અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 9 પ્રદીપકુમાર રાઓલ દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 9

V\\TlCG IF+F

5|lN5 ZFVM,

U[,[S;LVMGL 5[,[ 5FZ4 VF56L ;\\:S°lTGF D}/ XMWJFPPPPPPPP

5|SZ6 v )

XC[ZGF Z:TF 5Z DM8ZMGL VG[ ZFCNFZLVMGL VJZvHJZ ZFA[TF D]HA RF,] K[P

SM.G[ VFSFX ;FD[ HMJFGL O]Z;N GYLP ;C]\\ 5MTv5MTFGF SFI"DF\\ 5|J'lTDF\\ DXU], K[P

SFZ6 S[ VF VD[ZLSF K[P

;C] VC[;F; SZ[ K[4 OL, SZ[ K[P VG]EJ[ K[ S[4 ;F\\H -/L R]SL K[P 30LIF,GM SF\\8M

K ATFJL ZCIM K[P VFD KTF\\ VF8,M TF5 S[D K[ m 56 SM. hFhL NZSFZ SZT]\\ GCMT\\]P

VYJF TM V[D SCM G[ SM.G[ SXL 50L G CTLP

CM8[, GFIU|FGF DF,LSGM CM8[, BM,JFGM ;DI ;F\\HGF & JFuIFGMP CM8[, &

JFuIFYL DM0L ZFT ;]WL RF,] ZC[P 5MT[ ;F\\H[ 5F\\R ;F0F 5F\\R JFuIFGL VF;5F; VR}S VFJL

HFIP DF6;M4 ;FO;]O SZ[ tIF\\ K JFU[ U|FCSM VFJJF X~ Y. HFIP VF lJ:TFZDF\\ cCM8,

GFIU|Fc G]\\ ;F~\\ V[J]\\ GFD CT]\\P VG[ U|FCSM 56 5]QS/ VFJTFP

CM8[, GFIU|FGM DFl,S EFZTLI CTMP U]HZFTGF RZMTZ 58[,4 GFD lSZ6 58[,

CT]\\4 VG[ T[6[ ;FZL V[JL HDFJ8 SZL CTLP T[GL CM8[,DF\\ EFZTLI JFGULVM .0,L4 -M;F4

EÒIF\\ BLR0LvS-L4 ZM8,F4 lJU[Z[ AW] D/T] H CT]\\P VFYL U|FCSM 56 B}A VFJTFP ;FZL

ZC[TL4 CJ[ TM lJN[XLVMG[ 56 EFZTLI 0LX VG[ J[Ò8[ZLIG 0LXGM Z;F:JFN AZFAZ

,FUJF ,FuIM CTMP T[YL T[VM 56 VJFZ GJFZ CM8, GFIU|FGL D],FSFT[ VR]S VFJTFP

VFH[ 56 5MTFGF ;DI 5|DF6[ V[ VFJL UIM CTMP & GF 8SMZ[ U|FCSM VFJJF X~

Y. UIF\\P 5Z\\T] VFH[ ;\\bIF B}A H VMKL ,FUTL CTLP OST A[ RFZ S:8DZ VFjIF CMI

T[D ,FUT]\\ CT]\\P lSZ6 58[,GL 30LIF/DF &o#_ JFuIF S[ T]ZT T[ SFpg8Z p5ZYL pEM YIM

VG[ 5FK,M SAF8 BM

zLGFYÒ AFJFGM OM8M CTMP T[G[ T]ZT 5U[ ,FUL lNJM VUZA¿L SZJF HTM CTM tIF\\

ACFZYL A]D VFJLP cVZ[¦ lSZ64 X]\\ VtIFZDF\\ lNJM VUZATL SZ[ K[ m ;F\\H TM 50JF N[¦

VM CM¦ VFH TM IFZ X]\\ UZDL K[¦c

lSZ6 58[, H]V[ K[ TM T[GM NM:T HI\\T CTMP H[ VCL\\ V[S Sd5GLDF\\ V[gÒlGIZ

TZLS[ SFD SZTF[ CMI K[P T[ VJFZvGJFZ T[GF VF lD+ 5F;[ VFJTMP AgG[GL VM/BF6

%,[GDF\\ YI[,P VG[ AgG[ U]HZFTGF CMJFYL VF VM/BF6 lD+TFDF\\ 5ZL6DLP

cVZ[ HI\\T X]\\ JFT SZ[ K[ m 30LIF/DF\\ TM &o#5 JFuIF K[ lNJFATLGM ;DI K[ ;F\\H

50L U. K[Pc VF ;F\\E/LG[ HI\\T C;JF DF\\0IM VG[ SC[JF ,FuIM4 cTG[ VF CM8[,DF\\ A[9F A[9F

V[D ,FU[ K[P HM SNFR TFZL 30LIF/ BM8L CX[P ACFZ VFJLG[ HM ;F\\H GYL 50LP VG[

J/L DFZL 30LIF/DF\\ 56 CH] +6 H JFuIF K[4 V[8,[ DG[ GJF. ,FUL S[ lSZ6[ VtIFZDF\\

CM8[, S[D BM,L CX[ m ,FJ HMJF N[Pc

lSZ6 VF ;F\\E/LG[ 30LEZTM C[ATF. UIMP 5KL HI\\TG[ SC[4 cTF~\\ 9[SF6[ GYLP C]\\

DFZF ZMHGF ;DI D]HA H VFjIM K]\\P VG[ VtIFZ[ ;F\\HGF[ ;DI YIM K[Pc

HI\\T[ T]ZT J/TM HJFA VF%IM4 cT]\\ XF\\T YFP CM8,DF\\ A[9F A[9F S\\. VMJZ0Mh GYL

SIM" G[ ¦ AFSL VtIFZ[ A5MZGF +6 H JFuIF K[4 VG[ ;}I"N[J VFSZF TF5[ T5L ZCIF K[Pc

CM8,DF\\ V[S ;ZNFZÒ A[9F A[9F SMOL 5L ZCIF CTF T[ TZO HI\\TG]\\ wIFG UI]\\P

V[8,[ ;ZNFZÒG[ 5]KI]\\4 cVZ[ ;ZNFZÒ4 TDFZL 30LIF,DF\\ S[8,F JFuIF K[ mc

cK[ AHSZ RF,L; DLGL8Pc

cV[D ¦ TM HZF ACFZ VFJMPcc tIFZ AFN4 HI\\T 5MTFGL 30LIF, HM. U]\\RJF0F EIF"

:JZ[ ;ZNFZÒG[ 5]K[ K4[ cH]VM ;]ZH N[BFI K[mc ;ZNFZÒ CF 5F0[ K[P HI\\T ALHM 5|`G

SZ[ K[4c H]VM VF DFZL 30LIF,DF\\ A5MZGF +6 JFuIF K[mc ;ZNFZÒV[ CF 5F0LP HI\\T

OZL 5]K[ K[4 cT]DFZL 30LIF,D[ K[ AHSZ RF,L; DLGL8 C]VF C{mc ;ZNFZÒ CF 5F0[ K[P

HI\\T ;ZNFZÒGL 5L9 YFA0LG[ SC[ K[4 cTM AM,M VFDF\\ X]\\ ;FR]\\mc

;ZNFZÒ 30LSDF\\ ;}I" TZO4 30LSDF\\ HI\\TGF DM-F TZO 30LSDF\\ 5MTFGL 30LIF/

TZO HM. lJDF;6DF\\ 50L UIF SXM HJFA VF5L G XSIFP J/L DGDF\\G[ DGDF\\ lJRFZJF

,FuIF S[ VF U]HH] ;ZNFZHLVM lJX[ 30LIF,GM O[D; HMS TM GYL SZL ZCIF G[ m

HI\\T[ OZLJFZ ;ZNFZÒG[ SCI]\\4 cAM,M AM,M S[8,F JFuIF K[mc

ccEF.;FA ¦ VF TDF~\\ VD[ZLSF A5MZGF +6 G[ AN,[ ;F\\H 5F0L XST] CMI T[ TM[

VlC\\GL 8[SGM,MÒGL SDF, K[P VF CF CF VD[ZLSF S[8,]\\ V[0JFg; Y. UI]\\ K[P SC[J]\\ 50[4

WgIJFN K[P JFC EF. JFC4 VG[ ALÒ JFT V[ S[ C]\\ CH] VlC\\GM GJM GJM K]\\ V[8,[ DG[ CH]

VF 8[SGM,MÒ lJX[ JW] BAZ GYLPcc

tIF\\ lSZ6 V\\NZYL B]ZXLDF\\YL pEM YTF\\ AM

BAZ X]\\ G 50[ m pEF ZCM DG[ HMJF NMPcc

cCF CF T]\\ ACFZ VFJG[ V[ AZFAZ K[4c HI\\T AM

lSZ6 ACFZ VFjIM VG[ ;]I"G[ HM.G[ V[ TM VF`RI"DF\\ UZSFJ Y. UIMP cHI\\T VF

X]\\mc T[GF DM-FDF\\YL XaNM lGS/L 50IFP T[6[ 5MTFGL 30LIF/ HM. 30LIF/GM SF\\8M &o5_

ATFJTM CTMP VRFGS T[G[ X]\\ ;]HI]\\ S[4 T[6[ HI\\TG]\\ SF0\\] 5S0L ,LW]\\ VG[ T[GL 30LIF/ SFG[

DF\\0L HMI] TM V[ A\\W CTLP VG[ SF\\8M # JFU[ l:YZ Y. UIM CTMP T[6[ T]ZT HI\\TG[ SCI]\\4

cTFZL 30LIF/ A\\W K[P AFSL VtIFZ[ &o5_ JFUL R]SIF K[ V[ ClSST K[P VG[ ;]I" N[BFI K[

V[ 56 ClSST K[P RF,4 8LPJLP DF\\YL SM. V[SFN R[G, 5Z ;FRM ;DI HF6LV[Pc 8LPJLP RF,]

SZTF\\ H ,UEU AWL R[G,M 5Z VF AFAT[ HMZXMZYL ;DFRFZM VFJTF\\ CTF\\P

8LPJLP&o55 5LPV[DP ATFJT]\\ CT]P

CJ[ VFxRI"DF\\ UZSFJ YJFGM JFZM HI\\TGM CTMP C[\\¦ SCLG[ lJ:OFZLT G[+[ HI\\T

VFSFX ;FD[ HM. ZCIM VFSFXDF\\ ;}ZHNFNF HI\\TGL AF,LXTFG[ U]:;FYL ,F,RM/ AGL HM.

ZCIF CTFP

CM8,GF AFZ6F 5F;[ U|FCSMG]\\ 8M/]\\ E[U]\\ Y. UI]\\ G[ AWF VFSFX TZO HM. ZCIFP

tIF\\ VRFGS 8M/FDF\\YL SM.S AM

AGL XS[Pc SM.S[ JFTG[ VG]DMNG VF5TF\\ SCI]\\4

CM8,DF\\ VFJ[, 8LP JLP p5Z RF,TM SFI"S|D VRFGS V8SL UIM VG[ V[GFpg;Z[

HFC[ZFT SZLP V[S VUtIGL ;}RGFov YM0L H JFZDF\\ 5|[;L0[g8 ZFQ8=HMU 5|JRG VF5JF DFU[

K[4 ,MSM wIFGYL ;F\\E/[P