અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 30 પ્રદીપકુમાર રાઓલ દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 30

V\\TlCG IF+F

5|lN5 ZFVM,

U[,[S;LVMGL 5[,[ 5FZ4 VF56L ;\\:S°lTGF D}/ XMWJFPPPPPPPP

voo 5|SZ6 v #_ oov

5lZl:YlTV[ H[ ZLT[ J/F\\S ,LWM CTM VG[ G WFZ[,]\\ AW]\\ AGL HTF\\ VG[ H[ SFZ6M[

VC[JF,DF\\ ,MSMV[ NXF"jIF T[DF\\ TyI H6FTF\\ SM. pTFJ/]\\ c5U,]\\c G EZFI HFI DF8[

lJ`JHGDT ,. ,MSMGM lJ`JF; D[/JJF DF8[ DL8L\\U H~ZL AGL U.P SM. H HFTG]

pTFJ/LI]\\ 5U,]\\ EZFI G HFI T[ DF8[ ALH[ lNJ;[ DL8L\\UG]\\ VFIMHG SZFI]\\P

ALH[ lNJ;[ DL8L\\UDF\\ I]GMGF HGZ, ;[S|[8ZLV[ V[S lGID V[SAFH]V[ ZFBL NLWM S[

DF+ ;eI N[XM H 5|J[XL XS[ T[D GCL\\4 56 ;D:T lJ`JDF\\YL NZ[SG[ 5|J[X V5FIM VG[ NZ[SG[

5MTFGF D\\TjIM VG[ lJRFZM :5Q8 SZJF K]8 V5F.P

I]GMGL DCF;EF4 lJ`J;EFDF\\ O[ZJF. U.P VFH 5|YD VFJL DL8L\\U CTL S[ H[DF\\

TDFD 5|M8MSM, G[J[ D]SLG[ ;C] E[UF Y.G[ lG6"I ,[JFGF CTFP VF V[S V{lTCFl;S 38GF 56

I]GMGL TJFZLBDF\\ 5|YD H CTL H[DF\\ TDFD 5|SFZGF 5|M8MSM,G[ VJU6JFDF\\ VFjIF CMIP

BLRMBLR EZ[, CM,DF\\ DL8L\\UGL X~VFT SZTF\\ ;[S|[8ZL HGZ,[ H6FjI]\\4 cc;C]G[ 5MTFGF

lJRFZM D\\TjIM ZH} SZJFGL K]8 K[P SM.56 HFTGF E[NEFJ lJGF DF+ V[S 5'yJLJF;L TZLS[

VF5GF lJRFZM D]ST ZLT[ ZH] SZL XSM KMPT[DH 5lZl:YlT H[ ZLT[ J/F\\S ,. ZCL K[ VYJF

AU0L ZCL K[ V[ V\\U[ SXL H BAZ GYL 50TLP VFD KTF\\ V[S JFT RMSS;56[ C]\\ DFG]\\ K]\\ S[

5F\\;9 ,FB ,MSM V[ H[ 5MTFGM lG6"I H6FjIM K[ T[G[ C]\\ ALZNFp K]\\P T[D6[ NXF"J[,F SFZ6M S[

ClSSTM jIFHAL K[P 5Z\\T] VFD KTF\\ VF56[ S\\.S Z:TM TM SF-JM 50X[4

VF56F VF H\\UGF ;[GF5lT SCM TM ;[GF5lT VG[ ;\\5}6" HJFANFZL DF+ 5MTFGF XL[Z[

,.G[ H[ OZ[ K[ T[ VF56F ,MSl5|I VD[ZLSFGF 5|[;L0g8 JW] lJUT[ RRF" SZL X]\\ SZJ]\\ T[ V\\U[

lJRFZ lJlGDI SZX[Pcc

clD+M4c 5|[;L0g8[ X~VFT SZTF\\ SCI]\\P c cVgIMG[ TFA[c G YJ]\\ VG[ H[ 5lZl:YlT VFJ[

T[DF\\ ACFN]ZL5}J'S SNFR B5L HJ]\\ 50[ TM WZTL 5Z HP 5'yJL p5Z H XlCNL jCMZL ,[JL 56

WZTL KM0JL GCL4

ccVF 5F\\;9 ,FB ,MSMGM lG6"I K[4 5|X\\;GLI K[P HGZ, ;[S|[8ZLGL ;FY[ C]\\ 56 ;CDT

K]\\ VG[ ,MSMG[ ALZNFp K]\\P 56 T[GFYL VF JFT p5Z 5}6"lJZFD GYL D]SF. HT]\\P VF 5|`G TM

U/F p5Z ,8STL T,JFZ ;DFG K[Pcc

cc5F\\;9 ,FB HJF T{IFZ YIF VG[ G UIF H[YL VF56[ K[TZ5L\\0L S[ AGFJ8 SZL K[ T[J]\\

klQFJI" DFG[ K[P ClSSTDF\\ JFT ;FJ H]NL H GLS/L H[GFYL VF56[ VHF6 CTF cVM5LGLIG

5M,c GL c5M,c p3F0L 50L U. T[GF SFZ6[ VF56[ H]9F 50IF H[ YI]\\ T[ YI]\\ 56 SM.S Z:TM TM

lJRFZJM H 50X[P lJGFXG[ V8SFJJM TM HM.V[ H4 5'yJLG[ D}/ ZM8[XGDF\\ D}SFJF DF8[ VF56[

5|ItGM TM SZJF H 50X[P SM. ;M

VF ;DI[ HF5FGGF J0F5|WFG pEF YIF VG[ T[D6[ S\\.S SC[JF DF8[ ZHF DF\\ULP

5|[;L0g8[ cI;c SCL ZHF VF5TF T[D6[ SCI]\\4 ccVDFZL HF5FGGL I]lGJl;"8LGF V[S 5|MO[;Z V[S

;H[XG ,.G[ VFjIF K[P HM VF5 ZHF VF5M TM V[ lJ:TFZ5}J"S ;DHFJ[Pcc

ccI;4 J[,SD 5|MO[;Z VF5 B]XLYL VF5GL JFT H6FJL XSM KMPcc

5|MO[;Z pEF YIF VG[ 0FI; p5Z VFJL ;C]G[ VlEJFNG SZL T[D6[ 5MTFGF

JSTjIGL X~VFT SZLP

lD+M4 VDF~ VF ;H[XG SNFR VF5 ;C]G[ CF:IF:5N ,FU[ TM R,FJL ,[JF lJG\\TLP

V,AT VtIFZGL VF56L 5lZl:YlT U\\ELZ TM K[ H ;FYMv;FY GlJG 56 K[P

I; I] S[ZLVMG ;[S|[8ZL HGZ,[ 5|Mt;FlCT SZTF H6FjI]\\P

CF\\ TM VDF~ SC[J]\\ V[ K[ S[ AF/S V[ EUJFGG]\\ :J~5 U6FI K[P VG[ AF/SM ;C]G[ UD[P

;C]G[ jCF,F ,FU[P ;C]G[ l5|I CMI K[P TM HUTEZGF AF/SM ;FY[ D/L klQFJI"G[ lJG\\TL SZ[

S[ ALH]\\ S\\. GCL\\ TM VDFZF BFTZ 56 VF lJGFX V8SFJL NMP AF/SMGL VF lJG\\TL4 VFÒÒ

VG[ T[DGF VF\\;] HM. VG[ 5|FY"GF ;F\\E/L 5'yJLG[ H~ZYL 5}J"JT= SZL VF5X[ V[D DFGLV[

KLV[ T[JM VDFZM lJ`JF; K[P

HIF\\ VF56F H[JF lJ`JGF G[TFVMG]\\ SX]\\ p5HT]\\ GYL tIF\\ VF AF/SM X]\\ lJ;FTDF\\ m

S[8,L CF:IF:5N AFAT ¦ GMG;[g; ¦ RLGGF 5|D]B[ 5MTFG[ HF5FG ;FY[ DGD[/ GYL V[ VF

ZLT[ AM,LG[ lJZMW 5|NlX"T SIM"P

HF5FGGF 5|MO[;ZGL O[JZ SZTF\\ ZlXIG J0FV[ H6FjI]\\ VF JFT lJRFZJF H[JL K[P

HZF56 D]BF"DL EZL GYLP V[G[ V[J]\\ SC[JFJF/F 5MT[ O],LX K[P

ZlXIFGF VF XaN ;FD[ VDFZM JF\\WM K[ ZlXIF 5MTFGF XaNM 5FKF B[\\R[ GCL\\ TM VD[

JMSVFp8 SZLX]\\P RLG[ 5MTFGL VF0M0F. ;TT RF,] ZFBTF SCI]\\P

CF4 CF SZMG[ JMS VFp8P TDG[ SM6[ ZMSIF K[ m ZlXIFV[ 5MTFGM SMDZ[0 EFJ

jI\\UFtDS ZLT[ RLG 5|tI[ NXF"JTF\\ SCI]\\P

ZlXIFG]\\ VF8,]\\ AM,TF TM RLG[ N[SFZM AM,FJL NLWM VG[ V[GFDF\\ 5FlS:TFG lJU[Z[

T[DGF VFlzT ZFQ8=MV[ T[GL O[JZ SZL 0[:S p5Z CFY 5KF0L4 5KF0L 5MTFGM lJZMW 5|NlX"T

SZJF ,FuIF T[ HM.G[ ;[S|[8ZL HGZ,[ NZdIFGULZL SZTF SCI]\\P AWF XF\\T Y. HFJP DG[

,FU[ K[ klQFJI" VF56F DF8[ H[ bIF,M S[ D\\TjIM WZFJ[ K[ T[ TN=G ;FRF\\ K[ SFZ6[ S[ VFJL

S8MS8LEZL 5lZl:YlTDF\\ 56 ;]D[/ ;FWL pS[, ,FJJFGM K[ T[G[ AN,[ VFJL ÒEFHM0LDF\\ 8F.D

J[:8 SZL ZCIF KLV[ T[ S[8,F V\\X[ jIFHAL K[ m V[g0 C] .H ZL:5Mg;LA, OMZ W[8 m ALP

;LZLV;P

;[S|[8ZLGL JFT ;F\\E/L ZlXIG J0FV[ DFOL DF\\UTF SCI]\\P cJLP VFZP ;MZLc4 56 RLG

V[S XaN G AM

ALHF N[XMV[ BF; wIFG G VF%I]\\ S[ RLGG[ AC] .d5M8"g; G VF%I]\\ T[YL JW] pWFDF G SIF" VG[

R]5 ZC[JFDF\\ H 0CF56 K[ DFGL R]5 A[;L ZCI]\\P

;[S|[8ZL HGZ,[ T]ZT HF5FGGF 5|MO[;ZG[ lJUT[ ;DHFJJF SCI]\\P

5|MO[;Z[ 5MTFGM D]NM JW] :5Q8 SZTF\\ H6FjI]\\P HUTEZGF AF/SM lXQ8 EFQFFDF\\

D]lGJI"G[ lJG\\TL SZ[ S[ ALH]\\ AW]\\ H E],LG[ VDFZL ;D1F H]VMP 5'yJLJF;LVMGM S,\\lST

E}TSF/ E},L VDFZL VFJTL SF,G[ pH/L AGFJMP %,Lh T[G[ G VJZMWMP VFJL S\\.S

EFQFFDF\\ lJG\\TL AF/SM SZ[ TM DF~ ã-56[ DFGJ]\\ K[ S[ T[ H~Z 5LU/L HFIP VG[ VF56L

O[JZG]\\ S\\.S ZLh<8 VFJ[P

lA|8G4 O|Fg;4 HD"GL4 EFZT4 lJU[Z[ 36F\\ AWF N[XMG[ VF VF.0LIF UdIM G[ JFTG]\\

;DY"G SI]"\\P

;FZL ;]\\NZ EFQFFDF\\ 0=FO8 T{IFZ SZJM VG[ HUTEZGF AF/SM 5|FY"GF :J~5[ AM,[P

VF RRF" NZdIFG V[S ;H[XG ;FYM;FY V[ 56 VFjI]\\ S[ DFGJ AF/SMGL ;FY[ ;FY[ GFGF GFGF

5|F6LVMGF ArRF4 sSa;f4 l;\\C4 JF34 CFYL4 CZ64 JF\\NZF4 S]TZF4 lA,F0L lJU[Z[GF GFGF GF

DGDMCS ArRF ;FY[ ZFBJF VF p5ZF\\T O],KM0 V,U v V,U 5|SFZGF S]\\0F ZFBJF ;]\\NZ

UFTF\\ 51FLVM ZFBJFP

VF AWF\\ H V[8,[ S[ AF/SM 5|FY"GF SZ[ ;FY[ 5|F6LVMGF ArRF\\4 51FLVM4 O],hF04 S]\\0F

lJU[Z[ ;FY[ ZFBJF VG[ V[ ZLT[ 0[DMg:8=[XG SZJ]\\P

K[<,[ HGZ, ;[S|[8ZLV[ H6FjI]\\ S[4 5|[IZ DF8[GM 0=FO8 SZJFGM K[P T[ T{IFZ HF5FGGF

5|MO[;Z SZLG[ VF5[ H[G[ N]lGIFGL TDFD EFQFFVMDF\\ EFQFF\\TZ SZFJLG[ H[ T[ N[XDF\\ DMS,L

VF5JFDF\\ VFJX[P VG[ 5|[;L0g8 H[ lNJ; H[ ;DI[ SC[X[ tIFZ[ VF 0[DMg8=[XG SZJFG]\\ ZC[X[P

AZFAZ 5|[;L0g8 ¦ VFD SCL T[D6[ 5|[;L0g8G[ 5]KI]\\P

5|[;L0g8[ SCI]\\ VF V[ AZFAZ K[ 5Z\\T] klQFJI" HIFZ[ VF56M ;FD[YL SMg8[S8 SZX[

tIFZ[ VF ATFJL XSLX]\\P VF56[ klQFJI" ;FY[ HIFZ[ JFT SZJF .rKLV[ KLV[ tIFZ[ T]ZT H

V[ VFJL HFI K[P DF8[ V[ ZLT[ HM.V[ TM UD[ T[ ;DI[ T{IFZ ZC[JFG]\\ CX[P

5|[;L0g8 JFT STF\\ CTF\\ tIF\\ SM.V[ SCI]\\ 56 5KL DFGJ J;FCTG[ T[ ,MSM 5MTFGL

U[,[S;LDF\\ ,. HJF DF\\U[ K[ T[G]\\ X]\\ m

5|[;L0g8[ SCI]\\ DG[ ,FU[ K[ AF/SM ãFZF ZH}VFT 5KL SM. D]NM ZC[X[ GCL\\P 5F\\;9 ,FB

,MSMGM H[ 5|lTEFJ D/[, K[ T[ T[DGL ;D1F ZH} SZLX]\\ VG[ V[SCIF 5KL AF/SMG]\\ 0[DMg:8=[XG

T]ZT UM9JL N.X]\\ V[8,[ DFG]\\ K]\\ S[ V[ ,MSMG[ 5MTFGL U[,[S;LDF\\ ,. HJFGL JFT 50TL D]SX[

VG[ VFD KTF\\ 56 SC[X[ TM H.X]\\ V[ ;DI[P AFSL VtIFZ[ TM VCL\\ H DL8L\\U 5}ZL SZLV[

KLV[P

V[GL SJ[:RG m V[GL 0Fp8 m 5|[;L0g8[ ;DL\\U V5 SZTF\\ 5]KI]\\ cGMc VMS DM8M VJFH

;EFU'CDF\\ U]\\Ò p9IM VG[ V[ ;FY[ DL8L\\U 5]ZL Y.P