અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 4 પ્રદીપકુમાર રાઓલ દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 4

V\\TlCG IF+F

5|lN5 ZFVM,

U[,[S;LVMGL 5[,[ 5FZ4 VF56L ;\\:S°lTGF D}/ XMWJFPPPPPPPP

5|SZ6 v $

jCF.8 CFp; VFH[ hUDUL ZCI]\\ CT]\\P AZFAZ ;F\\HGF & S,FS[ DC[DFGMGL J6HFZ

X~ Y. U.P

V\\S, v VF\\8L4 A|W;"4 S[8,FS lDlG:8ZM T[DH jCF.8 CFp;GM DNNGLX :8FO lJU[Z[

C;LvC;LG[ DC[DFGMG[ VFJSFZL ZCIF CTF\\P VFJGFZ DC[DFGM p5Z U],FAGF VTZGM

K\\8SFJ YTM CTMP VG[ VF5GF VFUDGYL B]XL Y. K[ V[GF 5|lTS ~5[ ;C]G[ U],FAG]\\ O],

CFYDF\\ E[8 TZLS[ V5FT]\\ CT]\\P

DC[DFGMDF\\ :8[8;GF UJG"Z4 H]NFvH]NF N[XGF CF. SlDXGZM4.g0:8=LIF,L:84

;[G[8ZM4 ,xSZL J0F4GF;FGF J0F4 ;LPALPVF.P GF J0F4 CM,LJ]0GL C:TLVM4 0FIZ[S8Z4

VlEG[TF4 VlEG[+L4 5+SFZM lJU[Z[P p5ZF\\T GFDF\\lST ;FlCtISFZM p5l:YT CTF\\P lJlXQ8

jIlST TZLS[ 5\\l0T ;]I"X\\SZ4 TYF T[DGF 5]+L DW]DF,LGL TZO ,MSMG]\\ wIFG lJX[QF CT]\\P VG[

ALÒ jIlST ZMS:8FZ DFS" H[S;G TZO CT]\\P VF AgG[V[ VFJGFZ DC[DFGMGF lJX[QF

wIFGFSQF"S AGL ZCIF CTF\\P

AZFAZ *o#_ GF 8SMZ[ 8[Z[; p5ZYL cS[Y[ZLGc V[ pEF ZCLG[ 5MTFGM RC[ZM h]SFJL

GLR[ pE[,F DC[DFGM p5Z C;TF RC[Z[ ãlQ85FT SIM" V[ ;FY[ TF/LVMGF U0U0F8YL T[GF

VFUDGG[ JWFJL ,[JFDF\\ VFjI]\\P VG[ YM0L H JFZDF\\ cC[5L AY" 0[ 8] I]c ;\\ULTDI ZLT[ JFUJF

,FuI]\\P

WLZ[ WLZ[ S[Y[ZLG GLR[ pTZL ZCL CTLP T[6LGF V[S[ V[S :8[5 p5Z U],FAGF O],GL

J'lQ8 YJF DF\\0LP S[Y[ZLGGM :DLT ;EZ DF;]D RC[ZM ;C]G]\\ VlEJFNG hL,L ZCIM CTMP

;[g8=, CM,GF D]bI 8[A, p5Z V[S K[0FYL ALHF K[0F ;]WL 5CM\\R[ T[JL DM8L cS[Sc

Z\\UA[Z\\UL ZLT[ ;HFJJFDF\\ VFJL CTLP S[S p5Z T[Z S[g0,; CTLP S[Y[ZLG[ C;TF\\ C;TF\\

TDFDG[ A]HFJL NLWLP

TF/LVMGF U0U0F8 VG[ C[5L AY" 0[ 8] I]4 D[GL ZL8G"; VMO WL 0[4 SMgU|[rI],[Xg;

lJU[Z[ VlEG\\NGMGL JQFF" JrR[ S[S SF5JFDF\\ VFJL ;C]V[ S[Y[ZLGG[ VlEG\\NG VF%IFP

;]E[rKF 5F9JL4 E[8 ;MUFNM VF5LP

VF 5F8L"GL ZMGS JWFZL NLWL4 5\\l0T ;]I"X\\SZGL 5]+L DW] DF,LGL TYF DFS"

H[SXGGF 5|MU|FD[P I]JF JU"G[ VFG\\lNT SIF"P DW]DF,LGLV[ l;TFZJFNGYL AWFG[ D\\+D]uW SZL

NLWF VG[ ;C]G[ lJX[QF DhF TM tIFZ[ VFJL HIFZ[ DW]DF,LGLGF l;TFZJFNG VG[ T[GF

;FYLNFZGF TA,FJFNG p5Z ZMS:8FZ DFS" H[S;G[ VNE}T ZLT[ 0Fg; SIM"P VFD4 EFZTLI

XF:+LI JFNG VG[ J[:8G" 0Fg; AWFV[ B]A GJLGTF ;FY[ DF^IMP ;{F VFG\\N ,. ZCIF CTFP

5F8L" AZFAZ HFDL U. CTLP SM. HDL ZCI]\\ CT]\\4 SM. 0=LgS; ,. ZCI]\\ CT]\\P TM

SM. VF.:S|LD ,. ZCI]\\ CT]\\P ;C] SM. 5MTFGF U|]5 ;FY[ pEF ZCL 5F8L" DF6L ZCIF CTFP

V[SAFH] S[D[ZFGL RF\\5M O8FS8 NAFTL CTLP JL0LIM X]8ZM T[DG]\\ SFD SZL ZCIF CTFP

K]5FI[, VG[ ;FNF 0=[;DF\\ OZL ZC[,F U]%TRZM 5F8L"GL V[S V[S jIlST p5Z AFH GHZ ZFBL

VFDYL T[D 8C[,L ZCIF CTF\\P HM S[ T[ 5C[,F\\ H NZ[S VFUT]\\SGL ;LSIMZL8L R[S V5

RMS;F.YL Y. R]SL CTLP

5F8L" DMHYL RF,L ZCL CTLP VF NZdIFG V[S ;[G[8Z[ 5MTFGL 30LIF/DF\\ HMI]\\P

0LhL8, S,MS (o!5 GM ;DI ;]lRT SZT]\\ CT\\] VG[ T[DG[ SFD CMJFYL YM0] JC[,] HJ]\\ CMI4 T[

5|D]BzLGL ZHF ,.G[ ACFZ lGS/L UIFP ACFZ UIF 5KL YM0LJFZ[ 5FKF V\\NZ VFjIFP

T[D6[ TF/LVM 5F0L ;C]G]\\ wIFG 5MTFGF TZO B[\\rI]\\P 5KL SC[JF ,FuIF4 cV[S;SI]hDL %,Lh ¦

,[0L; V[g0 H[g8,D[G ¦ ;MZL OMZ WL 0L:8A"g; ¦ 56 DFZ[ VF5 ;C]G[ V[S JFT SC[JL K[P

DLP 5|[;L0g8GL 0M8ZG[ ;C] RFC[ K[P VG[ T[6LGL JQF" UF\\9 p5Z 5|[;L0[g8GF VFD\\+6YL

X]E[rKF 5F9JJF ;C] VFjIF KLV[P VG[ 5F8L"GL 56 VFJL ;Z; Z\\UT HFDL K[P TM VFJL

TS S]NZT 56 S[D KM0L XS[ m VG[ T[YL B]N ;}I"N[J 56 5F8L"DF\\ CFHZL 5]ZFJF ZMSFIF K[P

VtIFZ[ DFZL 30LIF, D]HA (o!* GM ;DI YIM K[P ;FDFgITo ;F0F K JFuI[ RF,L

HGFZ ;]I" VFH[ 5F8L" V[8[g0 SZJF ZMSFIF ,FU[ K[Pc tIF\\ TM 5F8L"DF\\ V[S9F YI[,FDF\\YL S[8,FS

TF/LVM 5F0JF DF\\0IF TM S[8,FS AM,JF ,FuIFP

cJ[,4 J[,¦¦c cJ[ZL U]0 ¦¦ VD[hL\\U ¦c

cSM, CLD CLIZ ¦c

cJ[ZLU]0 ;[G[8Z ¦ I] C[J V[ J[ZLU]0 ;[g; VMO CI]DZ ¦c GF;FGF J0FV[ DLP ZLRF0"

0[JL0[ DHFS SZTF SCI]\\P

cDLP ;[G[8Z JF.G YM0M JWFZ[PPPc8M/FDF\\YL SM.S AM

cVFJ0L DM8L 5F8L" CMI TM YM0]\\ 36]\\ TM VFJ]\\ RF,[ S[D m AZFAZ G[ ;[G[8Z ¦c

T]Z\\T H HJFA VFJTF ;[G[8Z[ SCI]\\ c.8 .h GM8 V[ HMS ¦c

ccDLP 0[JL0 C]\\ DHFS GYL SZTM U\\ELZTFYL SC]\\ K]\\P ;L W ;G VMG W J[:8 ;F.0

BZ[BZ VtIFZ[ ;}I" N[BF. ZCIM K[Pcc

DLP 0[JL0 GF;FGF J0FV[ VF JFT ;F\\E/LP T[ CM,GL ACFZ AF

HM.G[ T[ 56 VR\\AFDF\\ 50L UIFP ZF+LGM (oZ_ GM ;DI CTM G[ ;}ZH 5l`RDGL l1FlTH[

R/SL ZCIM CTMP DLP 0[JL0 TM lJRFZDF\\ UZSFJ Y. UIF S[ VF C]\\ X]\\ HM. ZCIM K]\\P

VtIFZ[ ;}ZH m

DLP 0[JL0 T]ZT V\\NZ VFjIF G[ AM

5|D]B CH] ;F\\E/[ G ;F\\E/[ tIF\\ TM H[8,F ,MSMV[ ;F\\E?I]\\ V[JF S[8,FS ACFZ 3;L

VFjIF G[ 5]KJF ,FuIF4 cX]\\ 5|Ma,[D K[ mc cX]\\ YI]\\ K[ mc cJM8 .h ZM\\U JLY W ;G mc

DLP 0[JL0 NM0LG[ T]ZT 5|[;L0g8 5F;[ UIFP VG[ H[ HMI]\\ CT] T[ SCI]\\P 5|[;L0g8 T]ZT

ACFZ VFJLG[ HMJF ,FuIFP

l1FlTH[ ;}I"N[J DF6;MGL 5FDZTF p5Z C;L ZCIF CTFP 5|[;L0g8[ JMRDF\\ HMI]\\P

ZF+LGF (o#_ JFuIF CTFP 5|[;L0g8 30LSDF\\ 30LIF, ;FD[4 30LSDF\\ ;]I" ;FD[P TM 30LSDF\\

0[JL0 ;FD[ HMJF ,FuIFP 0[JL0 56 1F6FW" TM lJ:DITFYL TFSL ZCIFP 5KL VRFGS ;]hTF\\

BL:;FDF\\YL OMG SF-L GF;F OMG HM0IM VG[ VD}S ;}RGFVM T[DH VFN[XM VF%IFP

cGF;Fc V[8,[ G[XG, VZF[GM8LS; V[g0 :5[; V[0DLGL:8=[XGcc H[GL :YF5GF Z)

H],F.v!)5( GF ZMH YI[, CTLP

C[0 SJF8"Z JMXL\\u8G 0LP;LP DF\\ H CT]\\P :5[X ;\\XMWGGF DFD,[ GF;FV[ 36L

p5,aWLVM CF\\;, SZ[,LP H[DF\\ cV[5[,M DLXG 8] WL D]Gc4 c:SFIA[, :5[X :8[XGc4 c:5[X

X8,c VG[ .g8ZG[XG, :5[X :8[XGc GM ;DFJ[X YFI K[P

VFJF :5[X 5|MU|FDM p5ZF\\T GF;F ,F\\AF UF/FGL ;LJL,LIG VG[ DL,L8ZL V[ZM :5[;

ZL;R" GL 56 HJFANFZL ;\\EF/[ K[ TNp5ZF\\T 5]yJL lJQF[ JW] ;DH S[/JJF DF8[ cVY"

VMahZJL\\U ;L:8Dc TYF c;M,FZ ;L:8Dc DF8[ VtIFW]lGS ZMAM8LS DLXG H[JF\\ S[ cgI]

CMZLhMG;c lJU[Z[ 5|MU|FDM ãFZF DFGJHFT DF8[ SFI"ZT K[P H[G]\\ ptS'Q8 pNFCZ6 K[ ccCA,

:5[; 8[,L:SM5cc4 S[ H[ cGF;Fc VG[ cI]ZM5LIGc :5[; V[Hg;LGF ;\\I]ST 5|IF; YL !))_ DF\\

cVMZAL8c DF\\ D]SJFDF\\ VFJ[,P

CF, GF;FGF 0[P V[0DLGL:8=[8Z DLP ~YZOM0" YM0FS lR\\lTT VG[ VG[ YM0FS

lJDF;6DF\\ D]SF. UIF CTFP

DLP 0[JL0[ H[ ;]RGFVM VG[ VFN[XM4 VF%IF CTF T[ D]HA RSF;6L SZJL TM B]A H

;C[,L CTLP 5Z\\T] VF RSF;6LVM VG[ VMahJ["Xg; VD]S BF; ;\\HMUMDF\\ H SZJFDF\\

VFJTF\\ CMI K[P

CF, GF TM 5]yJL p5Z S[ GF TM VJSFXDF\\ V[JL SM. 38GF AGJFGL XSITF K[ TM

5KL VFD VRFGS VFJL RSF;6L SZJFGL H~ZLIFT S[D pEL Y. CX[ m

T[D KTF\\ DLP ~YZOM0"[ GLR[GF :8FOG[ T[D SZJF H~ZL ;]RGFVM VF5LP

YM0LS H JFZDF\\ T[DGF ;D1F JL; 5FGFGM V[S ZL5M8" T{IFZ Y.G[ VFJL UIMP H[G]\\

VwIIG SZTF\\ AW]\\ H cGMD",c NXF"JT] CT]\\P OST c;}IF":Tc GM ;DI V;FWFZ6 ZLT[ ,\\AF.

ZCIM K[ T[J]\\ H6FT]\\ CT]\\P

VFD ;DU| ZL5M8" HM.G[ T[VM V[ C/JFX VG]EJL VG[ DGMDG D]xSZFIF S[ DLP

0[JL0 GFCSGL RL\\TF SZTF CTF\\P

YM0F H JFZDF\\ T[D6[ T[DGF J0F DLP 0[JL0G[ OMG ãFZF ClSSTYL VJUT SIF"P

AWFV[ HMI] ;}ZH WLD[ v WLD[ l1FlTHDF\\ GLR[ pTZTM HTM CTLP AZFAZ (o$5

S,FS[ ;}IF":T YIMP AWF ~DDF\\ V\\NZ VFjIFP 5+SFZM GF;FGF J0F ZLRF0" 0[JL0G[ 3[ZL J?IF

G[ 5}KJF ,FuIFP

cVF X]\\ YFI K[ mc4 cVF S[D AgI]\\ K[ mc cVD[ZLSFDF\\ H VFD AgI] K[ S[4 ALH[ 56

SIF\\I VFJ]\\ YI]\\ K[ mc cVJSFXL SM. O[ZOFZ mc

cSMD[84 W}DS[T]4 p

5|EFJ mc

VFJF AWF 5|`GMGL J6hFZ JrR[ S[D[ZFGL RF\\5M R5MR5 NAF. ZCL CTLP

DLP 0[JL0[ XF\\lTYL pTZ VF5TF SCI]\\4 cCF, VF V\\U[ SX]\\ H SCL G XS]\\P VF X]\\ YI]\\ m

S[D YI]\\ m T[ CF,GF TASS[ SC[J]\\ VXSI K[P S[D S[ DFZF HF6JF D]HA DFGJHFT H GlC\\

5Z\\T] 5'yJLGF .lTCF;GL VFJL VF 5|YD 38GF K[Pc

cGlC\\ GlC\\ VDFZ[ VtIFZ[ H HJFA HM.V[P 8] DMZM 5L5, JL, VF:S V;Pc

5+SFZMV[ N,L, SZTF\\ SCI]\\P

VF ;F\\E/LG[ DLP 0[JL0[ 5|[;L0g8 TZO HMI]\\ 5Z\\T] Vg0Z ;[S|[8ZL T]ZT DLP 0[JL0GL

DNN[ 5CM\\RL UIFP T[D6[ NZdIFGULZL SZTF\\ SCI]\\4 cH]VM H[g8,D[G¦ SM.56 AFAT lJX[

5]ZL T5F; SIF" lJGF S\\.56 SC[J]\\ lCTFJC GYLP N[XGF T[DH 5|HFGF AgG[GF lCTDF\\ GYLP

8]DMZM W[Z JL, AL V[ 5|[; SMgOZg; V[8 )o#_ V[PV[DP %,LhPc

c56 TM 5KL VFHGL VF 38GF lJX[ KF5J]\\ X]\\ VDFZ[ m c

cH]VM ¦ V[ TDFZM 5|`G K[P VFD KTF\\ SM.G]\\ VlCT G YFI S[ BM8L ZLT[ 5|[:8LH

.xI] AGFjIF JUZ V[S VJSFXL 38GF TZLS[ J6"JL XSM TM DC[ZAFGL YX[P BM8M pCF5MC

S[ pxS[ZF8 G VFJ[ DF8[ VF 38GFG[ V[ ZLT[ J6"JHMP GM DL0LIF CF.54 %,L\\hc

cV[GLYL\\U DMZ m V[GL SMD[g8 m DLP 5|[;L0g8 ¦¦c

cGFJ .8 .h .GOc ZLRF0" ;C[H UZD YTF\\ AM,L p9IFP

WLD[ WLD[ ;C] lJBZFJF ,FuIFP

DLP 0[JL04 ;\\Z1F6 5|WFG HIMH"4 ,xSZL J0FVM4 V[OPALPVF.P GF J0F lJU[Z[ AWF

5|[;L0g8 5F;[ ZMSFIFP AWF V\\NZMV\\NZ VF lJX[ V[SALHF ;FY[ RRF" SZJF ,FuIF o VF GJL

HFTG]\\ SF{T}S X]\\ K[ m VFJ]\\ TM SNL AgI] GYLP V[SFV[S S[D YI]\\ CX[ m VF X]\\ CM. XS[ m

DLP 0[JL0[ V[S 7FTF TZLS[ H6FjI]\\4 cSX]\\ ;DÒ G XSFI S[ SX]\\ S<5L G XSFI T[JL VF

38GF K[P J/L VJSFXL SM. O[ZOFZM 56 CF,GF TASS[ GM\\WFIF GYLP T[DH 5'yJLGL

VFH]AFH] SM. VJSFXL 5NFY" 56 ãlQ8UMRZ YIM GYLP VG[ VFD KTF\\ ;}IF":T ZF+LGF

(o$5 S,FS[ YIM K[ T[ ClSST K[P VF S[D AgI]\\ V[ T5F;JF H[JL U\\ELZ AFAT K[Pc J[,¦

DLP 0[JL0 VF T5F;GL ;FYM;FY VF56[ 5C[,F\\ V[ 56 HF6L ,.V[ S[ lJ`JDF\\ VgI+ SIF\\I

VFJL V;Z pEL Y. K[ m VG[ Y. CMI TM SIF SIF N[XMDF\\ Y. K[ m V[ HF6SFZL 56

D[/JMP 5|[;L0[g8 AM

OST VD[lZSF DF8[ G CMIP C[JG,L AM0L TZLS[ ;}I"GL VF lJlR+TFYL AWF H N[XM 5Z

V;Z CMJL H HM.V[Pc

cV[g0 GFp O|[g0; VF56[ AWFV[ V[,8" ZC[JFG]\\ K[P WL; ;Ld; 8] AL V[ I]GLJ;",

0LhF:8Z4c ZLRF0" 0[JL0[ U\\ELZTFYL HJFA VF%IMP cVF. CM5 GM8c 5|[;L0g8 AM,L p9IFP

c;Z ¦ X[,JL :8F8" OMZ GF;F mc ctIF\\ CA, 8[,L:SM5YL HZF 0L8[.,DF\\ :5[XDF\\ 0MlSI] SZLV[c

cI;4 ,[8 V; D]Jc

VFBM SFO,M GF;FDF\\ A[9M K[P

5|[;L0[g8 0[JL0 ;FY[ JFT SZL ZCIF K[P cDLP 0[JL0 VF5[ VFSFXNX"G SZFJLG[

;DHFjI]"\\ S[ SM. VJSFXL 5NFY" VFGF DF8[ HJFANFZ GYL4 TM 5KL VFBF lJ`JDF\\ VFJ] AgI]

S[D mc

5|[;L0[g8GF VF 5|`G ;FD[ 0[JL0 5F;[ SM. H HJFA G CMTM T[GF DGDF\\ 56 VF H

5|`G ZDL ZCIM CTMP T[YL T[ 56 lG~TZ ZCIFP