અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 16 પ્રદીપકુમાર રાઓલ દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 16

V\\TlCG IF+F

5|lN5 ZFVM,

U[,[S;LVMGL 5[,[ 5FZ4 VF56L ;\\:S°lTGF D}/ XMWJFPPPPPPPP

5|SZ6 v !&

GF;FG]\\ T\\+ VG[ ;LSIMZL8L TYF V[OPALPVF.P GF J0F lJU[Z[ AWF VFT\\SJFNLVMG[

,UEU E],L H UIF CTFP K[<,[ G}AL V\\;FZLV[ VF5[, WDSL 56 T\\+G[ IFN G CTLP DF+

V[S H SFDDF\\ ;C] ,FUL UIF CTFP ;C]G]\\ wIFG TM :,Mv 5'yJLGF pS[,GL lNXFDF\\ CT]\\P

ZMH[vZMH AGL ZC[,L 38GF VMKL +F;NFIS AG[ VYJF TM 50L ZC[,L D]xS[,LVMGF ;FDGF

DF8[GF lJlJW p5FIMGL lNXFDF\\ ;C] SFI"ZT CTFP VG[ :JFEFlJS K[ S[ VFG[ SFZ6[

;LSIMZL8L V\\U[GL GFGL AFATM TZO N],"1F ;[JFIP

8]\\SDF\\ V[D SCL XSFI S[ S[g;ZGF ZMU ;FD[ TFJGL lADFZLG[ GHZ V\\NFH G SZJFDF\\

VFJLP VG[ VFGF SFZ6[ G}AL V\\;FZLGL VULIFZ H6FGL 8LD R]5RF5 cGF;FcDF\\ UM9JF.

U.4 SM.G[ SXL V6;FZ X]wWF G VFJLP VF .,[JGGL 8LD T[GF AM;GF C]SDGL ZFC HM.

ZCL CTL VG[ SIFZ[ T[GM C]SD VFJ[ T[GF lJRFZDF\\ CTLP

YMD; S\\.S H]N]\\ H lJRFZL ZCIM CTMP G}ALV[ T[G[ cGF;Fc GF GFXGL HJFANFZL

;M\\5L CTLP 5|JT"DFG ;\\HMUM HMTF\\ T[G[ GF;FGF GFX SZTF\\ GF;FGL C{IFTL JWFZ[ p5IMUL K[

T[D T[G[ ;TT ,FUT] CT]\\P VFD4 56 T[ G}ALGM lJZMWL CTM T[ VF SFI"GL lJ~wWDF\\ H CTM

5Z\\T] T[G[ S]S]G[ BFTZ SZJ]\\ 50I]\\ CT]\\P 5Z\\T] CJ[ T[6[ DSSD lGWF"Z SZL ,LWM S[ ;DHFJ8YL

DFG[ TM VF DLXG 50T]\\ D]SJ]\\ 56 HM T[D 56 G ;DH[ TM UD[ T[D SZLG[ VF lDXGG[

lGQO/ AGFJJ]\\ 5KL E,[ S]S]G[ U]DFJJL 50[ TM AC[TZ K[P

YMD;[ lGBF,;YL XSL,F ;FY[ VF V\\U[ RRF" SZL YMD; HM. ZCIM CTM S[ XSL,F

S\\.S lJX[QF 5|SFZGM Z; T[GFDF\\ ,. ZCL CTLP V[SFNF JFZ lDhF"GL ;FY[ 56 YMD;GF

TZO[6DF\\ AFB0L 50L CTLP VFD KTF\\ YMD; T8:Y Y.G[ H XSL,F ;FY[ JTL" ZCIM CTMP

YMD;[ XSL,FG[ ;DHFJTF\\ SCI]\\4 cG}ALG[ VD[ZLSF ;FD[ VG[ D]0LJFNL N[XM ;FD[ JF\\WM

K[ V[ AZFAZ K[ 56 VtIFZ[ TM VFB]\\ lJ`J D]xS[,LDF\\ K[ VG[ T[G[ ARFJL XS[ T[D CMI TM

DF+ VD[ZLSF H K[P DF8[ CF,GF TASS[ cGF;Fc GM GFX SZJM V[ TM ;DU| 5'yJLJF;LVMGM

GFX SZJF AZFAZ YX[P SFZ6 S[ VF V[S H V[J]\\ :8[XG K[ HIF\\YL VJSFXL RC,v5C,

VG[ O[ZOFZM lGCF/L XSFI S[ VJSFXDF\\ HJF DF8[ AW]\\ XSI T[ Y. XS[P

VF TM cGF;Fc GL ;FY[ VF56[ VF56L 56 SAZ BMNL ZCIF KLV[P H[ jIFHAL GYLP

DF8[ T]\\ S[ lDhF" ;DHFJMPc

cG}AL4 V[JM HSSL K[ S[ DFGX[ GCL\\Pc

cHM V[ GCL\\ DFG[ TM DFZ[ DFZL ZLT[ SFD ,[J]\\ 50X[ C]\\ T[G[ ;DHFJJFGL SMXLX SZLX

VG[ ALH]\\ XlS,F VF DF8[ TFZ[ DG[ ;CSFZ VF5JM 50X[P ;CSFZ VF5LX G[ ¦c

c5|MDL; H~Z ;CSFZ VF5LXPc XlS,FV[ SCI]\\P

XlS,FV[ 5|MDL; VF5JF 5FK/G]\\ SFZ6 V[ CT]\\ S[ V[ T[G[ K]5L ZLT[ RFCJF ,FUL CTL

VG[ RFCJF 5FK/G]\\ SFZ6 V[ CT]\\ S[ X~VFTDF\\ lDhF" VG[ XlS,F AgG[ YMD; ;FY[ S0SF.YL

VG[ pwWTFYL JT"G SZTF\\ VG[ NZ[S JBT[ X\\SFGL GHZ[ HMIF SZTF VG[ VJFZvGJFZ T[GF

lJX[ 8LSF 8L56 SZL G}ALGF SFG E\\E[IF" SZTF CTFP G}AL SC[TM DF~ DL;F., V\\U[G]\\ SFD

5TL HFI tIF\\ ;]WL V[G[ ZFBJM H 50X[ VG[ tIFZ 5KL T[G[ VG[ T[GL 5|[lDSF S]S]G[ AgG[G[

V<,FCGF %IFZF AGFJL N.X]\\ 5Z\\T] CD6F\\ YM0L WLZH ZFBMP

Page 31 of 74

56 V[S AGFJ V[JM AGL UIM S[4 XlS,FGF lJRFZ VG[ JF6LDF\\ 5ZLJT"G VFJL UI]\\

VG[ GOZTG]\\ :YFG 5|[D[ ,LW]\\P JFT VFD AGLo V[SJFZ VO3FGL:TFGGL 5CF0LVM p5Z

lDhF"4 XlS,F VG[ YMD; OZJF lGS?IFP lDhF" VG[ XlS,F 3M0F p5Z A[9F CTF YM0[ ;]WL

RF

VCL\\ ZC[X[ B~\\G[¦¦ CF CF DG[ X]\\ JF\\WM CMI XS[ B]XLYL H. VFJM VG[ AgG[V[ tIF\\YL 3M0F

NM0FjIF ,UEU VWF"v5M6F S,FS 5KL DLhF"G[ 5]KI]\\ S[D V[S,F[ VFjIF[4 XlS,F G VFJL m

DLhF" SX]\\ AM,L G XSIMP VFD T[D HMJF ,FuIM VG[ 5KL SC[JF ,FuIM DG[ V[D S[ XlS,F

VCL\\ 5CM\\RL U. CX[P GSSL V[GM 3M0M 5[c,L 5CF0L p5Z UIM CX[ TM TM HFGG]\\ HMBD YX[

CJ[ X]\\ SZX]\\ m G}ALG[ X]\\ HJFA N.X]\\ m tIF\\ HJFDF\\ TM HFGG]\\ HMBD K[P

,FJ TFZM 3M0M C]\\ HFp K]\\P DLhF" VFGFvSFGL SZJF ,FuIM tIF\\ TM YMD;[ T[G[ V[S

O[g8 DFZL GLR[ 5KF0L 5MT[ 3M0F p5Z R-L A[9M VG[ 5]KI]\\4 cVCL\\YL S. TZO m ZF.8 S[ ,[O8

mc DLhF"V[ HJFA VF%IM4 c,[O8c VG[ YMD;[ 3M0FG[ DFZL D}SIMP VG[ VFU/ HTF\\ ,[O8

;F.0DF\\ 3M0FG[ NM0FjIMP XlS,F XlS,F A]D 5F0TF\\ T[G[ pC\\SFZFGF VG[ ARFJMGF VJFH

;F\\E/FIFP VFDvT[D T5F; SZTF\\ 5CF0GF lXBZGF lSGFZF TZOYL VJFH VFJTM ,FuIM

VG[ 3M0F p5ZYL pTZLG[ T[ lNXFDF\\ UIM HIF\\YL VJFH VFJTM CTMP XlS,FGM 3M0M E0SLG[

BF.DF\\ S]NL 50IM CTM VG[ XlS,FV[ HFG ARFJJF 3M0F p5ZYL S]NL 50L CTL 5Z\\T] BF.DF\\

,8SF. 50L CTLP 3M0M TM ZFDXZ6 Y. UIM CTMP YMD;[ DCFDC[GT[ XlS,FG[ p5Z B[\\RL

ARFJL ,LWLP

YMD;G[ T[6[ lDhF" lJX[ 5]KI]\\ YMD;[ JFT SZL tIFZ[ V[G[ YI]\\ S[ VF VHF^IM K[ TM

56 DFZL HFG ARFJJF 5MTFGM HFG HMBDDF\\ D}SLG[ VFjIM HIFZ[ lDhF" VF56M ;FYL CMJF

KTF\\ G VFjIMP

G}ALV[ VF V\\U[ lDHF"G[ 5]KI]\\ TM lDHF" AM

N[BF6L V[8,[ YI]\\ S[ TDG[ TFtSFl,S HF6 S~P H[YL T[G[ XMWJF h05YL H. XSFI VG[ H~ZL

50[ TM C[,LSM%8Z 56 DMS,L XSFIP VF VFXIYL C]\\ ;LWM TDFZL 5F;[ VFjIMP

G}ALV[ V[ JFTG[ hFh\\] \\DCtJ G VF%I]\\P 56 XlS,FG[ YMD; DF8[ S]6L ,FU6LGF

V\\S]Z O]8JF DF\\0IF VG[ G}ALG[ YMD;GL lN,[ZLGM JW] V[S 5lZRI YTF cGF;Fc GF DLXGGM

SDF\\0Z AGFJL NLWMP YMD; G[ HIFZ[ XlS,F V[ 5|MDL; SI]" V[8,[ T[G[ YI]\\ S[ CJ[ VFU/

JWJFDF\\ HMBD GYL4\\ T[6[ G}AL V\\;FZLG[ OMG HM0IMP

cC<,M SM6 mc YMD; AM,]\\ K]\\P

cCF4 CF AM,M m X]\\ K[ mc

cDF~ SC[JFG]\\ V[D K[ S[4 CF, VF56[ cV[8[S GF;Fc GM SFI"S|D D],tJL ZFBLV[ TM S[Dm

cAny Problem ? X]\\ SM. lJwG m c

cGF GF V[D GCL\\ 56PPPc

cTM 5KLPPPc

cV[8,F DF8[ S[ CF, cGF;Fc GL H~ZLIFT K[P HIFZ[ ;DU| DFGJ HFT ;FD[GM BTZM

pEM K[ VG[ V[ BTZM 56 ÒJG DZ6GM K[P tIFZ[ cGF;Fc H DNN SZL XS[ T[D K[

DF8[ CF, 5}ZTM VF SFI"S|D D],tJL ZFBLV[ VG[ 5KL ZFBLV[ TM S[D m c

cGCL\\ GCL\\ ¦c

Page 32 of 74

cH]VM C]\\ TDG[ DFGJTFGL ãlQ8V[ SCL ZCIM K]\\ HM TDFZFDF\\ ;C[H 56 DF6;F. ARL CMI

TM CF, ZC[JF NMPc

cV[ TDFZ[ HMJFG]\\ GYL DFZ[ HMJFG]\\ K[P C]\\ SC]\\ V[D TDFZ[ SZJFG]\\ K[P DFZ[ SM.GL

;,FCGL H~Z GYLPc

cVF ;,FC GYL ;DHFJ8GL JFT K[Pc

cDG[ ;DHFJJFGL H~Z GYLP SFOLZM ;FD[ SFD S[D ,[J]\\ V[ DG[ BAZ K[P V[ AWF

DZTF CMI TM E,[ DZ[Pc

c56 C]\\ DZJF GlC\\ Np\\c

cV[8,[ c

cVF SFD C]\\ GlC\\ S~4c

cDF.g0J[, DLP YMD; TDFZL S]S] DFZF SaHFDF\\ K[ V[ BAZ K[ G[ ¦ V[DG[ O]\\SL DFZTF

C]\\ HZF56 VRSF.X GCL\\Pc

VF TASS[ YMD;[ lJRFI]"\\ S[ H[ DF6; V7FGL K[4 T[GM N,L,M J0[ 5ZFEJ SZJM

V[ VXSI K[P T[YL T[6[ H[JF ;FY[ T[JFGL lGTL V5GFJF SCI]\\4 cTM ;F\\E/L ,M

XlS,F DFZF SaHFDF\\ K[P C]\\ 56 O]\\SL DFZTF\\ VRSF.X GCL\\ VG[ CJ[ DFZL V[S XZT

;F\\E/L ,M S]S]G[ VCL\\ DMS,M 5KL H C]\\ VF SFD SZLXPc

G}AL TM VF ;F\\E/L ;0S H Y. UIM T[G[ CH] ;]WL SM.V[ VFJM HJFA GCMTM VF%IM

S[ SM.G[ GDT]\\ HMbI]\\ G CT]\\ 56 ;\\HMUM HMTF\\ V[6[ YMD;GL JFT :JLSFZL ,LWL VG[

HJFA VF5TF\\ SCI]\\4 cVMS[ DG[ TFZL XZT D\\H]Z K[ S]S]G[ ZJFGF S~ K]\\P 56 XlS,FG[

SX]\\ H G YJ]\\ HM.V[P XlS,FV[ HM S\\. YI]\\ TMPPPc

cS]S] VCL\\ VFJX[ 5KL H DLXGDF\\ C]\\ VFU/ JWLXP SM. H RF,FSL G SZXMPc

cGM RF,FSL GM RL8L\\UP VMg,L lAhG[;Pc

cCFc cTM A;Pc

cH]VM DLP YM"D; CJ[ DG[ ;F\\E/M G[ C]\\ SC]\\ T[D SZM4 lDXGGF 5C[,F RZ6DF\\ V[

SZJFG]\\ K[ S[ I]GMGF ;[S|[8ZL HGZ, 5ZD lNJ;[ GF;F VFJ[ K[P 5|[;L0g8G[ D/JF

VG[ JFTRLT DF8[ VFJL ZCIF K[P !!o$5 DLGL8[ D],FSFTGM ;DI K[ VG[ !Zo#5

DLGL8[ D],FSFTGM ;DI 5]ZM YJFGM K[P D],FSFT 5]ZL YIF 5KL T[ ACFZ VFJ[ S[

T]ZT T[DG]\\ V5CZ6 SZJFG]\\ K[P D],FSFT 5]ZL YJFGF ;DIDF\\ SNFR 5F\\R NX

DLGL8GM O[Z 50[ TM 56 !Zo$5 DLGL8[ TDFZF SaHFDF\\ CMJF HM.V[P T[DG[ DM8ZDF\\

A[;F0LG[ ;LWF VF56F lGJF; :YFG p5Z C\\SFZL HJFGF K[P

VG[ ALHF :8[HDF\\ X]\\ SZJFG]\\ K[ V[ TDG[ BAZ K[ DLP YM"D; GF;FG]\\ Vl:TtJ DL8FJL

N[JFG]\\P a,F:8 SIF" 5KL TD[ AWF T]ZT lGS/L HHMPc c VMP S[Pc

YMD; lJRFZDF\\ 50L UIMP D]/ %,FGDF\\ I]GMGF DCFD\\+LG]\\ V5CZ6 CT]\\ H GCL\\ V[

J/L GJ]\\ SF-I]P 30LEZ TM V[G[ 56 YI]\\ S[ G}ALG]\\ G[8JS" S[J]\\ K[ S[ T[G[ tIF\\ A[9F AWL BAZ

50L HFI K[P VG[ tIF\\ A[9F AW] ;\\RF,G SZ[ K[P UHA K[P

YMD;[ T]ZT H lDhF"4 XlS,F VG[ ALHF ;FYLNFZMGL DL8L\\U AM,FJL VG[ T[6[ SCI]\\

DFZL CH] CD6F\\ H G}AL ;FY[ JFTRLT Y. K[P V[S ALÒ GJL SFDULZL VFJL K[ VG[ V[ K[

I]GMGF DCFD\\+LG]\\ V5CZ6P

Page 33 of 74

VFJTLSF,[ GCL\\ 5Z\\T] 5ZD lNJ;[ I]GMGF ;[S|[8ZL HGZ, VFJ[ K[P T[DGL D],FSFTGM

;DI !!o$5 K[P !Zo#5 DLGL8[ D],FSFT 5]ZL VG[ !Zo$5 DLGL8 ;]WLDF\\ T[ VF56F

SaHFDF\\ VG[ T[DG[ ,.G[ DM8Z ZJFGF VG[ GF;FGM D]bI EFU VG[ 8FJZG[ a,F:8 SZJFGF

VG[ VF56[ ;C]V[ lGS/L HJFG]\\P

VF56L 5F;[ CJ[ DF+ V[S H lNJ; K[P H[DF\\ VF56[ AWL T{IFZLVM SZJFGL K[P

T{IFZLDF\\ D]bItJ[ ccGF;Fcc GM H[ EFU a,F:8 SZJFGM K[ tIF\\ AMdA UM9JJFGF K[P V[ AMdA

UM9JF. HFI V[8,[ UM9JFI[,F AMdA VG[ lA<0L\\UGM GSXM G}ALG[ DMS,JFGM ZC[X[P

tIFZ5KL 5|[;L0g8 VG[ DCFD\\+L HIF\\ DL8L\\U SZJFGF K[ T[ :Y/GM GSXM T5F;L VG[

VF56L .,[JGGL 8LDDF\\ SM6[ SIF\\ 5MhLXG ,.G[ pEF ZC[JFG]\\ K[ T[ GSSL SZLG[ T[GL HF6

56 G}ALG[ SZJFGL ZC[X[P S. jIlST SIF\\ 5MhLXG ,.G[ pEL K[ T[ 56 DMS,JFG]\\ K[P

J[, ¦ DLP lDhF" a,F:8 SZJFGL AWL ;FDU|L SIF\\ K[ m V[ ,. ,M V[8,[ VFH[ V[

UM9JJF V\\U[GL SFI"JFCL SZJL 50X[

56 VF AW]\\ V\\NZ ,. S. ZLT[ HX]\\ m V[S ;FYLNFZ[ 5|`G SIM"P cV[S DM8F AMS;DF\\4c

XlS,FV[ HJFA VF%IMP

c56 AMS;DF\\ XL ZLT[ ,. HJFI SM.G[ BAZ 50L HFI TMmc

cGCL\\ 50[P VF AMS;DF\\ GLR[GF EFUDF\\ a,F:8GL ;FDU|L CX[ VG[ p5Z DFY[ 5C[ZJFGL cS[5c

UM9JL N.X]\\ VG[ 5]KX[ TM SC[X]\\ S[ VF S[5 :8FO DF8[ DUFJL K[P J/L ;LSIMZL8L

VtIFZ[ B]A -L,L K[P H[YL SM. AC] lJUT[ HMT]\\ GYLP S[ lJUT[ 5]KT]\\ GYLP DF8[

VF56]\\ SFD TM 36]\\ VtIFZGF ;\\HMUMDF\\ VF;FG K[Pc XlS,FV[ H6FjI]\\P

cJFC XlS,F JFC ¦ X]\\ VF.0LIF K[ TFZM4c lDhF"V[ TFZLO SZTF SCI]\\P

cAC[G SMGL K[mc YMD;[ DFlD"S ZLT[ AM,TF SCI]\\P

cJ[, AMS; V\\NZ UIF 5KL TM SDFg0L\\U VMlO;Z[ GSXF D]HA AW] UM9JJFG]\\ K[Pc

cXlS,F ¦ AMS;TM 3];F0L N.X]\\ 56 VF56[ +6[ S[JL ZLT[ NFB, Y.X]\\ V[ lJRFI]"\\c

c lDhF" TD[ S[D E],L HFJ KM m H[ S\\5GL S[5 DMS,[ V[ T[GF DF6;MG[ TM AMS; p5F0LG[ ,.

HJF DF8[ DMS,[ H G[4 C]\\ TD[ VG[ XlS,F V[ AMS; ,.G[ H.X]\\P J/L VF56M 56

V[S ;LSIMZL8L VMlO;Z CX[ T[ H[ VF56FG[ V\\NZ HJF DNN~5 YX[4c YMD;[

lDhF"GL X\\SFG]\\ ;DFWFG SZTF SCI]\\P

cJFC YMD; JFC ¦ X]\\ VF.0LIF K[ m U|[8 ¦c XlS,F YMD;GL TFZLO SZTF AM,L p9LP

cCJ[ XlS,F4 V[ AMdA VG[ T[GF JFIZ lJU[Z[ VF AW]\\ 8[A, p5Z ,FJM V[8,[ AW]\\

UM9JL N.V[ VG[ HZF R[S SZL ,.V[P VG[ lDhF" TD[ S[5 D\\UFJL

VULIFZ jIlSTGL 8LD K[ T[DG[ AM,FJL

VULIFZDF\\YL V[S H6FV[ ;LSIMZL8L U[.8 5Z ZC[J]\\ 50X[ V\\NZ 3];F0JF DF8[Pc

cE,[ E,[ 5C[,F C]\\ S[5GL jIJ:YF S~ K]\\4c VFD SCL\\ lDhF" tIFYL ZJFGF YIMP lDhF"

UIM V[8,[ XlS,F VG[ YMD; AgG[ V[SALHF ;FD[ C:IF VG[ 5KL AgG[V[ V[SALHF ;FD[

VF\\B DFZLP

AgG[ C:IF VG[ VF\\B DFZL V[ 5|[DF,F5 CTM S[ SZL ZC[,F SFDULZLGF V[S EFU~5[

CT] T[ G ;DHFI]\\P V[8[S cGF;Fc GL VULIFZ H6FGL 8LD 5MTv5MTFGL ZLT[ UM9JF. U.

CTLP 5}ZL ;TS"TFYLP

Page 34 of 74

AZFAZ V[ lNJ;[ !!o$5 lDGL8[ I]GMGF ;[S|[8ZL HGZ, VFJL 5CM\\rIFP T[DG]\\

:JFUT YI]\\P 5|[;L0g8 ;FY[ RRF"VM RF,L 5|[;L0[g8[ :S|LG p5Z 56 ATFjI]\\ VG[ VD[ZLSF

ZlXIF ;\\I]ST DFGJIFG DMS,JF lJX[ 56 HF6SFZL VF5LP VF JFTRLT RF,TL CTL VG[

30LIF,DF\\ H[JF !Zo#_ YIF S[ GF;FGF DM8F :S|LG p5Z G}AL N[BFIMP T[6[ 5|[;L0g8G[

;\\AMWLG[ SCI]\\4 cC<,M 5|[;L0g8 ¦ S[D KM m [ lR\\TFDF\\ m DFZL VM/BF6 50L m DG[ G

VM/BTF CMI TM C]\\ DFZL VM/BF6 VF5L Np\\ C]\\ G}AL Vg;FZL D[\\ V[SJFZ TDG[ HFC[Z SZ[,\\]

S[ GF;F GM GFX SZLG[ H\\5LXP tIFZ[ H C\\] HgGTDF\\ HJFG[ CSNFZ Y.XPc

AWF V[SND CT5|T Y. :S|LG p5Z VFJ[, AM,TM RC[ZM AFZLSF.YL HMJF ,FuIFP

,L5 D]JD[g8 VG[ ;\\E/FTF XaNM JrR[ D[RL\\U GCMT]\\ 56 ;\\E/FT]\\ CT]\\ RMbB]\\P

VRFGS AGL ZC[, VF AGFJYL tIF\\ A[9[,F AWF H VJFS Y. UIFP

cCJ[ wIFGYL DG[ ;F\\E/M H]VM ;FD[ GF;FGM 8FJZ VG[ DMGL8ZL\\U :8[XG N[BFI K[P

DG[ BAZ K[ ZlXIF ;FY[ D/L VJSFXIF+L DMS,JFGL T{IFZLDF\\ KM 56 DLP 5|[;L0g8 C]\\ V[

GCL\\ YJF Np\\P TDG[ SM. H HFTGF IXGF EFULNFZ GlC\\ AGJF Np\\P D[ DFZL 5F;[ 56 z[Q9

J{7FlGSM VG[ ;\\XMWSG[ ZFbIF K[ H[ VF ;D:IFGF pS[, DF8[ 5|ItGM SZX[ VG[ pS[, 56

,FJX[P VF ZLDM8 DFZF CFYDF\\ K[ VG[ TDFZL GHZ ;FD[ H GF;FGF 8FJZGM GFX YTM

H]VMPc

VFD SCL G}AL A8G NAFJ[ K[ 5Z\\T] SX]\\ YT]\\ GYLP VG[ +F0 5F0 K[4 clDhF"4 XlS,F4 YMD;

VF AW]\\ X]\\ K[mc

lDhF"4 XlS,F TZO H]V[ K[P XlS,F YMD; ;FD[ H]V[ K[P 5/JFZ XF\\lT KJF. HFI K[P

XF\\lTGM E\\U SZTF\\ YMD; AM

N]lGIF ;FD[ VFJ0M DM8M BTZM pEM K[P KTF\\ T[ TFZL ÒN G D]SL D[\\ TG[ ;DHFjI]\\ CT]\\ S[4

VtIFZGF ;\\HMUMDF\\ cGF;Fc GL VtI\\T H~Z K[P N]lGIFG[ VD[ZLSF H ARFJL XS[P T[D KTF\\

T]\\ G DFgIMP V[8,[ DG[ YI]\\ S[ H[JF ;FY[ T[JF YIF JUZ K]8SM GYLP

%,FG D]HA AW[ AMdA UM9JFIF 56 AWF 0LOI]h SZ[,F K[P TFZL ;TF E]B VG[

WDF"gWTFV[ TG[ VF\\W/M VG[ hG]GL AGFJL NLWM K[P ;FRFvBM8FGL 5ZB T]\\ U]DFJL R}SIM

K[P N]lGIF p5ZGM TFZM VFT\\S HMTF\\ TFZM GFX SZJM H~ZL AGL UI] K[Pc SFZ6 S[ H[

DF6; 5MTFGF VlE5|FIM SNL AN,TM GYL T[ A\\lWIFZ 5F6L H[JM K[ VG[ lRTDF\\

;F5M,LIFG[ pK[Z[ K[P

tIF\\ H RC[ZM VNxI Y. UIM ;LSIMZL8L 5;"G, VFDYL T[D NM0JF ,FuIFP tIF\\ H ;[S|[8ZL

HGZ, 5F;[ V[S ;LSIMZL8L 5;"G, VFJLG[ pEM ZCIM VG[ AM

HuIFV[ 5CM\\RF0]\\Pc VG[ T[VM T[GL 5FK/ RF,JF ,FuIFP T[DG[ BAZ GCM\\TL S[ SM. V[DG]\\

V5CZ6 SZL ZCI]\\ K[P

YMD;[ XlS,FG[ .XFZM SIM" TM T[ 56 5[,F UF0"GL 5FK/ 5FK/ U.P DLhF" VG[

ALHF DF6;M ,FU HM.G[ K8SL UIFP

AWF CFXSFZM VG]EJ[ K[P ;C] YMD;G[ XFAF;L VF5[ K[ S[ T[ V[S H[CFNLGL DF\\U6LG[

JX G YIMP tIF\\ H OMGGL 3\\80L JFU[ K[P V[S H6FV[ OMG p9FjIMP JFT ;F\\E/L VG[ 5KL

OMGYL NFhIM CMI T[D OMG D]SL NLWMP AWF T[GL ;FD[ 5|`G;]RS GHZMYL HMJF ,FuIFP T[

Page 35 of 74

UEZFTF\\ UEZFTF\\ AM

DCFD\\+LG]\\ V5CZ6 Y. UI]\\ K[Pc AWF V[SND pEF Y. UIF VG[ VFH]AFH] HMJF ,FuIFP

5|[;L0g8[ 56 GHZ NM0FJL VFBF CM,DF\\ 56 DCFD\\+L GHZ[ G R0IFP :TaWTF

KJF. U.P SM6 CX[4 VFGL 5FK/ CÒ CD6F\\ TM VCL\\ H CTF VG[ V[8,LJFZDF\\ UFIAP

5|[;L0g8[ ;LW] YMD;G[ H 5]KL GFbI]\\P4 cVFZ I] .GJM<0 .G WL;mc

cCF4 56 VtIFZ[ H[ YI] T[DF\\ C]\\ GYLP 56 C]\\ DFG] K]\\ tIF\\ ;]WL G}ALGM VFDF\\ CFY

H~Z CM. XS[4 T[6[ DG[ T[D SZJFGL ;}RGF VF5L CTLP 5Z\\T] T[6[ H~ZYL c;[Sg0 VM%XGc

TZLS[ T{IFZL ZFBL CX[P DFZF p5Z V[G[ AC] EZM;M GlC\\ CMIP 56 lR\\TF GF SZXM D[\\ 56

T[DG[ ARFJJFGL T{IFZL ZFBL K[Pc

lDhF"GL 8LD HTL ZC[TF\\ AWF CFXSFZM VG]EJ[ K[P ;C] YMD;G[ VlEG\\NG VF5[ K[P

lDP 5|[;L0g8G[ VF AGFJYL VtI\\T VF3FT ,FuIMP V[S TM 5'yJLGL UlTG]\\ 8[gXG CT]\\P

tIF\\ ;[S|[8ZL HGZ,G[ SM. p5F0L UI]\\ T[G]\\ 8[gXG VG[ N]oB AgG[ CT]\\P VG[ CJ[ X]\\ SZJ]\\m T[GL

DM8L D]\\hJ6 T[DGL ;D1F pEL CTLP ALÒ AFH] N]lGIFGF DM8F EFUGF N[XMGF J0F5|WFGM

VG[ 5|D]BMGF ;\\N[XFVM T[DH 5]K5ZK VlJZT RF,] CTLP VG[ I]GMGF ;[S|[8ZL HGZ,G[

KM0FJJF H[ SM. VFIMHG 5|[;L0g8 SZ[ T[DF\\ ;CDTL VF5[,P

;FDFgI ZLT[ ZFHSFZ6LVM HF0L RFD0LGF CMI K[P T[DG[ SXL JFTG]\\ N]oB GYL CMT]\\

T[DGF VF\\;] 56 DUZGF VF\\;] CMI K[P 5|HF ÒJ[ S[ DZ[ S[ N]oBL YFI TD[G[ lG:AT GYL

CMTLP lG:AT CMI K[ DF+ B]ZXL 8SL ZC[JF ;FY[P 5Z\\T] 5'yJL OZJFDF\\ pEF YI[,F

VJZMWG[ SFZ6[ N]lGIFGF ;D:T ZFHSFZ6LVM4 5|WFGM4 CMN[NFZM4 N[XGF J0FVM AWFDF\\

5lZJT"G VFJL UI]\\ VG[ AWF EFJ]S YJF DF\\0IFP EFJGFXL, V[8,F AWF YJF DF\\0IF S[

T[DG[ 56 N]oBGL ,FU6L :5X"JF ,FULP GlC\\ TM N]oB4 EFJGF4 5|[D VFJF XaNM T[DGL

0L1FG[ZLDF\\ GYL CMTFP VFG]\\ SFZ6 DMTGM EI4 H CX[P

SM.V[ ;[S|[8ZL HGZ,G[ p9FJL H.G[ lJ`JGL DCF;TFVMG[ ,,SFZL VG[ CH] VFU/

p5Z X]\\ YX[ T[ EI[ 5|[;L0g8G]\\ a,0 5|[XZ JWL UI]\\P 0MS8Z[ NJF VG[ VFZFDGL ;,FC VF5LP

NJF ,LWL 56 VFZFDGL VJU6GF SZL tIF\\ H A[9F ZCIF\\P

;C] 8[A, p5Z A[9F K[P NZ[SGF D]B 5Z lR\\TFGL Z[BFVM CTLP 8F\\S6L 50[ TM 56

VJFH YFI V[JL R]5SLNL K5FI[,L CTLP tIF\\ YMD; AM

TD[ HM ZHF VF5TF CM TM ;[S|[8ZL HGZ,G[ C]\\ D]ST SZFJL VFJLXP

cTD[ mc 5|[;L0g8[ 5]KI]\\P

CF YMD;[ SCI]\\P4 cV[S K]5]\\ 8=Fg;DL8Z CT]\\ H[ DG[ G}ALV[ VF5[,]\\ V[ XlS,FGF 5;"DF\\

K[ VG[ V[ 5;" DM8ZGF BFGFDF\\ K[P HM SM.V[ E],[R]S[ DM8ZG]\\ BFG]\\ GCL\\ BM

SM.G[ BAZ G 50L CMI TM V[ AFAT CD6F\\ H HF6L XSFX[ S[ V[ ,MSM VtIFZ[ SIF\\ K[P VF

5KL YMD;[ B\\E[ ZFB[,F 5MTFGF Y[,FDF\\YL ,F\\A] AM1F SF-LG[ T[DF\\ ZC[, A8G NAFJTF\\ T[DF\\YL

cAL5c cAL5c H[JM VJFH VFJJF DF\\0IM VG[ V[S U|LG :5M8 pEM YIM G[ T[DF\\ H[ GSXM CTM

T[DF\\ OZJF ,FuI]\\P

VF :5M8G[ ;C] HMJF ,FuIF YM0LJFZ Y. tIF\\ :5M8 V[S HuIFV[ VFJLG[ V8SL UIMP

Page 36 of 74

YMD;[ DLP 5|[;L0g8G[ SCI]\\4 cDG[ JOFNFZ VG[ R]G\\NF DF6;MGL 8]S0L VF5MP tIF\\ SNFR

,0J]\\ 56 50X[Pc

5|[;L0g8 AM,L p9IF4 cjIJ:YF Y. HX[4 VF. JL, ULJ I] A[:8 VMO DFI D[G4 5Z\\T]

DG[ V[ ;DHFJ S[ ;LuG, SIF\\YL VFJL ZCI]\\ K[ VG[ VF V5CZ6GM BZM VFXI X]\\ K[ mc

YMD;[ GD|TFYL HJFA VF%IM4 c;Z V[ AWL JFT C\\] 5KLYL SZLX4 W :8MZL .h ,MgU 56

VtIFZ[ V[8,]\\ H~Z SCLX S[ VFDF\\ TDFZL UJ"D[g8GF 56 DF6;M ;FD[, K[P DF8[ DFZL

;CF, D]HA H DFZL DNN DF8[ BF; ;L,[SXG SZLG[ 8}S0LVM AGFJJL 50X[P tIF\\ TM

V[OPALPVF.P GF J0F VFJL 5CM\\rIF VG[ +6[I H6FV[ RRF" SZL BF; 8}S0LVM AGFJLP

5|[;L0g8 K[<,[ AM

cI; ;Z4 0Mg8 JZLc4 AM,L YMD; GLS/L UIMP