અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 3 પ્રદીપકુમાર રાઓલ દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 3

V\\TlCG IF+F

5|lN5 ZFVM,

U[,[S;LVMGL 5[,[ 5FZ4 VF56L ;\\:S°lTGF D}/ XMWJFPPPPPPPP

5|SZ6 v #

!#DL H]GGL ;JFZ K[P VFHGL ;JFZ S\\.S VGMBL H K[P JFTFJZ6DF\\

VFC,FNSTF VG[ 9\\0S K[P B]XG]DF ;JFZ K[P VFHGL ;JFZ ;F{YL JWFZ[ ZMDF\\RLT VG[

ClQF"T4 VD[ZLSG 5|D]BGF 3ZG[ SZL ZCL K[P jCF.8 CFp;GL 30LIF,[ ;JFZGF ;FT

JFuIFGF ;\\ULTDI 8SMZF 5F0IFP

jCF.8 CFp;GF ~D G\\AZ ( VF9 5F;[ O[DL,L D[dD;" p5ZF\\T CFp;GF AFJRL"YL DF\\0L

DF/L ;]WLGM :8FO CFYDF\\ 5]Q5U]rK ,.G[ ,F.GA\\W pEM K[P 30LIF/GM SF\\8M VFU/ JWL

ZCIM K[P *o#_ YIF4 (o__ JFuIF AWF VFT]ZTF5}J"S ZFC HM.G[ pEF K[P AZFAZ (o#_

GM ;\\ULTDI 8SMZM 50IM G[ ;\\ULTGL ;]ZFJ,LVM ;FY[ ~DG]\\ AFZ6]\\ WLD[ WLD[ B]

AFZ6]\\ B],TF\\GL ;FY[ H V[S ;F{NI"JFG4 BL,TLS/L H[JL4 GFH]S4 GD6L4 V<,04

lGNM"QF VG[ 5DZF8 O[,FJTL4 CF:I ,C[ZFJTL4 I]JFGLGF p\\AZDF\\ 5U D]STL V[S :J~5JFG

KMSZLG]\\ D]B NX"G YI]\\ VG[ V[ ;FY[ H AWF V[SL VJFH[ AM,L p9IF4 cC[5L AY" 0[ 8] I]Pc !!!

cSMgU|[rI],[Xg; !

cD[GL D[GL C[%5L ZL8G"; VMO WL 0[Pc

DFTF4 l5TFV[ 5|[DYL T[G[ R]DL ,LWLP VG[ HgD lNJ;GL X]E SFDGFVM Vl5"T SZLP

CF4 VFH[ VD[ZLSG 5|D]BGL lNSZLGM HgDlNJ; CTM T[YL ;JFZ[ jCF.8 CFp;[

T[6LG[ VlEG\\NL CTLP !#DL JQF"UF\\9 p5ZP

tIF\\ OMGGL 3\\80L Z6SL p9LP ;[S|[8ZL OMG ,.G[ 5|D]BzLG[ VF5[ K[P ;\\Z1F6D\\+L

HIMH"GM OMG K[P 5|D]BzL OMG ,[ K[P

C<,M4 cHIMH"c

cCF S[Y[ZLG VCL\\IF H K[4 T[6LGF CFYDF\\ OMGG]\\ ZL;LJZ D]STF 5|[;L0g8 AM

cC[5L AY" 0[ 8] I]4 s;FD[ K[0[YLPfc

cY[gSI] V\\S,Pc cCF CF ;F\\H[ 5F8L"DF\\ D/LV[ KLV[P TFZF DF8[ E[8 X]\\ ,FJ\\] mc

cVMg,L IMZ a,[;L\\u;4 V\\S,c c.8 JL, AL V[ J[ZL AL\\U ULO8 8] DL4 V\\S,Pc

cVZ[ ¦ V[D T[ S\\. RF,[ H~Z S\\.S ,FJLX]\\P OMG 0[0LG[ HZF VF5G[Pc sOMG VF5[ K[Pf

cC<,M HIMH" X]\\ K[ mc

cCH] OMGDF\\ JFT S\\. VFU/ RF,[ tIF\\ 5|D]BzLGF 5ltG VFJ[ K[P VG[ 5]K[ K[4

cSMGM OMG K[mc

cHIMH"GM OMG K[P X]0 VF. OLGLX DFI 8MS mc

cJFI GM8c

VFD SCL T[ V[S AFH] pEF ZCIFP

cC<,M HIMH"4 X]\\ SC[ K[mc

cCF4 CF4 CF DG[ bIF, K[ V[ AFAT VF56[ H[ U.SF,[ 0L:SXG YI[,]\\ T[GL T{IFZL

VFH[ SZL ,[HM VG[ ;[G[8DF\\ C]\\ !_o#_ JFuI[ 5CM\\RL H.XPc

c5Z\\T]4 VFH[ ;[G[8DF\\ GlC\\ HFJ TM G RF,[P VFH[ S[Y[ZLGGM HgDlNJ; K[P ;F\\H[ 5F8L"

K[ 36F AWF DC[DFGM VFJJFGF K[P O|Fg;YL DFZF ZL,[8Lj; VG[ S[G[0FYL DFZF A|WZ

VFjIF K[ T[G[ S[J]\\ ,FU[m TD[ VFD RF

cC<,M HIMH" C]\\ V[Sh[S8 !_o#_ JFuI[ ;[G[8DF\\ 5CM\\RL H.X4 tIF\\ D/LX]\\4 VMPS[Pc

5|D]BzL OMG D]STF\\4 c,]S4

V[g0 VF.P V[D V[ 0[0L VM<;M4 DFZ[ A\\G[ OZH AHFJJFGL K[P ;[G[8DF\\ DFZ[ HJ]\\ TM 50X[ HP

VD]S V[JF 5|`GMGL RRF" VG[ lG6"I ,[JFGF K[ S[4 UIF JUZ K]8SM GYL VG[ tIF\\G]\\ SFI"

5TFJL ;LWM C]\\ 3Z[ H VFJ]\\ K]\\P VG[ ;F\\H[ 5F8L"DF\\ V[S OFWZ TZLS[ CFHZ ZCL S[Y[ZLGGM

HgD lNJ; ;[,LA|[8 SZLX]\\ VMPS[P¦c Any Question! TM C]\\ CJ[ HJFGL T{IFZL S~\\m )o#_ TM

Y. R]SIF K[Pc

c;MZL4 ZLI,L VF. V[D J[ZL ;MZL ¦ DG[ DFO SZL NMP 56 ;F\\HGL T{IFZLG]\\ 8[gXG

VG[ V[DMXg;GF SFZ6[ TDG[ G HJF DF8[ SC[JF. UI]\\P C]\\ 56 ;DH]\\ K]\\ S[4 TDFZ[ HJ]\\

HM.V[ VG[ HJ]\\ 50[ T[D CMI TM H TD[ HFJ V[ 56 ;DH]\\ K\\]P

cGF GF V[J]\\ SX]\\ H GYLP .8;4 VM,ZF.84 I]P VFZP V[ ,J,L DWZ 8] S[Y[ZLG4 V[

5ZO[S8 CFp; JF.O V[g0 V[ 5ZO[S8 O:8" ,[0L VM,;M4c C;TF\\ C;TF\\ 5|[;L0g8[ SCI\\]P

cZLV,L mc

cI; ¦¦c

cY[gS; ¦¦¦c

cVMS[ TD[ T{IFZ Y.G[ VFJM C]\\ A|[SOF:8GL T{IFZL SZFp K]\\Pc

cjCFp8 CFp;DF\\YL 5|D]BzLGL UF0L H[JL cS[5L8M, CL,c TZO HJF ZJFGF Y. S[

T]ZT O:8" ,[0L ;F\\HGL 5F8L"GL UM9J6DF\\ ,FUL UIF\\4 jCF.8 CFp;GM :8FO VFH]AFH] UM9JF.

UIMP D[0D NZ[S AFAT hL6J8EZL ZLT[ 5}KTF\\ CTF\\ VG[ DFlCTL D[/JL ;}RGM SZTF\\ CTF\\P

cD[0D4 VF cAY" 0[ S[Sc GM OM8MU|FO4 VF56[ H[JL 0LhF.G SCL CTL T[JL H S[S T{IFZ

Y. U. K[ HM. ,MPc

cVMP S[P AZFAZ K[Pc cA8 .8 X]0 ZLR .G 8F.DPc

cÒPc

cD[0D ¦ UF0"GDF\\ 0[SMZ[XG DF8[ DF6;M VFJL UIF K[P T[6[ AW]\\ UM9JJFGL X~VFT

SZL NLWL K[Pc

cU]0 ¦ DLP JM8;G S,FS 5KL DG[ ZL5M8" VF5M S[4 VF56F %,FG D]HA H UM9J6

RF,[ K[ S[ S[D m c

cHLP D[0D ¦c

cVG[ CF\\ H]VM4 cAY" 0[ S[Sc DF8[G]\\ 8[A, ,[O8 ;F.0DF\\ S[ O]JFZMvdI]hLS, OFpg8G K[

T[GL AZFAZ ;FD[ UM9JFJHMP VG[ VFH]AFH] NZ[S HuIFV[ U],FAGF 5M8 D]SFJL N[HMP

S[Y[ZLGG[ U],FAGF\\ O], B]A H UD[ K[P O]JFZFGL OZT[ T[DH SFZ5[8 p5Z 56 AW[ H

U],FA CMJF\\ HM.V[P S[Y[ZLG HIF\\ GHZ SZ[ tIF\\ T[G[ U],FA4 U],FA H N[BFJF HM.V[Pc

cVM S[ D[0DPc

cDLP 5L8Z ZMS:8FZ DFS" H[S;G VG[ VG[ 5\\l0T ;]I"X\\SZG]\\ X]\\ YI]\\ mc

cHLP DFS" H[S;GG]\\ SgOZD[XG VFJL UI]\\ K[P 5\\l0TÒGM ;\\5S" Y. XSIM GYLP SM.

5|MUFD V\\U[ S[G[0F UIF K[P S[G[0F OMG HM0[,M tIF\\ ;DFRFZ D?IF S[ VFH[ JC[,L ;JFZGL

O,F.8DF\\ VFJL HJFGF CTFPc

cVrKFPPPP¦ T[DG[ OMG HM0MP 5L8Z OMG HM0[ K[Pc

cC<,M 5\\l0TÒ K[ m O:8" ,[0L VMO W G[XG VF. DLG DLP 5|[;L0g8GF lDl;; VF5GL

HM0[ JFT SZJF DFU[ K[Pc HM0LJFZ 5KL 5L8Z D[0DG[ OMG VF5[ K[Pc

cC<,M GD:SFZ 5\\l0TÒ S[D KM m VF5 SIFZ[ 5WFIF" mc

c;JFZ[ H VFjIM4 ;FD[ K[0[YL 5\\l0TÒ HJFA VF5TF\\ AM

cA[ lNJ;YL VF5G[ D/JFGM 5|ItG S~\\ K]\\P .gJL8[XG SF0" D/L UI]\\ m JF\\rI\\] mc

cCF CF SF0" D/L UI]\\ H~ZL VFJLX4 V[g0 SgJ[ DFI a,[XLu; 8] ,J,L S[Y[ZLGPc

cY[gSI4] 56 5\\l0TÒ VF5 H~Z VFJHMP VG[ TDFZL 0M8ZG[ 56 ;FY[ ,FJHM

VFHSF, T[G]\\ GFD 56 DL0LIFDF\\ JF\\R]\\ K]\\P VF5GF VFUDGYL VG[ VF5GF ;\\ULTYL 5F8L"DF\\

ZMGS VFJL HX[P J/L S[Y[ZLG 56 VF5GL 0M8ZGL cO[Gc K[P TD[ AgG[V[4 TDFZL l;TFZYL

VFBF VD[ZLSFG[ 3[,]\\ ,UF0I]\\ K[P .8; Jg0ZO],P VF5GL ;FY[ OMG 5ZGL D],FSFTYL

VFG\\N YIMP %,Lh H~Z VFJL HHMPc

cE,[ E,[ H~Z VFJL H.XPc

cY[gSI]P D[0D sOMG D]STF\\4f DL:8Z 5L8Z ¦ B]XBAZ ¦ ;F\\H[ 5\\l0TÒ 5WFZ[ K[P

T[DGL 0M8Z ;FY[ 5|MU|FD HFDL HX[P V[g0 ,]S CL .h GM8 V[ 5M5;L\\UZPP DF8[ V[ ZLT[

jIJ:YF T[DG[ DF8[ UM9JHMP c

cI; ¦ D[0Dc

cVF. GM4 EFZTLI A[9S UM9JFGL ;]RGF V5F. U. K[Pc

cU]04 D[0D[ DL9]\\ :DLT J[ZTF\\ SCI]\\Pc

VG[ JM8;GG[ SCL NM S[4 DC[DFGMG]\\ ,L:8 HZF OZL JBT T5F;L ,[P VG[ SM. AFSL

ZCL HT]\\ CMI TM VFD\\+6 DMS,L VF5MP VG[ CF4 DLP A|]G[ DMS,MPc

cI; D[0D ¦ DG[ IFN SIM" mc VFD SC[TM A|] VFJLG[ pEM ZCL UIMP

cCF4 ;FpY VFlO|SFYL VF 0FID\\0; VFjIF K[ T[ ,. HFJ VG[ S[Y[ZLGGM HIF\\ 0=[;

T{IFZ YFI K[ T[G[ VF5L VFJMP 0=[;DF\\ VFG[ D-JFGF K[P VG[ 0=[;JF/FG[ SC[HM 8=FI, DF8[ 0=[;

,.G[ VFJL HFIP VG[ CF JM8;G G[ SCM S[PPPP GCL\\ GCL\\ T[G[ H VCL\\ DMS,MPc

cÒ D[0D4 YM0LJFZ[ JM8;G CFHZ YFI K[P D[0D 5]K[ K[ o JM8;G UF0"GGL jIJ:YF SIF\\ ;]WL

5CM\\RL m c

cÒ D[0D ¦ VF5GL ;]RGF D]HA UF0"GDF\\ AWL jIJ:YFGL T{IFZL RF,L ZCL K[P

0[SMZ[XG4 A[9S jIJ:YF lJU[Z[ V[ ZLT[ H UM9JF. ZCI]\\ K[P I] S[G 8[.S V[ ,]SP

tIF\\ DL; S[8L VFJ[ K[4 VG[ D[0DG[ SC[ K[ 4 cD[0D VF5GF A|W"Z V[DGF JF.O VG[

VF5GF V\\S, v VFg8L p5Z ZFC H]V[ K[4 S[Y[ZLG 56 T[GL O|[g0; ;FY[ ZFC H]V[ K[P 5WFZM

KM G[ m c

cCF RF,M V[S H lDlG84 C]\\ VFJ]\\ K\\]P c tIF\\ JM8;G VFJLG[ D[0DG[ OMG VF5[ K[ VG[

SC[ K[ DLP 5|[;L0g8GM OMG VF5GF DF8[P

cCF4\\ C<,MPc

cS[D

5F\\R JFuI[ 5CM\\RL H.XPc

cI; I;¦c

cS[Y[ZLG X]\\ SZ[ K[ m S[D K[mc

clD+M ;FY[ VFG\\N SZ[ K[Pc cVMS[Pc

OMG 5]ZM YIM tIF\\ DL; S[8L OZL JBT VFJL VG[ SC[JF ,FUL4 cD[0D ¦ 0MS8Z VFjIF

K[ ~8LG R[SV5 DF8[Pc

cVMC ¦ GM ¦ %,Lh 0MS8ZG[ SCM S[ VFJTL SF,[ JFTPc

cVMS[4 VMS[4c DL; S[8L HJFA ,.G[ ZJFGF Y.P

A5MZGF +6 JFU[ cOMGL1F :8M;"c JF/M VFJLG[ 0=[;GF OL8L\\UGL 8=FI, VF5L UIMP

H[DF\\ D[0D[ YM0M O[ZOFZ ;]RjIM\\ VG[ S[Y[ZLG[ 56 OL8L\\U V\\U[ H~L ;]RGF VF5TF\\ VWF"

S,FSDF\\ T[ D]HA SZL 5[S SZLG[ DMS,JFG]\\ SCLG[ ZJFGF YIMP

D[0D[ UF0"GDF\\ V[S RSSZ ,UFJLG[ H~ZL ;}RGFVM VF5L4 YM0M O[ZOFZM SZFjIF\\4

VD]S O]\\0FVM VFDYL T[D D]SFjIFP YM0F U],FA JWFZ[ D]SFjIFP A[9S jIJ:YFDF\\ 56 YM0M

O[ZOFZ ;]RjIMP SFZ5[8 5Z U],FAGL 5F\\B0LVM 5FYZJFGL ;]RGF 56 VF5LP

;DI VFU/ JWL ZCIM CTM VG[ $o$5 NXF"JL ZCIM CTMP CJ[ DF+ 5\\NZ

lDlG8GL JFZ CTLP VG[ CD6F\\H 5|[;L0[g8GL UF0L ,M\\gHDF\\ VFJLG[ pEL ZC[X[ V[ ZFCDF\\

D[0D VFD T[D VF\\8F DFZL ZCIF CTFP

30LIF/GM ;[Sg0 SF8M VFU/ JWL ZCIM CTM4 T[6[ RFZG[ 5\\RFJG lDlG8 5]ZL SZL

CTLP VG[ CJ[ CD6F\\ H 5|[;L0g8 VFJJF HM.V[ V[ ptS\\9F ;FY[ D[0D4 V\\S, v VFg8L4 A|WZ

VG[ T[GF\\ JF.O TYF ;D:T :8FO V[,8" Y.G[ ZFC HM. ZCIM CTMP AZFAZ 5F\\RGF 8SMZ[

5|[;L0g8GL SFZ jCF.8 CFp;DF\\ 5|J[XLG[ ,MgHDF\\ VFJLG[ pEL ZCL U.P

CFI4 C<,M 5TL UI]\\P 5|[;L0g8[ D[0DG[ 5]KI]\\ S[D AW]\\ AZFAZ K[ G[ m D[0D[ HJFA

VF5TF\\ SCI]\\P c CF4 AW]\\ AZFAZ K[P AW\\] ;Z; ZLT[ UM9JF. UI]\\ K[P VD[ AWF T{IFZ Y.

UIF KLV[P TD[ h05YL T{IFZ Y.G[ VFJL HFJP DC[DFGM4 VFD\\l+TM K 5KL VFJJF DF\\0X[Pc

cVM S[ S[Y[ZLG SIF\\ K[ m c cT[ CH] T{IFZ YFI K[P c

cVM S[ VM S[4 C]\\ AG[ T[8,M h05YL T{IFZ Y.G[ TDFZL 5F;[ VFJL HFJ K]\\4c VFD

SCL 5|[;L0g8 T]ZT T{IFZ YJF UIFP