અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 34 પ્રદીપકુમાર રાઓલ દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 34

V\\TlCG IF+F

5|lN5 ZFVM,

U[,[S;LVMGL 5[,[ 5FZ4 VF56L ;\\:S°lTGF D}/ XMWJFPPPPPPPP

voo 5|SZ6 v #$ oov

VJSFXJLZM AWF C[DB[D 5FKF VFjIF VJSFXJLZM ;FY[ A[ T[H5]\\H VFjIF CTF H[DG[

HM.G[ AWF VFl`RI"RSLT Y. UIFP T[ YM0M ;DI ZMSFIF CTF T[YL ;C] ZFÒ YIF NZ[S

VJSFXIF+L B]A 5|[DYL 5MTFGF S]8]\\ALHGMG[ D/[ K[ 5Z\\T] ZlXIG VJSFXJLZ T[Z[xSMJ SMG[

D/[m DL; UFAM"RMJ 5|tI[ 5MTFGL pQDF jIST SZLG[ %,[GDF\\ A[;L UIM CTMP 5ZT VFjIF 5KL

56 IMuI 5|lTEFJ DL; UFAM"RMJ TZOYL T[G[ G D?IM T[6[ VF0STZL ZLT[ D/JFGM VG[

HF6JFGM 5|IF; SIM" TM T[G[ ,FuI\\] S[ T[ HFT[ lG6"I GCL\\ ,. XS[P V[G[ YI]\\ S[ VF N]lGIF

SZTF\\ TM klQF kuJ[NGL N]lGIFG X]\\ BM8L K[ m G ;]B4 G N]oB4 G lR\\TF4 DF+ 5|[D 5|[D VG[

5|[D H VG[ VFBL lH\\NUL 5|[DGL VFRDGL DF8[ T,;TM ZCIM K]\\ TM VF 5|[DGM S8MZM D/[ K[ T[

X]\\ BM8M m V[G[ T[ lG6"IG[ T[ J/UL ZC[ K[P OZL JBT DL;UFAM"RMJG[ D/[ K[ VG[ VF N]lGIF

KM0L 5|[DGL N]lGIFDF\\ HFI K[ T[D H6FJ[ K[P VG[ T[Z[xSMJF T[H5}\\HM G[ T[DGL ;FY[ ,. HJF

lJG\\TL SZ[ K[P DL; UMAM"RMJ lJRFZL SX]\\ AM,L GYL XSTLP GYL CF 5F0L XSTL4 GYL GF

5F0L XSTL4 GYL U]0AFI 56 SZL XSTLP V\\NZG[ V\\NZ D]\\hFIF SZ[ K[P Z0L 50[ K[P

VFJ[,F A[ T[H5}\\H klQFGL VF7F D[/JL

K[P ;C] U]0AFI SZ[ K[ VG[ T[ZxSMJF T[H:JL 5}\\H ;FY[ VFSFXDF\\ lJl,G Y. HFI K[P

DL; UMAM"RMJG[ B}A VF3FT ,FU[ K[P GMSZL D}SL N[ K[P 3ZDF\\ V[S,L ;]D;FD A[;L

ZC[ K[P SIFZ[S VFSFX ;FD[ HM.G[ A[;L ZC[ K[ TM SIFZ[S J'1FMG[ GLR[ A[;L J'1FMG]\\ ;\\ULT

;F\\E/[ K[P SIFZ[IS O],hF0G[ 0F/LDF\\ A[9[,F 5\\BLVM TZO V[S wIFG[ HM.G[ A[;L ZC[ K[4 VG[

O], lB,TF\\ T[G]\\ :JFUT SZ[ K[P V[ AWFYL T[G]\\ DG WLD[ WLD[ ;F~ YJF ,FU[ K[P

V[S lNJ;GL JFT K[P ;F\\HGF ;DI[ O],KM0 5F;[ B]ZXL GFBLG[ A[9L CMI K[ VG[

O],MDF\\YL VFJTF\\ ;]U\\WGM VF:JFN ,. ZCL CMI K[P VF\\BM A\\W SZLG[ VFZFDGL VD}

S]NZTL JFTFJZ6 JrR[ 5;FZ SZL ZCL CMI K[P tIF\\ T[GF UF,G[ C/JM :5X" YIM CMI T[J]\\

VG]EJ[ K[P VG[ SFGDF\\ SM. C<,M4 UFAM"RMJ V[D SCL ZCI]\\ CMI T[D ,FU[ K[P T[ VF\\B BM,[

K[4 H]V[ K[ TM SX]\\ N[BFT]\\ GYLP OZLYL VF\\B A\\W SZL D:TLDF\\ A[;L ZC[ K[P tIF\\ OZLYL V[JM

VG]EJ YFI K[P VFJ]\\ A[ +6 JBT AG[ K[ 5KL T[ HZF ;R[T YFI K[ VG[ YM0[ N}Z GHZ SZ[

K[ TM V[S T[H:JL5}\\H N[BFI K[P UFAM"RMJ ;C;F RM\\SLG[ 5}K[ K[ m SM6 m tIF\\ TM ;FD[YL VJFH

VFjIM4 cDG[ VF/bIM C]\\ T[Z[xSMJ4 V,AT CJ[ DFZ[ SM. GFD GYL DF+ T]\\ VM/BL XS[ DF8[

SC]\\ K]\\P DF+ TG[ D/JF VG[ HMJF DF8[ H VFjIM CTMP T]\\ ;]BL K[ G[ m VFG\\NDF\\ K[ G[ mc VF

;F\\E/L DL; UFAM"RMJ SX]\\ AM,L GYL XSTLP

YM0LJFZ 5KL DC[GT SZLG[ T[GF DMDF\\YL VJFH lGS?IM4 B}A H WLZ[YL4 cDG[ 56

TFZL ;FY[ ,.HFPc

cDFZL ;FY[ m V[ S. ZLT[ XSI K[ DG[ H VF :J~5DF\\ VFJTF\\ JQFM" Y. UIFPc

cGF4 DFZ[ VFJJ]\\ K[ 5|[DGL N]lGIFDF\\4c DL; UMAM"RMJ[ ÒN SZLP

cTM T] DGDF\\YL AWL H .rKFVMG[ N}Z SZ4 DFZL ;FY[ VFJJFGL .rKFG[ 56P C]\\ SMlXX

S~ K]\\Pc V[D SCL T[Z[xSMJ S[ H[ T[H5]\\H~5L CTM T[ DL; UMAM"RMJGL VFH]AFH] UM/ UM/

OZJF ,FuIMP DL;P UMAM"RMJGL VF\\BM A\\W CTLP YM0LSJFZDF\\ H DL;P UMAM"RMJG]\\ XZLZ

VãxI Y. UI]\\ VG[ T[H5]\\HDF\\ O[ZJF. UI]\\P

AgG[ V[SL ;FY[ AM,L p9IF cRF,M VF56[ 5|[DGL N]lGIFDF\\ H. J;LV[cP AgG[ 5|[DLVM

VFSFXDF\\ HTF\\ N[BFI K[P

CHFZM 5|SFXJQF" N}Z klQFJI" VF HM. D]:SZFIF VG[ AM

HIFZ[ AgG[GF\\ VFtDF X]wW CMIP

-- * * * --

tIF\\H 5'yJL p5Z J0F5|WFGGL DL;L;[ T[DGF CFYDF\\ OMG VF%IMP cTDFZL 0M8ZGM OMG

K[ V[g0=MDL0F U[,[S;LDF\\YLPc

cX] JFT K[ ! VlCIF DMTGL S\\UFZ p5Z CTF VG[ K[S CJ[ VF56[ T[G[ IFN VFjIF4c

V[D AM,L T[D6[ OMG SFG[ WIM"4 cVFZ I] VM, ZF.8 mc

cIFC4 0[0L4 VD[ TM AWF DHFDF\\ KLV[ 56 BF; V[S ;LS|[8 VG[ VH"g8 JFT SC[JF H

OMG SIM" CTMPc

cCF4 CF4 AM,4 SCL GFBc

c0[0L4 tIF\\ SM. V[,LIg;[ VFJLG[ TDMG[ V[8,[ S[ 5'yJLJF;LVMG[ C[ZFG TM GYL SIM" G[ mc

J0F5|WFG V[SND RDSL UIF4

AM

VG]EJDF\\YL CH] CD6F\\ H ACFZ GLS?IF4 5'yJLG]\\ ZM8[XG T[ ,MSM WLD] SZL GFbI] CT]\\P P P P c

cVMC DFI UM04 BZ[BZ4 VZ[ VD[ ,MSM TDMG[ T[ AFAT[ R[TJJFGF CTF 5Z\\T] VCL\\IF

S|F\\lT OF8L GLS/L CTL VG[ VlC\\GL U[,[S;LGF ZFHFGM B]NGM ÒJ HMBDDF\\ CTMPc

cSF\\. GCL\\4 CJ[ TD[ lR\\TF GF SZXM VFD TM T[ ,MSM VF56L 5|FRLG ;\\:S'lTGF H

JFZ;M CTF VG[ 5'yJLG]\\ E,]\\ .rKTF CTFP HMS[ VCL\\ T[D6[ AW] H AN,L GFbI] K[ T]\\ 56

HIFZ[ VFJLX TM DG[ VM/BL GCL\\ XS[Pc

ccX]\\ JFT SZM KM m 0[0LP VA ;A BTD CM UIFP VA S]K GlC\\ CM ;STFP VF

V[,LIg; B}A H RF,FS K[ VG[ V[0JFg;0 56 K[P T[ TDMG[ K[TZL UIFP CJ[ TDM TDFD

5'yJLJF;LVM T[DGF D[g8, ;MO8J[Z p5Z RF,XMP V[ ,MSM TDG[ AGFJL UIFPcc

ccTM CJ[ X]\\m VDFZ[ VFDH ÒJJ]\\ 50X[mcc

cGF4 0[0L4 lR\\TF GF SZXMP TDFZL DL

U[,[S;LGF ZFHF JrR[ VUFp SZFZ YI[,F K[ HP TDM V[Sl+T Y. VCL\\ 0[,LU[XG DMS,MP

V[8,[ JFT 5TL HX[P VDFZL 5F;[ VFJF cV[,LIg;YLc ARJF DF8[GM BF; 5|M8[SXG 5|MU|FD

K[Pc

ccV[GM DT,A GYLU 8] JZL V[DG[4 DFI A|[J 0M8Zcc4 J0F5|WFG ;C[H pt;FCDF\\ VFJL

UIFP

cIFC ! IFC ! GYL\\U 8] JZL DRc

J0F5|WFG[ SM0",[; OMG 5tGLG[ 5ZT VF%IMP

tIF\\H T[DG[ 5MTFGL 5tGL DG5|LTS[MZ 5FK/ klQFJI" pE[,F N[BFIFP C;TF\\ CTF\\P

T[DG[ HMTF\\ H 5Z;[JM K]8L UIM4 YZYZ VFB] XZLZ SF\\5JF ,FuI]\\4 SF\\.S AM,JF HTF\\ CTF\\

56 AM,L GF XSFI]\\P

ÒE ,MR[ J/L HTL CTLP B]ZXLDF\\YL pEF YJFGM 5|ItG SZJF ,FuIF4 HMZ HF6[ 5U

SM.S[ hS0L ZFbIF CMI T[VM 0ZL UIF CTF\\P

T[DGF SFG[ SF\\.S V:5Q8 WLDF VJFHM ;\\E/FJF ,FuIFP

cCM<0 CLh ,[u;4 8F.8,Lc

cIFC IFC4 VF. YL\\S CL .h U[.GL\\U SMg;LI;G[XP CL .h :,M,L SDL\\U A[S4c

0MS8ZGL 5[G,GF J0F AM,L ZCIF CTF\\P

c:IMZ4 :IMZ4 CL X]04 W CM, G[XG .h J[.8L\\U OMZ CLh ZLSJZLc

B;,MS CMl:58,GL V[S :5[XLI, ~DDF\\ EFZTGF J0F5|WFG V[S V9JF0LI]\\ SMDFDF\\ ZCIF 5KL

WLD[ WLD[ EFGDF\\ VFJL ZCIF CTF\\P T[DGL A[0GL VFH]AFH] N[XGF prR G[TFVM4 51F5|D]B4

;UF JCF,F\\ AWF H pEF CTF\\P TM CMl:58,GL ACFZ DL0LIFJF/F4 SFI"SZM lJU[Z[ EL0

HDFJLG[ V[S9F\\ YIF CTF\\P

EFZTGL 5|HF 8LJL ;FD[ A[9L CTL TFPZ!q!ZqZ_#54 X]S|JFZP

V[S ;]\\NZ :+L ;DFRFZ VF5L ZCL CTL T[ 56 pt;FCYLP

SF,[ ;F\\H[ J0F5|WFGzL S[ H[ DF.GMZ V[S;L0[g8DF\\ 3JF.G[ SMDFDF\\ pTZL UI[,F VG[

;FT lNJ;YL B;,MS CMl:58,DF\\ ;FZJFZ ,. ZCIF CTF T[ EFZTGF ,MSMGL 5|E]G[

5|FY"GFVMYL EFGDF\\ VFJL UIF K[P N[XGF VF 5|YD X]E ;DFRFZ 5|YD TDFZL ;D1F VDM H

VF ccZF.Ò\\U :8FZ ;L

T[DGM ZLSJZL AFNGM 5|YD .g8ZjI] VFJTL SF,[ ZF+[ !!o#_ JFuI[ VDM 5|:T'T

SZLX]\\P

5KL HFC[ZFTM RF,] Y. U.P ZFD5]Z UFDGF DMCG RFJ0F VF ;DFRFZ ;F\\E/L4

ZFA[TF D]HA 5MTFGF NF~ 5LJFGF SFIDL V0[ HTF\\ ZCIF\\P HTF\\ HTF\\ 5tGLG[ CFS, DFZL4 ccDM0]

YFI TM HDL ,[H[Pcc

J0F5|WFGzLG[ 5MTFGF ZC[9F6[ ,FJL N[JFDF\\ VFjIF\\ CTF\\P VFJTF\\ J[T H 5|YD 5|`G

V[D6[ 5]KIM CTM DFZM %IFZM S]TZM c8F.UZc SIF\\ K[P T[DGL 5tGLV[ HJFA VF%IM CTM S[ T[

5FK/GF Sd5Fpg0DF\\ ZD[ K[P J0F5|WFG 30LS 5tGL ;FD[ HM. ZCIF CTF\\ 56 SM. AM

GCMTF\\P

T[DGF O[DL,L D[dA;"G[ 56 T[VM AN,FI[,F CMI T[J]\\ ,FUT]\\ CT]\\P DGDF\\ WLD[ WLD[

AA0TF\\ CMI T[D H6FT]\\ CT]\\P 5}KJFDF\\ VFJ[ TM SC[ SF\\.H GYL4 A; V[DH4 5MT[ 56

JFZ[30LV[ VlZ;F ;FD[ H]V[P

TM YM0LS YM0LS JFZ[ 5MTFGF CFY ;FD[ H]V[P

51F5|D]B SD,FN[JLGM 56 OMG VFjIM CTMP BAZ V\\TZ 5}KTF T[DG[ 56

J0F5|WFGzLGF HJFAMYL ;\\TMQF YIM G CMTMP V[DG[ TM tIF\\ ;]WL ,FuI]\\ S[ VFJL DFGl;S

5lZl:YlTDF\\ T[VM .g8ZjI] VF5L XSX[ S[ S[D T[YL T[VM T[DH VgI 51FGF G[TFVM VG[

J0F5|WFGzLGF S]8]\\ALVM 56 GCM\\TF .rKTF S[ T[D6[ .g8ZjI] VF5JM HM.V[P

5Z\\T] DL0LIFG]\\ NAF6 B}A H CT]\\ T[DH 51FGF V[S 5|JSTFV[ J0F5|WFGzL .g8ZjI]

VF5X[ T[D VUFpYL H HFC[Z SZL NLW]\\ CT]\\P JW]DF\\ N[XDF\\ DM\\3JFZL VF;DFG[ H. 5CM\\RL

CTLP SF{\\EF\\0MGM ZF90M OF8L GLS?IM CTMP A[ZMHUFZL JWTL HTL CTL4 5F0MXL ZFHIM C]D,M

SZJFGL T{IFZLVM SZL ZCIF CTF\\P VFJF ;\\HMUMDF\\ HGTF HJFA DF\\UL ZCL CTLP T[YL

DL0LIF HUTG[ HM .g8ZjI]GL cGFc 5F0JFDF\\ VFMJ[ TM ;ZSFZ p5Z HMBD JWL HFI T[D CT]\\4

.D[H V[JL pEL YFI S[ ;ZSFZ ;\\TFI K[4 U]G[UFZ K[4 HJFAM VF5L XS[ T[JL l:YlTDF\\ GYLP

lJU[Z[ lJU[Z[P P P P

.g8ZjI] RF,] YI]\\ c,F.Jc4 ZF.Ò\\U :8FZ ;L

ZL5M8"Z HZBF NT DM8L ,FS0FGL B]ZXLDF\\ A[9[,F H6FI K[P ;FD[ J0F5|WFGzL4 lG:T[H RC[ZM

VF\\BM RS/JS/4 CFYDF\\ C/J]\\ S\\5G N[BF. ZCI\\] K[ T[JL l:YlTDF\\ ;MOF p5Z A[9[,F K[P

HZBF NT o ;F{5|YD TM D]AFZSAFN VF5 lADFZLDF\\YL ACFZ VFJL UIFP

J0F5|WFG o WgIJFN4 WgIJFN4 C]\\ 56 V[H SC]\\ K]\\ VF56[ H]GL ALDFZLVMDF\\YL

ACFZ lGS/L HJ] HM.V[P

HZBF NT o 5|F.D DLGL:8ZzL4 VtIFZ[ N[XGL B}A H BZFA 5lZl:YlT K[ TD[

V[GF DF8[ VF5GL ;ZSFZGL HJFANFZL ;DHM KMP P P

J0F5|WFG o 5lZl:YlT CÒI BZFA YX[4 9\\0LYL ,MSM DZL HX[4 UZDLYL T05L

T05LG[ BTD Y. HX[ HM VF56[ ;]WZL GlC\\ XSLV[ TM XZLZ p5ZGF

JF/ 56 GlC\\ ZC[4 ;DHIFP

HZBF NT o C]\\ V[D SC]\\ K]\\ S[ VF5GL ;ZSFZ VF JWTF\\ HTF\\ EQ8=FRFZ4 DM\\3JFZL4

A[ZMHUFZL lJX[ SF\\. SZL XS[ T[D K[ S[ GlC\\m4 SDX[ SD 5|WFG D\\0/DF\\

O[ZOFZ m

J0F5|WFG o VFJF SM. O[ZOFZ SFD GlC\\ ,FU[PVF56[ H\\U,MGM GFX SZL GFbIM4

VF56[ 5'yJLGM GFX WLD[ WLD[ SZL ZCIF KLV[P

HZBF NT o J0F5|WFGzL4 DFO SZHM VF56[ VF N[XGL JFT SZL ZCIF KLV[P

VtIFZGL CF,T lJX[P P P VF5 D]NFVM ;DÒ XSIF CMI T[D ,FUT\\]

GYLP

J0F5|WFG o IgU ,[0L4 C]\\ 56 V[H SC]\\ K]\\ TD[ ;DÒ GYL XSTF\\P P P DFGJHFT[

5MTFGF 5U p5Z H S]CF0M DFIM" K[P 5MTFGL ,F,XFVMYL JgIÒJG

GQ8 SI]"\\P VF 5F8L"GF S[ ALÒ 5F8L"GF G[TFVM EQ8=FRFZDF\\ 0}AL UIF

K[P ,MSM 56 5MTFGF G{lTSD}

RMZLVM SZJL K[P cJL U[8 W UJ"gD[g8 JL 0L;"Jc4 C]\\ TM SC]\\ K]\\ CJ[

;]WZL HJFGM ;DI VFJL UIM K[P NZ[S DG]QI DZ6 5FD[ K[4 56

NZ[S DG]QI ClSST[ ÒJL HF6TM GYL DT,A S[ AWF H VFlJQSFZM Y.

UIF K[4 56 ÒJG ÒJJFGL S/F AFSL K[

HZBF NT o VD]S JFTM ;FRL ,FU[ K[4 5Z\\T] VF5GLPPPPPPPPPPP

J0F5|WFG o CJ[ VF56L 5F;[ 5Z\\T] GM 56 ;DI GYLP NZ[S EFZTGF GFUlZS[4

lJ`JGF GFUZLS[ 5MTFGF V\\TZVFtDFDF\\ hF\\BLG[ HMJ] 50X[P

HZBF NT o cVF. V[U|Lc4

J0F5|WFG o V[J] V[S 56 SFD G SZJ]\\ HM.V[ S[ H[YL 5'yJLDFTFG[ G]SXFG YFIP

HZBF NT o N[XGL ;D:IFVM lJX[ DM\\3JFZL P P P P

J0F5|WFG o N[XGL ;D:IFVM lJX[ S[ TDFZL m[

HZBF NT o VF56[ ;D:IFVM 5ZtJ[ H ;ZSFZGL HJFANFZLVM lJX[ JFT SZX]\\

TM V:YFG[ GlC\\ U6FIP

J0F5|WFG o X] V:YFG[ GlC\\ U6FI m JM8 VFZ I] 8MSL\\U4 TDFZL S[ DFZL S[

VF56L AWL H ;D:IFVMG]\\ V[S DF+ D}/LI] K[ T[ V[S[ VF56L :JFYL"

DCtJF\\SF1FF4 VF56L GlC\\ AN,L XSJFGL 1FDTF4 5|[DYL ZCM4 5|[D

VF5M4 ;F{GM lJRFZ SZM VFH DF~ ;]+ K[P

HZBF NT o V[8,[ m

J0F5|WFG o V[8,[4 V[D S[ P P P P GM DMZ SJ[xRG GFp P P P P

J0F5|WFG SF\\5TF SF\\5TF4 RS/JS/ VF\\B[ tIF\\YL GLS/L UIFP T[DGM S]TM" VFH[ SM.S

lJlXQ8 ZLT[ RDSL ZCIM CTMP

VFD VRFGS RF

SZJF ,FuIFP

vvv 2 vvv 2 vvv

N[XGL 5|HF :TaW Y. U.P 8LPJLP R[G,MDF\\ .g8ZjI]GF V\\XM ATFJTF\\ CTF\\4 TM SIF\\S

VFBM .g8ZjI\\] ATFJF. ZCIM CTMP RFZ[AFH] C<,M DRL UIM CTMP

VD]S R[G,MDF\\ H]NF H]NF lJQFIMGF lGQ6F\\TMGL 5[G,M ZFT lNJ; .g8ZjI]GF D]NFVM

lJX[ K6FJ8 SZL ZCIF CTF\\P

,MSMDF\\ RRF"VMGM NMZ RF,L UIMP N[X T[DH lJN[XGF JT"DFG 5+MDF\\ 56 A; VF

.g8ZjI]GL H JFTM VFJJF ,FULP AW[YL CSFZFtDS 5|tIF3FTM4 JFC4 JFC4 VFJJF ,FULP

TFPZ5q!ZqZ_#5

;DFRFZ o ;TFWFZL 5F8L"GF 51F5|D]B SD,FN[JLV[ J0F5|WFGzLGL TlAIT JW] BZFA YTF\\

T[DH T[DG[ JW] VFZFDGL H~ZLIFT ZC[TF\\ V[S8L\\U J0F5|WFG TZLS[ zL

R\\NG5|SFX 3MQFG[ lGI]ST SIF" K[4 VDFZF HF6JF D]HA HFC[Z HGTF VF

lG6"IYL GFZFH K[P

voo p5;\\CFZ oov

C]\\ PPPPPPPP EFZTGM J0F5|WFG K]\\P VDFZL 5F8L"V[ B}A H DC[GT SZL R]\\86LVM ÒTL4

VF56F N[X[ 5|UlT 36L SZL CTLP ;FIg;G]\\ 56 B}A H V[0JFg;D[g8 YI]\\P ;FY[ ;FY[ 5'yJL

p5ZGF ZL;M";; BF,L YJF ,FuIFP DFZF SM.56 5|ItGM ;O/ GCM\\TF YIF4 A[ JFZ D[\\

S[ALG[8 AN,L GFBL 5Z\\T] 5lZl:YlT V[GF V[HP CF4 DFZM V[S;L0g8 H~ZL YIM CTMP

,MSMGF4 0MS8ZMGF SC[JF D]HA C]\\ SMDFDF\\ sVEFGf VJ:YFDF\\ pTZL UIM CTMP D[\\ H[ HMI]\\4

VG]EjI]\\ AW] H ;FR] ,FUT] CT]\\P DG[ V[ 56 IFN GYL S[ D\\[ .g8ZjI] VF%IM CTMP ,MSM SC[

K[P CJ[ TM C]\\ DFZF 5N p5Z 56 GYLP DFZF ;FHF YJF DF8[ V;\\bI O],M ;FY[ X]ESFDGFVM

VFJ[ K[P ,MSM .g8ZjI] ,[JF DF\\U[ K[ 56 DFZL TlAIT GFH]S K[P C]\\ AM,L XSTM GYLP OST

lJRFZM SZL XS] K]\\P DL0LIF HUT SC[ K[ S[ D[\\ EFZTJQF" H GlC\\4 VFBL N]lGIF AN,L GFBL K[P

C]\\4 DFZM OM8MU|FO 56 VM/BL GYL XSTMP DFZF JF.O SC[ K[ S[ C]\\ EFZTDF\\ TM 9LS VFBF

lJ`JDF\\ T[ lNJ;GF .g8ZjI]\\ 5KL V5|lTD ,MSRFCGF D[/JL 5|bIFT Y. UIM K]\\P P P B[Z DG[

CJ[ VFJL JFTMDF\\ Z; 56 GYLP DG[ CH]I klQFJI" N[BFI K[P BZ[BZ X]\\ CT\\] VF AW]\\ m

DFZL 5]+L ZMH DFZL 5F;[ +6 S,FS A[;JF VFJ[ K[P JFTM SZTF\\ YFSTL GYLP C]\\

SF\\. ;DÒ GYL XSTM4 DFZL 8=L8D[g8 RF,[ K[ DFZL cc;FISMV[GF,L;L;cc RF,[ K[P C]\\ SC]\\ K]

VFGL SM. H~Z GYL 5Z\\T] O[DL,L D[dA;" DFGTF GYLP VF 0MS8Z DFZF AR5GYL ,.G[

VtIFZ ;]WLGL 38GFVMGF 5|`GM 5}K[ K[P

C]\\ X]\\ S~ m

VD]S 5|`GMGF HJFAM VF5JFDF\\ DG[ 56 XZD VFJ[ K[P

56 T[G]\\ SC[J]\\ K[ S[ HJFAM VF5JF 50X[P

DFZF :J%G S[ SMDF NZdIFG D[\\ VG]EjI]\\ T[ T[6[ 5S0L 5F0I]\\P T[GF lJX[ 5]K[ K[P C]\\

,FRFZ DC[;]; S~ K]\\P V[G]\\ SFZ6 K[4 S[ VF TASS[ DFZ[ GFK]8S[ VF5G[ V[S ;tI SC[J]\\ 50X[ T[

V[S[4 VF JFT DFZF X{XJSF/GL K[P DG[ V[S JFZ V[J]\\ :J%G VFJ[, S[ B}A DM8L VFU ,FUL

K[P D[\\ VF JFT DFZL DdDLG[ SCL4 T[D6[ DFZF OFWZG[ VF JFT SZLP AWF T[ JBT[ B}A H

C:IFP AZFAZ V9JF0LIF 5KL BZ[BZ VDFZF UFDDF\\ VFU ,FUL CTLP VFJ]\\ +6 RFZJFZ

AgI]\\P tIFZAFN OFWZ[ DG[ DGF. OZDFJL NLWL S[ DFZF :J%GMGL JFT SM.G[ SC[JL GCL\\P H[D

H[D C]\\ I]JFGLDF\\ 5|J[XTM UIM :J%GMGL ;\\bIF VMKL YTL U.P V[S :J%G]\\ TDG[ ;F\\E/LG[ 56

DHF VFJX[P :J%GDF\\ C]\\ pEM CTMP RFZ[ AFH]YL TFl/IMGM U0U0F8 ;\\E/FTF CTFP DFZF

CFYDF\\ V[S SFU/ CTMP D[ T[DF\\ GHZ SZL TM T[DF\\ DM8F V1FZ[ )(P)*@ ,bI] CT]\\P tIFZAFN

D[ SM.G[ VF JFT SZL GCM\\TLP DGF. CTLG[4 C]\\ 56 lJRFZDF\\ V8JF. UIM CTMP 5ZL1FFGF

lNJ;M CTFP T[ 56 5}6" Y. ZLh<8 VFjI]\\4 5Z;g8[H CTF )(P)*4 ;[Sg0 .IZ V[DPV[;P;LP

.SMGMDLS;P

V\\TZDF\\ V[JL .rKF VG[ DC[rKF 5|A/ YTL HFI K[ S[ Humanity has only

scratched the surface of its real potential. sDFGJTFV[ 5MTFGL ;JM"rR 1FDTFGF

lXBZMGL OST ;5F8L H BMTZL K[Pf T[YL H TM X]\\ VF56L DG]QIHFlT U[,[S;LVMGL 5[,[ 5FZ

5FZ P P P P5FZPPPPPP5FZPPP PPPPP

vvv 2 vvv 2 vvv

N}Z N}Z V[A[, U[,[S;LDF\\YL V[S IFG 5'yJL TZO VFJJF lGS?I]\\P

vvvvvvvvvv ccW V[g0ccvvvvvvvvvvv