અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 17 પ્રદીપકુમાર રાઓલ દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 17

V\\TlCG IF+F

5|lN5 ZFVM,

U[,[S;LVMGL 5[,[ 5FZ4 VF56L ;\\:S°lTGF D}/ XMWJFPPPPPPPP

5|SZ6 !*P

pgGLlS|QGG V[S EIFGS ;5G]\\ HMTF\\ HMTF\\ ;OF/F HFUL p9IFP ;5G]\\ 56 V[J]\\ H

CT]\\ SM.G[I 56 HUF0L N[P :J%GDF\\ T[DGL 5ltG ,1DL NM0L ZCL CTL4 B]A H h05YL NM0L

ZCL CTLP NM0TF\\ NM0TF\\ CF\\OL 56 ZCL CTLP T[GL 5FK/ V[S EI\\SZ S}TZM 56 DM8L DM8L

K,F\\UM ,UFJLG[ NM0I[ HTM CTMP T[ 5MT[ ;FD[GL V[S 8[SZL p5Z pEF CTF\\P T[DGF CFYDF\\

,FS0L CTLP T[D6[ 36L A}DM 5F0L S]TZFG]\\ wIFG ALH[ NMZJF4 ,1DLG[ 56 A]DM 5F0LPPPP B}A

A]DM 5F0L4 T[VM ;TT ,FS0L JL\\hJF ,FuIF VG[ 5KL HMZYL ,FS0L NM0L ZC[, S]TZF TZO

O[\\SL4 VG[ T[DGM CFY AFH] 5ZGL D[H p5Z ZFB[, V[,FD" S,MSG[ ,FuIMP S,MS HDLG 5Z

58SF. VG[ VJFHYL VG[ CFYG[ YM0]\\S JFUJFYL lG\\ãFDF\\YL4 N]o:J%GDF\\YL ACFZ VFJL UIFP

DFY[ 5Z;[JM J/L UIM CTMP T[D6[ G[5SLG ,.G[ VFB] DM\\ ,]KI]P lJRFZJF ,FuIF4 VFJ]\\

:J%G SM. lNJ; GYL VFjI]\\P

CD6F\\ CD6F\\ TM ALÒ 8F.5GF H :J%GM VFJTF\\ CTF\\P HF6[ UFD[ UFD BF,L Y.

ZCIF K[4 ,MSM DZL ZCIF K[4 RFZ[ AFH] 5F6L OZL J?IF K[ lJU[Z[ lJU[Z[P T[DGL 5tGL

,1DLG[ U]HZL HJFG[ 36F JQFM" Y. UIF CTFP CF4 AZFAZ IFN VFJL UI]\\4 T[VM lA|8G CTF

tIFZ[4 V[ JFTG[ NX JQF"YL 56 JW] ;DI Y. UIM CTMP tIF\\ H DMAF.,GL ZL\\U JFUL4 T[VM

V[SND RDSL UIFP OMG DC[TFGM CTMP SCL ZCIM CTMP ;[:DMU|FODF\\ OZLYL UTL RF,] Y.

U. K[P T[VM h05YL ;]GFDL JMlG"\\U ;L:8D ;[g8Z[ UIFP

AWF 0[8F HMIF VG[ lR\\TFDF\\ D]SF. UIFP cV[5L ;[g8Zc D0FUF:SZ YL N}Z c.g0LIG

VM;Gc DF\\ CT]\\P ;[:DMU|FOGL UlT T[H CTLP DM8M WZTLS\\5 YX[ T[D ,FUT] CT]\\P HM

NZLIFGF 5[8F/DF\\ WZTLS\\5 YFI TM DM8] ;]GFDL VJxI VFJX[ HP AWF lR\\TF DuG Y. UIFP

BF:;L V0WL S,FS AFN U|Fpg0 :8[XGMDF\\YL ;]GFDL JMlG"\\UGF 0[8F VFJJF ,FuIFP N}Z N}Z

NZLIFGF 5[8F/DF\\ HAZH:T C,R, DRL UI[, CTLP H[GF SFZ6[ p5Z ZC[, p5SZ6M

.Jg8 DM0DF\\ VFJL H. NZ 5\\NZ ;[Sg0[ DFlCTL DMS,L ZCIF CTF\\P 5Z\\T] BZ[BZ ;]GFDL

Page 37 of 74

VFJX[ S[ S[D m T[ SM. HF6T]\\ GCMT]\\P E}TSF/DF\\ HF5FG VG[ ALHF N[XMDF\\ 56 ;]GFDLGL

BM8L VFUFCLVM YI[,P pgGLS|LQGG T[ HF6TF CTF\\P

VFJL 5Zl:YlTDF\\ BM8L VFUFCL JW] G]SXFG SZ[ T[D CT\\]4 c50TF\\ p5Z 5F8]\\ DFZJFGL

H[Dc ,MSM EIYL UF\\0F Y. HFIP T[VM[ JQFM"GM VG]EJ SFD[ ,UF0L ;TT SMd%I]8Z;" p5Z

VFJTF 0[8FG]\\ 5'yYSZ6 SZJF A[;L UIFP H[ 0[8F VFJTF\\ CTF\\ T[ 5ZYL VG]DFG YT] CT]\\ S[

;]GFDLGL J[J ,[gY ,UEU Z5_ lSPDLP CTL VG[ T[GL UlT *__ lSPDLP q S,FS H[JL CTL

5Z\\T] VFJ0L DM8L J[J ,[gYG[ V[S ;FIS, 5]ZL SZJFDF\\ V\\NFH[ Z_ YL Z5 DLGL8 TM ,FUL

HFI VG[ T[GL p\\RF. ZP5 O]8 H[8,L YTL CTLP VF TM NZLIF DwI[GL l:YTL CTLP tIF\\ VFJL

VMKL CF.8GF SFZ6[ HCFHMG[ BAZ 56 50TL GYL4 S[ ;]GFDL VFJL ZC[, K[4 S[ 5;FZ Y.

ZC[, K[P VFD4 VFJF J[J sTZ\\UMf HIFZ[ lSGFZFGL GÒS SM:8,F.G TZO VFJTF\\ HFI K[

T[D T[GL J[J ,[gY !5 lSPDLP YL 56 VMKL Y. HFI K[ VG[ T[GL :5L0 56 38L HFI K[4 VG[

*5 YL (_ lSPDLP 5|lT S,FSGF NZ[ VFU/ JW[ K[P AN,FDF\\ VFJF\\ ;]GFDL J[j;GL CF.8 B}A

H JWL HFI K[4 H[YL SM:8 ,F.G 5Z VFJ[,F XC[ZMG[4 5|N[XMG[ TAFC SZL GFB[P J[JGL h05

SZTF\\ DF6;M JW] h05YL NM0L GYL XSTF\\ V[8,[ HFGCFGL 56 JW] YFI K[P T[D6[ lG6"I

SZL ,LWM S[ CJ[ HF6SFZL AW[ H VF5L N[JL HMV[4 VG[ V;ZSTF" ,MSMG[ VUDR[TLGF 5U,F\\

~5[ SM:8, ,F.G YL N}Z ZC[JF ;}RGF H]NF H]NF DFwIDM ãFZF V5FJL HJL HM.V[P T[ 5|DF6[

T[D6[ SI]"\\P B}A H HAZH:T ;]GFDL VFjI]\\P J0F5|WFG[ T]T"H S[ALG[8 DL8L\\U AM,FJLP

;ZSFZL V[OP;LPVF.P GF UMNFDM BM,FJL GBFjIFP BFn;FDU|L lJU[Z[ DF8[ VFN[XM VF5L

NLWFP EFZTLI J[:8G" SM:8 ,F.G4 YM0FS V\\X[ D0FU|F:SZ4 BZFA ZLT[ VM:8=[,LIFGL 5l`RDL

SM:8 ,F.G4 VG[ .g0MG[XLIFGM DM8M 8F5] ;]DF+F VG[ VFH]AFH]GF GFGF 8F5]VM VFGL

h5[8DF\\ VFJL HJFGF CTF\\P tIF\\ H J0F5|WFGGF V\\UT ;lRJ[ T[DGL ;D1F OF., D]SL VG[

AM

VF5JFGL OF., K[P

J0F5|WFG[ OF., CFYDF\\ ,LWL4 c56 VFTM 36F\\ ;DI 5C[,F\\GL K[4 5'yJLGF WLDF

OZJFGF 0LhF:8Z DF8[GL VF OF., K[P CÒ ;]WL OF.G, GYL SZFJL UIFmc 5|WFGD\\+LV[

J[WS 5|`G SIM"P c;Z ! V[DF\\ VMl5lGIG 0LOZg; YTM CTM4 5F8L" AFAT[ V[8,[ 50L ZCL

CTLPc cJM8 0] I] DLG4c J0F5|WFG TF0]SIFP 5KL XF\\T Y. OF., pTFJ/[ HM.P OF., 5ZGF

GM8L\\U JF\\rIF VG[ AW] H ;DÒ UIFP BFNI;FDU|LGF S[ALG[8 D\\+LzL ZFD5|;FN DF,JLIFGF

SM. ;UF ;A\\WLG[ VF SMg8=FS8 HM.TM CTM VG[ DM8L D,F. BF. ,[JL CTL4 T[YL T[ VF

OF., 8<,[ R0FJTF CTF\\P T[D6[ OF.,GM WF SIM" VG[ AM

TAFC SZGFZ 5lZl:YlTDF\\ 56 TD[ ,MSM TDFZL CZST D]STF GYLP EUJFG TDG[ SNL GlC\\

DFO SZ[Pc

5KL T[D6[ RFZ 5|lTlQ9T S\\5GLVMG[ VFJF ;\\HMUMDF\\ ,MSMG[ DNN~5 YFI T[JL

RLHJ:T]VM VG[ BFn;FDU|LVM 5CM\\RF0JFGM SMg8=FS8 VF5L NLWMP T[DH DL,[8ZLGF

;{lGSMG[ DMS,JFGF VM0"; SZL NLWFP T[H ZLT[ ;\\ElJT V;ZSTF" ZFHIMV[ R[TJ6L D/TF\\

H SM:8 ,F.GGF ZC[JF;LVMG[ B;L HJF ;}RGFVM VF5L VG[ H~ZL DNN DMS,JFGL

THJLH CFY WZLP

Page 38 of 74

VF4 AFH] ;]GFDL JMlG"\\U ;L:8DGF ;[g8Z BFT[ V[,PpgGLlS|QGG V\\NFH[F ,UFJL

ZCIF CTF S[ EFZTLI T8JTL" .,FSFVMDF\\ S[JLS V;Z YX[P T[D6[ V\\NFHI]\\ S[ DMHFVM H[

ZLT[ VFU/ JWL ZCIF\\ CTF\\ T[D T[D T[GL :5L0 56 38L ZCL CTLP T[D KTF\\ V[5L ;[g8ZYL

VCL ;]WL 5CM\\RTF\\ CH] +6[S S,FS ,FUL UIF CTF\\P ;}I" N[J CJ[ K[<,L 5FIZLV[ H.G[ A[9F

CTF\\P B;JFG]\\ GFD GCMTF ,[TFP

5'yJLGL HM VFH WLDL UlT RF,X[ TM CH] A[ lNJ;[ ;}IF":T YFI tIFZ 5KL

ZF+LVMGM EIFGS NMZ RF,] YX[4 lXIF/F[TM CTM H T[DF\\I lNJ;M GlC\\ pU[ VG[ 9\\0L

lNG5|lTlNG RZD;LDFV[ 5CM\\RX[ VG[ SNFR v Z5_ C ;]WL 5CM\\RL XSX[P SC[JFI K[ G[ S[

cVFE OF8[ tIF\\ YLU0]\\ SIF\\ N[J]\\cc T[DGL UZNG ;TT SMd%I]8;" HM.G[ T[DH 8[gXGDF\\ VS0F.

U. CTLP HMZNFZ N]BFJM YTM CTMP

T[D6[ DC[TFG[ AM,FjIM4 cDC[TF HZF S[XJG[ AM,FJL VF5G[4 tIF\\ A\\U,[ OMG SZ4

DFZF DF8[ TM VFJL HX[4 E,M DF6; K[4 T[G[ VFJ0[ K[ ZSTZU SF-TF\\4c DC[TF\\ TM YM0LS JFZ

R}5 ZCIM4 ;FC[A T[GL ;FD[ HM. ZCIF CTF\\P ;Z ! V[ TM U]HZL UIM4 TDG[ BAZ GYL m

VCL\\ VFjIM CTM4 0=L, ,[JF T[ H lNJ;[ PPPPPPPPPPPPPPP ,UEUP cVMC4 UM0! pgGLlS|QGG

;FC[AGF DM\\ DF\\YL pNUFZ GLS/L UIMP

T[D6[ T]T"H V[DP5LP ;FC[AG[ OMG ,UF0IMP c;F\\E/LG[ AC] N]oB YI]\\Pc XFG] m4 cVF

S[XJ VF5GM ;[JSPPP4 JrR[YL H JFT SF5TF\\ V[DP 5LP AM

TM SCM VF AW] X] K[ ;]GFDLG]\\Pc cVZ[ ;FC[A D[ VF5GF DMAF.,DF\\ D[;[H DMS,FjIF K[ H4

TDG[4 S,[S8Z ;FC[AG[4 AW[ H VG[ CJ[ TM 8LPJLP PPPPPPPPPPPP 56 AW[ H H~ZL ;]RGFVM

DMS,F. U. K[4 SNFR ALHF TASSFGF J[J;DF\\ VCL\\ 56 YM0L 36L V;Z YFIPc

pgGLlS|QGG V[SL`JF;[ AM,L UIFP cB[Z! HJFNM pgGL4 ;ZSFZG[ V[G] SFD SZJF NM VF56[

TM VF56L AWL H jIJ:YF SZL ,LWL K[4 ,LJL\\U ~DDF\\ NX v NX V[P;LP OL8 SZFJL NLWF K[

VG[ JFIZL\\U 56 TU0]4 HGZ[8ZGL 56 jIJ:YF K[ HP 5F6LGF A[ 8[gSZ VF56F V[S,F DF8[

H VFJ[ K[P B~ SC] m C]\\ TM A\\U,FGL ACFZ H GLS/TM GYLPc GOO8F.YL V[DP5LP 5MTFGF

U]6 UFJF ,FuIFP

cI] :JF.Gc pgGL p\\RF VJFH[ AM

cCF4 CF4 X]\\ AM

cSF\\. GlC\\4 TD[ 5FKF AW] ;ZB]\\ Y. HFI V[8,[ B]ZXL ;\\EF/JF VFJL HHMPc

cTDFZFDF\\ D[GZ GYL4 P P P P P

pgGLlS|QGG[ OMG D}SL NLWMP DGDF\\ lJRFZTF\\ CTF\\ BZ[BZ S[JF ,MSM CMI K[P

;DHNFZ ,MSM lC\\DT V[S9L SZLG[ AF/SMG[ ,.G[ p\\RF.JF/L 8[SZLVM p5Z H.

ZCIF CTF\\P 36F\\ TM Z:TFDF\\ H A[EFG Y. HTF\\ CTF\\P 8LPJLP R[G,MDF\\4 Z[0LIMDF\\ VF

38GFGF ;DFRFZM VFJJF ,FuIF CTF\\P

VM:8=[,LIFGF 5l`RDL lSGFZFG[ EI\\SZ G]SXFG Y. ZCI]\\ CT]\\P DMHFVMV[ ;]DF+FG[

BZFADF\\ BZFA V;ZM SZL CTLP T[ ,MSMG[ AC] 8F.D D?IM GCM\\TMP tIF\\ DMHFVM #5 YL

$_ O]8 p\\RF.V[ 5CM\\RL ZCIF CTF\\P S|DX VFU/ JWT]\\ ;]GFDL4 ;FD[ K[0[ cD0FUF:SZc G[ 56

h5[8DF\\ ,. ,LW]\\ CT]\\P

Page 39 of 74

EFZTLI T8JTL" .,FSFVM ;]WL ;]GFDL J[j;G[ 5CM\\RJFDF\\ A; V[S S,FSGL H JFZ

CTLP ;[g8Z BFT[ AWF TGFJDF\\ CTF\\P TFDL,GF0]4 S[ZF,F4 S6F"8S4 SM\\S6 5|N[X4 UMJF VG[

T[YLV[ p5Z TZO AW[ H SM:8,F.G lJ:TFZMDF\\ VOZFTOZL4 EIGM DFCM, CTMP

DL0LIFJF/FVMV[ TM CN SZL GFBL CTLP lGI\\+6MG[ V[SAFH]V[ ZFBL ,MSMG[ UEZFJJF4

VFN]BF.G[ 5FK/ 50IF CTF\\P VM:8=[,LIF VG[ D0FUF:SZGL lJGFXS T:JLZM4 O]8[H ATFJLG[

0Z RZD;LDFV[ 5CM\\RF0IM CTMP lSGFZFGL AM8M DMHFGL h5[8DF\\ VFJLG[ %,F:8LSGF

ZDS0F\\GL DFOS T]8L HTL CTLP DSFGM p5Z DMHF OZL J/TF\\ CTF\\4 VG[ DSFGMG[ TF6L\\ HTF\\

CTF\\P p5Z C[,LSM%8ZM DF6;MG[ ARFJJF VF\\8F DFZL ZCIF CTF\\P

B}A BTZGFS V[ ãxIM CTF\\P K[S ND6GF NZLIFlSGFZF ;]WL V;Z 5CM\\RLP

lJGFX J[ZL4 ;]GFDL VM;ZL UI]\\P N[X VG[ N]lGIFV[ CFXSFZM VG]EjIMP Z[:SI] VM5Z[XG

RF,] Y. UIF CTF\\P V[,PpgGLlS|QGG[ VFSFX TZO HMI]\\P

SF/F l0AF\\U JFN/M VFJL ZCIF CTF\\P WLD[ WLD[ 5JG RF,] Y. UIM CTMP 5'yJL

WLDL UlTV[ 5MTFGL 3ZL p5Z OZL ZC[, CMJFYL lNJ; VG[ ZF+LVMGL ,\\AF. JWL U.

CTLP H[YL SZLG[ VD]S DCF;FUZMGF 5F6L B}A H UZD Y. ZCIF CTF VG[ VD]S

DCF;FUZM4 DM8F T/FJM 9\\0F 50L ZCIF\\ CTF\\P VFJF O[ZOFZM YL 36LJFZ JFJFhM0F ;FY[

JZ;FN +F8SL 50TMP

NZLIF DwI[ UZD 5F6LG]\\ AFQ5LEJG Y.4 p5ZGL E[HJF/L CJF ;FY[ D/L 9Z[ K[4

H[G[ 8=M5LS, ;FIS,MG AGJF DF8[ 5'yJLG]\\ ZM8[XG VG[ U|[JL8L DNN SZ[ K[P VFJF ;FIS,MG

HDLG p5Z 5;FZ YJFYL T[GL TFSFT T}8L HFI K[P 5Z\\T] T[ 5C[,F\\ lSGFZ[ DMHF ,FJ[ K[ VG[

HMZNFZ JZ;FNP

v VFJ] H VF V[S 8=M5LS, ;FIS,MG ,FUT] CT]\\P

5JG ;FY[ JZ;FN RF,] Y. UIM CTMP pgGLlS|QGG YM0LJFZ V\\NZ UIFP ;[:DMU|FO

I\\+ XF\\T 50L UI]\\ CT]\\P DC[TFG[ AM,FJL SCI]\\P cC]\\ 3Z[ HFp K]\\ YM0MS VFZFD SZL ,p4

KFTLDF\\ ;C[H 5[.G YFI K[Pc c;FC[A VF JZ;FNDF\\ SIF\\ HXM4 5,/L HXMP cGM4 5|Ma,[D4c

V[D SCL RF,L GLS?IF 3Z[ VFJL4 SF/L RF 5LWL VG[ 5YFZLDF\\ ;]. UIF4 YFS[,F V[8,F CTF

S[ ;]TF\\H lGãF VFJL U.P

ACFZ JZ;FN +F8SL ZCIM CTMP 5JG ;};JF8F DFZL ZCIM CTMP ,1DL 5L/L

;F0LDF\\ NM0L ZCL CTL4 T[VM V[GL 5FK/ NM0TF\\ CTF\\4 AM,FJTF CTF\\4c SF,[ TFZM AY"v0[ K[

SIF\\4 S[JL ZLT[ pHJX]\\4 5Z\\T] ,1DL VFU/ VFU/ h05 JWFI[" HTL CTLP 5UDF\\ SX]\\S

VY0FJFYL T[VM V[SND 50L UIF4 HMI]\\ TM 5[,F S]TZFVM DZ[,F 50IF CTF\\P T[DGF 0[0 AM0LH

9[A[ R0IF CTF\\P T[VM U]:;FDF\\ VFJL UIFP 5FKF PpEF Y. UIF4 X8"4 5[g8 B\\B[ZJF ,FuIFP

T[DG[ YI]\\ T[DGL ,FS0LGF DFZYL DZL UIF ,FU[ K[P tIF\\ H ,1DL pELZCL U. VG[ T[DGL

TZO OZL4 5KL C;LG[ AM,FJJF ,FUL4 pgGLPPP pgGLPPP T[VM WLZ[ WLZ[ VFU/ JWJF ,FuIFPPP

JWJF ,FuIF4 h05 JWFZTF\\ UIF\\P 56 ,1DL HF6[ N}Z4 CÒ N}Z V[D H ,FUT]\\ CT]\\P V\\TZ

S5FT]\\ H G CMT]\\P T[VM CF\\OJF ,FuIF4 T[D KTF\\ VFU/ W%I[ ZFbI]\\P P P P

ALHF lNJ;[ T[DG DSFG 5F;[ 36F AWF ,MSM VFJL BZFA 5lZl:YlTDF\\ 56 V[Sl+T

YIF CTF\\P VF\\;] JCFJTF\\ CTF\\P 0MS8ZG]\\ SC[J]\\ CT]\\ S[ lGãFDF\\ H T[DG[ CF8"vV[8[S VFJL UIM

CTMP

Page 40 of 74