અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 31 પ્રદીપકુમાર રાઓલ દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 31

V\\TlCG IF+F

5|lN5 ZFVM,

U[,[S;LVMGL 5[,[ 5FZ4 VF56L ;\\:S°lTGF D}/ XMWJFPPPPPPPP

voo 5|SZ6 v#! oov

ZFA[TF D]HA 5|[;L0g84 ;[S|[8ZL HGZ, TYF VgI N[XGF 8MRGF J0FVM GF;F DF8[

ZJFGF YIF VG[ VFD HGTF ;C] ;C]G[ ZLT[ 5MTFGF :Y/[ UIFP

GF;F 5CM\\rIF 5KL 5|[;L0g8[ Vg0Z ;[S|[8ZLG[ H6FjI]\\ S[ 0[DMg:8=[XG DF8[ VFJTL SF,GF

;JFZGM NX JFuIFGM ;DI AWFG[ H6FJL NMP SFZ6 S[4 klQFJI" V[ ;DI H 5;\\N SZ[ K[ UIF

JBT[ cVMYc DF8[ 56 T[D6[ VFH ;DI[ p5l:YT YIF CTF V[8,[ C]\\ DFG] K]\\ VFJTL SF,[ ;JFZ[

NX JFU[ V[ VF56M ;\\5S" ;FWX[ VG[ T[ ;DI[ VF56[ AF/SM ãFZF ZH]VFT SZJFGL ZC[X[P

VF56[ VF56L ZLT[ T{IFZ ZC[JFG]\\ K[

NZ[S N[XDF\\ NX JFU[ GSSL YIF D]HA T{IFZ ZC[JFG]\\ K[ T[JL ;}RGF V5F. U.P

H]NFvH]NF N[XDF\\YL VG[ lJ:TFZDF\\YL VFJTF TAFCLGF ;DFRFZ ;F\\E/TF NZ[S N[XGF

J0F GTD:TS[ A[9F K[ SM. H SX]\\ SZL XS[ T[D GYLP jIlYT ìNI[ VG[ pRS ÒJ[ ;C] H0 H[JF

Y. A[9F K[P VG[ DGMDG .`JZG[ 5|FYL" ZCIF K[ 56 .`JZG]\\ Vl:TtJ GYL V[JL DFgITF ã-

AGL ZCL CMI T[D ;C]G[ ,FU[ K[P ALH[ lNJ;[ ;JFZ[ NX JFU[ CZ JBTGL H[D :S|LGDF\\

klQFJI" N[BFIF VG[ 5|[;L0g8G[ T]ZT H 5|`G SIM" S[D 5|[;L0g8 X]\\ lG6"I SIM" m DL8L\\UDF\\ X]\\

YI]\\ m

5|[;L0g8[ 36L DSSDTF ;FY[ HJFA JF/TF\\ SCI]\\ klQFJI' VDFZL DL8L\\UDF\\ O,z]lT

VF56L ;D1F ZH} SZLV[ KLV[P VF5 H]VM VG[ ;F\\E/M4 VDFZL ;'lQ8GF\\ AF/SM VDFZF T[DH

5|F6LGF\\ VF AWF\\ H VG[ O],M4 J'1GF KM04 J[,F4 JGZF. 56 VF5G[ 5|FY"GF SX]\\ SC[JF DF\\U [K[

H[ ;F\\E/JF lJG\\TLP

AF/SM m klQFJI"G[ VFxIRI"YL 5]KI]\\ tIF\\ TM lJ`JEZGF AF/SM ;FY[ lJlJW 5|F6LGF\\

ArRFVM4 O],KM04 S]\\0F ;FY[ 5|FY"GF SZL ZCIF CTFP NIFD6F rC[Z[P H[ kuJ[N klQF wIFG5}J"S

;F\\E/L ZCIF 5|FY"GF VF D]HA CTLP

C[ klQF kuJ[N4 C[ ;]l5|D 5FJZ4

5'yJL 5ZGF\\ TDFD AF/SM4 DFGJLGF VG[ 5|F6LVMGF4 51FLVMGF T[DH H[G[ SFZ6[ VF

WZTL CZLEZL VG[ CZLIF/L K[ T[JF O],4 S/L4 KM0 VF5G[ lJGJLV[ KLV[ S[ CJ[ VF

+F;DF\\YL VDG[ D]ST SZMP VDFZL 5'yJLG[ D]ST SZMP VDFZL JLTL UI[,L S[ CF,GL JT"DFG

5[-LGL H[ S\\. E},M Y. K[ S[ SZL K[ T[ E},MG[ ZMSJF4 V8SFJJF VF5[ 5'YJLG[ UTLDF\\ VJZMW

pEM SIM" K[ H[G[ SFZ6[ ;D:T ;'lQ8DF\\ pY,v5FY, DRL U. K[P VG[ 5'yJL lJGFXGF DFU["

H. ZCL K[P 5Z\\T] VF5 lJRFZM V[DF\\ VDFZM lGNM"QFMGM SrRZ3F6 J/L HX[P

VF ;'lQ8GL ZdITF X]\\ K[ V[ DF^IF lJGF VF lGNM"QF hF0v5FG4 S/L4 O],M4 D]ZhF.

HX[P V[GM V\\T VFJL HX[P VF ;'lQ8GL ;]\\NZTF X]\\ K[ VF ;'lQ8G]\\ DF6JF H[J]\\ HF6JF H[J]\\ X]\\ K[

V[ VFG\\N ,LWF lJGF H VDM lGNM"QF AF/SM DZ6G[ XZ6 Y. H.X]\\ G[ VDFZM GFX Y. HFI

V[ 5C[,F\\ VDG[ pUFZL ,MP

5'yJL p5ZGF H\\U,MDF\\ VF 51FLVMGL UFG JLGF T[GF ;]DW]Z ;\\ULT JUZ S[

5X]v5|F6LVMYL UFHTF\\ H\\U,M ;]D;FD Y. HX[P J'1FM lGo;CFI VG[ D'To5|FI AGL HX[P DF8[

VF lJGFX V8SFJMP

;'lQ8GF VD[ lGNM"QFHG KLV[ H[ VF5G[ 5|FY"GF SZL ZCIF KLV[ S[ VF 5'yJLG[ pHH0 G

AGFJMP T[G[ OZLYL 5}J"JT= UlTDF\\ ,FJL VDG[ pUFZL

VDM TM GFGF AF/SM KLV[P

VDM TM GFGF S];]D KLV[P

VDM TM GFGF 51FLVM KLV[P

VDM TM GFGF 5|F6LVM KLV[P

VDM TM GFGF hF0v5FG4 KLV[P

VDFZ[ BFTZ VF ;'lQ8GF TDFD ,MSMG[ ARFJL

VDM GFGF AF/SM TM ALH]\\ X]\\ SCLV[ 56 V[8,]\\ H~Z SCLV[ KLV[ S[ VDFZF J0L,MV[

;'lQ8 ;FY[ R[0F SZL H[ SF\\. E},M SZL K[ V[G]\\ 5}GZFJT"G VDM GCL\\ YJF N.V[P HM TD[ CH] [

5'yJLG[ T[GL D]/l:YlTDF\\ GCL\\ D]SM TM VDFZ[ VSF/[ D]ZhF. HJ]\\ 50X[P DF8[ VDFZL lJG\\TL

K[ S[ VDFZ[ BFTZ VDFZF J0L,MG[ DFO SZL 5'yJLG[ D}/ UlTDF\\ D}SL VF5MP

ccAF/SMGL VF 5|SFZGL 5|FY"GF DFZL ;FD[ ZH] SZL TDMV[ TDFZL DCFD]B"TF ;FlAT

SZL K[c4 V[D SCL klQFJI" V8SL UIFP

30LEZ ;gGF8M KJF. UIMP SM. SX] H AM,L G XSI]P AWFGF DGDF\\ NC[XT jIFl5

U.4 VZ[! X]\\ SM. EI\\SZ E}, TM GYL Y. U.P DF;]D AF/SM 56 :TaW Y. UIFP

cSM. E], Y.PPPPc 5|[;L0g8[ AA0TF VJFH[ prRFZ6 SI]"P4 cVZ[! TD[ ,MSM DCFD]B" KM4c

klQFJI" AZF0L p9IFP

X]\\ m TD[ DG[ OM;,FJJF DF\\UM KM4 C]\\ X]m TDFZL S1FFGM K]\\P TD[ ,MSL V[D ;DHM KM

S[ VF ;]\\NZ 5'yJL4 DGMZdI JG;'lQ84 lS<,M, SZTF\\ DF;]D AF/SMG[ HMJF DF8[ DFZL 5F;[ ãlQ8

GYLP D]BF"VM4 VF AW] TM TDFZ[ ;DHJFG]\\ K[4 VZ[! HM TD[ VF 5'yJLG] lJRFI]" CMT TM VDFZL

CHFZM JQFM" 5}J["GL DC[GTG]\\ 5lZ6FD VFD X}gIGL GÒS G 5CMrI]\\ CMTP CH] TM VDM VF

A|CDF\\0GM lJGFX YTF\\ GJ] A|CDF\\0G]\\ ;H"G SZJF DF8[ IMuI V[GÒ" D[/JJF DF8[GF 5|IMUGM

VFZ\\E SZL ZCIF KLV[ tIF\\ H TD[ ,MSM AW] AUF0JF A[9F KMP

cklQFJI"4 %,Lh DFO SZM4c 5|[;L0[g8 U/U/F Y. UIFP

VDFZF DF8[ A|CDF\\0GM V[S V[S S6 ;DFG K[P VDM SF\\. ULTM ;F\\E/JF GYL VFjIFP

H[GM HgD K[ T[GM GFX 56 K[4 T[ TDFZF lJRFZM 5]ZT]\\ K[P VDFZF DF8[ OST 8=Fg;OMD["XG K[P

XlSTG]\\ ~5F\\TZ6 DF+P VF 5'yJL ZC[ G ZC[ VDFZF DF8[ BF; DCtJ GYLP TDFZF DF8[ T[G]\\

DCtJ K[P VF JgI;'lQ84 SZM0M ÒJM4 DFGJÒJMGF DF8[ TDFZ[ IMuI ZLT[ ÒJG ÒJJFG]\\ CT]\\P

T[GF AN,[ TDMV[ T[G]\\ VFB]\\I :J~5 AUF0L GFbI]\\P A;4 T[GL H VDG[ lR\\TF CTLP

5Z\\T] CJ[ VF DF;]D AF/SMG[ VG[ TDMG[ YI[, VC[;F;YL C]\\ H[ DFZF Vl:TtJDF\\

DC[;]; SZL ZCIM K]\\ VG[ T[GL V;Z 5MhL8LJ N[BFI K[P DG[ ,FU[ K[ S[ VDFZ[ HM.TL

V[GÒ"GL DC[S DG[ VFJL ZCL K[P VF8,] AM,L klQFJI"GM RC[ZM VFG\\lNT Y. UIMP

AWFGF RC[ZFVM p5Z l:DT h,SJF ,FuI]\\P

klQFJI" 56 B0B0F8 C;JF ,FuIFP RFZ[I AFH] T[H5]\\HM GFRJF ,FuIFP AWF H]NL

H]NL VFS'lTVMDF\\ CTF\\P VFBFI[ JFTFJZ6DF\\ ;]U\\W 5|;ZL U. VG[ AWFI HF6[ SM.

DNCMXLDF\\ VFJL UIF CMI T[D h}DJF ,FuIF VG[ lR+lJlR+ VFG\\NEZL lSlSIFZLVM 5F0JF

,FuIFP AWF H HF6[ EFG E},L UIF CMI T[D GFRJF ,FuIFP

;DU| 5'yJL p5Z VFH 5|SFZG]\\ JFTFJZ6 Y. UI]\\P A

51FLVM VG[ 5|F6LVM VFG\\NYL VFD T[D NM0JF ,FuIFP VF V[S S<5GF ACFZG]\\ JFTFJZ6 CT]\\

S[ H[G[ SM.V[ 56 VFH lNJ; ;]WL VG]EjI]\\ GCMT]\\P

tIF\\ H VRFGS 5'yJLJF;LVM p5Z SM.V[ HMIF G CMI4 VG]EjIF G CMI T[JF 5'Q5MGL

J'lQ8 YJF ,FUL VG[ SIFZ[I G ;F\\E?I] CMI T[J]\\ D]u3 SZL N[ T[J]\\ lNjI ;\\ULT JFTFJZ6DF\\

U]\\HJF ,FuI]\\P

V[J] ,FUT] CT]\\ S[ HF6[ ;DU| A|CDF\\0 V[S Y.G[ G'tI SZJF ,FuI]\\ K[P AWF H 5MTFGL

;EFGTF ;\\5}6" ZLT[ U]DFJL A[9F CTFP HF6[ V[S HFTGL T\\ãF S[ 5KL ;\\DMCG H[JL l:YlTDF\\

VFJL UIF CTFP

NZ[S H6 V[D OL, SZL ZCI] CT]\\ S[ HF6[ 5MTFG]\\ JHG TNG C/J]\\ Y. UI[, K[P

V[SND C,SFO}, H[JFP T[D KTF\\ AWFI VGMBL VFG\\NGL ,FU6L VG]EJL ZCIF CTF\\P CJ[ TM

SLSIFZLVM S[ C;JFGM VJFH 56 SIF\\IYL I VFJTM G CMTMP A;4 CM9M p5Z C/J]\\ l:DT

VG[ RC[ZF V[SND XF\\TP WLZ[ WLZ[ JW] V[S O[ZOFZ NxIDFG YJF ,FuIMP AWFGF RC[ZF4 CFY

5U VFB]I XZLZ S\\5G SZJF ,FuI]\\P ;FY[ ;FY[ S,Z 56 AN,FJF ,FuIMP AWFIGL RFD0L

VFKF UM<0G S,Z H[JL YJF ,FULP GJF.GL JFT TM V[ CTL S[ SM.56 G[ VF Y. ZC[,

O[ZOFZGL HF6 YTL GCMTLP

VF NZdIFG klQFJI"[ WLD[ WLD[ 5MTFGF AgG[ CFY p\\RF SIF" VG[ WLD[ WLD[ SF\\.S

AM,JF ,FuIFP T[ H[D AM,TF UIF T[D T[D 5'yJLJF;LVMGM pgDFN 56 WLZ[ WLZ[ XF\\T YJF

,FuIMP VRFGS H 5'Q5J'lQ8 A\\W Y. U.4 CJFDF\\ 5|;ZL ZC[, ;]U\\W 56 UFIA YJF ,FULP

,MSMGF XZLZG]\\ S\\5G V[SND XF\\T Y. UI]\\P XZLZGF S,Z 56 IYFJT Y. UIFP ;DU|

5'yJLGF ,MSM 5FKF HF6[ SF\\.H AgI] GF CMI4 VG[ S\\.56 IFN G CMI T[D JT"G SZJF ,FuIFP

OZL 5FKL V[H lR\\TFVM4 lJ8\\dA6FVM VG[ EIYL 3[ZF. UIFP tIF\\ H VRFGS RDtSFZ YIMP

AWFGF CNIDF\\YL 0Z GLS/L UIM VG[ AWF lGl`RT Y. UIFP H[ NC[XT lN, lNDFUDF\\ CTL T[

UFIA Y. U.P 5'yJL p5Z VFOT K[ T[ lJ;ZF. UI]\\P 5MT[ AWF D'tI]GF D]BDF\\ CMDFI HJFGF

K[ T[ 0Z H DGDF\\YL GLS/L UIMP EFUNM0 A\\W Y. U.P CJ[ SM.G[ I4 SIF\\I ÒJ ARFJJF

NM0J]\\4 EFUJ]\\ GCMT]\\P

5MTFGF ZMÒ\\NF S|DDF\\ 5ZMJF. UIFP V[S lJ`JF; 5[NF Y. UIM S[ CJ[ SF\\.H BZFA

GlC YFIP

c5|E]4 5'yJLGM GFX GYL .rKTFP 5|E] lJGFX GCL\\4 GJ;H"G .rK[ K[ VG[ S]NZTGL

38DF/DF\\ lJ;H"G4 GJ;"HG YT]\\ H ZC[ K[P

S]NZTGF VJFHG[ TDFZF ;]WL 5CM\\RF0JFGF DFwID TZLS[ VD[ SFD SI]"\\ K[P TDFZL

HFTG[ ;]WFZL VF DGMDMCS ;'lQ8G]\\ Z1F6 SZL S]NZTGL S'5F D[/JHMP

ALH]\\4 C]\\ 5'yJLJF;LVMG[ V[S V[JF ;]J6"SF/ TZO ,. HJF DF\\U] K]\\ S[ H[GL S<5GF

SZJL 56 TDFZF DF8[ XSI GYLP ;JF, OST V[S H K [S[ VDFZL ;FY[ DFGJM VFJX[ S[ S[D

m VG[ CF H[ VFJJFGF CTF T[ S[D G VFjIF m

5|[;L0g8[ 5|;gGTFYL HJFA JF/TF\\ SCI]\\4 cAF/SMGF ElJQIG[ wIFGDF\\ ZFBL T[DG]\\

ÒJG pHHJ/ AGFJJF 5'yJLG[ D]ST SZL OZLYL D}/ ZM8[XGDF\\ ,FJJF DF8[GF VF5GF

lG6"IG[ C]\\ JWFJ]\\ K]\\P ;D:T DFGJHFT4 5X]4 51FL AWF JTL C]\\4 VDFZL YI[,L E},M DF8[ DFOL

DFU]\\ K]\\P 5F\\;9 ,FB ,MSM VFJJF DF8[GF .gSFZ DF8[G]\\ V[S H SFZ6 K[4 T[DG[ DF WZTLGL UMN

KM0JL GYLP H[ BM/FDF\\ ZdIF K[ VG[ DM8F YIF K[ V[ H BM/FDF\\ V\\lTD `JF; ,[JF K4[ :JU"

D/T]\\ CMI TM 56 GYL HJ]\\ S[ SM.GL TFA[NFZL :JLSFZJL GYLP VFJM ;]Z VG[ 5|lTEFJ V[

AWFGM K[P DF8[ SM. VFJJF T{IFZ GYLPc

cV[ S[D RF,[ mc klQFV[ 8SMZ SZLP

cVD[ TM H[ JF:TlJSTF4 GZL JF:TlJSTF K[ V[ VF5GL ;D1F ZH} SZL K[P VG[ VFD KTF\\ TD[

.rKTF\\ CM S[ TDFZL ;FY[ SM. S[ VFJJ]\\ H HM.V[ TM C]\\ VFJJF DF8[ T{IFZ K]\\Pc 5|[;L0g8[ SCI]\\P

5|[;L0g8GF VF XaNM ;F\\E/L A[9[,F ;C] :TaW Y. UIFP 5|[;L0g8 VFJ]\\ SC[X[ V[ SM.GL

S<5GFDF\\ G CT]\\P

DG[ DFZL 5'yJL ARL HFI4 D}/ ZM8[XGDF\\ VFJ[ V[8,[ A;P VG[ DFZF VFJJFYL VF

;ZT]\\ CMI TM DG[ TDFZL U[,[S;LDF\\ VFJJFDF\\ SM. H JF\\WM GYL VG[ EIFGS lJGFXDF\\YL

lJ`JG[ ARFJMP

cHM 5|[;L0g8 VFJJF T{IFZ CMI TM DFZL 56 T{IFZL K[Pc I]GMGF ;[S|[8ZL HGZ,

AM

cVDFZL 56 T{IFZL K[P c

cVDFZL 56 T{IFZL K[P c

cVD[ 56c