અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 27 પ્રદીપકુમાર રાઓલ દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 27

V\\TlCG IF+F

5|lN5 ZFVM,

U[,[S;LVMGL 5[,[ 5FZ4 VF56L ;\\:S°lTGF D}/ XMWJFPPPPPPPP

voo 5|SZ6 v Z* oov

DM8F EFUGL N]lGIFGL 5|HF TM ÒJ ARFJJF AF/SM ;lCT UZDLYL ARJF 9\\0F 5|N[XM

TZO EFUTF CTF TM T[JL ZLT[ 9\\0LGF 5|SM5YL ARJF UZD 5|N[XM TZO EFUTF CTF\\P

5lZl:YlTG[ ,1FDF\\ ,. I]GMGF DCFD\\+LV[ TtSF,LG DCF;EFG]\\ VFIMHG SI]"\\P HM S[

DM8FEFUGF lJ`JGF G[TFVM VtIFZGL 5lZl:YlTDF\\ VD[ZLSF EFUL VFjIF CTFP T[D KTF\\ K

S,FS 5KL YGFZ DCF;EFDF\\ CFHZL VF5JF .gT[hFZLDF\\ CTF\\P

N]lGIFDF\\ 36L AWL VOJFVM O[,FI, CTLP 8LJL G[8J"S4 Z[0LIM4 .g8ZG[8 lJU[Z[ AWF

H 5|SFZGF VFW]lGS p5SZ6GL ;J,TM 56 A\\W 50JF ,FUL CTLP I]GMGL .DZHg;L DL8L\\U

AM,FJJFDF\\ VFJL CTLP I]GMGF 5|tI[S ;eI N[XMGF prR J0F 5WFIF" CTFP ;C]V[ 5MT 5MTFGF

:YFG U|C6 SZL ,LWF CTFP

I]GMGF DCFD\\+LV[ DL8L\\UG]\\ 5|D]B :YFG ;\\EF?I]\\ CT]\\P V\\0Z ;[S|[8ZLV[ ;EF

AM,FJJFGF SFZ6G]\\ lGN["XG SZTF\\ H6FjI]\\ S[4 VFHGL DCF;EFGF D]bI JSTF VD[ZLSG

5|[;L0g8 K[P T[DG]\\ SYG ;FE/L ;C]V[ lG6"I ,[JFGM K[P H[ V\\U[ DLP 5|[;L0g8 VF5 ;C]G[

;\\AMWG SZX[P %,L; 5|[;L0g8 ¦ VF8,]\\ SCL T[D6[ 5|[;L0g8G[ pNAMWG SZJF V\\U[GM .XFZM

SZL 5MTFG[ :YFG[ A[;L UIFP

5|[;L0g8 CH] EFQF6GL X~VFT SZJF HTF\\ CTF tIF\\ V\\0Z ;[S|[8ZLV[ N]oBN ;DFRFZ

VF%IF S[4 Nl1F6 VFlO|SFGF V[S N[XGF J0F %,[GDF\\ VCL\\ DL8L\\UDF\\ CFHZL VF5JF VFJL ZCIF

CTF\\ tIF\\ V;CI TF5DFGG[ SFZ6[ %,[G Z:TFDF\\ H VFSFXDF\\ ;/UL p9I]\\P H[DF\\ ZFQ8=GF J0F

;FY[ VgI :8FOGF 5F\\+L; DF6;MG[ U]DFJJF 50IF K[P

;EFGL X~VFTDF\\ H VF N]oBN 38GFGF ;DFRFZ ;F\\E/L ;C] CRDRL p9IF VG[

I]GMGF ;eI N[XGF J0FG[ GFT[ T[DG[ V\\H,L VF5JFDF\\ VFJLP A[ lDGL8G]\\ DF{G 5F/JFDF\\ VFjI]\\P

tIFZAFN ;EFGL SFI"JFCL RF,] Y.P

5|[;L0g8[ 5MTFGF EFQF6DF\\ H6FjI]\\4 clD+M4 VFH[ VF56[ XF DF8[ E[UF YIF KLV[ V[

V\\U[GL SM. H RRF" C]\\ SZJF GYL DF\\UTM SFZ6 S[4 H[ 5lZl:YlT K[ T[GFYL ;{F lJlNT K[F VG[

5lZl:YlTHgI H[ D]xS[,LVM pEL Y. K[ T[GM VF5 ;C] lC\\DTYL ;FDGM SZL ZCIF KM T[ DF8[

3gIJFNPc

CD6F\\ H %,[GGL OI]V, 8F\\SLDF\\ VFU ,FUTF\\ T[ ;/UL p9L T}8L 50I]\\ V[ 56

5lZl:YlTHgI H VF5lT K[P CH] 56 S[8,L VF5lTVM VFJX[ VG[ S[JF 5|SFZGL VFJX[ T[

SCL XSFI T[D GYLP

N]oB4 VF5lT4 CMGFZT4 D]xS[,L lNJ;[ lNJ;[ JWTF\\ HJFG\\F K[P T[DF\\YL S[D ACFZ VFJJ]\\

VG[ 5}J"JT= l:YlTDF\\ lJ`JG[ S. ZLT[ ,FJJ]\\ T[ D]bI D]NF V\\U[GL RRF" SZJFGL K[ VG[ ;C]GF

D\\TjIM HF6JFGF K[P SFZ6 S[4 VF 5|`G ;D:T DFGJHFTGM V[8,[ S[ VF56F ;C]GM K[P

5C[,L JFT TM V[ S[ H[ ;]5Z 5FJZ K[ T[DGM C[T] ;FZM K[ S[4 VF56F SFZ6[ VG[

VF56L 5|J'lT S[ H[ VF56F :JFY"GF EFU~5[ K[ T[G[ SFZ6[ VF56[ VF56F B]NGM lJGFX SZL

ZCIF KLV[ T[ V8SFJJFGM K[ IF TM A\\W SZJFGM K[P HM V[D GCL\\ SZLV[ TM ;DU| ;'lQ8 GFX

5FDX[P

VFJL ;]\\NZ ;'lQ8 GFX 5FDTL V8SFJJF VG[ VF56G[ HFU'T SZJF ;]5Z 5FJZ[

5'yJLGL UlT WLZL 5F0L VF56G[ HMZNFZ ,50FS ,UFJL K[P VFD D}/ C[T] ;FZM K[ T[ JFT

U/[ pTFZJL ZCLP

5'yJLG[ 5}J"JT= l:YlTDF\\ D]SJF DF8[ T[DGL XZTM VF D]HA K[ov s!f V\\UT :JFY" SFH[

S]NZTG[ 5|N]lQFT GCL\\ SZLV[ VG[ ;D:T ÒJ;'lQ8GL HF/J6L SZLX]\\ T[ HFTGL 5|lT7F

DFGJHFT[ ,[JFGL ZC[ K[P sZf 5'yJLG[ JW] ;FZL VG[ GJ5<,JLT AGFJJFGF EFU~5[ T[GF

ZM8[XGDF\\ O[ZOFZM SZX[4 VG[ s# f VF56L DFGJ J;FCTDF\\YL VD]S 8SF ,MSMG[ 5MTFGL

U[,[S;LDF ,. HJF DF\\U[ K[P

T[ ,MSM4 5F:84 5|[hg8 VG[ OI]RZG[ VJ,MSL XS[ K[ VG[ V[ VFWFZ[ VF56F EFlJ

lJX[ T[DG]\\ SC[J]\\ K[ S[ VF56L 5'yJLG[F GFX GSSL K[P 5'yJLGL UlT WLZL 5F0L4 H[GFYL lNJ;

VG[ ZF+LGL ,\\AF>DF\\ O[Z 50X[P V,AT HIFZ[ VF J:T] V[SXGDF\\ D]SFX[ tIFZ[ JW] J:TLGM

GFX YX[P TF5DFGDF\\ H[ S|DX JWFZM VG[ 38F0M YIM K[ T[G[ SFZ6[ J:TLGM cJW]c lJGFX YX[P

TM VF AFAT[ VF56[ X]\\ SZJ]\\ m V[ ,MSM .rK[ tIF\\ ;]WL VF 5lZl:YlT RF,] ZFBJF N[JL S[ GF

5F0JLP HMS[ VtIFZGL 5MhL;G V[JL K[ S[ VF56]\\ SF\\. RF,[ T[D GYLP 56 +LÒ AFAT V[JL

K[ S[4 DFGJ J;FCTDF\\YL VD]S 8SF ,MSMG[ XF DF8[ ,. HJF DF\\U[ K[4 V[ V[DGL V\\UT D[8Z

CMI T[ lJX[ SX]\\ AM

V[D VF. ZF.8 m ;HHGM¦c tIF\\ TM I;4 I; GF VJFH CM,DF\\YL VFJJF DF\\0IFP

5|[;L0g8[ 5MTFG]\\ JSTjI HFZL ZFBTF 5}KI]\\4 ccTM VF AFATDF\\ VF56[ X]\\ SZJ]\\ m SMG[

HJF N[JF m SMG[ G HJF N[JF m NAF65}J"S UD[ T[G[ DMS,L VF5JF S[ :J{rKFV[ HJF N[JF m

:J{rKFV[ HJF SM6 T{IFZ YFI m VF AWF D]NF RR"JFGF K[ VG[ VFG[ ,UT H[ S\\. CMI T[

lJRFZL S. ZLT[ lG6"I ,[JM V[ DF8[ ;C] 5MTv5MTFGF D\\TjIM JG AFI JG ZH] SZ[Pcc VFD

SCL 5|[;L0g8[ 0FI; p5ZYL RFZ[ AFH] GHZ NM0FJLP

YM0LJFZ SM. SX]\\ AM

CMI TM TM 36L AWL N,L,M SZ[ 5MTFG[ ;FRF 5}ZJFZ SZJF DF8[ 56 VF TM ;DU| lJ`JG[

:5X"TM 5|`G CTM4 SM6 AM,[ m

VFBZ[ EFZTGF J0F5|WFG[ DF{G TM0TF\\ 5MTFGL ,FU6L jIST SZTF H6FjI]\\ S[4

c5|[;L0g8[ 5C[,F H[ D]NF[ D}SIM K[ T[ ;FRM K[P VG[ lJ`JGL NZ[S 5|HFG[ ,FU] 50[ K[ VG[ DF8[ H

lJ`JGL NZ[S jIlSTVMV[ cVMYc ,[JF HM.V[P VG[ 5KL T[ D]HA VMYG[ J/UL ZC[J]\\ HM.V[

VG[ T[ D]HA VG];ZJ]\\ HM.V[P T[D VDF~\\ ã'-56[ DFGJ]\\ K[P lJ`JGF E,F DF8[GL VF JFT K[P

TM T[DF\\ SM. H N[XG[ JF\\WM G CM. XS[ V[8,[ ;C]\\ VFDF\\ ;\\DT CX[ T[D VDM DFGLV[ KLV[Pc

VF ;F\\E/L O|Fg;4 lA|8G4 HF5FG4 RLG4 VFlO|SF4 5FlS:TFG4 D,[XLIF4 YF.,[g0 T[DH

ALHF VG[S N[XGF J0FVMV[ 5MTFGM 8[SM pEF Y.G[ HFC[Z SIM" VG[ V[ ZLT[ ;DU| lJ`JG[

clJ`J ARFJc DF8[ VMY ,[JF AFAT[ V[SDT YIFP

SNFR cV[SDTc GM VF 5|YD AGFJ CX[ I]GMGL lC:8=LDF\\P

VF D]NFGL RRF"GF V\\TDF\\ HGZ, ;[S|[8ZLV[ 5MTFGL ,FU6L[ jIST SZTF SCI\\]4

cc5ZU|CJF;L EFZTLI klQF 5Z\\5ZFGF J{7FlGS D}/E}T T\\+G[ VG];ZL ;]l5|D 5FJZ AgIF K[

TM VF V\\U[GM 0=FO8 EFZTLI 5|lTlGlW ãFZF H HM T{IFZ SZJFDF\\ VFJ[ TM 36]\\ ;F~ AGL ZC[X[

VG[ V[ 0=FO8YL cV[

5|[;L0g8[ T]ZT HJFA VF%IM4 ccV[Sh[S8,LP .8 JL, AL A[8ZP EFZT 0=FO8 T{IFZ SZ[

V[ VF5G]\\ ;H[XG jIFHAL K[P VG[ EFZTLI 5|lTlGlW VF 0=FO8 h05YL T{IFZ SZLG[ D}S[ T[JL

lJG\\TLPcc

cVMP S[Pc EFZTGF 5|lTlGlW V[ HJFA JF?IMP cTM VlC\\IF VF56M 5C[,M D]NF[ 5]ZM

YFI K[P V[GL 0Fp8 VMZ V[GL SJ[xRGmc 5|[;L0g8[ EFZ5}J"S 5]KI]\\P

cGM GM4c ;C]GM VJFH VFjIMP

ccTM CJ[ ALHF[ D]NF[ HM.V[ TM T[ YM0F 5[RLNF[ K[P VtIFZGL 5'yJLGL H[ ZM8[XG 5|lS|IF

K[ T[G[ JW] ;DI RF,] ZFBJF DF\\U[ K[4 H[ VF56F DF8[ 0[gHZ; K[ TM V[GF DF8[ X]\\ SZJ]\\Pcc

cX]8 CLD V[ RF,[ H GCL\\4cc ZlXIG 5|D]B[ T]DFBLEIF" :JZ[ SCI]\\P

I]GM ;[S|[8ZL HGZ,[ XF\\T 5F0TF\\ SCI]\\4 cc %,Lh ¦ AL S], V[g0 SFDPVF56[ ;DÒV[

KLV[ S[ VF RF,[ GCL\\P 56 V[G[ ;DHFJ[ SM6 m

ccVG[ ;DHFjIF 5KL V[ DFGX[ BZF m cc ;[S|[8ZLGL JFTG[ ;DY"G VF5TF\\ VD[ZLSG

5|D]B AM

ccTM 5KL VFGM Z:TM X]\\ mcc O|Fg;GF 5|D]B[ SCI]\\P

ccV[ Z:TM SF-JF DF8[ TM VF56[ ;C] E[UF YIF KLV4[cc lA|8GGF J0F5|WFG[ DFlD"S ZLT[

SCI]\\P

VF 5KL AWF V\\NZMvV\\NZ 0L:S; SZJF ,FuIFP VG[ SM.V[ S\\. ;}RGM SIF" 56 D]NF

V\\U[ SM. lGQSQF" G TFZJL XSIFP VG[ 5|`GGM lGJ[0M G VFJTF\\ ;C] D]\\hF.G[ A[;L UIFP

5C[,F\\ U'CDF\\ H[ pU| RRF" VG[ pT[HGF O[,FI[, CTF\\ T[ WLD[vWLD[ AW]\\ XF\\T Y. UI]\\P ;C]

V[SvALHFGF DM-F ;FD[ pt;]STFYL HM. ZCIF CTF S[ VF CD6F\\ S.S AM,X[ 5[c,F CD6F\\

S\\.S SC[X[ 56 V[SFV[S lGo:TaWTF KJF. U.P

V\\T[ DF{G TM0TF\\ 5|[;L0g8 AM

lJG\\TL V[ ,MSM DFgI ZFBX[ GCL\\P 5MTFGL .rKF D]HA VG[ HIFZ[ .rKX[ tIFZ[ H 5'yJLG[

5|M5Z ZM8[XGDF\\ ,FJX[ VG[ tIF\\ ;]WL H[ S\\. EI\\SZ AGFJM AG[ T[ D}S 5|[1FS AGLG[ HMTF

ZC[JFG]\\ VFJX[P 56 SNFR +LHM D]NM DFGJ J;FCTG[ T[DGL U[,[S;LDF\\ ,. HJF DFU[ K[ T[

HM O],OL, SZJFDF\\ VFJ[ TM V[ SNFR YM0F S]\\6F\\ 50[ VG[ VF56L lJG\\TL :JLSFZF. HFI 56

D]bI JFT V[ K[ S[ U[,[S;LDF\\ H[ ;D}CG[ ,. HJF DFU[ K[ TM SMG[ DMS,JF m SIF N[XDF\\YL

DMS,JF VD}S N[XDF\\YL H DMS,JF S[ AWF N[XDF\\YL YM0FvYM0F DMS,JF4 J/L S[8,FG[ DMS,JF

m VG[ HJF DF8[ SM. T{IFZ YX[ m G T{IFZ YFI TM X]\\ SZJ]\\ m 5ZF6[ DMS,JF m VF AWF

5|`GM VF56L ;D1F K[Pcc 5|[;L0g8[ 5|`GGF TDFD D]NFG]\\ lJ`,[QF6 SZTF\\ H6FjI]\\P

V[S 5|`GDF\\YL VF8,F D]NF pEF YX[ T[ TM :J%G[I SM.G[ bIF, G CTMP T[GF SFZ6[ ;C] 5FKF

R]5 Y. UIFP

tIF\\ VRFGS RLGGF 5|lTlGlWVM 8DS]\\ D]STF SCI]\\4 ccVMCM ¦ VF TM AC] ;FZL JFT K[P

VGJMg8[0 CMI T[JFVMG[ DMS,L NMPcc

VF ;F\\E/L 5|[;L0g8[ ;FDM ;JF, SIM4" ccVGJMg8[0 SMG[ SC[JFmcc

RLG[ 5|tI]TZ VF5TF\\ ;DHFjI]\\4 ccVGJMg8[0 V[8,[ H[ DZJFG[ JF\\S[ ÒJ[ K[ V[JF J'wWMG[ DMS,L

NMPcc ;FRLvBM8L UD[ T[ AFAT CMI 56 RLGGL O[JZ TM SZJL H HM.V[ V[JL GLTLDF\\

DFGGFZF 5FlS:TFG[ T]ZT H SCI]\\4 ccRLGGL JFT AZFAZ K[P VGJMg8[0 o ALDFZ4 ,\\U0F4

ZMUU|:T4 S|LDLG<;G[ DMS,L XSFIPcc

A|L8LX J0F5|WFG[ 56 5FlS:TFG VG[ RLGGL JFTDF\\ YM0F O[ZOFZM ;FY[ ;}Z 5]ZFJTF\\

SCI]\\4 ccALDFZ4 ,\\U0F4 J'wWM SZTF\\ TM TDFD S|LDLG<;G[ DMS,L XSFI4 5KL T[ :+LVM CMI S[

5]~QFMPcc

VD[ZLSG 5|[;L0g8[ HZF GFZFH Y. SCI]\\4 cS[D m TD[ VUFp SI]" CT]\\ T[D m tIFZ[

TDF~ V[SRS|L XF;G CT]\\4 VtIFZ[ T[D G RF,[Pc

cGM4 GM4 VF TM VDF~ ;H[XG K[P DF+4c A|L8LX J0F5|WFG[ 5|tI]TZ JF?IMP tIF\\ TM

HDL"GLGF J0F AM

VF ;F\\E/L4 EFZT4 RLG4 .g0MG[XLIF H[JF JW] J:TL WZFJTF N[XM GFZFH Y. UIF

VG[ CMAF/M DRFjIMP

ccH[ ;H[XGM VFjIF K[ T[ AWF H :JLSFZL XSFI T[D GYL SFZ6 S[ T[DF\\ SM.GM V[SDT

GYLP JW]DF\\ T[ ,MSMG[ prR S1FFGF DF6;M HM.V[ K[P JW]DF\\ ,MSXFCLGL ZLT[ T[DH DFGJLI

;\\J[NGFVMG[ VG],1FLG[ SM.G[ 56 HAZH:TL4 0L:S|LDLG[8 SZLG[ DMS,L XSFI GlC\\P ;]5Z

5FJZ JW] GFZFH YX[P A

50L HX[Pcc

tIF\\ EFZTLI J0F5|WFGMG[ ;]RjI]\\4 cc C]\\ AL,S], ;CDT YFp K]\\ VG[ VF56[

,MSXFCLGL -A[ H VF 5|`G ;],HFJLV[Pcc

5|[;L0g8[ JFTGM NMZ RF,] ZFBTF\\ H6FjI]\\4 c5lZl:YlTGL U\\ELZTF ;DÒ ;C] 5MTFGF

;H[XG VF5[P H[ ;H[XG VFjI]\\ K[ T[DF\\ lJRFZLV[ TM DF\\NF DF6;MG[ VYJF J'wWMG[ DMS,L

VF5JF4 56 V[ DMS,JF DF8[ 3ZGF D[dAZ ZFÒ HX[P m JQFM"GL OL,L\\uh ;FY[ HM0FI[, V[

5lZJFZ ;CDT YX[ BZM m V[ AFAT 56 VF56[ lJRFZJL HM.V[P 56 H[G[ DMS,JFGF K[

V[ HJF DF8[ T{IFZ K[ S[ GCL\\ V[ 56 HF6J]\\ TM 50[ H G[ ¦c

c56 SM.S[ TM XCLNL jCMZJL H 50X[ G[¦c 5l`RD HD"GLV[ SCI]\\P

VD[ZLSG 5|[;L0g8 V[S 1F6 VF ;F\\E/LG[ T[DG[ HM. ZCIF 5KL T[D6[ HJFA VF5TF\\

SCI]\\4 ccTD[ ;FRF KM 56 V[ DFGJTFGL ãlQ8V[ VG[ ,MSXFCL lJ~wWG]\\ J,6 U6FIP VF

RMbBL ;ZD]BtIFZXFCL U6FI4 OF\\;LGF S[NLG[ 56 VF56[ T[GL V\\lTD .rKF 5]KLV[ KLV[P

VG[ 5}ZL SZLV[ KLV[P DF8[ SM>GL 56 .rKF lJ~wW SX]\\ H SZJ]\\ V[ DFGJTFlJCM6]\\ ST"jI

U6FIPcc

O|Fg;GF 5|[;L0g8[ VD[ZLSG 5|[;L0g8GL JFTG[ ;DY"G VF5TF\\ SCI]\\4 cDLP 5|[;L0g8 ;FRF K[Pc

EFZTGF J0F5|WFG[ VF D]NFG[ JWFZ[ :5Q8 :J~5 VF5TF\\ VG[ ;H[XG ~5[ H6FjI]\\ S[

V[,>g; 5MTFGL U[,[S;LDF\\ DFGJ ;D}CG[ ,. HJF DFU[ K[ VG[ T[ AFATDF\\ T[ DSSD K[ TM

5KL ALÒ AFATM V[S AFH] ZFBL HGZ, ;[S|[8ZLGF C]SDYL ;D:T lJ`JGF ,MSM DF8[ lJG\\TL

5+ ACFZ 5F0JFDF\\ VFJ[ VG[ lJ`JG[ ARFJJF :J{lrKS Al,NFGGL EFJGFYL V,AT VF56L

ãlQ8V[ Al,NFG K[ 56 tIF\\ X]\\ K[ V[ BAZ GYLP SNFR Al,NFGG[ AN,[ GJL H HL\\NUL CM.

XS[ TM T[DF\\ B]XLYL HM0FJF H[ .rKTF CMI T[ VFU/ VFJ[P

c56 5MTFGL D[/[ ZFÒvB]XLYL HJF SM6 T{IFZ YFI mc HD"GLGF 5|D]B[ ;JF, p9FjIMP

cV[J]\\ GYLP VF56[ TM V5L, SZJFGL K[P VG[ SNFR V5L, ;F\\E/LG[ 36F\\ T{IFZ Y.

HFIP S[8,F YX[ V[ SF\\. SCL XSFI GCL\\ 56 VFJ0L DM8L N]lGIFDF\\YL A[ ,FB H[JF DF6;M

T{IFZ GCL\\ YFI mc

cGF4 GF V[8,F TM H~Z Y. HFIP SNFR JWFZ[ YFI 56 VMKF GCL\\4c ZlXIFV[ ;]Z 5}ZFJTF

SCI]\\P

cEFZTGL JFT lJRFZJF H[JL BZL4 V,AT JC[,L TS[ VD,DF\\ D]SF. HJL HM.V[4c O|Fg;[ 56

O[JZ SZTF SCI]\\P

VF 5KL 36F N[XMV[ JFTGL O[JZ SZTF\\ VD[ZLSG 5|[;L0g8[ T]ZT I]GMGF DCFD\\+LG[

lJG\\TL SZTF\\ SCI]\\4 ccTM VF5 VF V\\U[GM clJG\\TL5+c TFtSFl,S VF5GL ;CLYL ACFZ 5F0L NMP

H[YL NZ[S N[X T[GF VD, DF8[ S8LAwW ZC[Pcc

VF 5KL YM0L RRF"lJRFZ6F RF,LP