અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 5 પ્રદીપકુમાર રાઓલ દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 5

V\\TlCG IF+F

5|lN5 ZFVM,

U[,[S;LVMGL 5[,[ 5FZ4 VF56L ;\\:S°lTGF D}/ XMWJFPPPPPPPP

5|SZ6 v 5

VF NZdIFG N]lGIFGF VgI N[XM H[JF S[ ZlXIF4 HD"GL4 OFg; .gu,[g04 EFZT4 RLG

HF5FGDF\\YL 56 ;]I" VFYDJFGF VG[ pUJFGF lGIT ;DIDF\\ O[ZOFZ YIFGF gI]h VFJJF

,FuIF CTF4 G[ ;C]GF DGDF\\ DM8M 5|`GFY" Y. ZCIM S[ VFJL 38GF AGL S[D m

cTM 5KL VF AgI] S[D mc V[D AM,TF 5|D]BzL B]ZXLDF\\YL pEF Y. UIFP ALHF

VlWSFZLVM 56 pEF Y. UIFP 5|D]BzL ljCJ/TFYL VF\\8F DFZJF ,FuIFP ALHF AWF

NLuD]- Y.G[ A[;L ZCIFP SM. 5MTFGL ZLT[ TS" ,UFJL V\\NZvV\\NZ JFT SZJF ,FuIFP

V[8,FDF\\ 0[JL0G[ VRFGS SX]\\ ;]hTF T[6[ SCI]\\4 cDLP 5|[;L0g8 DG[ ,FU[ K[ S[4 SNFR 5'yJLGF

ZM8[XGDF\\ 5|Ma,[D YIM CMI TM VFJL 38GF AGJF ;\\EJ BZMP

cV[8,[ mc ;\\Z1F6 5|WFG HIMH"[ 5}KI]\\P DLP 0[JL0[ lJUT[ ;DHFJTF\\ SCI]\\ S[4 c5'yJL

5MTFGL WZL p5Z RMJL; S,FS[ V[S VF\\8M DFZ[ K[P H[ SFZ6[ AFZ S,FSGM lNJ; VG[ AFZ

S,FSGL ZF+L AG[ K[P V[GF AN,[ VFHGF AG[, AGFJG[ HMTF\\ ;F\\HGF &o#_ S,FS[ 5'yJLGM

;]I" TZOJF/M EFU B;L HJM HM.TM CTMP H[YL tIF\\ ;]IF":T YFI VG[ 5'yJLGL ALÒ TZO H[

;}I" TZO VFJL ZCL CTL tIF\\ ;]IM"NI YFIP VFD AGT]\\ VFjI]\\ K[ VG[ VFD AGJ]\\ HM.T] CT]\\

5Z\\T] T[D GYL AgI]\\4 VFH[ GYL AgI]\\Pc

cSFZ6 mc cXF SFZ6[ VF GYL AgI]\\ mc ,xSZL J0FV[ JrR[ H 5]KL GFbI]\\P

cSFZ6 S[ 5'yJLGM cZM8XG 5M.g8c VFH[ ZF+[ (v$5 S,FS[ VFjIMP H[YL T[ ;DI[

;}IF":T YIMP H[ VF56[ ;C]V[ GHZ[ lGCF?I]\\P T[GF SFZ6[ HIF\\ ;]IM"NI &o#_ S,FS[

YJM HM.V[ tIF\\ ;JFZ[ (o$5 S,FS[ YIM CX[P V[8,[ NZ[S HuIFV[ (o$5 S,FS[ V[D

GCL\\ 5Z\\T] 8F.DL\\UDF\\ A[ S,FS VG[ 5\\NZ DLGL8GM JWFZM Y. HTF\\ VlC\\IF ;F0F A[

S,FS VG[ 5\\NZ DLGL8 DM0M VFYdIM T[D tIF\\ V[8,M DM0M puIM CX[P V[D DFGL

XSFIP

DLP 0[JL0[ :S|LG p5Z 0[DM:8=[XG ~5[ AW]\\ SZL ATFJTF\\ CFHZ ZC[,F ;C]G[ ;DHJ]\\

;C[,]\\ 50I] VG[ ;C]G[ JFT U/[ pTZL U.P

5MTFGL D]\\hJ6 ZH] SZTF\\ DLP 5|[;L0g8[ 0[JL0G[ SCI]\\P cDLP 0[JL0 VF AW]\\ HMTF\\ TDFZL

JFT CF, 5]ZTL TM ;FRL ,FU[ K[P 56 ,MSMG[ XL ZLT[ VF56[ SgJL\\g; SZFJL XSLX]\\ S[

VF56[ H[ TFZ6 SF-I]\\ K[ V[ ;FR]\\ K[ VG[ VF 38GFGF ;tI SFZ6M lJX[GL AFAT TM N]ZGL

H ZCL VG[ ,MSM DFGL HX[ BZF m DL0LIF H 5C[,F\\ TM T]8L 50X[P VG[ UD[ T[J] ZL5M8L"\\U

SZX[ VG[ DG30T ZH]VFTM SZX[Pc 5|D]BzL ;FY[ ;CDT YTF\\ ;\\Z1F6 5|WFG 56 SC[JF

,FuIF4 cDLP 5|[;L0g8GL JFT ;FRL K[ VFJ]\\ YFIP AW] K5FI V[8,[ lJZMW51F JF/F TM T]8L 50[

VG[ SIF\\S VDFZL ;ZSFZ p5Z HMBD VFJL 50[ V[JL 56 SIF\\S GMAT VFJL HFIP

ZFHSFZ6YL 5Z V[JF DLP 0[JL0 56 VFJL JFTM ;F\\E/LG[ YM0F D]\\hJ6DF\\ 50L UIFP

VF56F ;]5Z SMd%I]8Z VF AFATDF\\ X]\\ SC[ K[ m cVF. DLG SF\\. 5|SFX 5F0L XS[ mc

V[OPALPVF.P GF J0FV[ D]NM p9FjIMP

cGFc DLP 0[JL0[ SCI]\\P

cS[D SCL G XS[ mc cVF56F ;[8[,F.8 UM9JFI[,F K[ 5KL X]\\ K[mc ALHF V[S

VlWSFZLV[ D]NM p9FJTF SCI]\\P

cH]VM lD:8Z ;[8[,F.8 UM9JFI[,F K[ T[ VF5GL JFT ;FRL K[ 5Z\\T] SMd%I]8Z TM T[GF

5|MU|FDL\\U D]HA H HJFA VF5[ G[ ¦ 5'yJLGF 5ZLE|D6DF\\ ElJQI[ VFJ]\\ S\\. AGX[ V[JL TM

S<5GF G CMI T[YL VFJM SM. 5|MU|FD T[DF\\ G CMI T[ :JFEFlJS K[Pc

cZF.8 ¦ TM 5KL VF56M 5|MU|FD S. HFTGM K[ T[ lJX[ HZFPPc

CF, TM VF DF8[GF H[ V,UYL ;[8[,F.8 D]SJFDF\\ VFJ[,F K[ T[ VJSFXL JFTFJZ6LI

O[ZOFZM H[JF S[ ;FIS,MG4 8F.O]G4 ClZS[G4 ;]GFDL H[JL 38GFVMGL VUFpYL HF6 SZL N[

K[ T[DH ,[g0 :,F.0L\\U4 CLD JQFF"4 JZ;FN lJU[Z[GF 56 .D[HL; DMS,[ K[P TNp5ZF\\T

cI]GF.8[0 :8[8 HLIM,MHLS, ;J["c 0L5F8"D[g8 56 VF AWF AFATM p5Z hL6J8EZL T[DH

RMS;F.YL C\\D[X DFlCTL D[/JT]\\ ZC[T]\\ CMI K[P

cJ[,4 TM 5KL V[ .D[HL;GF 8F.DL\\U 56 CX[Pc

cI;P TM 5KL V[ 8F.DL\\UGF VFWFZ[ VF56[ S\\. D[/JL XSLV[ mc

cI; U]0 VF.0LIFc

cDLP 5|[;L0g8 VF56[ V[J]\\ SZL XSLV[ S[ U.SF, ;]WLGF VF56L 5F;[ H[ .D[HL;

;[8[,F.8 ãFZF VF56G[ D/[,F K[ T[ 5]ZF RMJL; S,FSGF K[P VF .D[HL NZ 5F\\R

DLGL8GF V\\TZ[ ,LW[,F K[P RMJL; S,FSGL S], lDlG8 !$$_ YFI K[P 5F\\R

lDlG8GF V[S .D[HL D]HA Z(( .D[HL; K[P H[DF\\ V1FF\\; Z[BF\\X :5Q8 ATFJ[ K[P

8F.D 56 ATFJ[ K[ VF p5ZF\\T JFTFJZ6DF\\ ZC[, H[ T[ ;DIG]\\ 8[d5Z[RZ 56 ATFJ[

K[P

VF AWF p5ZYL bIF, VFJX[ S[4 VF ;DIGM4 VF V1FF\\;vZ[BF\\X 5ZGM K[P DT,A

S[ VF HuIFGM K[P VF :Y/GM .D[HL; K[P

c56 V[YL X]\\ mc SM.S 5|`G SIM"P

cJ[,4 C]\\ V[ H D]NF p5Z VFJ]\\ K]\\Pc VFD SCL :S|LG p5Z 0[JL0[ .D[HL; ATFJL ;FY[

5'yJLG]\\ ZM8[XG 56 ATFjI]\\ VG[ SCI]\\4 cZMÒ\\NF 5ZLE|D6 D]HA VF V1FF\\;vZ[BF\\X JF/M

EFU VF ;DI[ VF8,F JFU[ ;}I"GL ;FD[ CTMP VG[ VF ;DI[ lJ~wW lNXFDF\\ V[8,[ S[

V\\WFZFDF\\ CTMPc

CJ[ VFHGF S<5GFlTT VG]EJ 5|DF6[ &o#_ JFuIFGM ;}IF":T (o$5 S,FS[ YIM K[P

VG[ T[ D]HAGF T[GF .D[HL; 56 VFJL UIF K[P VFD SCL T[ .D[HL; ATFjIFP

VF AgG[ .D[HL;G]\\ Sd5[ZLhG SZLG[ S[,SI],[XG DF\\0LG[ GSSL SZL XSLX]\\ S[4 VFJTL

SF,[ ;}IM"NI SIFZ[ YX[ VG[ ;}IF":T S[8,F JFU[ YX[P

cBZ[BZ ¦c JF.; 5|[;L0[g8 5]KI]\\P

cI; ;Z ¦c RMSS; SCL XSLX]\\P

VF ;F\\E/L 5|[;L0g8 YM0F ZL,[1F YIF S[ CJ[ VF56[ ZH}VFT jIJl:YT SZL XSLX]\\P

T]ZT T[6[ C/JF D]0DF\\ SCI]\\4 c,[8; C[J V[ S5 VMO 8LP V[GL VMAH[SXG mc

cGM VMaH[SXGc AWFV[ C;TFvC;TF VG[ C/JFXYL HJFA VF%IMP

T]ZT RF VFJLP RF 5LTFv5LTF 5|[;L0g8[ SCI]\\4 cDLP 0[JL0 TD[ .D[HL; Sd5[Z SZLG[

H6FJM VG[ VF56L 5'yJL lJX[GL H[ S\\. DFlCTL VF56L 5F;[ CMI T[ 56 DG[ VF5MP

DLP 0[JL0[ T[DGL GLR[GF VlWSFZLG[ H6FJTF\\ YM0LJFZDF\\ H 5'yJLGL DFlCTL lJX[GM

V[S RF8" T[DGF CFYDF\\ VFjIM H[ VF D]HA CTMP VF RF8"GL GS,M VgI DCFG]EJMG[ 56

VF5JFDF\\ VFJL ;C]V[ GHZ SZLP

! 5'yJLGL pDZ $5_ SZM0 JQF"

Z 5'yJLG]\\ 1F[+O/ 5_(* ,FB RMP lSPDLP

s!)&( ,FB RMZ; DF.,f

# 5'yJLGM 5lZ3 slJQF]JJ'T VFU/f $_P_* lSPDLP

$ 5'yJLGM 5lZ3 sW|]J VFU/f $_P__* lSPDLP

5 5'yJLGM jIF; slJQF]JJ]T VFU/ !ZP*5& lSPDLP s*)Z& DF.,f

& 5'yJLGM jIF; sW|]J VFU/f !ZP*!# lSPDLP s*()) DF.,f

* 5'yJLGM JHG 5(( 2 !_!) D[8=LS 8G

( 5'yJLG]\\ SN !_( 2 !_!_ 3G lSPDLP

) 5'yJLG]\\ 5ZLE|D6 Z& 2 !)!_ 3G DF.,

sV[f 5'yJLG[ ;}I"GL VF;5F; 5ZLE|D6

SZTF\\ ,FUTM ;DI

#&5PZ5 lNJ;

sALf 5'yJLG[ 5MTFGL WZL p5Z 5ZLE|D6

SZTF ,FUTM ;DI

Z# S,FS 5$ DLGL8

!_ 5'yJLG[ ;}I" JrR[G]\\ V\\TZ !$)& ,FB lSPDLP

s)__ ,FB DF.,f

!! 5'yJL VG[ R\\ã JrR[G]\\ V\\TZ #(# ,FB lSPDLP

!Z 5'yJLGM H/lJ:TFZ #&!* ,FB RMP lSPDLP

s!#)$ ,FB RMP DF., *!@f

!# 5'yJLGM HDLG lJ:TFZ !$*& ,FB RMPlSPDLP

s55*( ,FB RMP DF.,4 Z(P&@f

RF8" p5Z 5|[;L0g8[ V[S GHZ NM0FJL VG[ 5KL RF8"GF VG]S|D G\\P) sGJf p5Z ,F,

ZFpg0 5[GYL SI]"\\P VF GJ G\\AZ 5'yJLG[ ;]I"GL VF;5F; OZTF ,FUTF ;DIG]\\ TYF 5MTFGL

WZL p5Z OZJFGF S,FSM lJX[G]\\ CT]\\P

T]ZT DLP 0[JL0 GM V[S :8FO D[dAZ VFJLG[ T[DGF CFYDF\\ YM0F 5[5;" D]S[ K[P H[GF

5Z 0[JL0 T]ZT GHZ O[ZJ[ K[ VG[ SC[ K[4 c;Z ¦ VF56L 8LD[ SZ[, ZL;R" VG];FZ VFJTL

SF,[ ;]I" ,UEU (o$5 S,FS[ ;]IM"NIGF SFZ6[ VFYDJFGM ;DI 56 ,UEU V[ H ZC[X[Pc

cDLP 0[JL0 ¦ TM VF56[ 5|HFG[ VG[ DL0LIFG[ X]\\ HJFA VF5LX4]\\ XF SFZ6[ VFD AgI]\\

K[ T[ AFAT[ VF56L 5F;[ X]\\ B],F;M K[ mc DLP 5|[;L0g8[ lR\\lTT :JZ[ 5]KI]\\P 5|[;L0g8 GM

lR\\TFT]Z RC[ZM HM. JFTGM NMZ 5MTFGF CFYDF\\ ,[TF JF.; 5|[;L0g8 DLP V[g8MGL AM

c;Z¦ CF,GF TASS[ TM VF56[ DLP 0[JL0GF VG]DFG 5|DF6[ VFU/ JWLV[ KLV[Pc

cV[8,[ mc 5|[;L0g8[ 5]KI]\\P

cV[8,[ V[D S[4 ;Z4 VFJTL SF,[ ;]ZH ,[.8 pUX[ V[JL HFC[ZFT G SZLV[ SFZ6 S[

T[GFYL SNFR ,MSM JWFZ[ 8[gXGDF\\ VFJL HX[ DF8[ 5|[; v DL0IFG[ DLP 0[JL0 H[ 5'yJLGF

ZM8[XGGL JFT SZL T[ H SC[X]\\4 VG[ VF56L 5F;[ VF l;JFI SF\\. SC[JF H[J]\\ 56 GYLPc

cI; ;Z ¦ VF5GL JFT TNG jIFHAL K[4c VFD SCL DLP 0[JL0[ JF.; 5|[;L0g8GL

JFTG[ VG]DMNG VF%I]\\P cJG DMZ YL\\U ZLR0" ¦c 5|[;L0g8[ pEF Y. VG[ JF.; 5|[;L0g8

V[g8MGL GF B\\E[ CFY D]STF\\ SCI]\\4 cHM VFD lNJ; VG[ ZFTGM ;DI WLZ[ v WLZ[ ,\\AFTM HFI

TM 5'yJLGF EF{lTS JFTFJZ6GL HGÒJG p5Z X]\\ V;Z YX[ T[ lJX[ lJRFZ SZJM 50X[Pc

VFD4 AM

ALHF AWF 56 lGS?IFP

5|[;L0g8G]\\ K[<,]\\ JFSI VFD TM ;CHTFYL lR\\lTT :JZ[ AM,FI]\\ CT]\\ 5Z\\T] T[G]\\

.d%,LS[XG ZLRF0"GF DUHDF\\ WLZ[vWLZ[ pTZJF ,FuI]\\ VG[ S9MZ CNIGF cGF;Fc GF J0F

B]ZXLDF\\ O;0F. 50IFP

5|[;L0g8 jCF.8 CFp; 5CM\\rIFP T[DGF\\ 5ltG VG[ AF/SM ACFZ CTFP T[VM S50F\\

R[gH SZL ~DGL AF

R0L HFI K[P lJRFZDF\\ lG\\ãFN[JLGF BM/[ XZ6 Y. HFI K[P ;JFZ 50L HFI K[P GMSZ

T[DG[ HUF0[ K[ G[ CFYDF\\ OMG VF5[ K[P ;Z¦ 0[JL0 ZLRF0" GM OMG K[P OMG CFYDF ,.

AM

5|[;L0g8 T]ZT AM

c;Z DG[ 56 GJF. ,FU[ K[ S[ VF S[JL ZLT[ AgI]4c VM S[ VFD SCL OMG S8 SIM" tIF\\ VFHG]\\

5[5Z SM.V[ ,FJL 5|[;L0g8 GF CFYDF\\ D]SI]P VF D]HA ;DFRFZ CTF\\P