અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 8 પ્રદીપકુમાર રાઓલ દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 8

V\\TlCG IF+F

5|lN5 ZFVM,

U[,[S;LVMGL 5[,[ 5FZ4 VF56L ;\\:S°lTGF D}/ XMWJFPPPPPPPP

5|SZ6v(

V[S ;[G[8Z S[ H[VM CM,GL AFZL 5F;[ pEF CTF\\ T[D6[ ALHF V[S ;[G[8ZG[ 5MTFGL

5F;[ .XFZM SZL AM,FjIFP T[VM H[JF GHLS VFjIF S[ T[DG[ JLg0MGL ACFZ GHZ SZJF

SCI]\\P T[VM JLg0MGL ACFZ GHZ SZL VFD T[D 5MTFGL 0MS O[ZJLP

cVZ[ V[D GlC\\ p5Z H]VM4 ;LWF p5Z S[G I] ;L V[GLYL\\U mc

cDG[ TM SF\\. H GJLG N[BFT]\\ GYLPc

cSX]\\ GJLG N[BFT]\\ GYL mc cSF\\. H N[BFT]\\ GYL mc

cGFc4

c5C[,F ;}I" TZO GHZ GFBM VG[ 5KL 30LIF, TZO H]VMcP

\\cCF HMI]\\P 30LIF,DF\\ $o$5 N[BFI K[ VG[ ;]I" VM,DM:8 DFY[ K[ V[8,[ ,UEU

A5MZGF AFZYL V[S JrR[GM ;DI YIM U6FIPc

VF RF,] CT]\\4 tIF\\ ALHF V[ +6 ;[G[8ZMG]\\ wIFG B[\\RFTF\\ T[ 56 VFjIF G[ AFZL ACFZ

VG[ 30LIF, HMJF ,FuIFP tIF\\ TM ALHF A[ RFZ VFjIF\\P

CJ[ AWFG]\\ wIFG T[ TZO HMTF\\ SM.V[ 5]KI]\\ O|[g0; tIF\\ E[UF S[D YIF KM m X]\\ S\\.

HMJF H[J]\\ K[P

cCF V[S GJ]\\ H SF{T]S HMJF H[J]\\Pc

cSF{T]S m c

cCFP DLP S,F.J ACFZ HM.G[ H6FJ[ K[ S[4 S\\.S SF{T]S K[P 30LIF, VG[ VFSFXDF\\

N[BFTF ;]I" JrR[ D[/ BFTM GYLP W[Z C[; 8] AL ;DYL\\U ZMU ZLD[aAZ !#DL H]G

30LIF,GF SF\\8F ;F\\HGF 5 ATFJL ZCIF K[ VG[ ;]I" A5MZGF !Z JFuIFGL DFOS

DFY[ T5L ZCIM K[ V[ S[D AG[ mc

C[ m¦ SC[TF tIF\\ pE[,F AWF H SF{T]S HMJF E[UF Y. UIFP

VF SM,FC, NZdIFG 5|[;L0g8G]\\ wIFG HFI K[P T[DH 5|YD CZM/DF\\ A[9[,FVMG]\\ 56

wIFG B[\\RFI K[P AWF X]\\ K[ m X]\\ K[ m tIF\\ S[D E[UF YIF KM m VFD 5}KJF DF\\0[ K[P SM.S

5]KTF 5]KTF\\ tIF\\ 5CM\\RL HFI K[P VF SM,FC,YL 5|EFJLT Y.G[ DLP HCMG DFX", 56 X]\\ K[

m X]\\ K[ m 5]KTF VF ;[G[8ZMGL JrR[ VFjIFP T[D6[ 56 30LIF, ;FD[ HMI]\\ VG[ VFSFXDF\\

HMI]\\P VF HM. T[ 56 lJRFZDF\\ 50L UIFP tIF\\ 5|[;L0[g8[ 5]KI]4\\ cDLP DFX", X]\\ K[ m JM8 C[5g0Pc

HCMG DFX",[ HJFA JF/TF SCI]\\4 cUHAGL JFT K[ S[ ;]I"GL 5MhLXG AN,F. GYLP

AFZ JFuIF 5C[,F\\ ;]I" ;[G[8 CM,GF 0MDGL VF AFH] CMI AFZ JFU[ AZFAZ DwIDF\\ CMI VG[

tIFZ5KL 0MDGL VF AFH] CMI K[ VG[ H[D H[D ;DI HTM HFI T[D T[D VF AFH] VFJTM

HFI K[Pc VFD SCL DFX",[ CFYGF .XFZFYL ;]I"GL UlT VG[ 0MDGL 5MhLXG ATFJLP 5Z\\T]

VtIFZ[ 5F\\R JFuIF K[ G[ ;]I" CH] tIF\\G[ tIF\\ H K[P

VF ;F\\E/L 5|[;L0g8 ;0FS SZTF B]ZXLDF\\YL pEF Y. UIF VG[ NM0LG[ U[,[ZLDF\\

VFjIF G[ 30LIF, ;FD[ HMI]\\P VFSFX ;FD[ HMI]\\ VG[ T]ZT AM

5]GZFJT"G ,FU[ K[Pc T]Z\\T T[D6[ ;[S|[8ZLG[ SCI]\\4 cGFXF OMG ,UFVMPc

GF;F HIF\\ OMG ,UFJJF HTF CTF tIF\\ ALHF ;[S|[8ZLV[ SCI]\\4 c;FC[A¦ GF;FYL

DLP 0[JL0GM OMG K[Pc

cI; ¦ 5|[;L0g8 :5LSL\\U4 ZLRF0" VF X]\\ 5[,L UZA0 OZLYL X~ Y. S[ X]\\ C\\P C\\P C\\PPc

cAZFAZ4 0Mg8 JZL4 TD[ cUSGS’ and ‘IERS’ GF 56 ;\\5S"DF\\ ZCMPc