શબ્દોએ ભાવનાની છબી છે, ભાવનાઓ એ સંવેદનાની છબી છે અને સંવેદનાએ મારાં લેખનની છબી છે.

  • 238
  • 328
  • 466
  • 472
  • 692
  • (16)
  • 1.1k
  • (11)
  • 672
  • 830
  • 870
  • 842