અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 33 પ્રદીપકુમાર રાઓલ દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
 • શંખનાદ - 15

  કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન Shri સતીશ શાહ સાહેબે સીબીઆઈ ઓફિસર વિક્ર...

 • નિયતી - 1

  આખી ઓફિસનું વાતાવરણ ગમગીન હતું. એકદમ શોક છવાયેલો હતો. બધા એક...

 • પ્રેમ સમાધિ - પ્રકરણ-87

  પ્રેમ સમાધિ પ્રકરણ-87 કાવ્યા કલરવનાં પ્રેમભીનાં સ્પર્શથી આકર...

 • બચપન કા પ્યાર...

  ગીરજાને સ્કૂલનો આજે પહેલો દિવસ હતો. એની મમ્મીએ એને બહુ મસ્ત...

 • કાળું ગુલાબ

  કાળું ગુલાબ​​મંગલપુર માં રાજા ઉદયસેનનું રાજ હતું. રાજા ઉદયસે...

શ્રેણી
શેયર કરો

અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 33

V\\TlCG IF+F

5|lN5 ZFVM,

U[,[S;LVMGL 5[,[ 5FZ4 VF56L ;\\:S°lTGF D}/ XMWJFPPPPPPPP

voo 5|SZ6 v ## oov

5'yJLJF;LVMV[ C/JFX TM VG]EJL 56 ;FY[ ;FY[ VtI\\T VJGJF O[ZOFZM 5'yJL

p5Z YJF ,FuIFP T[GFYL ,MSM TFHH]A YJF ,FuIFP X]\\ m CTF VF O[FZOFZMP AWF H

XZLZ[ N]A/F4 5FT/F Y. UIF CTF4 VG[ RFD0L V[SND ;O[N Y. U. CTLP SM. CJFDF\\

SM.56 J:T] O[\\S[ TM 5C[,F\\ SZTF\\ WLD[YL 5'yJL p5Z sWZTL p5Zf 50TL CTLP SM. V[S

ALHFG[ V0ST]\\ TM AgG[G[ W|HFZL S[ S\\5G H[J]\\ DC[X]; YT]\\ CT]\\P VF\\BMGL SLSLVM T[ NZdIFG

V[SND 5L/F S,ZGL Y. HTL CTLP

SM. 50L HFI TM T[G[ JFUT]\\ GCMT]\\P SM.V[ CNI p5Z CFY ZFbIM TM

WASFZF ;F\\E/JF G D?IFP WASFZF TM X]\\ `JF;M`JF;GL lS|IF 56 YTL G CMI T[D N[BLTL

ZLT[ ,FUT] CT]\\P VF AW] H[D H[D VG]EJ YTM UIM T[D T[ AWFG[ BAZ 50JF ,FULP p5Z

HMI] TM R\\ã 56 OST DZ3LGF .\\0F H[J0M H N[BFTM CTMP AWFGF XZLZ p5ZGF JF/ 56

UFIA Y. UIFP AWFG[ V[SALHFG[ VM/BJFDF\\ 56 TS,LO 50JF ,FULP ZMH ZMH GJF GJF

VG]EJ YJF ,FuIFP AWFG[ ,FuI] S[ HF6[ 5MT[ SM. 5ZU|CJF;L K[P

lJRFZMGL N]lGIFDF\\ 56 EI\\SZ O[ZOFZ Y. UIFP S]TC],TFYL VF GJF O[ZOFZM

lNG5|lTlNG H[ VG]EJDF\\ VFJTF\\ UIF T[G[ ;C[,FIYL VG]S]/ YJF ,FuIFP ;FY[ ;FY[ GJL

GJL D]xS[,LVM 56 JWJF ,FUL 5Z\\T] GJF.GL JFT V[ CTL S[ SM.G[I V[S ALHF

5|tI[ lTZ:SFZ4 lWSSFZ4 YTL GCM\\TLP AWF V[SALHFG[ 5|[DYL VG[ ;HgGTFYL AM,FJF ,FuIF

CTF\\P AWFIG[ VF O[ZOFZ B}A H UdIMP VFD TM H]GL IFNM VG[ :D'lT DCNV\\X[ UFIA Y.

UIF CTF\\P 5MT[ 5C[,F\\ X]\\ CTF\\4 X] SFD SZL ZCIF CTF\\4 SIF\\ CTF\\4 VF AW] OST V[S W]\\W/L IFN

H[J]\\ EF;T]\\ CT\\]P

VFW]lGS p5SZ6M4 I\\+M ;FDU|LGL N]lGIFDF\\ 56 UHAGF O[ZOFZ Y. UIFP 8LJL4

SMd%I]8;"4 CL8Z;"4 DF.S|MJ[J VG[ V[JF S[8,FI p5SZ6M 5C[,FGL H[D SFD G SZTF\\4 H]NL

ZLT[ H cALC[Jc SZJF ,FuIF\\P DFGJHFT VFD TM VFJF O[ZOFZMYL D]\\hFJF ,FULP

;F{YL C[ZT 5|DF0[ T[JM O[ZOFZ TM V[ CTM S[ AWF lNJF,MGL VFZ5FZ GLS/L

XSJF ,FuIFP 36FIG[ VFDF\\ S]NZTL DHF VFJJF ,FULP BF; SZLG[ GFGF AF/SMTM VF

AFAT[ CZLOFI SZJF ,FuIFP AF/SM DF8[ TM HF6[ N]lGIF H AN,F. U. CMI T[J]\\ ,FUJF

DF\\0I]\\P ZMH GLTGJF VG]EJ VG[ VBTZFP

.,[S8=LS SZg8GM CJ[ SM.G[ EI GCMTMP SZg8 ,FU[ VG[ D'tI] YFI TM EI ,FU[G[ m

GJF.4 VRZH ZMÒ\\NL 38GFVM AGL U.P

VFJF ;\\HMUMDF\\ N[X lJN[XYL lJ`JEZDF\\YL ;J["GL V[S H 5|SFZGL TZ,LOM S[ GJLG

VG]EJM YJFGL HF6SFZLGF ;DFRFZM VFJJF ,FuIFP T[DF\\I T[ .,[S8=MGLS; VG[ .,[S8=LS,

p5SZ6MGL SFI"XlSTD\\F O[ZOFZ YJFYL4 D0LIF4 5|Lg8L\\U 5|[;M lJU[Z[YL WFI]" ZLh<8 GCMT]\\ D/L

XST]\\P SM.G[I AC] 50L 56 GCM\\TLP T[D KTF\\ VFJF ;DFRFZMG[ ,MSD]B[ 56 5|;ZTF JFZ

G ,FULP AWF N[XMV[ %,[G; p0FJJFGL SMXLX SZL 56 T[ 0[:8LG[XG p5Z G 5CM\\RTF

ALHF :Y/[ 5CM\\RL HTF\\ CTF\\P TM 36F\\ V[gÒG O[., YTF\\ S[ VgI SFZ6M;Z ;LWF H HDLG

p5Z VFJL HTF\\ CTF\\P U|[JL8L VMKL Y. U. CTL T[GF SFZ6[ SM.G[ .HF GCMTL

YTLP :D]Y ,[g0L\\U Y. HT]\\ CT]\\P VF V[S OFINM CTMP H[GL AWFG[ BAZ 50L U. CTLP

VFD4 5'yJL p5Z DFGJHFTGF lJRFZMDF\\4 T[6[ SZ[, IF\\l+S XMWMDF\\ T[6[ 5|:YFl5T

VG[ XMW[,F l;wWF\\TMDF\\4 V[D SCM G[ S[ V[GF 5|J"TDFG lJ7FGDF\\ B}A H 5lZJT"G VFJL UI]\\

CT]\\P

VF AWF ;DFRFZM VG[ 38GFVMG]\\ D]

SZJ]\\ HM.V[P VFD4 AGJFG]\\ SFZ6 X]\\ CMI XS[P klQFJI" l;JFI SM.GLI 5F;[ VFGM HJFA

S[ p5FI GCL\\ CMIP

AWF N[XMGF J0FVMV[ H[D T[D SZLG[ V[S HuIFV[ V[Sl+T YIF VG[ SMd%I]8;" lJU[Z[GL

DNNYL ;\\N[XF DMS,FJFGL 5|lS|IF RF,] SZLP

36F\\ lNJ;MGL DC[GT 5KL VRFGS H klQFJI" N[BFIF T[ 56 5|tI1F :J~5[P

V[S lNJ; HIFZ[ EFZTGF J0F5|WFG 5MTFGF lGJF;:YFG[ ACFZGF EFU[ AULRFDF\\

A[9F CTF\\ tIF\\ ;FD[GL VFZFD B]ZXLDF\\ T[ ãxIDFG YIFP J0F5|WFG TM ,UEU C[ATF. UIFP

T[D KTF\\ V[S XF\\lT VG[ CFXSFZFGL ,FU6L VG]EJLP DGDF\\ ,FuI\\] S[ SM. HJFAM

VG[ B],FXF TM D/X[P JW]DF4\\ AW] 5|]J"JT SZJF DF8[ lJG\\TL SZJFGL TS TM D/X[P

5|YD GD:SFZ SZL T[D6[ 5]KI]\\4 cC[ DCFG VFtDF4 VF5[ 5'yJLG]\\ ZM8[XG TM AZFAZ

SI]" VG[ VDMG[ 5F9 E6FJL pUFZL ,LWF4 5Z\\T] NZ[S 5'yJLJF;L VZ[4 5'yJLG]\\ JFTFJZ64 T[DH

36F DM8F EFUGF J{7FlGS l;wWF\\TM A[V;Z VYJF TM H]NL H V;Z ATFJ[ K[P VFD YJFG]\\

SFZ6 X]\\P VDF~ V[8,[ S[ ;D:T 5'yJLJF;LVMG]\\ CJ[ 5KL G]\\ ÒJG S[J]\\ CX[mP SF\\. ;DH 50TL

GYLP VF5 DFU"NX"G VF5MPc

klQFJI"4 YM0FS D]xSZFIF VG[ 5KL WLDF VJFH[ AM

K[ VG[ V[8,[ H DFZ[ VAHM DL,LIG 5|SFXJQF"YL 5ZT VFJJ] 50I]\\4 V[DF\\ VDFZL 56 UZH

K[ HPc

VF GJLG H[JL ;'lQ84 VDFZL H 5'yJL VG[ VFD VRFGS AW] TM GlC\\ 5Z\\T] 36]\\ B~

AN,F. UI[, CMJFYL DM8L D]\\hJ6DF\\ D]\\SFI UI[, KLV[Pc J0F5|WFG pJFRP

klQFJI"V[ CFY p\\RM SIM" VG[ AM

VCL\\ TDFZL 5F;[ VFjIM K]\\P

cDFO SZHM 56 C]\\ 5]KIF lJGF GYL ZCL XSTM DFZL 5F;[ H X]\\ SFD m VDM AWF

N[XMGF J0F S[8,FI lNJ;MYL H[D T[D SZLG[ D[;[H4 ;LuG,M DMS,LV[ KLV[P DT,A

S[ VF5 ;F{YL ;D1F CFHZ YIF CMT4 TM ;F~ ZC[T VG[ AWFGF 5|`GMG]\\ ;DFWFG D/L XSTP

5|`GM4 ;D:IFVM ,UEU AW[ H V[S ;ZBL K[c4 .g0LIG 5|F.DLGL:8Z AM

cV[D 56 SZL XST4 56 CJ[ V[J] SZJ]\\ H~ZL GYLP VF56L D],FSFT VG[ YI[,

JFTRLT p5Z AWFI EZM;M D]SX[ v VG[ T[ 5|DF6[ JT"G 56 SZX[c4 klQFJI" AM

CJ[ T[D SIF" l;JFI K]8SM 56 GYL DFZFDF\\ lJ`JF; D}S[ TM ;F~P

D]SX[ H4 AM,M4 TD[ VF AWF 5lZJT"G S[D YIF VG[ CJ[ 5KL 5'yJLJF;LGF ÒJG

lJX[ H 5'KJF DF\\UM KM G[P

cCFc4 8}\\SDF\\ J0F5|WFG[ HJFA VF%IMP

TM ;F\\E/M4 HZFS V8SLG[ klQFJI" AM

IFTGFVM J[9L K[ VG[ ;TT DFGl;S TGFJ VG]EjIM CTM T[GF N]ZMUFDL 5lZ6FDM B}A H

BZFA VFJTP SM.56 DF6; HIFZ[ 8=MD[8LS VG]EJ V[8,[ S[ EI\\SZ DFGl;S T6FJGL

5lZl:YlTDF\\YL 5;FZ YFI K[ tIFZAFN T[ VFBLI Ò\\NUL T[DF\\YL ACFZ GLS/L XSTM GYL4

T[G]\\ DFGl;S ;\\T],G U]DFJL A[;[ K[P TD[ ;FIg; E6[,F KM mc

VRFGS 5;"G, 5|`G VFJTF\\ J0F5|WFG D]\\hF. UIF T[D KTF\\ lC\\DT V[S9L SZL HJFA

VF%IM4 cGF klQFJI" C]\\ .SMGMDLS;GM :8]0g8 CTMPc

cTDFZ[ AW\\] 7FG ZFBJ] HM.V[P H[ VG]EJM VG[ IFTGFVMDF\\YL TD[ ,MSM 5;FZ YIF

KM T[GF B}A H BZFA 5ZL6FDM VFJT NFPTP EI\\SZ :J%GM ;]JF N[T GlC\\4 H[GFYL 5]ZTM

VFZFD D/T GlC\\4 36FIGF V\\UT ;UFv jCF,F TDFZF ;A\\WM D]HA4 DZ6G[ XZ6 YI[,F

CX[ T[GF DFGl;S VFWFT4 T[VMGL IFNM4 ;FDFgI Ò\\NUL ÒJJF G N[TP

VFJF lJlJW VG]EJMGL BZFA V;ZMYL DFGJM VF53FT SZJF 5|[ZFI4 VYJF TM

DFGl;S ;\\T],G U]DFJL A[;[4 VYJF lGZFXF sDFGl;S l05|[XGf GL UTF"DF\\ WS[,F. HFI4 VFJ]\\

AW]\\ RMSS; YFT VG[ T[ 56 B}A H DM8F5FI[4 ;FD}lCS ZLT[4 on large Scale.

VF lJJZ6 ;F\\E/L J0F5|WFG TM UEZF. UIF4 T[DG[ :J%G[ 56 bIF, GCMTM S[ VFJ]

AW] DFGl;S ,[J,[ AGTP

cTM 5KL P Pc J0F5|WFG AM

cCF4 V[8,F DF8[ H D\\[ ;D:T 5'yJLHGMG[ p\\0F VFG\\NGL VG]E}lT SZFJ[, H[YL T[VM GJF

UC[ZF VFG\\N VG[ 5ZD XF\\lTGF VG]EJM 5KL H]GL EIFJC4 VG[ S0JL IFNMDF\\YL ACFZ VFJL

HFIPc

c5Z\\T]4 VD[ ,MSM VFD S[D AN,FI UIF4 VDMG[ H]G]\\ AC] IFN VFJT] GYL V[ TM 9LS

TD[ H[ SI]" T[ VDFZF ;FZF DF8[ H SI]"\\P C]\\ DGMlJ7FGGM :8]0g8 GYL 56 ;DÒ XS] K]\\P

T[ l;JFI 36F O[ZOFZM K[ H[ VDMG[ GJF. 5DF0[ K[P VZ[ XFZLZLS ZLT[ 56 VDM AN,F.

UIF KLV[P XZLZ p5Z JF/ ZCIF GYL4 RFD0L YM0LS HF0L ,FU[ K[P CNIGF WASFZF

S[ `JF;M`JF; 56 ;\\E/FTF GYLP VDMG[ VDFZF BMZFS 56 EFJTF GYLP 5F6L ;NT]\\ GYL4

5LV[ KLV[ TM ALDFZ 50LV[ KLV[P 5'yJLG]\\ U'~tJFSQF"6 A/ VMK] Y. UI] K[P R\\ã N}Z HTM

ZCIM CMI T[J]\\ ,FU[ K[P VFW]lGS p5SZ6M 95 Y. UIF K[P VF AW] X]\\ K[P VDFZL 5|UlT

V8SL HX[P SF\\. ;DHFT]\\ GYLP J0F5|WFG V[SL ;FY[ AM,L UIFPc

cVFD UEZFJ GCL\\4 VF8,L D]xS[,LVM 5FZ SIF" 5KL T[ IMuI GYLP C]\\ TDMG[ AW]

H ;DHFJ]\\ K]\\ VG[ CJ[ TDFZ[ X]\\ SZJ]\\ 50X[mc

cVDFZL A]lwW AC[Z DFZL U. K[4 VDM SF\\. ;DÒ XSTF GYLP VDF~ 7FGvlJ7FG

lJ;ZF. UI\\] K[P VDMG[ VF 5'yJLG[ 5}J"JT SZL VF5MPc

cV[D GlC\\ Y. XS[P VDFZF 5'yJL5ZGF Vl:TtJ DF+YL4 VDFZFDF\\ ZC[, H]NF

5|SFZGL V[GÒ"YL VF O[ZOFZ Y. UIF K[P VG[ CJ[ T[G[ AN,L XSFI T[D GYLP V[ XlSTGM

VD]S V\\X VF 5'yJL VG[ T[YL 56 p5ZGF JFTFJZ6DF\\ E/L UI[, K[P H[YL CJ[ TDF~

CF,G]\\ ;FIg;4 TDFZF l;wWF\\TM4 TDF~ DGMlJ7FG4 XFZLZLS lJ7FG4 AW] H CJ[ SF\\. SFDG]\\

GlC\\ ZC[4 GJ[;ZYL TDFZ[ ;\\XMWGM4 VFlJQSFZ SZL GJF l;wWF\\TM 5|:YFl5T SZJF 50X[P

V,AT T[ DF8[ 5'yJLJF;LVMGL A]lwW 56 CJ[ JW] lJS;LT Y. R]SL K[P ZFU4 ã[QF4 .QFF"4 DMC4

SFD4 S|MW VG[ ,ME H[JL U]OFI]UGL OF,T]\\ J'lTVM CJ[ TDFZFDF\\ GlC\\ CMI4 T[YL TD[ TDFZM

lJSF; SZL pS|FlTGL RZD;LDFV[ 5CM\\RXMP 5C[,F\\ TD[ ,MSM T[GF X{XJSF/DF\\ ÒJTF\\ CTF\\P

JW]DF\\ TDFZL :D'lTDF\\ H[ 7FG ;RJFI[,] CX[ T[ TDM 5,SEZDF\\ V[SALHFG[ VF5L XSXMPc

VF ;F\\E/L4 J0F5|WFGGL VF\\BDF\\ VF\\;] VFJL UIFP

cZ0M GlC\\4 DFZF AF/Sc klQFJI" AM

VF;5F;G]\\ ZC[X[4 IFNXlST lNG5|lTlNG JWTL HX[ T[GL SM. DIF"NF GlC\\ CMIP 5Z\\T] T[G]\\

EFZ6 TDFZF DUH p5Z GlC\\ ZC[P TDFZF CJ[GF AF/SM HgDTF\\GL ;FY[ H +6 S,FSGL

VJlWDF\\ I]JFG Y. HX[P T[G[ SM. lX1FFGL H~ZLIFT GlC\\ ZC[ S[D S[ T[G[ JFZ;FDF\\

DFTFvl5TFG]\\ ;\\5}6" 7FG p5,aW CX[P WLD[ WLD[ TDMV[ AGFJ[,F E]B\\0GF EFU,FVM4 N[XMGL

CNM4 WDM"GF JF0FVM ZLTZLJFHM4 GFTHFTGF E[NMGL Z[BFVM E};F. HX[P TD[ HFT[ H VF AW]

SZXMP H[D SM. J:T]GL lGZY"STF ;FlAT YFI 5KL T[ J:T]G[ tIÒ N[JFDF\\ VFJ[ K[ T[D HPc

cc56 VDF~ VFI]QI4 VF8,] 8]\\S] Y. UI] VD[ 5|MU|[ P P P Pcc J0F5|WFGG[ T[ JFSI 5]~ G

SZJF N[TF\\4 klQFJI"[ VFU/ R,FjI]\\P

ccVF8,]\\ VFI]QI CJ[ 5KL4 5IF"%T K[ VG[ T[GM DMC 56 K}8L HX[P GJL 5lZl:YlTDF\\

DFZL ãlQ8V[ ,F\\A] K[P lR\\TF SZJFGL H~Z GYLP VZ[ ! VFU/ HTF\\ TDM NlZIFDF\\ 56 ZCL

XSXM4 TDFZF VFCFZ lJCFZ4 GJL JG:5lTVM4 GJF hF0v5FG lJU[Z[ p5Z VFWFZLT ZC[X[P

NlZIFG]\\ BF~ 5F6L TDMG[ ;NX[P CJ[ GJF I]UGL X~VFT YX[P V,AT4 AW] VRFGS GCL\\

YFIcc4 V[D SCL klQFJI" pEF YIFP DFZM VF ;\\N[XM 5'yJLJF;LVMG[ 5CM\\RF0HMP

cH[JL VF7F4 C]\\ TM AW] H SCLX VG[ GlC\\ DFG[ TM4 VG]EJ[ WLD[ WLD[ HF6;[ VG[

XLBX[c4

J0F5|WFG AM

ccRMSS;4 VG[ ALÒ V[S JFT C]\\ V[ SC[JF DF\\U]\\ K] S[4 VD]S 5;\\N SZ[,F 5'yJLJF;LVM

5'yJLGF pTZ UM/FW"DF\\ VDFZF GJF A|CDF\\0GF lGDF"6 VY[" DCF5I|MUDF\\ ;FD[, Y. UIF

K[ V[8,[ XMWJFGL SMlXX SZTF GCL\\P T[VM CJ[ B}A H prRL S1FFV[ S|DX 5CM\\RX[ VG[ V[DGL

N]lGIFTM TDFZFYL 56 TNG VGMBL CX[Pc

ccklQFJI"4 5'yJL p5Z 5|F6LVM4 5\\BLVM lJU[Z[ S[D N[BFTF GYL4 T[G]\\ X]\\ YI]Pcc

ccVFD[I TD[ ,MSMV[ TDFZF :JFY"G[ SFZ6[ 5|F6L HUTGL SIF\\ NZSFZ SZL K[P

UFIG[ DFTFGM NZHHM VF5L SRZF5[8LVM O[\\NJF DHA}Z SZL4 TDG[ p5IMUL YFI T[JF ÒJH\\T]

TYF VgI 5|F6LVMG[ U],FD AGFJL T[DGL RFD0L pTFZL ,LWL4 EMHGDF\\ :YFG VF5L VFZMUL

HFJ KM4 S]NZT[ TDG[ XFSFCFZL AGFjIF CTF\\4 H}VM TDFZF CFY4 5UGF GB4 H}VM TDFZF

NF\\T VG[ TD[ AGL UIF lXSFZL4 B[Z TDFD 5|F6L HUT CJ[ VDFZF 5|IMUDF\\

VDFZL ;FY[ V[g8F8L"SFDF\\ VFJL UI[, K[P CJ[ T[GL lR\\TF SZJFGL H~Z GYLPcc

cVZ[ ! 5X] v 5\\BL lJGF VF 5'yJL ;]\\NZ GlC\\ ,FU[4c

cS[D ;]\\NZ ,UF0JL CMT TM V[ ,MSMGF J;JF8 V[JF ;]\\NZJGMGM X]\\ SFD GFX SIM" m

VZ[ V[ ,MSM H VF 5'yJLGF BZF CSSNFZ CTF\\P TDFZF SZTFV[ SZM0M JQF" 5}J[" VCL\\ VFJ[,FP

T[DG[ OST XF\\lTYL ÒJJF NLWF CMT TMI 36]\\ CT\\]P VDFZL 5F;[ T[ ;]Zl1FT ZC[X[Pc

VF8,] AM,LG[ klQFJI" VNxI Y. UIFP

36F AWF 5|`GMGF HJFA D/L UIFP T[D KTF\\ ALHF V[8,F H 5|`GM DGDF\\ G[ DGDF\\

ZCL UIFP

J0F5|WFG[ lJRFI]" o S[JL EIFGSTFYL DFGJ HFTG[ h8SM ,FuIM CTM4 X]\\ T[G[ ;]WZJF

DF8[ VFJF h8SFGL H~ZT CMI K[ VG[ CJ[ 5KL VF SF/F DFYFGM DFGJL P P P ;MZL4 CJ[ TM

JF/ 56 GCMTF ZCIF\\4 X]\\ m 5MTFG] ElJQI ;]WFZL XSX[ m