અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 7 પ્રદીપકુમાર રાઓલ દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 7

V\\TlCG IF+F

5|lN5 ZFVM,

U[,[S;LVMGL 5[,[ 5FZ4 VF56L ;\\:S°lTGF D}/ XMWJFPPPPPPPP

5|SZ6 v *

VD[ZLSFGF A\\WFZ6YL cO[0Z, UJ"D[g8 VMO I]GF.8[0 :8[8GLc :YF5GF SZJFDF\\ VFJ[,

CTLP H[GL D]bI +6 5F\\BM K[4 c,[HL;,[8LJc4 cV[ShLSI]8LJc VG[ cHI]0L;LI,cP VF +6[I

5F\\BMG[ A\\WFZ6LI HMUJF.VM D]HA :JT\\+ ZLT[ SFD SZJFGL T[DH VgI A[ 5F\\BMG[

lGI\\+6DF\\ ZFBJFGL ;TF CMI K[P TNp5ZF\\T VF TDFDGF 5FJ;" p5Z AF\\WFZ6LI ,UFDM

,FN[,L CMI K[P SMU|[;4 T[ O[0Z, UJ"D[g8GL c,[HL;,[8LJc 5F\\B K[4 H[DF\\ cCFp;c VG[

c;[G[8cGM ;DFJ[X YFI K[P cCFp; VMO Z[5|[hg8[8LJcGL ;L8M VD[ZLSFGF NZ[S ZFHIGL

J:TLGF 5|DF6DF\\ GSSL YI[,L CMI K[ HIFZ[ ;[G[8DF\\ NZ[S ZFHI NL9 A[ ;L8M CMI K[ VG[

NZ[S ;[G[8ZGL K JQF"GL 8D" sD]NTf CMI K[P SMU|[;GL VF AgG[ cR[dA;"G[c V,U V,U

5|SFZGF c5FJ";c CMI K[P

c;[G[8c VD[ZLSG 5|[;L0[g8 ãFZF SZJFDF\\ VFJTL DCtJGL lGD6]\\SMG[ ;CDTL TYF T[

AFAT[ ;,FC ;]RGM VF5[ K[ HIFZ[ cCFp;[c Z[JgI] DF8[GF AL<;GF BZ0F ZH] SZJFGF CMI

K[P VF AgG[ R[dA;"GL ;\\DlTYL BZ0M 5F; YFI K[ VG[ 5|[;L0g8GL ;CLYL T[ SFINM AG[ K[P

HM SM.56 BZ0M GF5F; SZJM CMI TM 5|[;L0[g8 JL8M JF5ZL BZ0M GFD\\H]Z SZL XS[ K[ T[JF

;\\HMUMDF\\ AgG[ R[dA;"GL Zq# cD[HMZL8Lc YL BZ0M 5F; SZL SFINM AGFJL XSFI K[P

VD[ZLSG SMU|[;G[ 5MTFG]\\ SFD SZJF DF8[ :8[g0L\\U SlDl8VMGL TYF 5[8F SlDl8VMGL ZRGF

SZJFGF 56 5FJ"; CMI K[P

cO[0Z, UJ"D[g8GF V[ShLSI]8LJ 5FJ";c 5|[;L0[g8 5F;[ CMI K[P 5|[;L0[g8 T[GL 36L

;TFVM 5MTFGL ccS[ALG[8cc G[ 0[,LU[8 SZL XS[ K[P 5|[;L0[g8 TYF JF.; 5|[;L0[g8 ZGL\\U D[8

s;FYLNFZf TZLS[ JW]DF\\ JW] A[ JFZ RFZ JQF"GL D]NT DF8[ pD[NJFZL SZL XS[ K[P

V[ShLSI]8LJ 5F\\BGL +LÒ ;F{YL DCtJGL jIlST CMI K[ c;[S|[8ZL VMO :8[8c4 H[ 5|[;L0[g8GL

S[ALG8GL ;F{YL p\\RL Z[gS WZFJTL D[dAZ CMI K[ H[VM OMZ[G 5M,L;LDF\\ DCtJGM ZM, VNF

SZ[ K[P

ZMHAZMHGF JCLJ8 VG[ SFINFVMGF 5F,G DF8[ SMU|[; ãFZF cO[0Z, V[ShLSI]8LJ

0L5F8"D[g8;cGL :YF5GF SZJFDF\\ VFJ[, CTLP H[GF J0FVM JBTM JBTGF 5|[;L0[g8 ãFZF

I]PV[;P ;[G[8GL ;,FC VG[ ;CDlTYL V[5M.g8 SZJFDF\\ VFJTF CMI K[P H[G[ 5|[;L0[g8GL

ccS[ALG[8cc TZLS[ VM/BJFDF\\ VFJ[ K[ VG[ T[ N[X TYF lJN[XGF .xI]; p5Z 5|[;L0[g8G[

V[0JF.h SZ[ K[P

5|[;L0[g8 A\\WFZ6GL HMUJF. D]HA JBTM JBT BF; SZLG[ JQF"DF\\ V[S JFZ SMU|[;G[

;\\AMW[ K[ VG[ VF ;\\AMWGG[ cc:8[8 VMO W I]lGIG V[0=[;cc TZLS[ VM/BFI K[ T[ ,[lBT 5+

ãFZF 56 V[0=[; SZL XS[ K[P

JMXL\\u8G 0LP;LP DF\\ G[XG, DM,GL 5}J[" VFJ[, ccS[5L8M,cc lA<0L\\UDF\\ I]PV[;P

SMU|[;GL ;EFVM q A[9SM YFI K[P

VFHGL ;EFDF\\ 5|[;L0[g8 B]N CFHZ ZCLG[ !#DL H]GGL AG[, 38GF lJX[ 8]\\S]4

;\\AMWG SZJFGF CTF T[DH 5|HFG[ TYF SMU|[;G[ EZM;M VF5JF DF\\UTF CTF S[ CJ[ 5lZl:YlT

YF/[ 50L UI[, K[ VG[ T[D KTF\\ VF 38GF AFAT[ JCLJ8LT\\+ SFD SZL ZC[, K[ VG[ 5CM\\RL

J/JFDF\\ ;1FD K[P

AZFAZ !_o#_ GF 8SMZ[ 5|[;L0[g8[ D]bI CM,DF\\ 5MTFGL A[9S ;\\EF/L VG[ V[SND

U\\ELZ :JZDF\\ 5MTFG]\\ EFQF6 ZH] SI]"\\P H[ EFQF6DF\\ T[DGM VFtDlJ`JF; VG[ VD[ZLSF

DF8[GM UJ" K,STM CTMP AG[, 38GF lJX[ VFDTM AWF H ;eIM VJUT CTF\\ VG[ SM.V[ T[

5ZtJ[ AC] wIFG VF%I]\\ GlC\\ VG[ TF/LVMYL EFQF6G[ JWFJL ,LW]P tIFZAFN ~8LG RRF"VM

RF,L o ,F;J[UF;DF\\ YI[, W0FSFDF\\ 5|[;L0[g;LV, S[g0L0[8 8MD a,[S;G]\\ 0[Y VG[ T[ W0FSM

SZFJJFDF\\ T[GF lJZMWL S[,LOMlG"IFGF UJG"Z DLP HCMGGF[ CFY K[ T[JL VOJFV[ ;[G[8DF\\

YM0L T\\UNL,L ,FJL NLWL CTLP VW]ZFDF\\ 5]~ A{~TGL VD[ZLSG SR[ZLDF\\ a,F:84 T[DH

+F;JFNLVMV[ 5MTFGF ;FYLNFZMG[ KM0JF DF8[ VF5[,]\\ V<8LD[8D VF AWL AFATMV[ A/TFDF\\

3L CMDJF H[J]\\ SFD SI]"\\ CT]\\P

DM8F EFUGF ;[G[8ZMG[ VF lJQF[ S\\.S SC[J]\\ CT]\\ G[ 5MTFGF D\\TjIM VF5JF CTFP VF

SFZ6[ JFTFJZ6 YM0]\\ T\\U AGL UI]\\ CT]\\P

VF p5ZF\\T ZF;FI6LS X:+M4 ALHF lJWFTS X:+M4 T[DH AFIM,MÒS, J[5g; p5Z

56 8LSFv8L56 RF

V[S ;eIGL ZH}VFT VG[ ALHF VgI ;EF;NMGF 8[SFYL TtSF, 9ZFJ SZL V[S

SlD8L AGFJJFDF\\ VFJL H[G[ BF; ;TFVM VF5JFDF\\ VFJLP T[ SlD8LV[ lJ:T'T VC[JF,

;[G[8DF\\ ZH} SZJM T[JM 9ZFJ 5;FZ SZJFDF\\ VFjIMP

ALHM DCtJGM D]NM RLG[ SZ[,F p5ZF p5Z V6]W0FSFGM CTMP

RLGGL lJ:TFZJFNL lGTLYL ;C] 5lZlRT K[P VFD SCLG[ ;[G[8Z HCMG DFX", pS/L

p9IFP tIF\\ ALHF V[S ;[G[8Z[ lDP l0S[ jI\\UDF\\ SCI]\\ cc56 V6]W0FSFG[ VG[ lJ:TFZJFNG[ X]\\

,FU[J/U[ m DG[ ,FU[ K[ S[4 DFZF lJåFG lD+ lJQFIF\\TZ SZL ZCIF K[ AG[ tIF\\ ;]WL HM

lJQFIG[ J/ULG[ RRF" YX[ TM ;]UDTF ZC[X[ DF8[ VF5 ;C]G[ lJG\\TL K[ S[4 V6]W0FSFGL RRF"

YFI K[4 TM V[ lJQFI 5Z H 5MTFGM VlE5|FI VF5JF[4 lJQFIGL ;];\\UTTF G H/JFI TM

A[;L HFI V[ ;C]GF lCTDF\\ ZC[X[Pcc

tIF\\ HCMG DFX",[ J/TM H HJFA VF%IM4 cDLP l0S ¦ V[S JFT ;DÒ ,[HM S[ Senior

Senator TZLS[ SIF lJQFI p5Z S[D AM,J]\\ T[GL DG[ 5}Z[5}ZL HF6SFZL K[P DF8[ Don't give

me Advise. TD[ GJF KM T[YL TDFZFDF\\ ;[g; GYL S[ How to give Respect to Senior

Senator. TD[ TM CH] VF ;[G[8GF lJnFYL" KMP 5C[,L H JBT R}\\8F.G[ VFjIM KM G[ m

pt;FCL KMP B~\\ G[ ¦c

c New Generation 5F;[ X] VFXF ZFBJL mc jIlYT RC[Z[ DFX", AM

tIF\\ TM VwI1FzL NZdIFGULZL SZTF\\ SC[JF ,FuIF4 cDLP DFX", XF\\T YFJP TDFZL

,FU6L ;[G[8 ;DH[ K[P TDFZ[ H[ S\\. SC[J]\\ CMI T[ B]XLYL SCM VG[ DLP l0S TD[ A[;L HFJP

OZL JBT ;[G[8DF\\ VFJM tIFZ[ ;LGLIZ ;[G[8ZG[ DFGv;gDFG S[D VF5J]\\ T[GF 5F9 XLBLG[

VFJHMP OZL JBT VFJ]\\ GlC\\ R,FJL ,[JFI VG[ I;4 lD:8Z DFX", S[ZL VMG ¦ c

cDFGGLI VwI1FzL C]\\ V[D SC[JF DFU]\\ K]\\ S[4

sHCMG DFX",G[ ;[G[8DF\\ ;F\\E/JF V[ V[S

B]AH D]NF;ZG]\\ AM,TF G[ J/L V[8,]\\ H T,:5XL"4 ~,L\\U 5F8L"GF ;eI G CMJF KTF\\ 56 B]N

5|[;L0g8G[ 56 T[DGF DF8[ ;FZM V[JM VFNZEFJ CTM4 5|[;L0g8 C\\D[XF T[DG[ ZL:5[S8

VF5TFPf

HCMG DFX",[ 5MTFGL RRF" VFU/ R,FJTF\\ H6FjI]\\P

cRLGG[ ,FU[ J/U[ K[ tIF\\ ;]WL T[GM V6]30FSM VG[ lJ:TFZJFNL GLlT V[ AgG[ V[S

l;SSFGL A[ AFH] H[JF K[P VF AFAT YM0F p\\0F pTZLV[ VG[ E}TSF/ TZO V[S GHZ GFBLV[

TM H6FX[ S[ T[GM E}TSF/ D[,M K[P RLGGF J:TL lJ:OM8[ T[G[ 5FU, AGFJL NLW]\\ CT]\\P J:TL

JWFZM4 T[GM VF\\TlZS VG[ V\\UT 5|`G CTMP T[G[ S[D Sg8=M, SZJM V[ T[G[ HMJFG]\\ CT]\\P G[ V[

lNXFDF\\ T[6[ 5U,F\\ EZJFGF CTF\\P T[G[ AN,[ T[6[ ZFHSLI jI]C V5GFjIMP

c5FZSF 5|N[XM 5RFJL 5F0JFc V[ T[GM HF6[ HgDl;wW CÞ CMI T[ ZLT[ T[6[ JT"JF

DF\\0I]\\ CT]\\P 5FZSF 5|N[XM 5RFJLG[ 5KL tIF\\ J:TLG]\\ :Y/F\\TZ SZL XSFI V[ D]/E}T AN.ZFN[

T[6[ X~VFT SZLP

VF X~VFTG]\\ 5C[,] lGXFG T[6[ EFZTG[ AGFjI]\\P !)&Z DF\\ I]å K[0LG[ N]lGIFGF

VHM0 N[XMDF\\ N[X V[JM EFZT4 H[GL T8:YTF4 lAG;F\\5|NFILSTFG[ ;C] HF6[ KP[ T[JF XF\\lTG[

JZ[,F N[XGL 5L9 5FK/ B\\HZ DFZL VF RF.GLh 0=[UG[ DM-FDF\\YL VFU lCDF,IGL ;ZCN[

EFZT ;FD[ VMSJF DF\\0LP

5\\RXL,GF l;åF\\TM p5Z H[6[ ;lCVM SZ[,L V[JF RLGGF RFpvV[Gv,F. VG[

DFVMt;[ T]\\U TYF HJFCZ,F, GC[~ VF5 ;C]G[ IFN CX[P VF ZCIF V[DGF .D[HL; H[DF\\

VF AgG[ RLGL G[TFVMG]\\ B\\W] CF:I N[BF. VFJ[ K[P VFD SCL T[D6[ OM8MU|FO; ZH} SIF"P

EFZT DF8[ V6S<%I]\\ VG[ V6WFI"]\\ VF VFS|D6 CT]\\P HM S[4 EFZT[ T[GM HAZN:T

5|TLSFZ SIM"P 5Z\\T] T[ ,FRFZ AGL UI]\\P V\\T[ EFZTGF[ ,UEU 5&4___ RMP DF., H[8,M

5|N[X NAFJL NLWMP EFZTG]\\ 5lJ+ lTY"WFD S{,F; DFG;ZMJZ 56 SaH[ SZL ,LW]\\ VG[ tIF\\

,xSZ B0SL NLW]\\ V[ ;DI[ ZlXIF VG[ VF56L ;ZSFZ[ EFZTGL O[JZ SZTF\\4 RLG[ I]ålJZFD

HFC[Z SIM"P 5MTFGM SaHM H[ HuIFV[ HDFjIM CTM T[ SFIDL AGFJL ,LWMP

lTA[8DF\\YL cN,F. ,FDFc G[ RLGGL D[,L D]ZFNGF lXSFZ AGJ]\\ 50I]\\P NZ[S

lTA[8JF;L DF8[ cN,F. ,FDFc CM,L 5|L:8 K[P T[ N,F. ,FDFG[ RLGGL ;ZSFZ RFJL VF5L

NLW[,] 5]T/] AGFJJF DF\\UTF CTF T[YL4 T[ EFULG[ EFZT VFjIF VG[ T[GF DC[DFG AGLG[

ZCIFP RLG[ 5MTFGF DF6; c5\\RD ,FDFc G[ CM,L 5|L:8 TZLS[ 5|:YF5LT SZL A[;F0L NLWFP

VFJ]\\ SZL lTA[8GL 5|HFGL ,FU6L G[ HAZN:T 9[; 5CM\\RF0LP

!)5_ 5C[,F\\ tIF\\ lTA[8GL ;ZCN CTL4 RLG[ SaHM SIM" V[8,[ RLGGL ;ZCN U6FIP

lTA[8 :JT\\+ CT] tIFZ[ tIF\\ V[S 56 ;{lGS G CMTM ZC[TM SFZ6 S[ lTA[8GF ,FDFVMG[ ,xSZ

H G CMT] VG[ V[ ;DIDF\\ VFBL N]lGIFDF\\ V[S56 ;{lGS VYJF ,xSZ lJGFGM V[S H N[X

CTM VG[ T[ lTA[8 CTMP

EFZT p5Z VFS|D6 SZL T[GF 5|N[XM 5RFJL 5F0JF KTF\\4 HIFZ[ 5F\\RDL DCF;TF

TZLS[ cI]GMc DF\\ SFIDL 5|lTlGlWtJ VF5JFGL JFT VFJL TM EFZT[ RLGG[ 8[SM VF%IM CTMP

DG[ V[ ;DI AZFAZ IFN K[ S[ cI]GMc DF\\ EFZTGF lJN[X5|WFG ;ZNFZ :J6";L\\W AM,[,F S[4

ccRLG ;FY[ E,[ VDFZ[ UD[ T[JF BZFA ;A\\W K[ VG[ T[6[ VDFZF 5|N[XMG[ 5MTFGM 5|N[XM

U6FJL 50FJL ,LWF K[4 VFD KTF\\ EFZTGL T8:YTFGL GLlT VOZ K[P VG[ I]GMDF\\ SFIDL

5|lTlGlWtJGF :YFG DF8[ RLGG[ VDM 8[SM HFC[Z SZLV[ KLV[PPPPPPPccP

WgI K[ V[ EFZTG[4 ,M VF ;ZNFZ :J6";L\\WG]\\ V[ JBTG]\\ :8[8D[g8P

E}TSF/GL YM0L cZFBc B\\B[ZJL H~ZL CTL DF8[ D[\\ B\\B[ZL K[P VF A[SU|Fpg0YL

RLGGM JF:TlJS RC[ZM ZH} SZJFGM 5|ItG SIM" K[P VG[ VFH[ CH] 56 T[GL ;FD|FHIJFNL

GLTLDF\\ SM. O[ZOFZ YIF GYLP VF AWF NFJF ;FdIJFNLVMGL ;FD|FHIJFNL GLTLGF V[S

EFU~5[ K[ NFPTP lA|8GGM CM\\USM\\U S[ lHA|F<8Z p5ZGM NFJM V[ ;FD|FHIJFNGF EFU~5L H

CT]4 EFZTGF VD]S 5|N[XM p5ZGF T[GF NFJF CH] RF,] K[P lTA[8 5KL CJ[ G[5F/ G[ EL\\;DF\\

,LW] K[P G[5F/DF\\ DFVMJFNL R]\\86L ,0[ K[4 EF\\UOM0 SZ[ K[4 EFZTGF VF;FD4 UF{CFTL

lJU[Z[DF\\ G1F,JFNLVMG[ 5|Mt;FCG VF5[ K[ VG[ EF\\UOM04 B]GF DZSL YL VFT\\S O[,FJL ZCIF

K[P VF AWFDF\\ RLGGM lJ:TFZJFNL RC[ZM K]5FI[,M K[P

50MXL N[XMGF 5|N[XM 5RFJL T[GF p5Z NFJM SZJM V[ ;FD|FHIJFNL GLTL K[P

BZ[BZ TM VF T[GL GLTL VG[ T[G[ N]lGIFGF VgI N[XM ;D1F B]<,F 5F0JF HM.V[P

AFI W J[4 RLGGF lJ`J5|JF;L CI]vV[Gv;\\U[ .P;P&Z_ DF\\ EFZT UI[,F tIFZ[ T[D6[

5MTFGL GM\\W SZ[,L T[DF\\ V[S GM\\W V[JL K[ S[ lTA[8 VG[ ,0FB EFZTGM H EFU K[P V,AT

VF56[ VFDF\\ p\\0F pTFZTF GYL H:8 OMZ .gOZD[XG VMG,LP SC[JFG]\\ TFt5I" V[ K[ S[ VF

GM\\WG[ 56 V[JM.0 SZL K[ H[ BZ[BZ ;tI CT]\\P

ALH]\\ RLGGM .ZFNM V6]W30FSF SZLG[ ;D:T lJ`JDF\\ 5MTFGL WFS HDFJJFGL K[

VG[ V[ ZLT[ VD[ZLSF4 ZlXIF4 O|Fg; H[8,]\\ ;1FD K[ V[ ATFJJF VF AW]\\ SZ[ K[P V[GFYL

VF56G[ SXM O[Z 50TM GYLP 5Z\\T] V[lXIFDF\\ V[ 5MTFGL WFS HDFJJF VG[ tIF\\GF N[XMG[

0ZFJJF DF8[ K[ VG[ 5KL 5MTFGM 5U 5[;FZM SZL J:TL 9[SF6[ 5F0JF DFU[ K[P

lGlTDTFGL ãlQ8V[ VF BM8]\\ K[P RLGGL GHZ V[lXIFGF 36F\\ 5|N[XM 5Z D\\0FI[,L K[P

T[GL JU VtIFZ[ 5FlS:TFG4 ;L\\UF5MZ4 G[5F/4 lTA[8DF\\ K[P EFZTGF ,[C4 ,0FB4 lJU[Z[DF\\

5U5[;FZM SZJF .rKL ZCI]\\ K[P T[DF\\ J/L cI]GMc DF\\ SFIDL DCF;TF TZLS[G]\\ :YFG 5FDJF

,MAL\\U SZL ZCI]\\ K[P SFxDLZGF D]N[ EFZTv5FlS:TFG VFDG[ ;FDG[ K[P DF8[ 5FlS:TFGG[

AWL ZLT[ DNN SZL4 ;DI VFJ[ tIF\\YL 56 EFZTG[ C8FJL XSFI T[JM T[GM CF,GM jI]C K[P

DCF;TF TZLS[ 5|:YFl5T YX[ 5KL 5}lJ"I N[XMDF\\ 5MTFGM ;LSSM HDFJJFGF 5|IF;M SZX[P

RLGGL GLTL EZM;F5F+ S[ lGlTDTFGL ãlQ8V[ IMuI G CMJFG[ SFZ6[ T[GL ;FY[ VF56F 56

SIF ;FZF ;A\\WM CTF\\P

V,AT C[gZLlS;LgHZ[ VF56F ;A\\W[M ;]WFZJFGL lNXFDF\\ 5|IF;M SZ[,F H[ ;O/ YIF

K[P V[,RL SR[ZL BM,JFYL DF\\0L4 J[5FZ4 JF6LHI VG[ 8[SGM,LÒ V\\U[GF ;A\\WM 5|:YFl5T

YIF K[P HM S[ VtIFZ[ AW]\\ cc.hL UM.\\Ucc ,FU[ K[P 5Z\\T] DF~\\ V\\UT DFGJ]\\ K[ S[ VF AFAT[

O[Z lJRFZ6F SZJLP

VF RF.GL; 0=[UG AC] EZM;F5F+ GYLP ;[G[8G[ DFZL lJG\\TL K[ S[ VF V\\U[

NZBF:T T{IFZ SZL 5|M8[:8 TZLS[ DMS,L VF5JLP VG[ DCF;TF TZLS[ RF,TF ,MAL\\UGM

lJZMW SZJM4 H[ N[X4 5|N[X ,F,;FGL E]B[ ALHFGF 5|N[XM 5RFJL 5F0[ VG[ 5KL HM V[

DCF;TF AG[ TM X]\\ CF,T YFI m DF8[ T[GM lJZMW SZJMPcc

zL HCMG DFX",GF VFJF T[HFAL VG[ :5Q8 JSTjIG[ VFBL ;[G[8 wIFGYL ;F\\E/L

ZCL CTLP 8F\\S6L 50[ TM 56 VJFH ;\\E/FI V[8,L XF\\lT 5YZFI[,L CTLP HCMG DFX",GF

JSTjI 5KL ALHF SM. ;[G[8ZG[ SX]\\ AM,JF H[J]\\ ZCI]\\ G CT]\\P

VFHGL ;[G[8GL SFI"JFCL 5}ZL YI[, HFC[Z SZJFDF\\ VFJLP VG[ 5[g0L\\U ZC[,F 5|`GM

VFJTL SF,[ OZLYL CFY p5Z ,[JFDF\\ VFJX[ T[JL HFC[ZFT 56 SZJFDF\\ VFJLP RLG lJX[

RRF" SZTF ;C] lJBZFJF ,FuIFP ;[G[8Z DLP 0LS HCMG DFX", 5F;[ VFJLG[ DFOL DF\\UL UIF

T[DG[ 5MTFGL E], ;DHF6LP