV[ 9[S0L p0FJTL EFQFFDF\\ KF%I]\\P

VD[ZLSFDF\\ ;]I"GL SDF, ¦

W ;G :8[.0 OMZ Z VJ";4 !5 DLGL8; ,M\\UZ 8] SMU|[rI],[.8 5|[;L0g8; 0M8Z VMG

CZ AW" 0[P

s5|[;L0g8GL 5]+LGL JQF"UF\\9GL D]AFZSAFNL DF8[ ;JF A[ S,FS ZMSF. HTM ;]I"Pf

o ;NLGM ;F{YL VNE}T AGFJ o4

o ;JF A[ S,FSGM VMJZ 8F.D SZTM ;]I" &o#_ G[ AN,[ (o$5 JFuI[ ;]IF":T oP

o ZMH SZTF ;JF A[ S,FS DM0M V:T 5FDL GF;FGF J0F DLP 0[JL0 TYF VD[ZLSG

5|[;L0g8GL p\\3 p0F0TM ;]I" oP

VD[ZLSFGF VgI N{lGS cJMXL\\u8G 5M:8GFc T\\+L ,[BDF\\ TYF C[0 ,F.GDF\\ D]B5'Q9

p5Z lJUT[ ;DFRFZ VF%IF CTF\\P H[DF\\ ;ZSFZGL ZH]VFT VG[ 5|HF X]\\ HF6JF DFU[ K[ T[

AgG[GL ;DL1FF SZLG[ ,BF6 KF%I]\\ CT]\\P

VF ,BF6GM ;FZ VFJM S\\.S CTMP

TFP !$ H]G JMXL\\u8G ov

V[S VFxRI"HGS VG[ C[ZT 5DF0[ T[JF ;DFRFZ V[ K[ S[4 U.SF,[ !# H]GGL ;F\\H[

;]I" lGIT ;DI[ V[8,[ S[ &o#_ S,FS[ V:T YJM HM.V[ T[G[ AN,[ ZF+LGF JFuI[ (o$5 S,FS[

V:T YIM CTMP

VJSFX HUTGL VF lJZ, 38GF K[P VF S[D AgI]\\ m T[ V\\U[ CH] SXL HF6SFZL

5|F%T Y. XSL GYLP CH] VF K5FI K[ tIFZ[ HF6JF D/[,F K[<,F ;DFRFZ D]HA SNFR

5'yJLGL UlT lJ,\\ALT AGL K[P T[GF SFZ6[ VFD AGJF 5FdI]\\ CMI T[JF ;DFRFZ cGFXFc ãFZF

5|F%T YIF K[P VF 38GF V\\U[ cGF;Fc ;lS|I AGL JW] BMH SZL ZCI]\\ K[P

,MSMDF\\ VF V\\U[ VG[SlJW RRF"VM RF,L ZCL K[P S[8,FS V[J]\\ SC[ K[ S[ VF 38GF

!#DL TFZLB[ AGL K[ VG[ T[ZGM VF\\S0M VX]E U6FI K[P DF8[ GSSL SX]\\ S VH]UT]\\ S[ VX]E

AGJFG]\\ K[P AF.A,DF\\ VM<0 8[:8FD[g8DF\\ 5'yJLGF lJGFX VG[ T[ZGF VF\\S0FG]\\ SX]\\ VG];\\WFG

K[ T[JF VG[S TS"vlJT"S ,MSMDF\\ RF,L ZCIF K[P

36F\\ V[J]\\ SC[JF ,FuIF S[4 Nl1F6 W|]JDF\\ K DF;GL ZF+L VG[ K DF;GM lNJ; CMI K[P

CM,[g0DF\\ DwIZF+LV[ ;]I" CMI K[P V[8,[ T[JL 5lZl:YlTGL X~VFT VF N[XDF\\ YJF DF\\0L K[

S[ X]\\ m VJSFXL VFJF SM. O[ZOFZ YJF DF\\0IF K[ S[ X]\\ m 5'yJLDF\\ SM. VF\\TlZS EF{UMl,S

O[ZOFZM TM YTF GYL G[ m VFJF VG[S 5|`GM ,MSM 5MTFGL HFT[ pEF SZLG[ RRL" ZCIF K[P

HM S[ ;ZSFZL JT]"/M H6FJ[ K[ S[4 VF V\\U[ JC[,FDF\\ JC[,L TS[ ;FRL 5lZl:YlT VG[

T[ V\\U[GL lJUTM ,MSM ;D1F D}SJFDF\\ VFJX[P

VF ZLT[ H]NF H]NF JT"DFG5+MV[ 5MT 5MTFGL :8F.,DF\\ V,U V,U EFQFF JF5ZL

AG[,L 38GFG[ D],JL CTLP

GF;FGF J0F DLP 0[JL0[ SMd%I]8ZGL DNNYL DCFG]EFJMG[ ATFjI]\\ S[ 5'yJLGF SIF

EFUDF\\ ZF+L K[ SIF\\ lJEFUDF\\ lNJ; K[ VG[ X]\\ ;DI K[ m tIFZAFN VJSFXL lGlZ1F6 56

SZFjI]\\ H[DF\\ SM. U|C4 p

YJF V\\U[GL SM. VgI DCtJGL S0L S[ ALH] SX]\\ H6FI]\\ GlC\\P gI]h 5[5;" T[DH 8LPJLP

;DFRFZM T[DH T[DF\\ YTL RRF"VMG[ HMTF\\ V[D ,FUT]\\ CT]\\ S[ V[\\;L 8SF p5ZGF ,MSMG[ VF V[S

DHFS H ,FUTL CTL VG[ NX 8SF ,MSMG[ VFGL U\\ELZTF S[ 5'yJL p5Z VF lJZ, 38GFGL X]\\

V;Z YX[ T[ AFATDF\\ lA,S], bIF, GCMTM 50TMP OST JW[,F !_@ ,MSM H V[ lNXFDF\\

lJRFZJF ,FuIF CTF\\ VG[ T[VM lJ7FGGL A]SM pY,FJJF DF\\0IF CTFP SMG[ BAZ CTL S[

5'yJLGF .lTCF;DF\\ 5'yJL ;FD[GM VF EI\\SZDF\\ EI\\SZ 50SFZ VFJL pEM ZC[GFZ CTMP H[GL

;FD[ lCDI]UM S[ SMD[8 VY0FJFGF AGFJM SF\\. lJ;FTDF\\ GCMTFP

A[9S UM\\9JF6L CTL T[DF\\ RRF"vlJRFZ6FG[ V\\T[ ;JF"G]DT[ V[J]\\ GSSL YI]\\ S[4 5|[;L0g8[

lJ`JHMU]\\ V[S JFI] 5|JRG VF5J\\]P SFZ6 S[ VtIFZ ;]WLDF\\ N[XvlJN[XDF\\YL 36F OMG VG[

.gSJFIZL VFJL ZCIF CTFP

;[S|[8ZLV[ GF;F p5ZYL H :8]0LVM p5Z OMG SZLG[ H6FjI]\\ S[ 5|[;L0g8 :8]0LVM p5Z

VFJL ZCIF K[P c5|[;L0[g;LV,c V[0=[; DF8[GL T{IFZ SZM VG[ 5KL HF6 SZM V[8,[ 5|[;L0g8

tIF\\ 5WFZ[P

J[ZFI[,L BF\\0 50L CMI tIF\\ SL0LVM VF5D[/[ 5CM\\RL HFI K[P T[D 5+SFZMG[ U\\W

VFJL HTF\\ 5|[; 5|lTlGlW4 OM8MU|FOZM4 5+SFZM4 lJlJW R[G,JF/F lJU[Z[ :8]0LVM p5Z

5C[,[YL H V0L\\UM HDFJLG[ A[;L UIF CTFP

8[,LSF:8 DF8[ )o#_ S,FS[ 5|[;L0g8 5WFZJFGF CTF\\P tIF\\ OMG VFjIM S[ NX JFU[

VFJX[P DL0LIFJF/FG[ TM S\\.S 56 SFZ6 HM.V[P VG[ T[ D/L UI]\\P T]ZT 8LPJLP :8]0LVMGF

0FIZ[S8ZGL R[dAZDF\\ 3;L UIF VG[ ;JF,MGL h0L JZ;FJJF DF\\0IFP

c5|[;L0[g;LV, V[0=[; )v#_ S,FS[ CT]\\ T[ VWL" S,FS 5FK]\\ S[D 9[,FI]\\ m c

c VWF" S,FSG[ lJ,\\A 5|[;L0g8[ HFT[ HFC[Z SIM" K[ S[ SM.GF NAF6 C[9/ m c

cCJ[ ;DIDF\\ SM. O[ZFOZ YX[ mc

cVD[ HTF ZCLV[ S[ ZMSF.V[ mc

:8]0LIMGF 0FIZ[S8Z TM lARFZF DFY]\\ 5S0LG[ A[;L UIFP lG~TZ ZCIFP 5lZl:YlTYL

T[VM TM ;\\5}6" V7FT CTFP T[YL T[D6[ DF{G ZC[J]\\ D]GF;LA DFgI]\\P

56 5+SFZ H[G]\\ GFD V[ S[D S[0M D]S[ m TD[ S[D D]\\UF KM m SXM pTZ VF5TF GYL S[

5KL SX]\\ G SC[JF DF8[ TDG[ GF 5F0JFDF\\ VFJL K[ m AM,M ¦¦

5Z\\T] VF l5Zl:YlT AC]\\ ,F\\AM ;DI G RF,LP 5|[;L0g8GL SFZ VFJLG[ pEL ZCLP

SFZ H[JL VFJLG[ pEL ZCL S[4 AWF 3[ZL J?IFP 5|[;L0g8G[ DM8ZDF\\YL pTZJ]\\ D]xS[,~5 AGL

UI]\\P ;LSIMZL8L :8FO[ T]ZT NZdIFGULZL SZLP 5|[;L0g84 DLP 0[JL0 VG[ ;\\Z1F6 5|WFG DLP

HIMH" pTIF"P :8]0LVMDF\\ 5CM\\RTF ;]WLDF\\ TM 5+SFZMV[ ;JF,MGL h0L JZ;FJJL X~ SZL

NLWLP S[D[ZFGL RF\\5M O8FO8 NAFJF DF\\0LP RF,TF RF,TF ;JF,MGF ;FD[ 8\\]SDF\\ HJFA 56

VF%I[ HTF CTFP cDLP 5|[;L0[g8 VF5 X]\\ V[0=[; SZJF DF\\UM KMmc cYM0LJFZDF\\ H 8LPJLP p5Z

;F\\E/XMPc4 cX]\\ SM. .DZHg;L VFJL 50L K[ m c cCFc4 cSM. VRFGS VJSFXL VFOT pEL Y.

K[ m c cCFc4 cVFJ[, VFOT DFGJ;Ò"T K[ S[ S]NZTL K[ m c cS]NZTLc4 cVF SM. VFT\\SJFNL

SFJT~ K[ mc c0Mg8 VF:S ZaAL; SJ[:RGcP

cTDFZL S[Y[ZLGGM HgD lNJ; !# TFZLBGM K[ VG[ T[ H lNJ;[ VF 38GF 38L TM X]\\

!# TFZLB V[ AgG[ JrR[ S\\.PPP c cVMS[ .GOc4 VFD AM,L 5|[;L0g8 :8]0LVMGF ~DDF\\

5CM\\RL UIFP VCL\\IF T[D6[ H[ V[0=[;L\\U SI]"\\ T[ S\\.S VF D]HAG]\\ CT]\\o

DFI O[,M VD[ZLSg;4

ccU.SF,GL ZF+L V[8,[ S[ !#DL H]GGL ZF+L S<5GF ACFZGL ZF+L CTLP VF56F

DF8[P ;C] HF6M KM T[D SM.S VHFIA VJSFXL 38GF 38L S[ H[G[ SFZ6[ ;}IF":T ;F\\H[

&v#_ S,FS[ YJM HM.V[ T[G[ AN,[ ZF+LGF (o$5 S,FS[ YIMP VFJL 38GF E}TSF/DF\\

CHFZM JQFM" 5C[,F\\ 56 AGL GYLP VF S[D AgI]\\ V[ CH] 5|`G K[P

V,AT VF V\\U[ cGF;Fc G]\\ ;\\XMWG RF,] K[P H[ HF6JF D?I]\\ V[ D]HA HM.V[ TM

5'yJL 5MTFGL WZL p5Z OZ[ K[ T[DF S\\.S UD[ T[ ZLT[ VJZMW pEM YJFG[ SFZ6[ VFD AGJF

5FdI]\\ K[P VF VJZMW X]\\ K[ VYJF SIF\\ 5|SFZGM VJZMW pEM YIM T[ T5F;GM lJQFI K[ H[GL

T5F; YX[P

VF DF+ VD[ZLSFG[ H :5X"TM 5|`G GYLP 5'yJLJF;L NZ[SG[ V;Z SZGFZM K[P 5}J"

VG[ 5l`RDGF AgG[ lJEFUGF N[XMG[ V;Z SZGFZM K[P VF56[ ;C] V[S H GFJGF

;C[,F6LVM KLV[ DF8[ UEZFXM GCL\\ XF\\lT HF/JXMP VF56[ ;C] ;FY[ H KLV[P VG[ ;FY[

H ZCLX]\\P VD[ZLSF 5MTFGL AWL H TFSFT ,UFJL VF 5|`GGM C, SZX[P Y[gSI] VM,Pcc

,MSMDF\\ UEZF8 G O[,FI S[ H]NL v H]NL X\\SFvS]X\\SFVM G SZ[ VG[ XF\\lT H/JF. ZC[

T[ DF8[ SFD R,Fp 8}\\S] 5|JRG 5|[;L0[g8[ VF5L NLW]\\P

N]lGIFGF VgI EFUGF N[XMDF\\ 56 VFGL V;Z Y. VF V;Z NZ[S N[XDF\\ T[GL

5|JT"DFG 5lZl:YlT D]HA H]NLvH]NL Y.P

DLP 0[JL0[ ;[8[,F.8GF VFWFZ[ sãFZFf VFJ[,F .D[HL; Sd5[Z SZL 8F.DL\\U V[0H[:8

SZLG[ ;}IM"N[I VG[ ;]IF":T V\\U[GL S[8,LS VBAFZL IFNL T{IFZ SZLP VG[ 5|[;L0g8GL

;]RGFG];FZ T]ZT 5|[; SMgOZg; AM,FJLP

DLP 0[JL0[ SMgOZg;DF\\ H6FjI] ;FDFgI ZLT[ 5'yJL 5MTFGL WZL p5Z RMJL; S,FS[ V[S

VF\\8M 5}6" SZ[ K[P 5Z\\T] !#DL H]GGL 38GF 38L T[ ;FIS, D]HA HM S[,SI],[XG U6TZL

SZJFDF\\ VFJ[ TM T[ XSI GYL SFZ6[ S[ OZLYL VFJGFZF lNJ;MDF\\ ;JF A[ S,FSGM H TOFJT

ZC[X[ S[ T[GFYL JWX[ S[ 38X[ T[ SX]\\ H SCL\\ XSLV[ T[D GYLP DF8[ ZM8[XGGL UlTDF\\ H[

VJZMW pEM YIM K[ T[ V\\U[ ;TT lGlZ1F6 VG[ ;\\XMWG 5KL H GSSL Y. XSX[ DF8[ 5}ZTL

T5F; 5KL H cGF;F JW] SCL XSX[P

v 5|[; SMg;OZg; 5]ZL Y.P ;C] ;C]GL ZLT[ VF JFTG[ D],JJF ,FuIFP

5Z\\T] VRFGS HFN] H[J]\\ AGL UI]\\P 5lZl:YlT A[ lNJ;DF\\ YF/[ 50L U.P AW]\\ ZFA[TF

D]HA Y. UI]\\ ;}IM"NI VG[ ;}IF":T lGIlDT Y. UIFP ,MSMV[ A[ lNJ; B]A RRF"VM SZL

5KL ;C] ZMÒ\\NF ÒJGDF\\ 50L UIFP VFJ]\\ S. AgI]\\ CT]\\ V[ 56 E},L UIFP ,MSM U/F0]A

ZMÒ\\NL 5|J'lTDF\\ 0]AL UIFP

SMG[ BAZ CTL S[ VF 38GFG]\\ 5]GZFJT"G YX[ S[ VF 38GF SZTF\\ 56 JWFZ[ EI\\SZ

38GF 38JFGL CTL4 SM. HF6T]\\ G CT]\\P

EFJLGF UE"DF\\ X]\\ K5FI]\\ K[ m DF+ .`JZ l;JFI SM. HF6T]\\ GYLP H[ ,FU[ K[

V\\T v T[ BZ[BZ V[S GJM VFZ\\E CM. XS[ K[P

CJ[ ;]I" ZMH lGIlDT pU[ K[ VG[ lGIlDT VFYD[ K[P