અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 15 પ્રદીપકુમાર રાઓલ દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 15

V\\TlCG IF+F

5|lN5 ZFVM,

U[,[S;LVMGL 5[,[ 5FZ4 VF56L ;\\:S°lTGF D}/ XMWJFPPPPPPPP

5|SZ6 v !5

0L5F8"D[g8 VMO 0LO[g;GF C[0 SJF8"; 5[g8FUMG BFT[ V[S B}A H V,FINF ~DDF\\

lJ`JGL +6 DCtJGL jIlSTVM A[9L CTLP 5|[;L0[g8 VMO I]PV[;PV[P4 ;[S|[8ZL VMO 0LO[g;

VG[ ;[S|[8ZL VMO :8[84 I]PV[;PÒPV[;P GM ZL5M8" VFJL UIM CTM H[ ZL5M8" lJX[ +6[I

H6FV[ RRF" SZL ,LWL CTLP ZL5M8"DF\\ VF 5lZl:YlT SIF SFZ6M;Z p5l:YT Y. CX[ T[G]\\

VG]DFG 56 SZJFDF\\ VFjI]\\ G CMT]\\P 5Z\\T] HCMG 0u,FX[ B}A H DC[GT SZL ZL5M8"DF\\

5MTFGF JQFM"GF VG]EJMGM lGRM0 Z[0L NLWM CTMP VFJ[, 5lZl:YlTG[ 5CM\\RL J/JF X]\\ X]\\

SZL XSFI T[DH DFGJ J:TLG[ S. ZLT[ NMZJ6L VF5L XSFI4 S[D DNN SZL XSFI T[ AW] H

lJ:T'T ZLT[ VFJZL ,[JFI[, CTLP CH] 5lZl:YlTV[ GSSZ VFSFZ ,LWM G CMTM4 T[ AN,FTL

ZC[TL CTL T[YL ;FDGM SZJM 56 S9LG G CTMP

VFD4 ;DU| ZLT[ HMTF\\ S0S ,FU[ T[JF 56 5|HFG[ p5IMUL YFI V[JF 5U,FVM ,[JF

50[ T[D CTF\\P HFGDF,GL ;]Z1FF4 VF\\TZLS ,]\\8OF8GF AGFJM4 CM:5L8,F.h[XGGL ;[JFVM4

BFJFv5LJFGL VF.8DM 5]ZL 5F0JL v VFDL"4 5M,LX4 ;ZSFZL4 5|F.J[84 ;\\:YFVMGF D[G VG[

DGL 5FJZ TDFD GM p5IMU VMKFDF\\ VMKF[ ;DI ,UF0LG[ ;FZFDF\\ ;FZL ZLT[ S. ZLT[ SZL

XSFI T[ ;FY[ H ALHF 36F AWF D]NF VFJZL ,[JFGF CTF\\P

I]PV[;PÒPV[;P GF ZL5M8"GL SM5LVM +6[IGF CFYMDF\\ CTL4 5FGF O[ZJTF HTF\\ CTF\\P

VD[ZLSF 5MT[ V[S lJXF/ B\\0 CTM tIF\\ 56 E]B\\0LI pQ6TFDFGMDF\\ DM8F[ TOFJT

CTMP CF,GF TASS[ 9\\0LYL ARJFG]\\ CT]\\ VG[ 5KL N]xSZ UZDLYL4 5|HF ;CG SZL XSX[ S[

S[D m VFIMHG 56 V[ ZLT[ YJ] HM.V[P GLR[ D]HAGF lG6"IM SZL +6[I H6F pEF YIFP

!Po VgI N[XMDF\\ ZC[, VFDL" v 0LO[g; :8FOG[ 5ZT AM,FJJMP

ZPo VgI N[XMDF\\ ZC[, VD[ZLSG G[XG<;G[ 5ZT AM,FJJFP

#Po AM0"Z; TYF VgI N[XMDF\\ ZC[, VFDL"G[ AM,FJL V,U V,U lJ:TFZM v XC[ZMDF\\

OZHM ;M\\5JLP

$Po NZ[S ;L8L 5M,L;G[ NFPTP NYPD, LAPD lJU[Z[G[ sgI]IM"S 5M,L; 0L5F8"D[g84

,M;V[gH[,g; 5M,L; 0L5F8"D[g84 f ;FANF SZJFP

5Po 8[,LJLHG G[8J"S ãFZF V5FTF E0SFp ;DFRFZM p5Z 5|lTA\\W ,FNJM T[DH JWFZFGF

V[g8Z8[.GD[g8GF 5|MU|FDM A\\WP T[GL HuIFV[ Z$ 2 * V,U V,U R[G,M ãFZF

V,U V,U DFlCTL V5FJFG]\\ GSSL SZJ]\\P NFPTP V[S R[G, ;ZSFZ TZOYL X]\\ X]\\

DNN D/X[ T[ H6FJTL CMI TM ALHL R[G, SIF lJ:TFZGF ,MSMV[ SIF\\ SIF\\ HJ]\\

lCTFJC ZC[X[ T[ DF8[ ;ZSFZL VG[ 5|F.J[8 S\\5GL X]\\ X]\\ DNN VF5X[ TM J/L ALÒ

R[G, BFJF5LJFGF ;FDFG SIF\\YL D/L XSX[ lJU[Z[ lJU[Z[P

&Po T[DH VFJL AWL DFlCTLVM V[SFV[S VFJTL A\\W Y. HFI T[YL H[8,L DFlCTL ,MSMG[

5CM\\R[ T[ AZFAZ 5MTFGF SMd%I]8;" S[ CF0" SM5LDF\\ :8MZ SZL ,[ T[JL ;}RGF VF5JL

sSFZ6 S[ I]PV[;PÒPV[;P GF ZL5M8"DF\\ V[JL ;\\EFJGF ATFJ[, CTL S[ YM0FS lNJ;MDF\\

TDFD ;[8[,F.8 U|[JL8[XGGF O[ZOFZMGF SFZ6[ A\\W Y. HX[ VYJF TM 5'yJL p5Z

8SZF. HX[ VG[ ;DI[ DFlCTL GlC\\ VF5L XS[ f JW]DF\\ 5'yJLGF R]\\ASLI TtJMDF\\ 56

O[ZOFZ Y. XSX[ VG[ T[GF SFZ6[ 36F GJF 5|Ma,[d; RF,] YX[P

Page 21 of 74

*Po 5|F.J[8 S\\5GLVM 5MT[ 5M0I]; SZTL TDFD VF.8DM DOTDF\\ VF5L N[JFGL ZC[X[P H[G]\\

J/TZ VG[ DNN ElJQIDF\\ HM ;ZSFZ VG[ ,MSM ÒJTF\\ ZC[X[ TM VF5X[P VtIFZ[

5|F.D GL0 cÒJc ARFJJFGL CTLP H[ S\\5GL GF 5F0X[ T[GF R[ZD[GM4 0FIZ[S8ZMG[

TFtSFl,S H[,DF\\ GFBJFGF ZC[X[P

(Po ALHF N[XMG[ XSIT TDFD 8[SGLS, TYF D8[ZLI<;GL DNN SZJL sD[G 5FJZGL

GlC\\fP

)Po ALHF N[XMGL HIF\\ H~Z 50[ TM ZLSJ[:8YL DNN D[/JJL sCF, A/HAZL RF,L XS[

T[D GCMJFYLfP

!_Po lJDFGL ;[JF ;N\\TZ A\\W SZJL4 BF; ;\\HMUMDF\\ ;[S|[8ZL VMO :8[8GL D\\H]ZL CMI TM H

;ZSFZLT\\+ ãFZF T[GM p5IMU SZL XSFX[ VgIYF GCL\\P

!!Po TDFD 5[8=M,GF JWFZFGF HyYF4 V6]5FJZ4 BFn;FDU|L4 DM\\3F 0LO[g;GF %,[GM4

5[;[gHZ %,[GM lJU[Z[ DCtJGL VF.8DM ;]Zl1FT HuIFVMV[ B;[0JL T[ 56 ;[S|[8ZL

VMO 0LO[g;GL D\\H]ZL D[/JLG[P

!ZPo ;LPVF.PV[P4 V[OPALPVF.P VG[ CMD,[g0 ;LSIMZL8L H[JL V[Hg;LVMGL D]bI

SFDULZL AN,LG[ CF,GF ;\\HMUMG[ VFWLG SFDULZL ;M\\5JFGL ZC[X[P H[ HJFANFZL

JF.; 5|[;L0g8 TYF c;[S|[8ZL VMO :8[8c TYF c0LO[g; ;[S|[8ZLc GSSL SZ[ T[D SZJFGL

ZC[X[P

!#Po CF,GF TASS[ cGF;Fc4 cDL;F., 0LO[g; V[Hg;Lc4 cI]PV[;PÒPV[;cP TDFD 5M,L;

0L5F8"D[g8 lJU[Z[ V[Hg;LVM4 0L5F8"D[g8 S[ H[ GM VF TASS[ p5IMU Y. XS[ T[JM CMI

T[GL 5F;[ D]/ SFDULZL ,[JFGL ZC[X[P

!$Po ;]GFDL4 E}S\\54 JFJFhM0F TYF HJF/FD]BL lJU[Z[GL VFUFCL SZTL TDFD ;\\:YFGMG[

Z[0 V,8" HFC[Z SZJ]\\P sS[D S[ I]PV[;PÒPV[;P GM VC[JF, VFJL XSITF ATFJTF

CTF\\Pf

!5Po V\\TZL1F IFG DMS,J]\\ TYF cc.g8ZG[XG, :5[X :8[XGGLcc DNN ,[JLP

U6TZLGL DLGL8MDF\\ p5Z D]HAGL ;}RGFVM VG[ 9ZFJMGL S|MU|[;DF\\YL D\\H]ZL D[/JL

T[GF VD, DF8[ VFB]V[ ;ZSFZL T\\+ 5|J'lTYL WDWDJF ,FuI]\\P

T[DH V;ZSTF" SD"RFZLVM4 ;{lGSM CJ[ X]\\ SZJ]\\ T[GL lJDF;6DF\\ 50L UIFP

5lZl:YlT V[JL AGTL HTL CTL S[ D]bI CF.J[ p5Z S,FSMGF S,FSM ;]WL 8=FOLS HFD YJFGF

AGFJM JWJF ,FuIFP

lJ`JGF NZ[S N[XM VF lJlR+ 5lZl:YlTYL VS/F. p9IF CTFP NZ[S N[XDF\\YL

H]NFvH]NF VC[JF,M VG[ 5|HFGL CF,FSL lJQF[ V,U V,U ;DFRFZ ;F\\50TF CTFP

;}I" H[ 5'yJLGF EFU p5Z ;TT T5TM ZC[TM CTM tIF\\GL 5lZl:YlT H[ CTL T[GF

SZTF\\ p<8L 5lZl:YlT HIF\\ V\\WF~ CT]4 tIF\\GL CTLP AgG[ AFH] EI\\SZ 5lZl:YlT CTLP

;JFZ VG[ ZF+L D]HA 5C[,F 30LIF/M RF,TL lNJ;GF AFZ S,FS VG[ ZF+LGF

AFZ S,FS D/L RMJL; S,FS YTF CTFP VG[ ;}I" SFZ6[ ZFT lNJ; YTF\\ VG[ V[ D]HA

30LIF/GM ;DI SC[JFTM VG[ GSSL YT]\\ S[4 VF ;DI ;JFZGM K[ S[ ZF+LGM NFPTP NX JFuIF

CMI TM T[ lNJ; S[ ZF+L p5ZYL GSSL YT]\\ S[ lNJ;GF K[ S[ ZF+LGFP

Page 22 of 74

VFG[ AN,[ J{lxJS :TZ[ V[JM O[ZOFZ Y. UIM S[ 30LIF/DF\\ OZTF SF\\8FG[ VFWFZ[

GSSL YT]\\ S[ lNJ; K[ S[ ZF+L VYJF TM NX JFuIF K[ T[ lNJ;GF K[ S[ ZF+LGFP 30LIF/

lNJ; ZFT GSSL SZJF DF\\0L VYJF TM RMJL; S,FSGM lNJ; VG[ RMJL; S,FSGL ZF+L T[JL

U6TZL YJF ,FULP

VF V[S HAZH:T O[ZOFZ Y. UIMP ;}I" ;TT T5L ZCIM CTMP ,MSM ;TT

UZDLYL +F;L UIF CTFP UZDL HgI ZMUMGF EMU ,MSM AGJF DF\\0IFP 0LCF.0=[;G4 hF0F4

p<8L4 D]KF"4 A[EFG YJ]\\ T[ p5ZF\\T 36F\\ DF6;M VRFGS DUHG]\\ ;DTM,56]\\ U]DFJL A[;JF

,FuIFP UZDLYL ARJF DF8[ VlC\\YL TCL\\ EFUNM0 SZJF ,FuIFP S[8,LS S[8,LS HuIFV[

85M85 DF6;M D'tI]G[ XZ6[ YIFP GNLVM4 hZ6F\\4 ;ZMJZM ;]SFJF ,FuIF VG[ T[DF\\ ZC[,F

DFK,FVM VG[ VgI H/RZ 5|F6LVM DZJF ,FuIF VG[ T[G[ SFZ6[ ZMURF/M O[,FJJFGM X~

YIMP DUZM 5F6LGL XMWDF\\ HDLG p5Z VFJL UIF VG[ T[DGF Z:TFDF\\ H[ SM. AF/SM4

DF6;M4 5|F6L VFJ[ T[GF 5Z C]D,M SZJF ,FuIFP ;]T[,F HJF/FD]BLVMV[ HFULG[ AZAFNL

O[,FJJFG]\\ RF,] SI]"\\P VF HJF/FD]BLVMGM 5|SM5 V[JM CTM S[ T[GM ,FJF XC[ZMDF\\ OZL J?IM

VG[ T[GF W]DF0FYL VFSFXDF\\ SF/F0LAFgU JFN/M H[JF ãxIM pEF YJF ,FuIFP UZDLGM 5FZM

H[D H[D R0TM UIM T[D T[D O|Lh4 V[ZSg0LxGZMGF JFIZL\\U lJU[Z[ VMU/JF ,FuIFP ,MSM

V\\NZM V\\NZ lJGF SFZ6[ pxS[ZF.G[ hU0M SZTF CTF\\ VG[ VFD DG]QI4 5|F6L4 51FLVM lJU[Z[

;[\\S0MGL ;\\bIFDF\\ DZJF ,FuIF VG[ V[S lACFD6]\\ lR+ p\\E]\\ Y. UI]\\P

VFGL ALÒ TZO HIF\\ ;]I"GF TF5GM VEFJ CTM tIF\\ V\\WSFZ VG[ 9\\0LG]\\ HMZ B]A

JWL UI] CT]\\P 9\\0L B]A H 50JF ,FUL CTLP VTLXI 9\\0LYL AF/SM VG[ J'wWM YLHL HJF

,FuIFP VF V\\WSFZGF JFTFJZ6YL ,MSMDF\\ EI VG[ 0Z jIF5L UIM VG[ T[GF SFZ6[ 36F

,MSMGF CNI A[;L UIF VG[ 36F\\ ,MSM VF53FT SZL D'tI]G[ XZ6[ YIFP DL6ATL4 AFS;4

A[8=L4 OFG; lJU[Z[GL ,\\]8Fv,\\]8 YJF ,FUL VG[ VFJL RLHJ:T]GF EFJ VF;DFG[ R-L UIFP

36F ,MSM SX]\\ lJRFIF" lJGF H[ SF\\. JFCG D/[ VYJF TM RF,TF 56 HLJ ARFJJF EFUNM0

SZJFYL 36F VS:DFTM YIFG[ 36F D'tI]G[ XZ6[ YIFP VG[ lJlR+ 38GF TM V[JL AGJF

,FUL S[ VtIFZ ;]WL GNLDF\\ SM. lNJ; EZTL GCMTL VFJTL T[ VFJJF ,FUL VG[ T[

UF\\0LT]Z AGL VG[ T[GF\\ 5F6L VFH]vAFH] OZL J/TF\\ GNL lJ:TFZDF\\ ZCL B[TL SZTF 36F

5X]5F,SM VG[ B[0]TM ZFDXZ6 YIFP W]|JLI AZO VMU/TF\\ ;D]ãDF\\ EZTL ;TT ZC[JF

,FUL VG[ NZLIF lSGFZ[ VFJ[,F UFD4 XC[Z AWFDF\\ 5F6L OZL J/TF T[ AWFGM GFX YJF

DF\\0IMP DCF;FUZMDF\\ VFJ[,L HAZN:T EZTLG[ SFZ6[ 36F\\ 8F5] N[X 5F6LDF\\ UZS Y. UIFP

VFD4 D'tI] AgG[ AFH] DLHAFGL p0FJL ZCI]\\ CT]\\P 5'yJL VG[ T[DF\\ ZC[TL ÒJ;'lQ8

BMOGFS TASSFDF\\YL 5;FZ Y. ZCL CTLP

A; EFUM4 VF BTZGFS HuIF KM0L EFUM4 H[ AFH] ARL XSM V[ AFH] EFUMP

A; V[S H W}G ÒJ ARFJMP

N]lGIFGF NZ[S N[XGF ,MSM VF EI\\SZ pEL YI[,L 5lZl:YlTYL +:T Y. UIF CTFP

NZ[SGF DGDF\\ V[S H 5|`G CTM CJ[ X]\\ YX[ m N]lGIFGL CZV[S jIlST VAF,4 J'wW4 I]JFG4

E6[,F4 VE64 WD"U]~VM AWF DFGJF ,FuIF S[ CJ[ 5'yJLGM V\\T GÒS K[P VFJF ;DIGM

,FE H]NF H]NF 5\\YGF 36F WD"U]~VM ,. ,MSMG[ EZDFJF ,FuIFo 5'yJLGM V\\T GÒS K[P

HM TDFZ[ ARJ]\\ CMI TM VDFZ[ XZ6[ VFJMP TM ;J[" ARL H.X]\\P VF56[ O,F6F 5|N[XDF\\

Page 23 of 74

VFJ[,L O,F6L 8[SZL p5Z HTF ZCLX]\\P VG[ VD[ TDG[ ARFJL ,.X]\\P S[8,FS D]<,F\\ VG[

DF{,JL SC[JF DF\\0IF SIFDTGM lNJ; VFJL R}SIM K[ VG[ T[DF\\ SFlOZM GFX 5FDX[4 5FS CX[

T[ ARL HX[ VYJF hgGTDF\\ HX[P

VFJL AWL AFATMV[ ,MSMGF DUH O[ZJL GFbIFP WLZH VG[ XF\\lTGL

HuIFV[ pxS[ZF84 U]:;M4 DFZFvDFZL VG[ EFUNM0P VFD AW]\\ V:TjI:T Y. UI]\\P lJS8

5lZl:YlTG]\\ lGDF"6 YI]\\P

lJ`JGF N[XMV[ OI]V,GM HyYM4 NF~UM/M4 ZF;FI6LS HJ,GXL, 5NFYM" T[DH

lD;F.<; lJU[Z[G[ V\\0Z U|Fpg0 UMNFDMDF\\ B;[0JFGL T{IFZLVM X~ SZL NLWLP VD[ZLSFDF\\

TM HIFZ[ VF XLO8\\UGL SFDULZL NZdIFG S[DLS, EZ[,F RFZ 8=S4 OI]V, EZ[,F +6 8[gSZ

VG[ NF~UM/M EZ[,F A[ 8=S4 YM0F YM0F ;DIG[ V\\TZ[ Z:TFDF\\ H VRFGS ;/UL p9IF\\P B]A

HFGDF,GL B]JFZL Y.P

NZ[S N[XGF J0FVMV[ 5MTFGM N[X EF{UMl,S ZLT[ H[ hMGDF\\ VFJTF[ CTF[4 V[ hMGG[

,1FDF\\ ZFBLG[ H]NF v H]NF 5|N[XGF GSXFVM4 ;\\ElJT pQ^FTFDFG ;FY[ lGQ6F\\TM ãFZF T{IFZ

SZFjIF CTFP H[GF ãFZF ,MSMG[ HF6 SZJFDF\\ VFJL CTL S[4 TD[ H[ 5|N[XDF\\ KM V[ 5|N[XDF\\

S[JF 5|SFZGL D]xS[,LVM VFJL XS[P TM VFJL D]xS[,LVMDF\\YL JC[,L TS[ N]Z Y. TDFZF

GHLSGF ;]Zl1FT :Y/[ 5CM\\RL HFJP VF DF8[ H[ ZLT[ 5CM\\RL XSFI T[ ZLT[ 5CM\\RL HFJP

TDFZL D];FOZL DF8[ ;ZSFZL 8=[.G4 A; S[ %,[GDF\\ SM. 8LSL8 ,[JFGL GYLP

VF HFC[ZFTYL NZ[S Z[

DF6;M pEZF. 50IFP

NZ[S N[X[ H[ SMd%I]8ZF.h0 5|MU|FD T{IFZ SIF" CTF\\ T[GF VFWFZ[ H[ Z1FLT hMG GSSL

SZJFDF\\ VFjIF CTF\\4 tIF\\ ZFCT KFJ6LVM pEL SZJFDF\\ VFJ[, CTL4 H[DF\\ 5F6LYL ,.G[

EMHG ;]WLGL TYF D[0LS, 8=L8D[g8GL ;CFITFGL ;UJ0 ZFBJFDF\\ VFJL CTLP tIF\\ JFCGMGL

;[JF 56 VJZ HJZ DF8[ O|L ZFBJFDF\\ VFJ[, CTLP VF AW]\\ 5|HFGL ;,FDTL VY[" VD,DF\\

D]SJFDF\\ VFJ[, CT]\\P H[G]\\ VFIMHG J[WZ lGQ6F\\TM VG[ T[GF J{7FlGSMGL ;,FC D]HA T{IFZ

SZJFDF\\ VFjI]\\ CT\\]P

gI]h 5[5Z4 Z[0LIM4 8LJL G[J8"S T[DH HFC[Z :Y/M p5Z HFC[ZFTM SZJFDF\\ VFJL

CTLP DF.S ãFZF 5|HF ;D1F ;\\N[XFVM 5CM\\RF0JFDF\\ VFJL ZCIF CTF\\P VF p5ZF\\T H[ T[

:Y/GF OM8MU|FO;4 GSXFVM4 pQ6TDFG NXF"JTF RF8" lJP HFC[Z :Y/M VG[ 8=FJ[,L\\UGL NZ[S

HuIFVM p5Z ,UFJJFDF\\ VFjIF CTFP 5|HFGL ;UJ0TF VG[ ;,FDTL DF8[ XSI T[JF 5|IF;M

NZ[S N[XGL ;ZSFZM SZL ZCL CTLP H[ EFUDF\\ H[JL H~ZLIFTP

,MSMGM W;FZM VG[ ARJF DF8[GL 3[,KF S[ ÒJJF DF8[GL ÒÒlJQFF SCM V[ V[8,L

AWL CTL S[ lGlTvlGID4 lJJ[S AW] H 5|HF R]SL H.G[ JTL" ZCL CTLP H[G[ SFZ6[ ;ZSFZL

T\\+ 56 VjIJl:YT Y. UI]\\ CT]\\P 5|HFGL VG[ ;ZSFZGL A\\gG[GL ,FRFZL E[UF YTF\\ SIFZ[S

5|HF A/ 5|IMU SZL ,[TL CTL TM SIFZ[S ;ZSFZLT\\+P

VF AWFG[ SFZ6[ 5[|XG[ 5]ZTM D;F,M D/L ZC[TM4 T[ pT[HGF ;EZ ;DFRFZ KF5TFP

SIFZ[S ;ZSFZLT\\+GL hF8S6L SF-TF\\ TM SIFZ[I 5|HFG[ lX:T YL ZC[JF V5L, SZTFP

SIFZ[S G[TFVM4 5M,L8LxIGM4 J{7FlGSM S[ TH7MGF .g8ZjI] ,. ;Fd5|T ;D:IFGL SM,DM

EZL N[TFP

Page 24 of 74

K[<,F 5\\FR lNJ;YL 5|[;L0g8[ 5[g8FUMG BFT[ H lGJF; :YFG ZFbI]\\ CT]\\4 H[YL JWFZFGL

;LSIMZL8L VF5JFG]\\ ;Z/ ZC[P

;TT 8[gXGDF\\ ZC[,F 5|[;L0g8 :S|LG p5Z GHZ ZFBL VJSFXG]\\ lGZL1F6 SZL ZCIF

CTFP tIF\\ OMGGL ZL\\U JFUL ;[S|[8ZLV[ T]ZT OMG VF5TF\\ SCI]\\4 c3Z[YL D[0DGM OMG K[Pc

cD[0DG[ SCM S[ SFDDF\\ K[Pc ;[S|[8ZLV[ V[ D]HA HJFA VF5L NLWMP J/L YM0LJFZ Y. tIF\\

OZLYL OMG VFjIMP OZL 5FKM V[ H HJFAP VFJ]\\ A[ +6 JBT AgI]\\ VG[ V[GM V[H HJFA

VF5L OMG 0L:SG[S8 SZL GFBJFDF\\ VFJ[ K[P K[<,LJFZ TM 5|[;L0g8 U]:;[ Y. UIFP U]:;FDF\\

G[ U]:;FDF\\ AM,L p9IF4 cc in this critical period they are not understanding. Ladies are

always foolish, why she is disturbing ? Why she rings me so often ?”

HIF\\ 5F\\R DLGL8 Y. tIF\\ 5|[;L0g8GF DMAF.,GL ZL\\U JFULP 5|[;L0g8 VFD[I U]:;FGF

D]0DF\\ CTF G[ tIF\\ DMAF.,GL ZL\\U JFUTF\\ T[DG]\\ DM\\ AU0L UI]\\P KTF\\ DMAF.,GL :JLR VMG

SZLG[ AM

c 8[, DL SJLS,L V[g0 .G XM8"P c

cS[Y[ZLGG[ OLJZ K[Pc c56 TM V[DF\\ C]\\ X]\\ S~ m 0MS8ZG[ AM,FJMPc

c0MS8Z TM VFJ[, H K[ 56PPPc

cHM

tIF\\ S[Y[ZLG 5F;[ G A[;L XS]\\Pc

c%,Lh 8=F. 8] Vg0Z:8[g0 DLPc

c %,Lh 0Mg8 0L:8A" DLP GFpPc

VFD SCL 5|[;L0g8[ OMG S8 SIM"P

OMG p5ZGF ;\\JFNM 5|[;L0g8GL VFH]vAFH]DF\\ A[9[,F T[DGL cS[ALG[8cGF ;eIM D]S

5|[1FS AGL ;F\\E/L ZCIF CTF\\P

YM0LJFZ R]5SLNL KJF. U.P XF\\lTGM E\\U SZTF\\ JF.; 5|[;L0g8 AM

3Z[ TDFZL H~Z CMI TM H. VFJMPc

cGF GF 3Z SZTF\\ VlC\\IF 5|[Xg; JWFZ[ H~ZL K[4 VG[ 3Z[ H.G[ 56 C]\\ X]\\ SZJFGM

CTM m S[Y[ZLG lADFZ K[ V[ AWL JFT ;FRL 56 V[ DF8[ TM 0MS8ZMGL VFBL 5[G, K[P VF.

V[D C[<5,[;P GM GL0 VMO DLPc

VFD4 JFT RF,TL CMI K[ tIF\\ SMZL0MZDF\\ S\\. VJFH VFJ[ K[ VG[ YM0LJFZ[ V[S H{O

JIGM jIlST V\\NZ VFJLG[ 5]K[ K[4 c5|[;L0[g8 SIF\\ K[ mc

~DDF\\ A[9[,F ;C] VF 5|`G ;F\\E/LG[ RDSL HFI K[ VG[ NZ[SGF DGDF\\ 5|`G pNEJ[

K[ S[ VFJLG[ VFJM ;LWM 5|`G SZGFZ SM6 K[ m VG[ VlC\\IF S. ZLT[ VFjIM m SM6[ VFJJF

NLWM m

tIF\\ 5|[;L0g8[ 5]KI]\\4 cSM6 K[ mc tIF\\ T]ZT OZH 5ZGM ;LSIMZL8L VMlO;Z VFU/

VFJLG[ SC[JF ,FuIMP4 c;Z ¦ V[ jCF.8 CFp;YL VFJ[ K[Pc

jCF.8 CFp;YL 5|[;L0g8[ VF`RI"YL 5]KI]\\ m

cCFc4 cD[0D[ DMS

VFJGFZ jIlST CJ[ VFU/ VFJL 5|[;L0g8G[ ;[

C]\\ DFZL D[/[ VFjIM K]\\P D[0D[ GYL DMS

cA8 JFIc

Page 25 of 74

c;Z ¦ S[Y[ZLG B]A H ALDFZ K[P VF5G[ ,[JF DF8[ VFjIM K]\\Pc

cGl\\C GlC\\ C]\\ GlC\\ VFJL XS]\\P DF~ X]\\ SFD K[ m DFZL 5C[,L OZH DFZL Sg8=L 5|tI[GL

VG[ lJ`JGL 5|HF 5|tI[GL K[4c 5|[;L0g8[ VtI\\T U]:;FYL SCI]\\P

c;Z ¦ DFO SZHM 56 TDFZL V[8,L H HJFANFZL TDFZL JF.O VG[ 0M8Z 5|tI[ 56

K[P VF N[XG[ TM ALHM 5|[;L0g8 D/L ZC[X[ 56 S[Y[ZLGG[ OFWZ GCL\\ D/[P S[Y[ZLG

K[<,F 36F\\ ;DIYL TFJDF\\ ZLAFI K[P 0MS8ZMGL 5[G, ZFTvlNJ; DC[GT SZ[ K[P

SXM O[Z 50TM GYLP VG[ TDF~ VF VlC\\G]\\ 8[gXG HM.G[ D[0D[ TDG[ VtIFZ ;]WL

OMG GCMTM SIM" S[ ;DFRFZ GCMTF VF%IF S[ H[YL TDFZL lR\\TFDF\\ JWFZM G YFIP

D[0D[ VtIFZ ;]WL 36L WLZH ZFBLP S[Y[ZLGGL ;FY[ D[0D 56 lNJ;MYL ;TT

ZF+LGF pHFUZF SZ[ K[4 jCF.8 CFp;GM V[SV[S DF6; lR\\TLT K[P VG[ V[8,[ H C]\\

VF5G[ ,[JF DF8[ VFjIM K]\\P S[Y[ZLG TFJGF 3[GDF\\ 0[0L 0[0L SC[ K[ VF A[ H XaNM

V[GF DMDF\\ K[P ;Z ¦ DF~ DFGM4 S[Y[ZLGG[ VtIFZ[ 0MS8Z SZTF 0[0LGL JWFZ[ H~Z

K[P %,Lh RF,MPc

5|[;L0g8 SX]\\ AM,L GYL XSTF AWF VF ;F\\E/LG[ :TaW Y. HFI K[P

VF HM. DLP DO,Z VFU/ SC[JF ,FuIM4 c;Z ¦ V[S JFT GSSL K[ VF5G[ ,LWF

l;JFI C]\\ VlC\\YL GYL HJFGMP %,Lh VF5 YM0LJFZ 56 3Z[ VFJL HFJP VFGFYL C]\\ JWFZ[

SX]\\ SC[TM GYLPc VFD4 AM,L DLP DO,Z ;H/ G[+[ 5|[;L0g8 TZO HM. ZCIMP

5|[;L0g8 DF{G CTFP lJDF;6DF\\ CTFP VRFGS JF.; 5|[;L0g8 AM

ZLSJ[:8 I] ;Z ¦c

5|[;L0g8 pEF Y. DLP DO,Z 5F;[ VFjIF T[GM BeEM 5S0L A[ DLGL8 pEF ZCIF

VG[ VF\\BDF\\ VFJ[,F VF\\;] ;C]YL K]5FJTF ACFZ lGS/L UIFP

5|[;L0g8GF DUHDF\\ lJRFZMG]\\ T]D], I]wW RF,L ZCI]\\ CT]\\P 5|[;L0g8 VtIFZ[ V[JL

lJ8\\A6FDF\\ CTF S[ H[GM TFU D[/JJM D]xS[, CTMP

VtIFZ ;]WL lJ`JGF GFGFvDM8F ZFHSLI AGFJM VG[ VgI p5FlWVMDF\\ SF\\ TM

VD[ZLSF NB,ULZL SZ[ VYJF TM DNN SZ[P 56 V[GM D]bI ZM, TM NZ[S HuIFV[ CMI HP

5KL I]UM:,FJLIF CMIP J<0"JMZ CMI S[ 5KL S]J{TG]\\ D]lSTSZ6 CMI S[ ;NFD p5ZG]\\ VFS|D6

CMIP V[8,[ S[ VtIFZ ;]WL 5M,L;D[G VMO WL J<0" U6FT]\\ VD[ZLSF VG[ T[GF 5|[;L0g8

EI\\SZ D]xS[,LDF\\ VG[ jIlSTUT p5FWLDF\\ CTFP V[ZOM;" JGDF\\ CJF. p0IG SZTF\\

lJRFZMDF\\ G[ lJRFZMDF\\ JMXL\\u8G SIFZ[I VFjI]\\ T[GL 5|[;L0g8G[ BAZ G 50LP

B]N jCF.8 CFp; ,F\\AF .lTCF;DF\\ E}TSF/GF S\\.S S[8,FI 5|SFZGF AGFJMGF ;F1FL

TZLS[ pEM CTMP H[DF\\ .P;P!)!# DF\\ TM T[G[ GQ8 5|FI SZJFGL SMXLX ~5[ ;/UFJL

GFBJFGM 5|ItG YI[,M H[DF\\ JTLvVMKL ;O/TF D/[,LP tIFZAFN !)$& DF\\ T[GF p5Z

AMdA O[SL HDLGNM:T SZJFDF\\ VFJ[,P tIFZAFN 5F\\R JQF"GF UF/FDF\\ OZLYL T[GL VMZLÒG,

0LhF.G IYFJT ZFBL ;LD[g8 SMgS|L8 T[DH ,MB\\0YL ;DFZSFD SZL OZL A[9M SZJFDF\\ VFjIM

CTM4 H[ CJ[ V0LBD pEM CTMP

VA|FCD ,L\\SGYL ,. JT"DFG ;]WLGF AWF H 5|[;L0g8MG[ VF jCF.8 CFp;[ ;]BN

VG[ N]oBN 5/MG[ lJTFJTF HMIF CTF\\P VF jCF.8 CFp;GL HD6L JL\\UGF +LHF SDZFDF\\

Page 26 of 74

VFH ;MOF p5Z A[;LG[ VD[ZLSFGL lR\\TF SZTF VG[ SF/L 5|HFGF ptSQF" DF8[ lJRFZTF\\ VG[

;TT lR\\lTT ZC[TF\\ V[JF l,\\SG VG[ HCMG V[OP S[G[0LG[ VF jCF.8 CFp;[ HMIF CTF\\P

VA|FCD l,\\SG D'tI] 5FdIF 5KL T[DGF VFtDFGL VG]E}TL VF jCF.8 CFp;GF

VMZ0FVMV[ VG]EJL CTLP

VF jCF.8 CFp;[ HCMG S[G[0LGF 0[0 AM0L 5F;[ C{IFOF8 ~NG SZTF H[S[J[,LG S[G[0LG[

HMIF CTF\\P DL;L; S[G[0LGF VF\\;]YL EL\\HFI[,L lNJF,MDF\\ VFH[ 56 5[.g8 RM\\8TM GYL VG[

DL;L; S[G[0LGM cVMC GMc XaN~5L VFT"GFN VFH[ 56 CJFDF\\ U]\\H[ K[P

VFH[ JT"DFG 5|[;L0g8GL 5]+LGL lADFZLG[ SFZ6[ jCF.8 CFp; S\\.S U\\ELZ VG[

UDULG AGL UI]\\ CT]\\P

VlC\\IF jCF.8 CFp;DF\\ ;[\\S0M SD"RFZLVM OZH AHFJL ZCIF K[P T[ AWF V[S

5ZLJFZGL DFOS H ZC[ K[P VlC\\GF 36F SD"RFZLVMG[ 5|[;L0g8 SNFR VM/BTF 56 GlC\\

CMI S[ HJ<,[H HMIF CX[ T[J]\\ CX[P 5Z\\T] H[G[ VM/BTF CMI GFDYL VG[ SFDYL T[JF

A[vRFZ GFD CTFP H[DF\\ V[S TM CTF\\ DL;L; 0L;MhF H[ JQFM"YL VlC\\IF ;L,F. SFD SZ[ K[P

H[DF\\ 50NFYL ,. ;MOFGF SJZ VG[ :8FOGF S50F ZO] SZJFYL ,. GFG] ;L,F. SFD SZL

ZCIF K[P V[ H[ ~DDF\\ SFD SZ[ K[ tIF\\ V[SJFZ E],YL 5|[;L0g8 RF

tIFZ[ BAZ 50[,LP VF l;JFIGF ALHF cRLO A8,Zc CTF T[G[ VM/BTF CTFP EFZTGF

J0F5|WFG VG[ VgI DC[DFGM VFJ[,F tIFZ[ EFZTLI 5Z\\5ZF D]HAG]\\ GMG J[Ò8[ZLIG BF6]\\

T{IFZ SZJFG]\\ CT]\\ T[ JBT[ V[ RLO A8,Z DLP ZM0=LSG[ AM,FJ[, tIFZ[ T[G[ RLO S]S TZLS[

VG[ GFDYL T[ lNJ;YL VM/BTF YIFP VG[ +LÒ jIlSTG[ VM/BL4 H[ CTL DLP DO,Z4

5|[;L0g8G[ AM,FJJF UIF CTF T[P jCF.8 CFp;GF ;F{YL H]GF DF6;P

DLP DO,Z :JEFJ[ XF\\T4 B]XDLHFÒ VG[ :5Q8 SC[JFJF/F VG[ DLT EFQFL CTFP

5C[,F TM jCF.8 CFp;GF GFGF DM8F .,[S8=LS OM<8 ZL5[ZL\\U SZTF CTFP 56 K[<,F 5F\\R

;FT JQF" YIF T[DGL p\\DZG[ wIFGDF\\ ,. jCF.8 CFp;DF\\ V[g8LS TZLS[ H/JF. ZC[,L H]GL

RFJLJF/L 30LIF,MG[ RFJL VF5JFG]\\ SFD T[DG[ ;M\\5JFDF\\ VFjI]\\ CT]\\P

VFH[ BZ[ ;DI[ H[ SM.GF SZL XS[ T[J]\\ T[D6[ SFD SI]4"\\ HFT[ H.G[ 5|[;L0g8G[ AM,FJL

,FjIFP 5|[;L0g8 jCF.8 CFp;DF\\ 5CM\\rIFP 5|[;L0g8G]\\ Z[;L0g; jCF.8 CFp;GF ;[Sg0 O,MZ

p5Z VFJ[,]\\ CT]\\P 5|[;L0g8 h05YL H[ ~DDF\\ S[Y[ZLG ;]TL CTL T[ ~DDF\\ 5CM\\rIFP 5|[;L0g8

VFJTF AWF 0MS8ZM V[S AFH] B;L UIFP S[Y[ZLG ¦ S[D K[ m SZTF\\ 5|[;L0g8 5,\\UDF\\ A[;L

UIF S[Y[ZLGGF S5F/[ CFY D}SIMP S5F/ T5T]\\ CT]\\P CFYG[ V0L HMI]\\P VG[ 5KL 0MS8Z

TZO GHZ SZL 0MS8Z[ T]ZT SCI]\\4 cCF ;Z ¦ 8[d5Z[RZ K[P

5|[;L0g8[ jCF,YL DFYF p5Z CFY O[ZjIMP S5F/G[ R]DL ,LW]\\P UF,[ CFY O[ZjIMP

S[Y[ZLG XF\\T AGL ;]TL ZCLP

S[Y[ZLG ¦ S[Y[ZLG ¦ Oh jesus T[D AM,L V8SL UIFP R]5RF5 A[ VF\\;]4 T[DGL

VFBDF\\YL 85SL 50IFP S[Y[ZLG[ WLD[vWLD[ VF\\B BM,LP 0[0LG[ HMTF\\ H S[Y[ZLG Z0L 50LP

cDFI AL,j0 RF.<0 ¦ T]\\ HF6[ TM K[ C] BF; DLXG DF8[ ZMSFI[,M K]\\P T]\\ CJ[ H

;FÒ Y. H.XP CF A[8F ¦ VF56[ ;FHF YJFG]\\ H K[ C]\\ CJ[ VlC\\ H K]\\ SIF\\I GYL HTM VFZ I]

C[5L GFpmc

Page 27 of 74

S[Y[ZLGGL VF\\BM C;L p9LP D[0D

HM. ZCIF CTF\\P

5|[;L0g8[ V[G[ 5MTFGF CFY[ HI]; VF%IMP VtIFZ ;]WL NJF CMI S[ HI]; ;]WLGL NZ[S

AFAT[ S[Y[ZLG VFGFSFGL SZTL4 T[ S\\. 56 lJZMW JUZ 5|[;L0g8GF CFY[ HI]; 5L U. H[

H[F.G[ ;J["GF D]B p5Z ;\\TMQF VG[ ZFCTGL ,FU6L O[,F. U. VG[

BF/L ZFB[,F VF\\;] VF5MVF5 JC[JF ,FuIFPD[0D Z0TF\\ Z0TF\\ DF+ V[SH JFSI AM,L XSIF\\4

cTD[ VFJL UIF V[ B]A ;F~ SI]"4 Y[gSI] ¦c

5|[;L0g8[ HJFADF\\ SX]\\ G AM

,]KIF\\P

5|[;L0g8 0MS8;" TZO J?IF VG[ T[DGL ;FY[ JFTvRLT SZLP 8LDGF J0F 0MS8Z[

lJ:TFZYL ;DHFJTF SCI]\\P c;Z ¦ K[<,F NXvAFZ lNJ; YIF S[Y[ZLGG[ TFJ VFJ[ K[ VG[

D[0LS[XG RF,] CMJF KTF\\ SM. ZL:5Mg; D/TM GYLP AWF H ZL5M8" SZFjIF K[ 56 V[J]\\ SM.

J[,L0 ZLhG H6FT]\\ GYL4 VFDG[ VFD HM ZC[ TM S[Y[ZLG SMDFDF\\ RF,L HFI VG[ 5KL X]\\

AG[ S\\. H SCL G XSFI T[YL DFZ[ O:8" ,[0LG[ VF5G[ VCL\\IF AM,FJJF DF8[ VG]ZMW SZJM

50[,P

c 0Mg8 JZL4 ;L JL, AL OF.G4c 5|[;L0g8[ SCI]\\P

,UEU V[SFN S,FS 5KL HMI]\\ TM S[Y[ZLGGM RC[ZM YM0M :J:Y N[BFTM CTMP VG[

8[d5Z[RZ GMD", CT]\\P

VFBF jCF.8 CFp;DF\\ B]XLGL ,C[Z NM0L U.P

0MS8Z[ 5|[;L0g8G[ SCI4]\\ cHMI] ¦ 5|[;L0g8 AF/SM DF8[ DFvAF5 V[ S[8,L lS\\DTL RLH

K[P DF+ TDFZL CFHZL VG[ S[Y[ZLGGF DFY[ TD[ O[ZJ[, 5|[DF/ CFY[ HMI]\\ G[ S[JM

RDtSFZ ;Ò" NLWMP TD[ VFJL UIF V[ B]A ;F~ YI]\\P Y[gSI]\\ J[ZLDRPc

cGM4 ULJ Y[gS; 8] DLP DO,ZP SM6 HF6[ SIFZ[ VF ,0F. BTD YX[P V[g0 C] JL, JLG GM

A0L GM;4c 5|[;L0g8[ V[S VFKM lGo;F;M GFBTF K[<,]\\ JFSI AM

cDLP 5|[;L0g8 ÒT TM TDFZL H YX[P ÒT TM DFGJ HFTGL YX[P 0Mg8 JZL TD[

HZF56 lGZFX G YXMP VD[ZLSF TDFZL ;FY[ K[P VZ[¦ J<0" TDFZL ;FY[ K[P 5KL CFZJFGM

SIF\\ 5|`G H K[Pc DLP DO,Z[ VtI\\T pT[ÒT Y.G[ SCI]\\P

5|[;L0g8 TM DO,ZG[ HM. H ZCIFP K[<,F 5\\RFJG JQF" YIF jCF.8 CFp;DF\\

.,[S8=L;LIG TZLS[ SFD SZTM VG[ CF, jCF.8 CFp;GL AWL H 30LIF,MG[ RFJL VF5JFYL

DF\\0L ;DI;Z lJGF lJ,\\A[ V[S 56 lNJ; A\\W 50IF JUZ S[ V[S ;[Sg0GM 56 O[ZOFZ G

YFI T[ ZLT[ SF/Ò ZFBTM VF DO,ZG[ VF8,F JQF"DF\\ VFH 5C[,L JBT AM,TF\\ ;F\\E?IM

CTMP V[S TM 5|[;L0g8G[ T[0JF UIM tIFZ[ VG[ VtIFZ[P

5|[;L0g8G[ DO,Z DF8[ DGDF\\ V[S H]NF H 5|SFZG]\\ ZL:5[S8 pE]\\ Y. UI]\\ S[ V[S

;FDFgI DF6; H[ ;DI VFJ[ 5|[;L0g8G[ ;FR]\\ SC[TF\\ VRSFTM GYLP DO,ZG]\\ V[S H JFSI

T[DG[ V;Z SZL UI]\\ S[ VD[ZLSFG[ ALHM 5|[;L0g8 D/L ZC[X[ 56 0M8ZG[ ALHM OFWZ GCL\\

D/[ VG[ V[ S[8,]\\ ;FY"S lGJ0I]\\P VG[ ALÒ JBT DO,Z H[ AM

V[DF\\ 56 V[G[ V[8,L H ;rRF. N[BF.P H[8,L 5C[,FDF\\ CTLP A; ¦ TM CJ[ lGZFXFG[4

Page 28 of 74

CTFXFG[ B\\B[ZL GFBJL 50X[ VG[ ÒTJF DF8[ S8'LAwW Y. HJ]\\ 50X[P VFD 5|[;L0g8 DGMDG

lJRFZL ZCIF VG[ VFH[ 5C[,L JBT DO,Z ;FY[ X[SC[g0 SIF" VG[ HJFADF\\ Y[gSI]\\ SCI]\\P

CJ[ T[D6[ 0MS8ZG[ 5]KI]\\4 cX]\\ ,FU[ K[Pc 0MS8Z[ HJFA VF%IM4 cGFp XL .h VM, ZF.8 GYL\\U

8] JZLP TDFZ[ HJ]\\ CMI TM H. XSXMP A[ RFZ lNJ;DF\\ TM S[Y[ZLG CZTL OZTL Y. HX[Pc

5|[;L0g8[ 5ltG ;FD[ HMI]\\ T[D6[ DF{G;}RS ;\\DlT VF5TF\\ S[Y[ZLG TZO HMI]\\P 5|[;L0g8

;DÒ UIF S[Y[ZLGG[ jCF,YL DFY[ CFY O[ZJTF\\ SC[4 cDFI A[|J U," ¦ CJ[ DFZ[ VlC\\ ZMSFJFG[

AN,[ SFDDF \\,FUL HJ]\\ H.V[P V[D TDG[ GYL ,FUT]\\ mc

S[Y[ZLG[ DF+ DFY]\\ W]6FJLG[ CF 5F0LP

cV[g0 GFp U]0AFIP VM S[ 0MS8Z C]\\ HFp\\ K]\\P 8[.S S[ZPc

VFD SCL S[Y[ZLGG[ jCF, SZL 5|[;L0g8 ~DGL ACFZ VFjIF VG[ VRFGS 5FKF VFjIF

G[ 5]KI]\\ J[Z .h DLP DO,Z m tIF\\ TM DLP DO,Z SMZL0MZDF\\ H pEF CTFP I;

5|[;L0g8 V[D SC[TF\\ 5|[;L0g8[ DO,Z ;FD[ HMI]\\ cYd; V5c T[GL ;FD[ SI]"\\P DLP DO,Z[

56 5|[;L0g8 ;FD[ T[DH SI]\\"P VG[ 5KL 5|[;L0g8 DM8ZDF\\ A[;L UIFP SFZ GF;F E6L

NM0JF ,FULP 5|[;L0g8[ CM,DF\\ NFB, YTF\\ H :S|LG p5Z GHZ GFBTF\\ 5]KI4]\\ cV[GL

gI]h mc

cGM ¦c JF.; 5|[;L0g8[ X]QSTFYL SCI]\\P

cU]04 GM gI]h .h V[ U]0 gI]hc

cCFp .h S[Y[ZLGmc ;\\Z1F6 5|WFG HIMH[" 5]KI]\\P

c;L .H OF.GP GFp GM8 8] JZLPc

cU]0 J[ZL U]0Pc HIMH"[ SCI]\\P

VFD JFT RF,TL CTL tIF\\ GF;FGF J0F DLP 0[JL0[ 5|[;L0g8G[ SCI]\\4 cV[ShSI]hDL

;Z¦ 56 DG[ V[JM lJRFZ VFJ[ K[ S[ VF56[ VG[ ZlXIF D/L VJSFXDF\\ DFGJIFG

DMS,LV[ TM S[Dmc

cVF5 ;C]G]\\ VF AFATDF\\ X]\\ SC[J]\\ K[ m JM8 .h IMZ VM5LGLIGPc

c56 V[GFYL X]\\mc 5|D]BzL DLP 0[JL0G[ 5]K[ K[P

V[GFYL V[D S[ HM SNFR SM. U|C VYJF p

VJSFXDF\\ HJFYL N[BFI TMm VYJF TM ALH]\\ S\\.56 V[J]\\ X]\\ TtJ K[ H[6[ 5'yJLGL UlTDF\\

VJZMW pEM SZL NLWM K[ VG[ B]A H :,M SZL GFBL K[P T[GM 56 SNFR TFU D/[ TMm

56 WFZM S[ H[ VJSFXL 5NFY" 5'yJLG[ OZTL V8SFJL XS[ TM VF VJSFXIFG G[ G

V8SFJL XS[ m VYJF TM T[G[ 5MTFGF U]~tJFSQF"6GF A/YL T[GF TZO B[\\RLG[ T[G[ GQ8 G SZL

GFB[ T[GL XL BF+L m 5|[;L0[g8[ D]NM p9FJTF\\ DLP 0[JL0G[ SCI]\\P

cDLP 5|[;L0[g8 VF5GL JFT ;FRL K[P DMS,JFDF\\ HMBD TM K[ H 56 ALHM SM. p5FI

G CMJFYL SNFR VF HMBD p9FJJFYL SM. lNXF D/L 56 HFI VG[ GlC\\ TM 5KL

VJSFXIFG G[ U]DFJJFGM JBT 56 VFJ[P c

5|[;L0g8[ ZlXIFGF 5|D]B ;FY[ JFTRLT SZTF\\ SCI]\\4 cVF V[S HMBD p9FJJFGL JFT

K[ SNFR SM. S0L CFY 56 ,FUL HFIP VJSFXJLZMG[ VF56[ SNFR D'tI]GF D]BDF\\ WS[,L

ZCIF KLV[ V[JF HMBD ;FD[ VF56L 5'yJL p5Z ÒJJF DF8[ T0O0L ZC[,F SZM0M DG]QIGF

lCT DF8[ SND p9FJL ZCIF KLV[ V[D ;DÒG[ SZLV[ KLV[P DF8[ T[DF\\ SX]\\ BM8]\\ SZTF GYLPc

Page 29 of 74

ZlXIG 5|D]B 56 VF JFT ;FY[ ;CDT YIFP VG[ SCI]\\4 cC]\\ VDFZF A[ R]G\\NF

VJSFXJLZMG[ cGF;Fc DMS,L ZCIM K]\\Pc

cY[gSI]\\Pc

cVZ[ V[DF\\ VFEFZ DFGJFGM CMIm4 VF TM VF56F ;C]G]\\ SFD K[4c ZlXIG 5|D]B[

HJFA VF%IMP

Page 30 of 74