અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 26 પ્રદીપકુમાર રાઓલ દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 26

V\\TlCG IF+F

5|lN5 ZFVM,

U[,[S;LVMGL 5[,[ 5FZ4 VF56L ;\\:S°lTGF D}/ XMWJFPPPPPPPP

voo 5|SZ6 v Z& oov

ccTDG[ lR\\TF CMI S[ G CMI 56 VDMG[ TDFZL lR\\TF K[Pcc

VRFGS H VFJM HFN]. VJFH ;F\\E/L ;C] :TaW Y. UIF ;C] V[SALHF ;FD[ HMJF

,FuIFP VG[ SM6 AM

p5Z cD[3WG]QIc H[JF Z\\U N[BFJF ,FuIF4 H[DF\\ HF\\A,L4 JFN/L4 ,L,M4 5L/M4 GFZ\\UL4 ,F, VG[

5KL V[ AWFG]\\ V[S+LSZ6 V[S DM8F ;]I" H[JF UM/ RS|DF\\ YI]\\ H[ RS| WLD[vWLD[ DM8]\\ Y.G[

VFBF :S|LG p5Z KJF. UI]\\P T[GL DwIDF\\ V[S DM8]\\ lA\\N] T[H:JL 5}\\H;D]\\ WLD[ WLD[ DM8] YT]\\

UI]\\ VG[ 5KL kuJ[N klQFGF VFSFZDF\\ VFJL UI]\\P

VD[ZLSG 5|D]B[ VFSFZ l:YZ YTF\\ 5]KI]\\4 ccC<,M ¦ VF5 SM6 KM NM:T S[ N]xDG m cc

clCT[rK]Pc

cVrKF TM VF5 DFZL ;FY[ JFT SZJF DF\\UM KM m c cCFPc

cTD[ N]xDG GYL 56 lCT[rK] KM V[GL BF+L XL mc ZlXIFGF 5|D]B[ ;JF, SIM"P

cVF V[GL ;FALTLPc VG[ tIF\\ A[9[,F AWFV[ HMI]\\ TM :S|LG p5Z RFZ[I VJSFXJLZ TFHFvDFHF

VG[ ;Z; D]0DF\\ N[BFIFP

RFZ[IG[ HM.G[ 5|[;L0g8 T]Z\\T AM,L p9IF4 ccTD[ AWF S[D KM m CJ[ TD[ 5FKF SIFZ[

VFJM KM m V\\lCIF ;C] RL\\TLT K[P .h W[Z V[GL 5|Ma,[D mcc

ccGM 5|Ma,[D4 JL VFZ SJF.8 VM, ZF.84cc DL 5|[;L0g8P

cU]04c 5|[;L0g8 AM

ccVG[ CF VD[ H[ ;'lQ8DF\\ VtIFZ[ VFjIF KLV[ T[ VF56F SZTF\\ B]A V[0JFg; K[Pcc

S[%8G HMHM V[ SCI]\\P

cVF TD[ H[ SCM KM T[ SM.GF NAF6 C[9/ HJFA VF5M KM S[4 TDFZL ZLT[ D]ST DG[

HJFA VF5M KM m4 ZlXIG ;Z\\1F6 5|WFG[ VFX\\SF NXF"JTF 5]KI]\\P

VF ;F\\E/L ZlXIG VJSFXJLZ JF

5'yJL p5Z K[ V\\lCIF V[J]\\ SX] H GYLPc V\\CLIF DF+ c5|[Dc K[ H[ D[/JJF DF8[ VF56[

Ò\\NULEZ T05TF ZCLV[ KLV[4c T[Z[xSMJF AM

S[%8G HMHMV[ SCI\\]4 cDLP 5|[;L0g84 VFDGL H[ 5|UlT K[ T[DG]\\ H[ lJ`J K[ V[ AW]\\ EFZTGL

klQFvD]lGGL ;\\:S'lTG[ VFEFZL K[P 5|FRLG EFZTLI D\\+MG]\\ lJ7FG T[D6[ lJS;FjI]\\ K[Pc

VF ;F\\E/L AWF ,MSM EFZTGF lJN[X5|WFGG[ D]AFZSAFNL VF5JF DF\\0IF VG[

VCMEFJYL HMJF ,FuIFP

5|[;L0g8[ J/L OZLYL V[ H 5|`G NMCZFjIM4 ccTD[ CJ[ SIFZ[ 5FKF OZM KM m ;C]

lR\\TLT K[ m 5°yJLGL UTLG]\\ X]\\ K[ m cc

5|[;L0g8GL JFTG[ VFU/ JWFZTF ZlXIG 5|D]B AM

K[ T[GL S\\. BAZ 50L m VG[ SM6[ SI]"\\ K[ m c

ccV[ VD[ SI]"\\ K[P 5'yJLGL UlTG[ VD[ VJZMWL K[P SFZ6 S[ H[ 5'yJL p5Z TD[ ZCM KM

V[GL 3MZ BMNJF TD[ ;C] lGS?IF KMP TD[ 5'yJL p5Z V[8,[ S[ TD[ DFGJHFT[ S[8,M lJGFX

SIM"[ K[ V[ BAZ K[ m TD[ TDFZL EFJL 5[-L VG[ VF 5'yJLGF S]NZTL TtJMGF N]xDG AGL

ZCIF KM V[ BAZ K[ m G BAZ CMI TM H]VMPcc

VFD4 SCL 5'yJL p5Z lJSF;G[ ACFG[ H[ lJGF; DFGJHFT[ SZ[,M T[ TFã'X SIM"

H[DF\\ D]bItJ[ ov

V6]W0FSF SZLG[ 5'yJLGF 5[8F/DF\\ E]:TZLI VjIJ:YF4 HDLGGL O/ã]5TFGM GFXP

hF05FGGM GFX4 5IF"JZ6G[ G]SXFG VG[ JFI]DF\\ V;DFGTF VG[ V;DTM,56]\\]\\P ,FBM V[SZ

HDLGM GSFDL AGL U.P HDLGDF\\ VG[ ;D]ãDF ZC[,F \\ CHFZM ÒJMGM GFXP

;D]ãDF\\4 GNLVMDF\\ DM8LvDM8L O[S8ZLVM VG[ SFZBFGFVMGF N]lQFT 5F6L E/JFYL

H/;'lQ8GM GFX4 VG[ W}DF0FYL 5IF"JZ6G[ G]SXFGP

DM8F DM8F Z:TFVM4 DSFGM4 SFZBFGFVM4 AF\\WM AGFJJF DF8[ J'1FMGM VF0[W0 lJGFX4

5MTFGF lJSF; DF8[ VgIMGM lJGFXP 5MTFGF lJ:TFZ JWFZJF DF8[ ALHF N[XM p5Z R0F. VG[

T[GF lJ:TFZM 5RFJL 5F0L T[GF p5Z VFlW5tI HDFJJ]\\P 5MTFGF lJHI DF8[ DF6;MGM

JC[J0FJFI[,]\\ ,MCLP

V\\NZMvV\\NZGF hU0F4 DFZFDFZL4 S];\\54 J[Zh[Z ALGJOFNFZL4 B]G4 EQ8FRFZ4

lX:TE\\U4 D]\\UF 5|F6LVMGL lC\\;F4 VF AW]\\ X]\\ S]NZT ;FY[ ;];\\UT K[m T[ HIFZ[ VF AWFYL

U]\\U/FJF ,FU[ K[ tIFZ[ T[GM 5|SM5 9F,J[ K[P H[GM VG]EJ TDG[ ;C]G[ K[ KTF\\ TD[ SM.

;DHTF GYL VG[ H[ ;DH[ K[ T[DG[ D]\\UF SZL NM KMP

S]NZT O], H[JL SMD/ VG[ J|HYL 56 S9MZ K[P 56 TDFZF ;C]GL VF\\B[ VC\\SFZ VG[

N\\EGF 50NF 50L UIF K[ H[ ;FZL v GZ;L J:T]G[ VM/BL GYL XSTLP

56 S]NZTG[ CJ[ bIF, VFJL UIM K[ S[4 VF N]lGIFDF\\ G9FZFDF\\ G9F~\\ 5|F6L SM.

CMI TM T[ DG]QI HFT K[P

TDFZ[ H ;]WZJFGL H~Z K[P VG[ S]NZT ;FY[ EFJFtDS V[STF S[/JLG[ RF,JFGL

H~Z K[P

TDFZM lJSF; c;JF".J, VMO WL OL8[:8c VG[ c:8=U, OMZ V[ShL:8g;c GF

l;\\wWF\\TM p5Z YI[, CM. TDFZF[ 5'yJLJF;LVMGM NMQF SF-JM plRT ,FUT]\\ GYLP 5Z\\T] VFU/

D[\\ H6FjI]\\ T[D H[ D}/E}T A[ l;\\wWF\\TMGF SFZ6[ T[DH T[GFYL H TDFZM VG[ ;DU| 5|F6L

HUTGM lJSF; YI[, CM. TD[ ,MSM ;]WZL XSM T[D GYLP TDM 5FKF 0U EZL XSM T[D GYLP

;]WZ[,F N[XM 5MTFGL CZ6OF/ V8SJF N[X[ GCL\\ VG[ UZLA N[XM T[GM EMU AGTF ZC[X[ V[

lGlxRT K[P

VD[ZLSG 5|[;L0g8[ SCI]\\4 ccVDM UD[ T[ EMU VF5JF T{IFZ KLV[P HM 5'yJL ARL HTL

CMI TMcc

VJFH o TDFZFDF\\ V[8,L XlST GYL4 J/L VF TDFZF V[S,FYL Y. XS[ T[D

GYLP

5|[;L0g8 o JM8 .h W ;M

VJFH o ;M

H D[\\ VFU/ SCI] T[D cDFZ[ T[GL T,JFZc VG[ cA/LIFGF A[ EFUc

H[JF l;wWF\\TM p5Z YI[, K[P TDF~ ÒJGRS| VG[ lJSF; VJLZT

RF,] ZC[ T[ DF8[ TDFZL DFG;LS R[TGFDF\\ Basic Instincts GL

,FU6LVM S]NZT[ H VF5[,L CTLP H[ ,FU6LVMGF 5|EFJDF\\ NZ[S

ÒJH\\T]4 5X]51FLVM VG[ JG:5TLVM 5MTFG]\\ ÒJGRS| R,FjI[ ZFB[

VG[ T[ D]HA H pS|F\\lT Y. VG[ DG]QI H[JM CF,GM VTL H8L, ÒJ

Vl:TtJDF\\ VFjIMP

5|[;L0g8 o VF A[hLS .G:8LS8GL ,FU6LVM X]\\ K[ T[ HZF ;DHFJXM m

VJFH o TDMV[ ;FISM,MÒGM :80L SIM" K[4

5|[;L0g8 o GF4 C]\\ VF 5C[,F\\ OL

;[G[8Z TZLS[ R}\\8FIMP tIFZAFN 5|[;L0g8 AgIM4

VJFH o A;4 A;4 A[hLS .g:8LS8 V[8,[ VF ,FU6LVM NZ[S ÒJDF\\ S]NZT[

5C[,[YL H D]S[,L CMI K[ H[JL S[ E}B4 TZ;4 p\\3J]\\4 HFUJ]\\4 S|MW VG[

SFD lJP H[GF SFZ6[ ÒJ;'lQ8 V[GL D[/[ RF

H TDG[ 5MQF6 D/[ VG[ ÒJL XSM4 SFDYL 5|HMt5lT YFI VG[ V[S

ÒJ 5MTFGF H[JF ÒJM ;'Q8L p5Z D]STM HFIP

5|[;L0g8 o VMS[ VF. Vg0Z:8]0P J[Z 0L0 JL UM ZM\\U m

VJFH o VFNLDFGJMGL pt5TL ;]WL TM ,UEU AZFAZ RF

,FB JQF" 5}J[" Vl:TtJDF\\ VFjIFP T[ 5C[,F\\ S\\.S ÒJM SZM0M JQF" 5}J["

5'yJL p5Z J;JF8 SZLG[ GFX 5FdIFP CH]V[ 36F\\ ÒJM VF ,0F.DF\\

5MTFG]\\ Vl:TtJ 8SFJL ZFbI]\\ K[P NFPTP DUZ4 DrKZ4 ;F5 lJP cA8 I]

D[G SF.g0 C[J S|M:0 VM, IMZ ,LDL8;c sTD[ ,MSM TDFD CN 5FZ SZL

UIFPf VFH 56 CZZMH +6 5|HFlTVM 5'yJL p5ZYL C\\D[X DF8[ GFX

5FD[ K[P

5|[;L0g8 o HM CJ[ VD[ AN,L H.V[ TM m

VJFH o V[ XSI GYL4 XSI CMT TM TD[ ,MSM ;]WZL UIF CMTP AC] 5C[,F\\P VF

5'yJL p5Z prR ,[J,GL V[GÒ"VMV[ DG]QIGF :J~5DF\\ HgD ,.

TDG[ DFU" ATFjIM4 56 H[GM VlZ;M H W}/YL -\\SFI[, CMI T[G[ X]\\

N[BFI m

5|[;L0g8 o V[8,[ m

VJFH o VF V[GÒ"VM C\\D[XF SFI"ZT CMI K[P H[D6[ .X]4 DCD\\N 5I\\UdAZ4

A]wW4 DCFJLZ4 SALZ4 S'Q64 VQ8FJS|4 lJJ[SFG\\NPPPP H[JF DG]QIN[CM

WFZ6 SZL ;DU| 5'yJL HUTG[ prR lXBZMV[ 5CM\\RF0JFGL SMXLX

SZLP TD[ ,MSMV[ T[DF\\YL 56 h30JFGF SFZ6M XMWL SF-IFP

5|[;L0g8 o GFp JM8 m

VJFH o VD[ TDFZL 5'yJLGL UlTDF\\ VG[ ;}I"YL T[GF V\\TZDF\\ YM0M O[ZOFZ

SZJF DF\\ULV[ KLV[P

5|[;L0g8 o T[GFYL X]\\ OFINM YX[ m VG[ 5|IMHG X]\\ K[ m

VJFH o VDM TDFZF VG[ VDFZF V[D AgG[ GF OFINF DF8[ H VFjIF KLV[ P

5'yJLGL UlT VG[ ;}I"YL T[GF V\\TZDF\\ DFD],L O[ZOFZ SZJFYL VF

U|C p5Z RFZ[ TZO CZLIF/L KJF. HX[P kT]VM V[SND DHFGL Y.

HX[P 9\\0L4 UZDL4 JZ;FN lJU[Z[ ;DU| U|C p5Z ;5|DF6 VG[

lGIlDT Y. HX[P DA,B VGFH 5FSX[P JFJFhM0F 56 GCL\\ VFJ[P

5'yJLGF 5M50FVMDF\\ T[DH 5[8F/DF\\ V[JL SZFDT SZL VF5X]\\ S[ H[GFYL

EI\\SZ E}S\\5M 56 GCL\\ VFJ[P

GF;FGF 0FIZ[S8Z o cVF5[ H[ SCI]\\ T[ AW]\\ ;F\\E/J]\\ B]A H ;F~ ,FU[ K[P 5Z\\T] ;FY[ ;FY[

V[8,L NC[XT 56 K[ S[ J:TLGM lJ:OM8 Y. HX[P 5X]v5\\BLVM4

ÒJvH\\T]VM 56 VtI\\T JWL HX[P VG[ VF 5'yJL p5Z 5U D]SJFGL

56 HuIF GCL\\ ZC[ V[G]\\ X]\\mc

VJFH o TDF~ VG]DFG AL,S], ;FR]\\ K[P HIFZ[ kT]VM JZ;FN AW]\\ H

lGIDLT VG[ ;F~ Y. HFI TM 5'yJLGF AWF N[XM ;D'wW Y. HX[P VG[

J:TL 56 B]A H JWL HX[ VF ;FR] K[ 5Z\\T] T[D AGJFG[ CH] JFZ K[P

5|[;L0g8 o CH] JFZ K[ V[8,[ TD[ S. ZLT[ X]\\ SC[JF DF\\UM KM V[ S\\. lJUT[ SCM

TM ;DH 50[P J/L VFD SZJF 5FK/G]\\ SFZ6 X]\\ m

VJFH o H]VM ;DHFJ]\\P kT'VM4 JZ;FN VG[ 9\\0LvUZDL AW]\\ ;5|DF6 SZJF

DF8[ 5'yJLG[ CF,GL l:YlT D]HA V[8,[ S[ WLDL OZTL ZFBJL H~ZL K[P

VG[ T[D YJFYL VF 5'yJL 5ZGL V0WL J:TL ;FO Y. HX[P G[RZ,LP

B]A ;F~\\ D[/JJF S\\.S U]DFJJ]\\ TM 50[ G[ B~G[ m

V,AT ,UEU TDFD N[XMG[ VFGL V;Z YX[P TD[ HF6M KM T[D

5|JT"DFG l:YlTDF\\ VF lJGFX RF,] K[P S]NZTL lJGFXP

VDM VDFZM 5|IMU 5}6" SIF" AFN 5'yJL ;]I"YL CF, K[ T[GFYL

!* ,FB lSPDLP JW] N}Z CX[ VG[ TDF~ V[S JQF" #)( lNJ;G]\\ Y.

HX[P T[DH TDFZF lNJ; ZF+L 56 T[ D]HA AN,F. HX[P

ZlXIFGF 5|[;L0g8 o cHM AWF H N[XM ;ZBF ;D'wW Y. HFI TM V[DF\\ SX]\\ BM8]\\ GYLcP

ZlXIG 5|D]BGF XaNM ;F\\E/L VD[ZLSG 5|[;L0g8[ SMD[g8 5F; SZTF SCI]\\4 ccVFJL 5lZl:YlTDF\\

56 TDM SMdI]GL:8 VF.0LIM,MÒ lJRFZL XSM KM T[GL DG[ GJF. ,FU[ K[Pcc

ZlXIG 5|[;L0g8[ HZF KMEL,F 50L HTF\\ SCI]\\4 ccVF VDFZM lJRFZ GYLP 5Z\\T]

5ZU|CJF;LVMGM K[4 DL 5|[;L0g8 DF.g0J[,Pcc

VF HM. O|Fg;GF 5|D]B[ AFÒ G AU0[ V[ C[T];Z AM,L p9IF4 cc%,Lh AL SFD4 ,[8 V;

YLgS OMZ W .DZHg;LPcc

YM0LJFZ ;C] R]5 Y. UIFP tIF\\ O|Fg;GF 5|D]B[ ;JF, p9FjIM VG[ ;FD[ 5]KI]\\P VgI

SM. U|C GlC\\ G[ VDFZL c5'yJLc TZO VFJJFG]\\ S[ VFSQFF"JFG]\\ SI]\\ V[J]\\ HMZNFZ SFZ6 K[4 H[F

VF5 H6FJL XSTF CM TM VDG[ ;DHFJJF lJG\\TLP

ccVF DCtJGM D]NM K[P VF5[ 5]KI] T[ ;F~ SI]"\\ GlC\\ TM VFD 56 VD[ :5Q8LSZ6

SZJFGF H CTF\\Pcc

C\\4 TM H]VM VDM 5ZLE|D6 DF8[ GLS/[,F tIFZ[ TDFZL U[,[1FLDF\\YL 5;FZ Y. ZCIF

CTF tIFZ[ VDMG[ V[S c;LuG,c D?I]\\ H[ VNE}T CT]\\P VNE}T V[8,F DF8[ CT]\\

S[ VDFZ[ H[ 5|SFZGL pQDF4 V[GÒ" HM.TL CTL T[JL V[GÒ" HMJF D/L

VG[ HIFZ[ VDM ;LuG,GL lNXFD\\F VFU/ JwIF tIFZ[ bIF, VFjIM S[ VF V[GÒ" TDFZF

8R]S0FU|C 5'yJLGL CTL4 5Z\\T] p\\0F6YL T5F;TF\\ VF V[GÒ"GL ;FYM;FY T[GF p5Z V[S SF/]\\

WFA]\\ 56 HMI]\\ S[ H[ ;J"GFXG]\\ 5|lTS CT]\\ VFYL VDM YM0F lGZFX YIF S[ VFJL ;\\]NZ pHF"GM

GFX YJFYL VDF~ :J%G ;FSFZ GlC\\ YFIP VDF~ SFI" VW]~ ZC[X[ !

VF5G]\\ X]\\ :J%Gm SI]\\ SFI"m ZXLIG 5|D]B[ pT[ÒT :JZ[ 5]KI]\\ m

klQFJI[" SCI4]\\ cTDFZL ;DHDF\\ G pTZ[ V[JL JFT K[P VFD KTF\\

TDG[ H6FJLV[ KLV[ S[4 VDM GJ]\\ A|CDF\\0 AGFJJF DF8[ prRS1FFGL SFD ,FU[ T[JL

V[GÒ"G[ V[S+LT SZLG[ OZLYL cALUvA[\\UGLc ;\\EFJGFG]\\ ;H"G SZJFG\\] SFI" SZL ZCIF

KLV[ SFZ6 S[ VF A|CDF\\0 ;TT lJS;T]\\ VG[ lJ:TZT]\\ HFI K[P U[,[1FLVM V[S ALHFYL N]Z

YTL HFI K[P H[GF SFZ6[ VAHMvBZAM" JZ;M 5KL ;'lQ8 v A|CDF\\0 V[S pQDFlJlCG 9\\0LUFZ

VJ:YF EMUJX[ VF 38GF 38[ V[ 5C[,F\\ VD[ VFJL 5CM\\rIF V[ TDFZF ;NG;LA K[P VDM

JQFM"YL VFJL V[GÒ"GL XMWDF\\ E|D6 SZL ZCIF KLV[P V,AT N]ZN]ZYL 56 VD[ VFJL

XlSTG[ 5FZBL H.V[ KLV[ 5Z\\T] A|CDF\\0GF\\ V\\TZM V[8,F AWF lJXF/ K[ S[4 VDFZF DF8[ 56

U[,[1FLVM 5FZ SZLG[ VFJJFG]\\ VXSI GCL\\ 56 ;DI DF\\UL ,[ T[J]\\ SFD K[P

;LuG,[ TDFZL GÒS VDG[ 5CM\\RF0IFP

GÒS 5CM\\RFIF 5KL X]\\ m GF;FGF J0FV[ ;JF, SIM"P

5'yJLJF;LVM VDG[ SC[JF NM S[ TD[ lJSF; TM B]A ;FwIMP ;FDFgI ÒJGDF\\YL prR

SM8LGF ÒJ ;]WL 5CM\\rIF T[DH ;DFH AGFjIM4 lGIDM AGFjIF WDM" pEF SIF"P HFlTvE[N

VG[ prR GLR[GF E[N 56 pEF SIF"PJ{7FGLS 5|UlTGL ;FY[ ;FY[ lJGFXGF ALH 56 JFJTF

UIFP ;J"GFXGF 36F\\ SFZ6M VDG[ N[BFIF\\ K[P TDFZL VF 5'yJL p5Z cÒJGc CMp T[ V[S

DF+ c;\\IMUc G CTM 5Z\\T] S]NZT ÒJG lJS;FJL VF U|CG[ GJ5<,JLT SZL VgI U|CMYL

V,U H Vl:TtJ pE] SZJF DF\\UTL CTL VG[ T[ S]NZTGF lJS;TF S|DDF\\ lJSF; 5FDL

GJ5<,JLT AGLP

c5'yJLc ;NF GJ5<,JLT VG[ ;TT WASTL ZC[4 ÒJ\\T ZC[ T[ DF8[ S]NZT[ 36L

XlSTVM DMS,L S[ H[ TDG[ ;FRM ZFC ATFJ[ 5Z\\T] lJSF;GL VFU[S]RDF\\ TDM VF\\W/F AgIFP

ccVF5GL JFTMGL ;tITFGM VDM :JLSFZ SZLV[ KLV[ 5Z\\T] 5'yJLG]\\ WL~ 50J]\\

V[G[ DF8[GL SM. RMSS; 5LZLI0 v ;DI DIF"NF K[ S[ VF VFD H RF,X[ m VDG[ SX]\\ ;DHFT]\\

GYL VG[ TDM VDFZL 5F;[ X]\\ V5[1FF ZFBM KM m %,Lh SgOI]hG N]Z SZMPcc 5|[;L0g8[ SCI]\\P

ccVDM AC] :5Q8 KLV[P 5'yJLG]\\ ZM8[XG TM IYFJT Y. XSX[ 5Z\\T]

DFZL ;FY[ H[ DCtJGM D]NM RR"JFGM K[ T[ VF K[ wIFG N.G[ ;F\\E/HMP

TDFZF VJSFXIF+LVMG[ 56 CJ[ BAZ K[ S[ VD[ cpHF"cGF ~5DF\\ KLV[P VF XlSTGM

JW] lJSF; VG[ O[,FJM YFI VG[ A|CDF\\0DF\\ VFJL XlSTYL GJF GJF U|CMDF\\ 56 T[GL J;FCTM

pEL SZL XSFIP VF DF8[ VDFZ[ TDFZL 5'yJL p5ZGM S[8,MS 5|N[X VG[ DFGJ XlST

HM.V[ KLV[cc VJFH[ SCI]\\P

ccDFGJ XlST XF DF8[ mcc JF.; 5|[;L0g8[ D]NM p9FJTF\\ 5]KI]\\P

HJFADF\\ VJFH[ SCI]\\4 ccH]VM TD[ V[SJFT ;DHM4 5|YD TM VF 5'yJLGL pt5lT 5KL

SZM0M JQF[" VD[ tIF\\ HLJG D]SL XSIFP tIFZAFN TDM VM/BL XSM T[JM GLRFDF\\ GLR,L S1FFGM

V[S HLJ VYFU 5|ItG[ ,FJL XSFIFP VG[ 5KL X~ Y. lJSF;GL IF+F4 HLJDFYL VgI HLJM

J/L T[DF\\YL ALHF prRS1FFGF HLJM V[D S|DXo pS|F\\lTGF V[S 5KL V[S 5UYLIF R0TF R0TF

TDM VF DFGJ :J~5 5FdIF KMP VFD4 ($ ,FB HgDM GlC\\ 5Z\\T] ($ ,FB IMGLIM

V[8,[ S[ VJ:YFVMDF\\YL 5;FZ Y.G[ VF VD]

SMd%,[S; OMD" VMO V[G VMU["GLhDP klQFVM VG[ ;\\TMV[ AC] 5C[,F H VFG] DCtJ

TDMG[ ;DHFjI] CT]\\ B~G[ mcc

YM0L JFZ BFDM;L KJF. U.P

cctIFZAFN VF A|CDF\\0GF ;H"GCFZ ãFZF VG[ T[VMGL 5|[Z6F ,. EFZTJQF"DF\\

klQFVMV[ DFGJMG[ prRTD S1FFV[ ,. HFI T[JL ;\\:S'lT VG[ 7FGGM lJSF; SIM" VDMV[ 56

VF 7FG VG[ ;\\:S'lTGM ,FE ,. JW] lJSF; ;FWJF VgI U[,[S;LDF\\ VAHM 5|SFXJQF" N}Z HTF\\

ZCIF\\P 56 D[\\ VFU/ SCI]\\ T[D VF VD]

CTL T[ B]N H]NL H]NL CLG DFGl;STFVMGF EFZ C[9/ RUNF. B\\l0T Y. VG[ 5KL lJ,]%T Y.

U.P

VW]~ SFD 5l`RDL HUT[ 5}6" SI]"\\P S]NZTGL XlSTVMG[ ;DÒG[ T[GM p5IMU SZJFGF

AN,[ lJSF;GF GFD[ T[ H XlSTVMG[ 5MTFGL U],FD AGFJJFGF 5|ItGM RF,] SZL NLWFPcc

ccV[8,[ m CJ[ VDFZ[ X]\\ SZJFG]\\ K[ mcc

ccSF\\. H GlC\\4 H[ SZJFG]\\ K[ T[ VDFZ[ SZJFG]\\ K[P CJ[ ;F~ SFD TDFZFYL Y. XSJFG]\\

GYL4 CH] VDFZF DF8[ VG[ TDFZF DF8[ 56 V[S TS K[P VtIFZ[ 56 VCL\\YL H

VDMG[ prRS1FFGL XlSTVM D/L XS[ T[D K[ S[ H[DG[ T[GFYLI prRS1FFV[ 5CM\\RF0L4 VDFZF

A|CDF\\0GF GJlGDF"6GF SFI"DF\\ ;FD[, SZL XSLV[Pcc

EFZTGF J0F5|WFG AM

7FG TDFZL 5F;[ K[ Hcc

ccC4 G Y. XS[4 T[ S]NZTGF lGIDMG]\\ p<,\\WG SZJF H[J]\\ K[P S]NZTDF\\ T[D HJ<,[H

AG[ K[P NFPTP TDFZF SFI"YL 5'yJL p5ZGF JFTFJZ6DF\\ TDG[ H Zl1FT SZGFZ VMhMGJFI]GF

50DF\\ H[ UFA0F 50IF K[P T[G[ 5}J"JT" SZJFDF\\ ,FBM JQF" GLS/L HFIP H[ TDMV[ K[<,F JL;

JQF" AUF0L GFbI]\\P

JW]DF\\ TDFD ÒJ;'lQ8GF XZLZ 5\\RDCFE}TMYL AG[, K[ VG[ T[G]\\ HgD DZ6GF RS|YL

Vl:TtJDF\\ VFJL lJ,LGLSZ6 YI[ ZFB[ K[ VG[ CF,GL 5lZl:YlTV[ T[D H RF

VDM T[G[ pgGT S1FFV[ S]NSM DZFJJF DF\\ULV[ KLV[ HIF\\YL T[ DFGJXlST OST VDFZL DFOS

pHF"DF\\ O[ZJF. HX[P V[S V[JL pHF" S[ H[ XF`JT ZC[X[4 VFJGFZF 36F ACDF\\0MGF

pNISF/ ;]WLPPPcc

cVDM VF5GM pN[X TM ;DHL UIF CJ[ 5'yJLGF VD]S 5|N[XGF p5IMU AFAT[ :5Q8TF

SZJF lJG\\TL K[4c 5|[;L0[g8 AM

ccTDFZL 5'yJL p5Z ,FBM RMZ; lSPDLP GM 5|N[X ;FJ lAGp5IMUL VG[ GSFDF 5|N[X

TZLS[ ZC[,M K[ H[G[ VF5 V[g8Fl8"SF TZLS[ VM/BM KM VG[ 5|N[X VDG[ ;M\\5LNM4 VF 5|N[XGL

CNDF\\ SM.56 5X]4 5\\BL4 ÒJ S[ DG]QIM 5|J[X 5FDL XSX[ GCLP T[GL V7FT4 G N[BL XSFI

T[JL cAFpg0=LDF\\c SM. E},YL 56 5|J[X;[ TM T[ DZ6 5FDX[ TYF T[G]\\ XZLZ 56 CJFDF\\

VMU/L HX[P JW]DF\\ VF 5|N[XDF\\ SM.56 HFTGF X:+M4 AFIM,MÒS,4 DLS[GLS, S[ .,[S8=LGLS;

5MTFGL V;Z ATFJL XSX[ GCL\\P VF ;\\5}6" V[ZLIF VDFZL DCFXlSTGF VFlW5tIDF\\ CX[P

TD[ ;M\\5[,L J;FCTM ;FY[ VFJ[, DFGJLVM VDFZL ;FY[ CX[ VG[ V[S GJFH 5|SFXGF

pNI DF8[ T[DG[ ,. HX]\\P

V,AT TDFZL 5'yJL ZM8[XGDF\\ VFJL HX[4 5'yJL H[D CTL T[DGL T[D ZC[X[P VF

V\\U[ VF5 ;C] lJRFZ lJDX" SZL 5KL H6FJMP AM,M TDFZF AWFGM X]\\ lJRFZK[mcc

VF ;F\\E/L ;C] V[SALHF ;FD[ HMJF ,FuIFP SM. SX]\\ AM,L XST]\\ GYLP

tIF\\ OZLYL cVJFHc ZL5L8 YIMo cTDFZF AWFGM X]\\ lJRFZ K[ mc VFJ] A[ +6 JBT

AGTF\\ VG[ SM. GSSZ 0L;L;G G VFJTF\\ HIFZ[ K[<,[ VJFH ZL5L8 YIM tIFZ[ I]GMGF

DCFD\\+LV[ HJFA VF5TF\\ SCI]\\4 ccCF,GF ;\\HMUMDF\\ V[D pTFJ/[ TDG[ SXM HJFA G VF5L

XSLV[P NZ[S N[XGF J0FVMGF D\\TjIM HF6JF DF8[ I]GMGL DCF;EF AM,FJJL 50[ T[DF\\ VF5GF

5|:TFJ p5Z RRF" SZL lG6"I ,[JM 50[ VG[ 5KL VF5G[ H6FJL XSLV[Pcc

VJFH o E,[ TD[ DL8L\\UM SZM4 RRF" SZMP 56 TDFZL 5F;[ lJS<5M K[ H GCL\\P

VF ;F\\E/L I]GMGF DCFD\\+L RDSL p9IF VG[ 5]KI]\\4 ccS[D S[D m S[D

lJS<5 GYLPcc

VJFH o SFZ6 S[4 VFDF\\ A[ +6 SFZ6M ZC[,F\\ K[P H[DF\\ G\\AZ JG HM.V[ TM

TDM GF 5F0XM TM 56 TDFZL H V6VFJ0T VG[ I]wWBMZLYL 5'yJLGM

GFX VFJGFZF YM0F JQFM"DF\\ Y. HX[ V[ VDMV[ HMI]\\ K[P

TDFZL ãlQ8V[ VD[ ,MSM VtIFZ[ !5_#! DF\\ ÒJLV[ KLV[P

VG[ VDFZF Z_&* GF E}TSF/DF\\ V[8,[ S[ TDFZF Z_&* GF

ElJQIDF\\ VDMV[ TDFZL ÒJ;'lQ8G[ lJGFXGF B%5ZDF\\ CMDF. HTL

HM. K[4 V[8,[ H TDMG[ ARFJJF E}TSF/ AN,JF VDM VFjIF KLV[P

VDFZFYL VFD VDFZF H E}TSF/DF\\ VFJJ]\\ XSI K[P

G\\AZ A[4 TD[ CF 5F0XM TM 5'yJLGL UlTDF\\ O[ZOFZ SZJFYL

V0WL J:TL D'tI] 5FDX[P 5Z\\T] WLZ[WLZ[ T[ CZLEZL Y. HX[ ElJQI

pHHJ/ AGL ZC[X[P

AWF H wIFG5}J"S ;F\\E/L ZCIF CTFP 5Z\\T] J:TL lJGFXGL

JFT VFJL V[8,[ 5|[;L0g8 T]ZT 5]KL A[9F4 ccVFDF\\ TDG[ XM OFINM K[m

TD[ VDFZL 5F;[YL AN,FDF\\ S\\. .rKM KM m cc

VJFH o CF4 H[ J:TL ARX[ T[DF\\YL VD]SG[ VDFZL U[,[S;LDF\\ ,. H.X]P H[GF

DF8 [VDFZF V\\UT SFZ6M K[P VG[ H[ TDG[ 5KLYL H6FJLX]P

VF ;F\\E/L lA|8GGF J0F5|WFG lR\\lTT :JZ[ AM

5'yJL p5Z H[ J:TL K[ T[GF RMYF EFUGL J:TL ZC[X[Pc

VJFH o V\\NFH[4 CJ[ AZFAZ ;DÒ ,M VDFZF D]bI +6 D]NF K[P

s!f 5'yJLGF Z1F6 DF8[ 5|DFl6S 56[ ;C]V[ 5|lT7F ,[JFGL VG[

T[G[ 5F/JFGLP

sZf JFTFJZ6 9LS SZJF VF 5lZl:YlT RF,] ZC[X[P H~Z 50X[ TM

5'yJLG[ :8M5 56 SZL N.X]\\P VG[

s#f DFGJ J;FCTG[ VDFZL U[,[S;LDF\\ ,. HJF DF8[GL VDFZL

HZ]ZLIFTP

5|[;L0g8 o HM TD[ TDFZF E}TSF/DF\\YL VDFZF JT"DFGDF\\ VFJL VDF~ ElJQI

HM. XSTF CMI VG[ T[ D]HA VDFZM Z_&* 5KL GFX H K[ TM T[G[

S[JL ZLT[ AN,L XSFIP VF. 0Mg8 V[U|LP

VJFH o RMSS; AN,L XSFI K[P ElJQI 56 RMSS; AN,L XSFI K[ HM

JT"DFGDF\\ YTL E},M ;]WFZL XSFI TMP TDMV[ V[GÒ"GF ZL;M";; BF,L

SZL GFbIF K[ VG[ VFHGL 5lZl:YlTV[ Z_&* 5KL ElJQI W]\\W/\\] K[P

K[ H GlC\\P H[YL VDFZ[ VF 5U,]\\ EZJ]\\ 50I]\\ K[P VDFZF 5|MU|FDYL

V[GÒ"G]\\ ,[J, H/JF;[ VG[ SZM0M JQFM" ;]WL RF,X[P TDFZF SZTF\\

VDMG[ VF 5'yJL U|CGL B}A H lR\\TF K[ H[GF lJUTJFZ SFZ6M 5KLYL

H6FJLXP

CF, VF +6 D]NF lJX[ AZFAZ lJRFZL ,MP OZL D/LX]\\P

VJFH A\\W YTF\\ AW]\\ XF\\T Y. UI]\\P GF;FGF lJXF/ 8LPJLP :S|LG p5ZYL AW]\\ H VãxI

Y. UI]\\P ;C] SM. :TaW Y. UIFP 5LG0=M5 ;FI,g;P