અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 2 પ્રદીપકુમાર રાઓલ દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 2

V\\TlCG IF+F

5|lN5 ZFVM,

U[,[S;LVMGL 5[,[ 5FZ4 VF56L ;\\:S°lTGF D}/ XMWJFPPPPPPPP

5|SZ6 v Z

VOWFGL:TFGDF\\ 5CF0L D],SGF SMTZMDF\\ VF\\TZZFQ8=LI VF\\TSJFNL G}AL Vg;FZL

K]5F.G[ A[9M CTMP DL0, .:8GF N[XMYL DF\\0L S[G[0F4 gI]IMS"4 O|Fg; VG[ I]ZM5GF S[8,FS N[XM

;]WL T[GL HF/ 5YZFI[,L CTLP T[G]\\ VF VF\\TZZFQ8=LI G[8JS" ;TT SFI"ZT VG[ B]A H

jIJl:YT CT]\\P

5CF0L SMTZMDF\\ 56 VE[N ;]Z1FF jIJ:YF UM9JFI[,L CTLP BF; SZLG[ ;]Z1FF

VF5TL CTL A[ V[,v*_ Ug;P H[ Z0FZ I]ST CTLP VF AgG[ UGMGL JrR[ V\\NFH[ V[S lS,M

DL8Z H[J] V\\TZ CT]P N]ZYL VFJTF\\ SM. VFS|D6GL HF6 Z0FZ ãFZF VUFpYL H Y. HTL

CTLP H[GL Z[gH Z_ lSP DLP CTLP HGZ[8Z T[DH Z5 DF6;GF :8FO ;FY[ ;];HH CTLP

VJSFXL DFU"[YL VFJGFZ SM.56 VFS|D6G[ BF/L ZFBJF DF8[ ;1FD CTLP VF Ug;GL

OFIZL\\U Z[gH 5 lSPDLP ;]WL CTL T[DH #&__ G]\\ ZM8[XG SZL XSTL CTL T[DH J8L"S,L )__

3]DJFGL 1FDTF CTL T[YL 8FU["8G[ ;C[,F.YL OFIZ SZL XSFIP JW] 50TM 0Z TM .hZF.,GL

cDM;FNc GF SDFg0MhGM CTMP V[S JFZ TM T[DGM V[8[S YI[,M tIFZ[ TM EFZ[ B]JFZL YI[,

CTLP VFYL G}ALV[ 5CF0L SMTZMDF\\ VF GJM A[.h AGFjIM CTM4 VG[ 36L HFTGL ;]Z1FF

jIJ:YF UM9JL CTLP T[GL TF,LAFGM ;FY[GL ;F\\9UF\\9GF SFZ6[ VO3FGL:TFGGL ,MS, 5|HFGM

8[SM D/L ZC[TM CTMP

G}AL Vg;FZLG]\\ VF ;\\U9G ccCZSTvp,v.:,FDLcc TZLS[ VM/BFT]\\P

D]0LJFNL N[XM T[GF S8'Z N]xDGM CTF\\ VG[ T[DF\\ 56 BF; SZLG[ VD[ZLSFGF D]0LJFNG[

BTD SZJF HF6[ S[ T[6[ AL0]\\ h0%I]\\ CT\\]P .ZFSGL ;FY[ YI[,L VD[ZLSFGL VY0FD6[ T[GF\\

lNDFUG[ JW] h[ZL,M VG[ 0\\XL,M AGFJL NLWM CTMP T[YL T[ VJFZ GJFZ VD[ZLSFGF H]NF v

H]NF 5|FgTM VG[ 5|N[XMDF\\ UM/LAFZ4 B}G4 ,}\\8OF8 TYF SL0G[5L\\U lJU[Z[ ãFZF "PANIC"

O[,FJL ZCIM CTMP K[<,[ K[<,[ T[6[ 8[S;F;GF\\ UJG"ZG]\\ B}G SZFJ[,]\\ VG[ VD[ZLSFG]\\ +6;M

5\\RMT[Z s#*5f D];FOZMG[ ,. HT]\\ V[S HdAM H[8 O}\\SL DFI]"\\ CT\\]P

V[OP ALP VF.P GL ;TS"TFV[ NX B]\\BFZ VFT\\SJFNLVMG[ 5S0LG[ H[,GF ;/LIF

5FK/ WS[,L NLWF CTF\\P VFGFYL G}AL U]:;[ YIM CTMP T[6[ V[OPALPVF.P VG[ VD[ZLSG

;ZSFZG[ :5Q8 H6FJL NLW]\\ CT]\\ S[ HM TD[ VDFZF ;FYLNFZMG[ KM0L GlC\\ D]SM TM H[ S\\. CJ[

AGX[ V[GL ;\\5}6" HJFANFZL TDFZL ZC[X[P ;FYLNFZMG[ KM0M4 GCL\\TZ 5ZL6FD DF8[ T{IFZ

ZCMP G}ALGL VF WDSL V[OPALPVF.P VG[ ;ZSFZ[ AC]\\ U\\ELZTFYL ,LWL GlC\\4 VG[ VFD

56 VFJL WDSLG[ J/L ;ZSFZ HM JX YJF A[;[ TM SIF\\ VFZM VFJ[ m WDSLGL DF+ WDSL

TZLS[ GM\\W ,[JF6LP V,AT V[OPALPVF.PGF U]%TRZM V[Z5M8"4 Z[

HIF\\ 5[;[gH;" VG[ ,MSMGL VJZ HJZ JW] ZC[TL CMI T[JF :Y/MV[ UM9JF. UIF4 VG[

5MTFGL SFDULZL lJX[QF~5DF\\ JWFZL NLWL T[DH ;]Z1FF4 ;,FDTLG[ JW] DHA]T AGFjIFP

VD[ZLSFGL ;ZSFZ VG[ T[GF\\ U]%TRZGF VlWSFZLVM V[J] DFGTF CTF S[ VtIFZ

;]WL VFT\\SJFNL H[ ZLT[ SFI"ZT K[ T[ HMTF\\ SNFR V[J]\\ H S\\.S SZ[ VYJF TM E}TSF/DF\\

VFRZ[,F AGFJMG]\\ 5]GZFJT"G SZ[P

G}ALV[ H[ WDSL VF5L CTL T[G]\\ SM. TFtSFl,S 5ZL6FD G VFJTF\\ ;TFJF/FVMG[

YI]\\ S[4 T[DGF\\ ;,FDTLGF ,LW[,F\\ 5U,F\\G]\\ 5ZL6FD K[P XF\\lT 5YZFI[,L CTL 56 SMG[ BAZ

S[ VF XF\\lTGL 5YZFI[,L HF/ GLR[ c0F.GFDF.8c UM9JFI[,F K[P VF XF\\lT I]wW 5C[,F\\GL

CTLP

YMD; SFA],GF CJF. DYS[ pTIM"P tIF\\ ACFZ GLS/TF\\ V[S 59F6L J[XE]QFFDF\\

VFJ[, DF6; T[GL ;FY[ Y. UIMP c.g0LIG U[:8c4 c.g0LIG U[:8c V[D A[ JFZ AM

56 ;DÒ UIM4 A\\G[V[ CFY DL,FjIFP ACFZ VFJL 5[c,M DF6; V[S SFZ 5F;[ V8SL UIMP

SFZDF\\ V[S NF-LWFZL DF6; CTM A\\G[ SFZDF\\ A[;L UIFP

SFRF Z:TF4 5CF0MGL JrR[ Y. ,UEU RFZ;M SLPDLP GM N]U"D Z:TM SF5L V[S ;5F8

HDLG p5Z SFZ[ A|[S DFZLP Z:TFDF\\ SM.V[ 5F6LGM EFJ 56 G 5}KIM S[ SXL JFTRLT S[

V[S XaN 56 prRFZIM GlC\\P YMD; BZ[BZ SFZDF\\ C0NM,F BF.G[ YFSL UIM CTMPH[ h858

NZJFHM BM,L SFZGL ACFZ lGS?IMP

YM0[ N}Z V[S C[,LSM%8Z N[BFI]\\ 59F6L 5C[ZJ[XDF\\ ZC[, DF6; T]ZT H SFZDF\\YL

ACFZ lGS?IM VG[ YMD;G[ .XFZM SIM"P YMD; YM0M BRSFIM TM 5[,FV[ ZLJM

OZLYL C[,LSM%8Z TZO RF,JF .XFZM SIM"P

YMD;[ .XFZFYL 5F6L DF\\uI]\\ 5[c,FV[ R\\A]DF\\YL 5F6L 5LJ0FjI]\\P 5F6L 5LG[ YMD;[

5[c,FGF .XFZ[ RF,JF DF\\0I]\\P C[,LSM%8ZDF\\YL A[ DF6;M ;FY[ pTZL 50IFP 5FK/ SFZGM

VJFH ;\\E/FIMP YMD;[ 5FK]\\ JF/LG[ HMI]\\ TM SFZ W]/ p0F0TL VFJ[, Z:T[ VNxI Y. ZCL

CTL4 YMD; R]5RF5 C[,LSM%8ZDF\\ A[;L UIM VG[ C[,LSM%8Z YMD;G[ ,.G[ p0I]\\P YM0LJFZ[

ch[ASc VFJTF\\ C[,LSM%8Z GLR[ VFjI]\\P

ch[ASc V[ VO3FGL:TFGG]\\ ;ZCN 5ZG]\\ UFD K[ H[ SFA],GL pTZ[ VFJ[, K[P H[G[

+6 ;ZCNM :5X[" K[P H[DF\\ V[S TZO RLGGL CTLP HIF\\ BZUMX3F8 VG[ AFZMYL, 3F8

VFJ[,F CTF\\4 TM ALÒ TZO 5l`RD[ VFJ[, ZlXIFGL ;ZCN CTL H[DF\\ S]

VFJ[,F CTF\\4 VG[ +LÒ TZO VtI\\T GÒS H 5FlS:TFGGL ;ZCN VFJ[, CTLP H[DF\\

5FZB6 TYF lCgN]ZFH VFJ[,F\\ CTF\\P RLG VG[ 5FlS:TFGGL ;ZCNM HD6L TZO CTLP H[DF\\

CF, AWL VFJ HFJG DM8[ EFU[ 5FlS:TFGGL ;ZCN[YL YTL CTLP

V6LGF ;DI[ ch[ASc DF\\YL UD[ tIFZ[ UD[ T[ Z:T[ EFUL XSFI T[JL jIJ:YF

UM9JFI[,L CTLP

ccCZSTvp,v.:,FDLcc G]\\ D]bI YF6]\\ G}AL Vg;FZLV[ ch[ASc G[ AGFjI]\\ CT]\\P

VHF^IF SM.G[ 56 BAZ G 50[ VG[ V[S RS,]\\ 56 G OZS[ V[JL U]%TTF ;FY[

5MTFG]\\ ;\\U9G SFD SZ[ T[GM bIF, G}ALV[ BF; ZFbIM CTM4 VG[ DF8[ T[G]\\ DSFG V\\0ZU|Fpg0

Sg:8=SXG SZ[,] CT]\\P VFW]lGS NZ[S J:T]VM VG[ VnTG 8[SGM,MÒYL ;HH V[J]\\ VF DSFG

CT]\\P ;]B ;UJ0DF\\ TDFD ;FWGM VG[ ;UJ0TFVM T[DF\\ DMH]N CTLP TM ALÒ TZO VtI\\T

VFW]lGS ClYIFZM4 NF~UM/M4 DL;F.<; JU[Z[YL ;];HH CT]\\P 5MTFGL CMl:58, VG[ 5MTFGL

,[AMZ[8ZL 56 CTF\\P H[DF\\ VFW]lGS ;FZJFZ VG[ XMWv;\\XMWG 56 YTF\\ CTF\\P H[DF\\

N]lGIFGF ;FZFDF\\ ;FZF 0MS8ZM4 :5[xIF,L:8M4 ;H"GM VG[ J{7FlGSM CTF\\P V,AT V[ AWF

5MTFGL DZÒYL GlC\\ 56 G}ALGL DZÒYL VlC\\ VFjIF CTF\\P RFZ[I TZO 5YZFI[,F 5CF0M

JrR [ccCZSTvp,v.:,FDLccG]\\ C[0 SJF8;" ;]Zl1FT T[DH VE[W CT]\\P H[GM V[ZLIF VFXZ[

5_ V[SZ H[8,M CTMP

G}AL Vg;FZL VG[ T[GF\\ ;\\U9GDF\\ ZC[,F T[GF\\ ;FYLNFZM N-56[ V[J]\\ DFGTF CTF\\ S[

D]:,LDM H AWF p5Z ZFH SZJFG[ ;HF"IF K[P D]:,LD l;JFI VgI GF5FS K[ VG[ lJZMWL K[P

;D:T lJ`JG]\\ .:,FDLSZ6 YJ]\\ HM.V[ VG[ V[ DF8[ H[ SZJ]\\ 38[ T[ SZJ]\\P XFD4 NFD4 N\\0

VG[ E[N AWL ZLT[F V5GFJL D]:,LDLSZ6 VFU/ JWFZJ]\\P

VF 5|SFZGL DFgITFV[ T[DGFDF\\ U[Z;DH pEL SZL CTL VG[ VF U[Z;DH V[8,L

CN[ å- VG[ A/JTZ AGL R]SL CTL S[ D'tI] l;JFI SM. T[DGFDF\\YL VF U[Z;DH N}Z SZFJL

XS[ T[D G CT]\\P JF:TlJSTFGL NlQ8V[ HM.V[ TM G}AL V\\g;FZL IF{JGWGGM U[Zp5IMU H

SZTM CTMP T[DGF lN, VG[ lNDFU p5Z BM8F lJRFZM VG[ bIF,MG]\\ E}T EZFJL NLW[]\\ CT]\\P

H[DF\\ AWF H[CFNGF ~5F/F GFD GLR[ SFIF"lgJT CTF\\P VF H[CFNLVM ãFZF N]lGIFDF\\ 5MTFG]\\ GFD

SF-J]\\ CT]\\P ;TF SAH[ SZFJL CTLP jIlSTUT :JFY" VG[ T[DF\\ E/L DCtJFSF\\1FF 5KL G}AL

H[JF DF6;MG[ ALH] X]\\ HM.V[ m JF\\NZM NF~ 5L HFI TM X]\\ CF,T YFI T[ S<5L XSLV[ KLV[P

56 JF\\NZFVMG]\\ VFB]\\ 8M/]\\ HM NF~GF 5L5G[ 5L5 5L HFI TM 5KL X]\\ YFI T[GL S<5GF SZJL

D]xS[, K[P G}ALG]\\ VFJ0]\\ DM8\\] SFI"1F[+ VG[ V[8,]\\ H jIF5S 56 B~\\P H[DF\\ H[CFNG[ GFD[4

S|F\\lTG[ GFD[4 WDF"gWTFGF DMCYL SFD YT]\\ H[ DF8[ 5{;FGL H~Z pEL YTL VG[ VF 5{;F SIF\\YL

VFJTF CTF4 SM.G[ BAZ G CTLP 5Z\\T]4 T[G]\\ G[8JS" UHAG]\\ CT]\\P T[G[ TDFD 5|SFZGL DNN

D/TL ZC[TL CTL G[ T[G]\\ SFD VFU/ JWFI[" HTM CTMP

G}ALG[ CJ[ V[S H AFATDF\\ Z; CTM S[ VD[ZLSFG[ UD[ T[ EMU[ TM0L GFBJ]\\4 T[G[ V[JL

5K0F8 BJZFJJL S[ Ò\\NULEZ T[ D]:,LD N[XM TZO HMJFGL 56 lC\\DT G SZ[4 V[JM AMW5F9

E6FJJFGL THJLHDF\\ CTMP VFT\\S TM O[,F. R}SIM CTMP 5Z\\T] T[GFYL T[G[ ;\\TMQF G CTMP

VD[ZLSFG[ VFlY"S ZLT[ EF\\UL GF\\BJ]\\ CT]\\P J{7FlGS l;lwWVMG[ R58LDF\\ RM/L GFBJL CTLP

N]lGIFGF N[XMDF\\ T[GL lSlT" W}/DF\\ D[/JL N[JL CTL4 G[ V[ DF8[ V[ V[J]\\ S\\.S lJRFZL ZCIM

CTM4 V[J] S\\.S SZJF DF\\UTM CTM H[G[ SFZ6[ VFBL N]lGIFDF\\ T[G]\\ GFD VG[ SFD DXC]Z Y.

HFIP

G}AL VtIFZ[ 5MTFGF U]%TB\\0DF\\ A[9M CTMP VF U]%TB\\0DF\\ VtIFZ[ T[GL ;FY[ T[GL

AC[G XSL,F A[9L CTLP SMd%I]8Z 5Z XlS,FGL VF\\U/LVM OZTL CTL VG[ VF\\S0F VFJTF

HTF CTF\\P VF VF\\S0FVM H]NL v H]NL A[\\SMGF CTF VG[ lJ`JDF\\ H]NL v H]NL HuIFV[ H]NF v

H]NF GFD[ 5YZFI[,F V[SFpg8;GF CTF\\P AWF D/LG[ VAHM 0M,ZGM VF\\S0M ATFJTM CTMP

A[\\SGF BFTF G\\AZ VG[ S[8,L ZSD S. A[\\SDF\\ HDF K[ VG[ T[GL DFlCTL T[ VG[ T[GL AC[G

l;JFI SM. H HF6T]\\ G CT]\\P G}ALV[ lG;F;M GFbIM ¦ CJ[ H[ VM5Z[XG 5FZ 5F0JFG]\\ CT]\\ T[

DF8[ VF ZSD GÒJL CTLP CH] JW] OF.GFg;GL H~ZLIFT CTLP ;FpNL VZ[ALIFDF\\YL H[

DNN VFJJFGL CTL T[ VF VF\\S0F HMTF\\ VFJL CMI T[D ,FUT] GCMT]\\P T[6[ N]A. l:YT 5xT]G

J[5FZLVM H[ SZM05lT CTF4 5FlS:TFGLVM H[ 5{;FNFZ CTF T[DG[ 56 GCMTF KM0IFP HM

;C[,F.YL GF6F\\ G VF5[ TM WFS WDSL4 V5CZ6 SZFJL 5{;F 50FJL ,[TMP VOL6GL

B[TLDF\\YL SZM0M 0M,Z SF/F GF6F\\~5[ SDF. ,[TMP JW]DF\\ S]J[\\TDF\\ T[6[ O|g8 S\\5GL :YF5[,L H[

VFJF GF6F\\ E[UF SZTL CTLP T[6[ V[S D]:,LD WFlD"S ;\\:YF :YF5[,L T[GF D[dAZM cCH c

5-JFG[ ACFG[ DSSF VFJTF\\ VG[ tIFZAFN ;FpNLGF VFZA ZFHFVM VG[ 5{;FNFZ

.:,FDLVM 5F;[YL CFÒVMG[ WDF"NFDF\\ NFG VF5JF DF8[ V-/S 5{;F D[/JTF\\ VG[ 5KL T[GM

p5IMU +F;JFN O[,FJJFDF\\ SZTF\\P H[ :+LVMGF 5lTVM ZlXIF ;FY[ JQFM" RF,[,F I]wWDF\\

5lZ6FD[ U]HZL UIF CTF T[ TF,LAFGL XF;GDF\\ ZMÒZM8L Z/JF U]%T ZLT[ GMSZLVM SZTL

CTL4 T[JL VOWFGL :+LVM 5F;[YL HFC[Z G SZJF GF ACFG[ 5{;F 50FJTMP V[S 56 :+MT

T[6[ AFSL GCMTM ZFbIMP H[CFNG]\\ U,T hC[Z T[G[ VFJ] SZFJJF 5|[ZLT SIM" CTMP +F;JFNL

;\\U9G ccCZSTvp,v.:,FDLccGF GF6F\\:+MTG]\\ TDFD D[G[HD[g8 XSL,F SZTL CTL T[ JFTGL

DLhF"G[ 56 BAZ GCMTLP AgG[ V[SALHFGL JFTDF\\ DFY]\\ 56 DFZTF\\ GlC\\P XlS,FV[ OZLYL

V[SFpg8; T5F;L ,LWFP S]J{TGL Og8 S\\5GL S[ H[ VFD TM .,[S8=LS S[A<; AGFJTL CTLP

tIF\\YL #5 ,FB 0MAZ JFIZ0" s8=Fg;OZf Y. UIF CTF\\P YM0LS XF\\lT Y. 5Z\\T] G}ALG[ XF\\lT

G Y.P ;FpNL VZ[ALIFGF GF6F\\ GCMTF VFjIFP V[6[ HMZYL D[H p5Z D]õL 5KF0LP XSL,F

pEL Y.G[ ACFZ GLS/L U.P VFHSF, V[GM EF.HFG SF\\.S H]NF H D]0DF\\ CMI T[D ,FUT]

CT\\]P

G}AL YM0LJFZ[ ACFZ VFjIM VG[ ALHF B\\0DF\\ UIM HIF\\ G}ALGM VtI\\T lJ`JF;] VG[

HD6F CFY ;DFG clDhF"c A[9M CTMP T[GF\\ 8[A, p5Z 56 SMd%I]8Z CT]\\ VG[ ALHF RFZ 8[A,

;FD[ CTF\\4 HIF\\ SMd%I]8Z RF,] CTF G[ ;FYLNFZM T[GF 5Z SFD SZTF CTF\\P

lDhF" V[S VtI\\T CMlXIFZ V[DPALPV[P YI[, I]JFG CTMP ccCZSTvp,v.:,FDLccDF\\

T[ OST ;FT H JQF"YL CTM4 56 VFU/ VFJL UIM CTMP G}ALV[ T[G[ VtI\\T DCtJGM CJF,M

;M\\5[, CTM4 T[ CTM X:+MGL BZLNL VG[ T[G[ IMuI HuIFV[ 5CM\\RF0JFGL HJFANFZL H[GF\\

SFZ6[ NZ[S VFT\\SJFNL lDXGGM T[G[ 5C[,[YL H YM0M V6;FZ VFJL HTM CTMP X:+M DF8[

N]lGIFEZDF\\ T[GF H]NF H]NF SMg8[S8; CTF\\P DLXGG[ VG]~5 T[ AWL UM9J6 SZL VF5TM

CTMP VF NZ[SDF\\ U]%TTF DCtJGL CTL4 VFZP0LPV[S;4 DL;F., ,MgR;"4 Ug;4 V[S[v$*4

ZLJM

5FZ 56 S. ZLT[ 50L XS[ m

lDhF" 5F;[ X:+MG[F CJF,M CTMP SIF\\ SMG[ DMS,JFGF K[ VG[ SIF\\YL D[/JJFGF K[ T[

AW]\\ T[ ;\\EF/TM4 VG[ T[GL CFY GLR[GF RFZ H6F SIF N[XDF\\ VtIFZ[ X]\\ 5lZl:YlT K[ VG[

SIF\\ VFT\\S DF8[ S. 8LD DMS,JFGL K[ VG[ SIF\\ X]\\ SFD RF,] K[ T[ AWL DFlCTLGM J0M lDhF"

CTMP

G}ALG[ B\\0DF\\ 5|J[XTF\\ HM.G[ T]Z\\T lDhF" pEM Y. UIM VG[ AM

cX\\] RF,[ K[ m lDhF"4 ,[8[:8 gI]h m SM. BZFPc

cAW] ZFA[TF D]HA RF,[ K[P V[JZLYL\\U .h .G VM0"Z4 V[g0 V[h 5Z IMZ

.g:8=SXG;Pc

cU]0 !c VFD SCL G]AL VFU/ JwIM tIF\\ ALHM T]Z\\T pEM YIMG[ AM

cI;4 HGFA ! U.SF,[ ZF+[ H ,F;vJ[UF;DF\\ W0FSM SZJFDF\\ VFjIM H[DF\\ tIF\\G]\\

DM8FDF\\ DM8]\\ H]UFZ BFG] cW .U,c E:DLE]T Y. UI]\\P ;JF;M DF6;MGF D'tI] VG[

VG[S ,MSM 3FI, YIF K[ H[DF\\ JL;GL CF,T U\\ELZ K[c

cJ[ZL U]0Pc

cVF8,]\\ VMK]\\ CMI T[D AMG;DF\\ VD[ZLSFGM DL0LIF SL\\U 8MD a,[S; BTD Y. UIMP

DM8M pCF5MC Y. UIM K[Pc

cpCF5MC ! •••• [ 5]KI]\\Pc

cpCF5MC V[8,F DF8[ YIM K[ S[4 ,MSM V[D DFG[ K[ S[ S[,LOMGL"IF :8[8GF UJG"Z H[

5|[;L0[g;LI, S[g0L0[8 TZLS[ pEF ZC[JFGF CTF4 T[DG[ c8MD a,[S;c ;FY[ S\\.S V\\UT

JF\\WM CTM H[GF AN,F~5[ T[G[ BTD SZJF VF a,F:8 SZJFDF\\ VFjIM K[c

cGM GM!’ G}AL U]:;FYL AM,L p9IMP VFGL HJFANFZL VF56[ :JLSFZJFGL K[P

ccV, OSLZF R[G,cc G[ VF V\\U[GL DFlCTL VF5MPc

cVMP S[P ;ZPc

cG[S:8Pc

cÒP .ZFSDF\\ X:+MGM HyYM DMS,F. UIM K[ VG[ A{~TGL VD[ZLSG SMg:I],[8 p0F0L

N[JFDF\\ VFJL K[ 5Z\\T] V[ ;DI[ CF. SlDxGZ VFp8 VMO C[0 SJF8"Z CMJFYL ARL

UI[, K[Pc

cSdAbT ! SFOZ ! ARL UIM J[ZL A[0Pc

c5FlS:TFGDF\\ VF56F H[CFNL U|]5G[ DNN DMS,F. UI[, K[P EFZTDF\\ RFZ HuIFV[

H]NF v H]NF AGFJM AG[,F K[ H[DF\\ SMDL TMOFG4 EF\\UOM0 VG[ 8=[G p0F0L N[JFDF\\ VFJL

K[ T[DH HdD]vSFxDLZDF\\ ALPV[;PV[OP GF 0LPV[;P5LP VG[ VF9 .g:5[S8ZMG[ ,.

HTF JFCGG[ AMdAYL p0F0L N[JFDF\\ VFjI] K[Pc

cZlXIFDF\\ DL;F.<; V\\U[G]\\ H[ lDXG UI]\\ CT]\\ T[GF\\ D[;[H CD6F\\ NX DLGL8DF\\ VFJ[

K[Pc cJ[ZL U]0 !c

cVD[ZLSG ;ZSFZG[ ;FYLNFZMG[ KM0JF DF8[G]\\ V<8LD[8D V5F. UI]\\ K[ HGFAc

cACMT VrKFc4 G]AL HZF B]X YIMP cUMJFYL YMD; VFJL 5CM\\rIM K[Pc

cC\\PPPP DPc

VFD4 N]lGIFGF VC[JF,GL HF6SFZL G}AL 5|F%T SZL ZCIM CTMP tIF\\ ~DGL ,L,L

,F.8 Y. VG[ G}AL AM,L p9IM4 cJ[ZL U]0c ;O/TFGL JW] V[S D\\lh, CFY ,FUL U. K[P

RF,M ,[AMZ[8ZLDF\\Pc +6[ H6F ,[AMZ[8ZLDF\\ UIFP ,[AMZ[8ZLDF\\ V[S HAZH:T XMW RF,L

ZCL CTL VF XMW V[JF 5|SFZGL CTL S[ H[DF\\ jIlSTGM RC[ZM AN,FJL XSFIP VF DF8[

Z;FI6GL XMW RF,TL CTL VG[ T[DF\\ ;O/TF D/L CTLP

VF ,[AMZ[8ZLDF\\ SFI"ZT J{7FlGSMV[ V[J]\\ Z;FI6 XMWL SF-I]\\ CT]\\ H[DF\\ jIlSTG[

VD]S 5|M;[;DF\\YL 5;FZ SZJFDF\\ VFJ[ tIFZAFN T[ Z;FI6GL DNNYL AFIMDF:S T{IFZ

SZJFDF\\ VFJ[P VF AFIM DF:S 0]%,LS[8 jIlSTGF RC[ZF p5Z ;H"ZL ãFZF 8=Fg;%,Fg8 SZJFDF\\

VFJ[ K[P VF 8LxI] 8[SGM,MÒGM 5|IMUG[ VFH[ 5|FZ\\lES ;O/TF D/L ZCL CTLP

G}AL H[JM NFB, YIM S[ ;C] pEF Y. UIF VG[ T[G]\\ VlEJFNG SI]"\\P G}ALV[ 5MTFG]\\

:YFG U|C6 SI]"\\P T[GL V[S AFH] lDhF" VG[ ALÒ AFH] XSL,F CTLP YM0LJFZ Y. tIF\\ ;[g8=,

CM,GM JrR[GM NZJFHM VF5MVF5 B]

NFB, Y.G[ VFU/ JwIF S[ T]ZT G}ALV[ 5MTFGL ,F1Fl6S -A[ T[G[ VFJSFZTF\\ SCI]\\4 cJ[,SD

lD:8Z ;DLZ RS|JTL" J[,SDPc AWFG]\\ wIFG YMD; TZO CT]\\P YMD;[ VF XaNM ;F\\E/L4

VFH]AFH] HMI]\\ V[8,[ G}ALV[ C;TF\\ C;TF\\ SCI]\\4 clDP YMD; C]\\ TDG[ H SCL ZCIM K]\\P D[\\

TDG[ H[ GFD[ ;\\AMWG SI]"\\ T[DF\\ X]\\ C]\\ BM8M K]\\ mc YMD; SXM HJFA VF5L G XSIMP

clDP YMD;¦c VFU/ AM,TF\\ G}ALV[ H6FjI]\\4 cVF5G]\\ V;, GFD ;DLZ RS|JTL"4 D]/

A\\UF/GF\\P H{O p\\DZ[ 5CM\\R[,F VF5GF DFTF v l5TF S,STFGF #&4 RF{Z\\UL ,[G lJ:TFZDF\\

ZC[ K[P l5TFÒ ,xSZGF lGJ'T lA|U[0LIZ VG[ TD[ I]PV[;P VFDL"DF\\ TF,LD D[/J[,L tIFZ

5KL EFZTDF\\ TD[ .gRFH" DLXF.<; VM5Z[8LJ SDFg0L\\U VMOL;Z TZLS[ ZC[,FP TDFZL

h/C/TL SFZlSlN"G[ ,1FDF\\ ,.G[ TDG[ EFZTDF\\ prR CMNM VF5JFDF\\ VFjIMPc

cV[D VF. ZF.8 mc G}ALV[ 5]KI]\\P

cI;c YMD;[ SCI]\\4 VG[ YM0M VS/FIMP G}ALV[ JFTGM NMZ RF,] ZFBTF\\ SCI]\\4 ctIFZ

5KL YM0F VFU/ JWLV[4 VF. DLG TDG[ AW]\\ TFH] SZFJL VF5] lDP RS|JTL"Pc

c,xSZDF\\ ClYIFZMGL BZLNL YTL CTL H[ ClYIFZM DFZF V[Hg8M DFZOT H HTF\\

CTF\\P VF ClYIFZ BZLNLDF\\ EI\\SZ UM8F/F pEF YIF CTF\\ T[DF\\ DFZM CFY CTMP VD]S

VlWSFZLVM DF~ SlDXG BFTF CTF\\P H[GM EMU TDFZ[ AGJ]\\ 50I]\\P SM8" DFX", YIMP TDG[

;HF Y. SFZ6 S[4 BZLNL 5|SZ6DF\\ TDFZL ;CL CTLP TDFZL ;HFGL ;]GFJ6L 5KL

SF{EF\\0DF\\ ;\\S/FI[,F VlWSFZLVM SMS8[, DF6L ZCIF CTF\\ VG[ TD[ H[,GF NZJFHFDF\\ NFB,

Y. ZCIF CTF\\Pc G}ALV[ JFT VFU/ R,FJL4

cTDFZF l5TFÒG[ B}A H VF3FT ,FuIMP T[DG[ V[8,]\\ AW]\\ ,FUL VFjI]\\ S[ 5MTFGM 5]+

VFJ]\\ SZ[ m VG[ TDFZF DF8[ C\\D[XG[ DF8[ 3ZGF NZJFHF A\\W Y. UIFP H[,DF\\YL K}8IF AFN

SIF\\ HJ]\\ m ANGFDLV[ TDG[ ÒJJ]\\ N]QSZ AGFJL NLW]\\ VG[ K[<,[ CFZL YFSLG[ UMJFDF\\ VF;ZM

,LWMP VG[ tIF\\ TD[ lDP YMD; AGL UIF VG[ ;DLZ RS|JTL" U]DGFDLGF V\\WSFZDF\\ ;ZSL

UIMP T[GL V;,LIT VlC\\ SM. H HF6T]\\ G CT]\\P S]Þ] 56 GlC\\ B~\\ G[ lDP RS|JTL" G}ALV[

5]~\\ SZTF\\ SCI]\\Pc

cTNG ;FR]\\ 564 lDP G}AL TD[ VF AW]\\ S[JL ZLT[ HF^I]\\4c RS|JTL"V[ RM\\SL H.G[ 5]KI]\\P

cH]VM lDP RS|JTL N]lGIFDF\\ DFZF SFDGF H[ SM.56 1F[+GM V[1F58M" CMI T[G[ XMWLG[

E[UF SZJFG]\\ H DF~ SFD K[P DFZF ;\\U9GDF\\ V;\\bI V[1F58" DF6;M SFD SZL ZCIF K[P VF

,MSMG[ XMwIF 5KL T[GL 5F;[YL S[D SFD ,[J]\\ V[ AW]\\ H DG[ VFJ0[ K[Pc

cDFZM V[S V[S ;FYLNFZ A[ H J:T] ;DH[ K[P V[S TM ;M\\5JFDF\\ VFJ[,]\\ SFD UD[ T[

;\\HMUMDF\\ 5FZ 5F0J]\\ VG[ ALH] D'tI]\\P VF l;JFI SX]\\ T[D6[ lJRFZJFG]\\ CMT]\\ GYL4 C]\\ lJRF~

K]\\ VG[ VF ,MSM DFZF lJRFZMG[ VG];Z[ K[Pc

cTDFZL lN,[ZL4 lC\\DT VG[ lGXFGAFÒ VNE]T K[P 56 TDFZL 5F;[ VFGFYL 56

JWFZ[ V[S lJlXQ8 7FG4 SF{X

8[SGM,MÒG] VG[ DFZ[ TDFZL 5F;[ V[ SFD ,[JFG]\\ K[P lD;F.<; VM5Z[XGYL DF\\0L hL6FDF\\

hL6L lJUTGF TD[ DFlCZ KMP DF8[ H TDG[ VCL\\ ,FJJFDF\\ VFjIF K[Pc

VF 5KL G}ALV[ ;FYLNFZMG[ ;\\AMWTF SCI]\\4 clD+M4 ;FYLNFZM4 CJ[ VF56F CFYDF\\

V[S V[JL VNE}T RLH VFJL K[ H[GF\\ SFZ6[ VD[ZLSF VG[ T[GF\\ ;FYL ZFQ8=MGM GFX GSSL K[P

VD[ZLSFGF GFX DF8[ V[S H J:T] BTD SZJFGL H~Z K[ VG[ T[ K[ cGF;FcPc

cGF;Fc m ¦ ;C]GF DM-FDF\\YL VF`RI" GLS/L UI]\\ m

CF4 cGF;Fc GFX 5FDTF\\ VD[ZLSFGF 5|E]tJG[ V;Z YX[P DF8[ CJ[ 5KLG]\\ VF56]\\

lGXFG cGF;Fc CX[P CD6F\\ ALÒ AWL H EF\\UOM0 YM0F JBT DF8[ :8M54 V[OPALPVF.P H[J]\\

lGl`RT YX[ S[ VF56M V[8[S YX[P V[8[S V\\U[ X]\\ SZJ]\\4 S[D SZJ]\\ T[GM DF:8Z %,FG AGFJL

CJ[ 5KLGL DL8L\\UDF\\ GSSL SZLX]\\P VF V\\U[ SM. SJ[`RG4 SM. 0Fp8 mc

cGM4 GMc AWFV[ V[SL ;FY[ HJFA VF%IMP

G}AL pEM YIMP lDhF"4 XlS,F 56 pEF YIFP VF A\\G[G[ ;}RGF VF5TF G}AL AM

cXlS,F4 lDHF" VF VF56F\\ BF; DC[DFG K[P lDP RS|JTL"G[ SXL TS,LO G 50[ T[ HM HM4 T[DG[

DF8[GL jIJ:YF AZMAZ UM9JHMPc

cI;4 G}ALc VFD SCL lDHF"4 RS|JTL"G[ ,. V[S TZO UIM ;FY[ XlS,F 56U.P G}AL

ALÒ TZO UIMP YMD; ;LWM RF,[ TM H 5MTFGM 5|MH[S8 5}ZM YFI T[D CTMP VFJF U\\ELZ

DF6;GF\\ DUHDF\\ pTZJ]\\ S9LG CT]\\P 56 .`JZ[ NZ[SGL NJF XMWL ZFB[, K[P G}ALGF CM9GF

B}6F p5Z V[S l:DT RDSL VNxI Y. UI]\\P V\\WSFZ 5|;ZL ZCIM CTMP ;C] RF