અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 13 પ્રદીપકુમાર રાઓલ દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 13

V\\TlCG IF+F

5|lN5 ZFVM,

U[,[S;LVMGL 5[,[ 5FZ4 VF56L ;\\:S°lTGF D}/ XMWJFPPPPPPPP

5|SZ6 !#P

cI]GF.8[0 :8[8; HLIM,MHLS, ;J["c GF 0FIZ[S8Z HCMG 0U,FX 5|[;L0g8[ IMH[,

.DZHg;L DL8L\\UDF\\ CFHZ CTF VG[ T[VMV[ 5MTFG]\\ SFD X~ SZFJL NLW[, CT]\\P VG[ T[ V\\U[

36L AWL DFlCTL V[S9L SZL ,LWL CTLP T[D KTF\\ CD6F\\ H YM0LS JFZ 5C[,F OZLYL ;[S|[8ZL

VMO :8[8GM OMG VFJ[, VG[ T[VMGF H6FjIF D]HA TM 5MTFGL SFDULZLGM V\\T VFJ[ T[D G

CMTMP BF:;L V0WL S,FS RF,[,L JFTRLTGM V[S H lGQS"QF GLS/TM CTM T [V[ CTM S[ HF6[

V[S JQF"DF\\ V[S+ SZL XSFI T[8,L DFlCTL T[VMV[ A[ lNJ;DF\\H T[ 56 H~ZL VFUFCLVM

VG[ V[GF,L;L; SZLG[ VF5JFGL CTL VG[ T[ 56 OST VD[ZLSFGF 5|N[XMGL GlC\\ A

5'yJL lJX[ T{IFZ SZJFGL CTLP VF V[S VlTN]QSZ SFI" CT]\\ 5Z\\T] T[VM DL8L\\UDF\\ CFHZ CTF\\

VG[ 5lZl:YlTYL ;\\5}6" JFS[O CTF\\P T[VMGL V[Hg;L VF SFI" DF8[ ;HH CTLP T[VM VF

V[Hg;LDF\\ ;TT VlUIFZ JQF"YL SFD SZL ZCIF CTF\\P

cI]PV[;PHLPV[;Pc GL :YF5GF ;G[ !(*) DF\\ SZJFDF\\ VFJL CTLP H[ VD[ZLSG

UJ"D[g8GL ;FIg8LOLS V[Hg;L CTLP lJ7FGGL D]bI XF/FVM cAFIM,MÒc4 cÒIMU|FOLc4

cÒIM,MÒc T[DH cCF.0=M,MÒcDF\\ ZL;R"G]\\ SFD SZL ZC[, CTLP TNp5ZF\\T tIF\\ VD[ZLSFGF

E]B\\0 lJX[ T[DH S]NZTL VFOTM lJX[ VG[ S]NZTL ;\\5NFVMG]\\ p\\0] VwIG SZJFDF\\ VFJT]\\ CT]\\P

AWF D/LG[ V\\NFH[ S], NX CHFZ YL JW]GM :8FO lNJ;ZFT VF SFI"DF\\ HM0FI[, CTMP

V[Hg;LG]\\ D]bI DYS cZ[:8MGc BFT[ cJLZÒGLIFcDF\\ CT]\\4 T[D KTF\\ T[GL VgI D]bI VMOL;M

c,[SJ]0c4 cSM,MZF0Mc ZFHIDF\\ VG[ cD[G,M 5FS"c4 cS[,LOM"lGIFc BFT[ l:YT CTLP

I]PV[;PHLPV[;P cW G[XG, D[5c 5|MU|FD C[9/ VMG,F.G D[5L\\U ;lJ"; RF,] SZ[,

CTLP H[YL 5a,LSG[ H

E}S\\5 lJX[ N]lGIFEZDF\\ DMGL8ZL\\U SZL ZC[,P SIF\\ VG[ S[8,F :S[,GM E}S\\5 VG[

T[G]\\ ,MS[XG AW] H VF V[Hg;L HF6L XSTL CTL T[DH T[ DFlCTL UJ"D[g84 DL0LIF VG[ VgI

;\\:YFVMG[ VF5[ K[P

VFH ZLT[ cI]PV[;PHLPV[;Pc lJlJW 5|MU|FDM C[9/ H[JF S[ cG[XG, ÒIMD[UG[8LS

5|MU|FDc4 cV[:8=MÒIM,MÒ ZL;"R 5|MU|FDc4 cG[XG, JM,S[GM V,L" JFGL"\\U ;L:8Dc lJU[Z[ C[9/

36]\\ AW]\\ ;\\XMWG VG[ DFlCTL V[S9L SZJFG]\\ SFD SZTL CTL V[8,]\\ H GCL\\P 5a,LSG[ HF6JF

HMU DFlCTL 5[d5,[8;4 5M:8SF0";4 5M:8";4 JL0LIM4 ;L0L4 0LJL0LGF ~5DF\\ cHGZ, .g8Z[:8

5a,LS[XGc sHLPVF.P5LPf TZLS[ 5|SFXLT SZJFDF\\ VFJTL CTLP

CF,GF TaAS[ cI]PV[;PHLPV[;Pc V[S DCtJGL E}lDSF VNF SZJF H. ZC[, CTL VG[

T[ DF8[ 0FIZ[S8Z HCMG 0u,FX VtI\\T ALhL VG[ lR\\lTT 56 Y. UIF CTFP cXM8" :8[RZcGF

CMJF KTF\\ T[DGFDF\\ :8[DLGF 36M CTMP T[VMV[ V,U V,U D]bI VMOL;MDF\\ D]bI DYS[

;M\\5[, SFDULZL RF,] SZFJL NLWL VG[ H[D H[D ZL5M8" VFJTF UIF T[D T[D T[DG]\\ a,0 5|[XZ

pR\\] JWT]\\ UI\\] SFZ6 S[ VF JBT[ H~ZL VG]DFG,1FL ZL5M8" T{IFZ SZJFGF CTF\\P T[DF\\ RF,]

5lZl:YlTGF ZL5M8" TM T{IFZ SZJFDF\\ JFZ ,FU[ T[D GCMTL 5Z\\T] c;[S|[8ZL VMO :8[8cGL

Page 10 of 74

;]RGFVM H]NF 5|SFZGL CTL H[D S[ VD]S lJ:TFZMDF\\ lNJ;GL ,\\AF. WLD[ WLD[ JWTL HFI TM

X] m 5lZl:YlTVM c0[J,5c YFI VG[ T[YL p<8] HIF\\ ZFl+GM ;DI ,\\AFTM HFI TM S[JL

5lZl:YlTVM pEL YFIP

CJ[ VFGF 5|MU|FDMGF ;MO8J[Z SMd%I]8ZMG[ VF5[, G CMI S;ZT JWL4 T[D KTF\\ H[

ZL5M8" VFjIF T[ 5ZYL ,FUT] CT]\\ S[ BMOGFS lR+ p5l:YT YX[P CF, VD[ZLSFDF\\ cJLg8Zc

A[;L UIM CTMP ZF+LGL ,\\AF. JWTL HFI TM BZ[BZ c;A hLZMc 8[d5Z[R;" DF\\ V[g8F8L"SF

H[J]\\ JFTFJZ6 pE]\\ Y. HFI VG[ T[ 56 DF+ U6TZLGF lNJ;MDF\\ HP CLDI]UGL X~VFT

H[J]\\P

tIF\\ H OZLYL c;[S|[8ZL VMO :8[8cGM OMG VFjIM T[ AM

UIF mc4 cI;4 VF. DLG YM0LS JFZ ,FUX[4 T[D6[UEZFTF\\ UEZFTF\\ HJFA VF%IMP

c%,Lh HCMG4 5|[;L0g8 .h J[.8L\\UPc OMG S8 Y. UIMP

TM VF AFH] cGF;Fc 56 VtIFZ[ ;TT WDWDT]\\ ZC[T]\\ CT]\\P 5|[;L0g8 V[SAFH] 5'yJL WLDL Y.

HJFG[ SFZ6[ H[ H[ D]xS[,LVM pEL Y. ZCL CTL S[ ElJQI[ YJFGL K[ T[ lJX[ ;TT DL8L\\UM4

lJRFZ6FVM SZL ZCIF CTF\\ VG[ T[ lJX[ N]lGIFGF VgI N[XMDF\\ pEL YI[,L D]xS[,LVM V\\U[

;\\5S" ;FWL ;TT 5|J'TDI CTF4 TM ALHL AFH] VFJL lJS8 VG[ T\\UNL, 5lZl:YlTDF\\ GF;FG]\\

;LSIMZL8L T\\+ HZF -L,]\\ 50I]\\ CT]\\P ;C]G]\\ wIFG V[S H ,1I p5Z S[gãLT CT]\\ H[G[ SFZ6[

ALÒ AWL AFATM UF{6 AGL HTF\\ VFGM ,FE ,[JF G}AL Vg;FZL VWLZM AGL UIMP

G]AL Vg;FZLG]\\ V[S H wI[I CT]\\P VD[ZLSF H[JF D]0LJFNL N[XGL 5FIDF,LP VG[ T[6[

DMSFGM OFINM p9FJJF lJRFI]"\\ S[ HM cGF;Fc VG[ c5[g8FUMGc BTD YFI TM VD[ZLSFGL lJ`J

p5ZGL VWL" 5S0 VMKL Y. HFIP VD[ZLSF ,UEU EF\\UL 50[P cGF;FG]\\c wIFG HIFZ[

VJSFXL 38GFDF\\ V8JFI[,]\\ CT]\\ tIFZ[ VF ;\\HMUMDF\\ T[G[F GFX SZJF[ ;C[,M 50[P

ZFpg0 8[A, p5Z G}ALGL VFH]vAFH]DF\\ XSL,F4 DLhF"4 YMD; VF l;JFIGF ALHF

R]G\\NF DF6;M A[9F K[P 8[A, p5Z JrR[ cGF;Fc ;\\S],GM GSXM 50[, K[P H[DF\\ ;\\5}6" lJUTGL

RRF" VG[ VeIF; Y. ZCIM K[P

AFZL AFZ6F\\ S[8,F K[ m S. ZLT[ B],[ K[P V\\NZ B],[ K[ S[ ACFZP J[g8L,[XG S[8,F

K[ m S[8,F ~D K[ m c.,[S8=MGLS, ;JL",g;c S[JF 5|SFZG]\\ K[ m S[8,L ;LSIMZL8LJF/FG[ S.

S. HuIFV[ pEF ZFBJFDF\\ VFJ[ K[P T[GF CFYDF\\ H[ A\\N]S CMI T[ S. AGFJ8GL S[8,F

SFZT];GL4 ;LSIMZL8L UF0"G]\\ GFD4 T[GL BF;LITM4 8[JM4 O[DL,L lC:8=L4 OM8FVM4 .gRFH"

VMlO;ZGF 56 GFD4 OL\\UZ l5|g8 lJU[Z[ V[S9F\\ SZJFDF\\ VFjIF CTFP T[GM lJUT[ T,:5XL"

VeIF; SZL jIlSTUT AFATM RSF;L 5F\\R VMlO;Z4 RFZ .gRFH" VMlO;Z 5;\\N SZJFDF\\

VFjIFP T[ p5ZF\\T V[S Sg8=M,Z4 V[S SDFg0L\\U VMlO;Z D/L S], VULIFZGL 8LD GSSL

SZJFDF\\ VFJLP

%,FG D]HA VF VULIFZ jIlST[G[ p5F0L ,FJJF VG[ tIF\\ G}ALGF DF6;M UM9JF.

HFI VG[ VF UM9JFI[,F DF6;M V[JL ;LOTYL cGF;FcG[ p0F0JFG]\\ SFD SZ[ S[ SM.G[ BAZ

56 G 50[ VG[ VD[ZLSFGL VFA~GF KMTZ[ KMTZF p0L HFIP V[JM %,FG G}ALV[ T{IFZ SIM"P

VG[ DLXGG]\\ U]%T GFD VF5JFDF\\ VFjI]\\P VF GFD CT]\\o cV, OTCc

G}AL Vg;FZLV[ GF;F DF8[ H[ 8LD T{IFZ SZL T[DF\\ DLhF"4 XlS,F VG[ YMD; D]bI

CTF\\P U|]5GL ;DU| HJFANFZL YMD; VG[ DLhF"G[ ;M\\5JFDF\\ VFJLP YMD; DFY[ JWFZFGL

Page 11 of 74

ALÒ 56 V[S HJFANFZL ;M\\5F. VG[ T[ gI]S,LVZ DL;F.<; XMWLG[ T[DGM SaHM D[/JL

,[JFGMP

cV, OTCc DF8[ A[ 8LD ZJFGF YJF DF8[ T{IFZ CTLP H[DF\\ V[S 8LD J{7FlGS

0MS8ZMGL4 H[ AFIM,MÒS, DF:S AGFJGFZF CTF4 HIFZ[ ALÒ 8LD DLXGG]\\ SFD 5FZ 5F0JF

DF8[GL CTLP

%,[GDF\\ AWF UM9JF. ZCIF K[P G}AL HFT[ tIF\\ CFHZ ZCL H~ZL K[<,L ;}RGFVM

VF5L ZCIM K[P cGF;Fc GF ;\\S],DF\\ T[GM V[S V[Hg8 K[P H[ VF 8LDG[ tIF\\GL HM.TL AWL

DNN SZX[P AW]\\ AZFAZ UM9JF. UI]\\ K[P IMHGF D]HA SIF\\I E], ZC[JF 5FDL GYLP J/L

G}AL ;TT T[ ,MSM ;FY[ ;\\5S"DF\\ TM ZC[JFGM H CTMP cV, OTCc DF8[ V\\T[ %,[G ZJFGF YI]\\P

G}AL 5MTFGF B\\0DF\\ UIMP T[6[ 5MTFGF V[Hg8 HM0[ JFT SZL VG[ YM0L ;]RGFVM VF5L4 T[

VtI\\T B]XL VG]EJL ZCIM CTMP

%,[G VD[ZLSF 5CM\\RL UI]\\P %,[GG[ ;,FDT :Y/[ ZFBL 8LD DM8Z ãFZF GF;F DF8[

ZJFGF Y.P GF;F ;\\S], GÒS U]%T ZC[9F6 CT]\\P H[ V\\0ZU|Fpg0 CT]\\ VG[ VlC\\YL H AWL

U]%T SFI"JFCL YJFGL CTLP VFD[I VFBF VD[ZLSFDF\\ +F;JFNL 5|J'lTG]\\ ;\\RF,G VFH :Y/[YL

T[GM ShLG D]:TOF C{NZ ;\\EF/TM CTMP

:8=[8Ò UM9JFI[,L CTL VFD KTF\\ DLhF"V[4 XSL,FV[4 ;FYLNFZM ;FY[ OZLYL 8[A,

p5Z GSXF ;FY[ RRF" SZL ,LWLP VF DLXG S[8,L DLGL8MDF\\ 5]~ SZJ]\\ T[ V\\U[ 56 ;C]G[

lJUT V5F. U.P

GF;F GF lJlJW EFUM 5{SL V[S lJEFU cSMdI]GLS[XGc V\\U[GM CTMP H[DF\\ DLP D[IM

V[S Sg8=M,Z TZLS[ OZH AHFJL ZCIF CTF\\P VF 0L5F8"D[g8GF S], 5F\\R Sg8=M,Z CTF T[DF\\GF

V[S DLP D[IM CTFP 5|JT"DFG ;\\HMUMG[ SFZ6[ Sg8=M,ZMGL 0I]8L ,UEU RMJL; S,FS H[JL

Y. U. CTLP OZH AHFJTF\\ V\\NZM v V\\NZ Sg8=M,ZMV[ V[JL ;DH}TL SZL ,LW[,L S[ UD[

tIFZ[ V[S HFI TM RFZ H6F ZC[P ;C] ;C]GL VG]S}/TF 5|DF6[ A[ v RFZ S,FS 3Z[ H.

OZLYL OZH p5Z VFJL HTF\\P

ZF+L H[J]\\ SX]\\ G CT]\\4 KTF\\ ZF+LGF (o#_ Y. ZCIF CTF\\P DLP D[IM 3Z[ HJF DF8[

T{IFZ SZL ZCIF CTF\\P Sg8=M,Z DLP U|[; VFJL HFI V[8,[ lGS/L HJ]\\P V[JL U6TZLDF\\

CTF\\P CJ[ U|[; VFJL UIFP U|[; VFJL HTF\\ DLP D[IM ~DGL ACFZ VFjIFP U|Fpg0DF\\ 5FlS"\\UDF\\

50[,L 5MTFGL UF0L ,. D[.G U[.8[ VFjIFP ;LSIMZL8LGL lJlW 5TL HTF\\ T[D6[ UF0L 3Z

TZO DFZL D]SLP

Sd5Fpg0DF\\ UF0L pEL ZFBL VG[ T[G[ YM0L GJF. ,FULP ZMH TM H[JL UF0L VFJL

V[JL BAZ 50[ V[8,[ T]ZT V[GL lNSZL4 lNSZM T[GM S]TZM NZJFHM BM,LG[ pEF ZC[ VG[

S}TZM NM0TM NM0TM DM8Z ;]WL 5CM\\RL HFI VG[ T[ tIF\\YL T[GL ;FY[ 5KL V\\NZ VFJ[ V[8,[

lNSZM4 lNSZL 5%5FG[ J/U[ AgG[G[ JCF, SZ[PZMHGM VF SFI"S|DP VFH[ AFZ6]\\ A\\W CT]\\P SM.

pE]\\ G CT]\\P T[G[ GJF. ,FUL T[G[ YI]\\ S[ ACFZ UIF CX[ S[ X]\\ 5KL ALÒ 1F6[ lJRFZ VFjIM

S[ GF GF VtIFZ[ ACFZ G HFIP TM 5KL m VFD lJRFZDF\\ G[ lJRFZDF\\ V[ AFZ6F ;]WL

5CM\\RL UIFP AFZ6[ 5CM\\RLG[ T[D6[ A[, NAFJLP A[, A[ +6 JBT NAFJJL 50LP T[DG[

GJF. TM 36L ,FUL S[ VFJ]\\ SNL AgI]\\ GYLP K[J8[ AFZ6]\\ B]

N[BFI]\\ GCL\\P DLP D[IM AFZ6FDF\\ A[ DLGL8 pEF ZCIFP AW]\\ lJlR+ ,FUL ZCI]\\ CT]\\P

Page 12 of 74

jIFS]/TFYL T[D6[ ~DDF\\ 5|J[X SIM"P VG[ H[JF VFU/ JwIF S[ AFZ6]\\ O8 SZT]\\ A\\W Y. UI]\\P

AFZ6FGF VJFH ;FY[ T[D6[ 5FK/ HMI]\\ TM AFZ6FGL VF0X[ ZC[,M V[S DF6; UG TFSLG[

pEM CTMP

cC[g0h V5c 5[,M DF6; AM

SCI]\\4 cR]5RF5 VFU/ RF,MPc VFU/ RF,LG[ HIF\\ ALHF ~DDF\\ VFjIF TM 03F. H UIF

ANDFXM T[GL 5ltG VG[ AF/SMGL TZO UG TFSLG[ pEF CTFP 5MhL;G ,.G[P

cDLP D[IMV[ 5]KI]\\ TD[ X]\\ .rKM KMmc cSX]\\ GlC\\4 TDFZ[ VDFZL ;FY[ R]5RF5 RF,JFG]\\

K[P SM.56 HFTGL RF,FSL SZL K[ TM TDFZF\\ AF/SM4 5ltGG[ DFZL GFBTF\\ VRSF.X]\\ GCL\\Pc

cDFZ[ X]\\ SZJFG]\\ K[mc DLP D[IMV[ 5]KI]\\P cSX]\\ H GlC\\P TDFZ[ VDFZL ;FY[ VFJJFG]\\

K[P H[ SZLX]\\ V[ CJ[ VD[ SZLX]\\4 RF,M VFU/ JWMPc VFD SCL DLP D[IMG[ JrR[ A[;F0IFP

VFU/ A[ H6F A[:IFP ALÒ UF0LDF\\ D[IMG]\\ O[DL,L VG[ 5KL AgG[ UF0L ZM0 p5Z 5]Z5F8

NM0JF ,FULP

DLP D[IMG[ ,.G[ +F;JFNLVMGL UF0L D]:TOF C{NZGF U]%T :Y/[ VFJL 5CM\\RL VG[

DLPD[IMGL O[D[,LJF/L SFZG[ ALH[ ,. HJFDF\\ VFJLP

,[AMZ[8ZL H[JF ~DDF\\ V[S B]ZXLDF\\ DLP D[IMG[ A[;F0JFDF\\ VFjIFP VG[ B]ZXLDF\\

A[;F0TF 5C[,F T[DG[ S50F AN,JFG]\\ SC[JFDF\\ VFjI]\\ VG[ V,U S50F VF5JFDF\\ VFjIF H[

T[D6[ AN,L ,LWFP VFW]lGS 8[SGM,MÒYL ;HH B]ZXLDF\\ T[DG[ A[;F0JFDF\\ VFjIFP T[D6[

HMI]\\ TM AFH]DF\\ 56 V[S V[JL B]ZXL CTLP H[DF\\ 56 V[S jIlST 5MTFGF H[JF\\ H S50F

5C[ZLG[ A[9M CTMP

DLP D[IMG[ SXL ;DH 50TL G CTL S[ X]\\ Y. ZCI]\\ K[P YM0LJFZ[ V[S 0MS8Z V[S

J{7FlGS T[DGF +6 RFZ VF;L:8g8 lJU[Z[ VFjIF T[D6[ T[DGL SFI"JFCL X~ SZLP 5C[,F\\TM

DLP D[IMG[ A[EFG SZJFDF\\ VFjIF tIFZAFN T[DGF RC[ZF 5Z VD]S HFTGF .gH[SXG

VF5JFDF\\ VFjIF\\ tIFZ 5KL T[DGF RC[ZF p5Z VD]S 5|SFZG]\\ lS|D ,UFJJFDF\\ VFjI]\\P VF

5KL T[GF DM\\ p5Z ,F.8 GFBJFDF\\ VFJLP VF ,F.8 YM0L YM0L JFZ[ AN,TL HTL CTLP

tIFZ 5KL J/L ALÒ SM. J:T]G]\\ DM\\ p5Z :5|[ SZJFDF\\ VFjI]\\P VF H 5|lS|IF AFH]GL B]ZXLDF\\

A[9[,L jIlST p5Z 56 RF,] H CTLP YM0LJFZDF\\ V[S G;" 8=[ ,.G[ VFJL T[DF\\ V[S ÒJ\\T

AFIM,MÒS, DF:S CTM H[ G}ALGF ;FYLNFZGF RC[ZF H[JM CTM VG[ H[ G;"GF 8=[DF\\ ZC[,

;M

VFjIMP tIFZAFN .D[Ò\\U ;L:8DYL 5}J[" ,[JFDF\\ VFJ[, DLP D[IMGF O[;LI, 0FID[g;G,GF

OM8MU|FO;GL DNNYL T{IFZ SZJFDF\\ VFJ[, DLP D[IMGF RC[ZF H[JM H AFIM,MÒS, DF:S

G}ALGF ;FYLNFZ p5Z T[ H ZLT[ A[;F0L N[JFDF\\ VFjIM VG[ lDP D[IMGF lO\\UZl5|g8; 56 5[,F

DF6;GF CFY 5Z 8[SGM,MHLGL DNNYL ,UFJL lNWFP VF V[S U]%T 8[SGM,MHL CTL VG[

lJ`JGF 36F BZF ;FIg8L:8M HF6TF CTF 5Z\\T] T[GM VFJM N}Zp5IMU 5|YD JFZ H VD,DF\\

D]SJFDF\\ VFjIM CTMP

cJ[, 0G¦ 0MS8Z J[, 0G¦ G]ALG[ ;DFRFZ VF5MPc VFD DLhF"V[ XlS,FG[ SCIP]\\

XlS,FV[ T]ZT G}AL Vg;FZLG[ H6FjI]\\4 cVF56[ 5C[,F RZ6DF\\ SFDLIFA Y. UIF KLV[Pc

G}ALV[ H6FjI]\\4 cB]A ;Z; ¦ VFU/ JWM4 cVM S[ ;Z¦c

Page 13 of 74

DLP D[IMG[ CJ[ YM0L 36L S\\.S X\\SF VFJJF DF\\0L V[8,[ V[D6[ 5]KI]\\4 cVF AW]\\ X]\\ K[ m

DF~ O[DL,L SIF\\ K[mc cH]VM DLP D[IM TDF~ O[DL,L ;CL ;,FDT K[ 56 TDFZM GMSZ HZF

JWFZ[ 50TM RF,FS AGJF UIM VG[ OMGGF G\\AZ 0FI, SZJF UIM tIF\\ VDFZL UM/LV[ V[G]\\

SFD TDFD SZL GFbI]\\ K[P ;MZL ¦ DLP D[IM 56 K]8SM GCMTMPc

VFD JFT SZTF CTF tIF\\ DLP D[IMGM 0]%,LS[8 DF6; D[IMGF S50F4 0=[; 5C[ZLG[ VFJL

UIMP DLP D[IM TM HMTF\\ H ZCL UIF T[D6[ VF\\U/L RL\\WLG[ SCI]\\4 cVF mc

cCF4 VF DLP D[IM4 VF. DLG GJF DLP D[IM CJ[ cGF;Fc DF\\ HX[P ;DHIF DLP D[IMc

VFD SCL V[S HAZF V8'CF:I ;FY[ DLhF" C;JF ,FuIMP

CJ[ DLP D[IMG[ ;FRL JFTGM bIF, VFjIMP DGDF\\ ;D;DL p9IFP 56 SX]\\ H SZL

XS[ T[D G CTF\\P DLP D[IM HMTF ZCIFP VG[ DLP DF:S D[IM VMZLHLG, D[IMGL UF0L ;[

0=F.J SZL HTF CTF\\P cGF;Fc TZOP

DLP D[IMGL UF0L Sd5Fpg0DF\\ NFB, Y.P GSXM T[DGF DUHDF\\ CTMP UF0L SIF\\ 5FS"

SZJL T[ 56 BAZ H CTLP UF0L" 5FS" SZL ;LSI]ZL8LGL lJlW 5TFJL ;0;0F8 5MTFGF

0L5F8"D[g8DF\\ 5CM\\RL UIF[P

c;MZL ¦ DG[ VFJTF YM0] DM0]\\ YI]\\ 56 X]\\ S~4 DFI JF.O .h J[ZL ;LSPc

tIF\\ JrR[ SM. AM

Sg8M=,ZMGM VlE5|FI HF6JFGF C[T]YL ;C]G[ 5]KI]\\P cS[D TDG[ ,MSMG[ GYL ,FUT]\\ S[ DLP

D[IMGM VJFH ;JFZ SZTF\\ YM0M H]NM CMI T[DPc AWF YM0F V;\\DH;DF\\ 50L UIFP

tIF AFÒ ;\\EF/TF\\ 0]%,LS[8 DLP D[IMV[ SCI]\\4 cGF4 GF V[ TM VD:T] H TDG[ ,FU[ K[P

DFZF U/FDF\\ .gO[SXG K[ V[8,[ SNFR VJFHDF\\ O[ZOFZ CMI TM SF\\. SC[JFI GCL\\Pc

cVMPS[P 4 VMPS[Pc VFD SCL ;C] 5MT 5MTFGF SFD[ J/uIFP

0]%,LS[8 DLP D[IMG[ YI]\\ ARL UIF ¦ CJ[ T[ ZFC HM. ZCIM CTM OMGGLP ;FYM;FY T[

V[ 56 lJRFZL ZCIM CTM S[ SDFg0L\\U VMlO;Z DLP ZMA8"GL XLO8 5]ZL YFI VG[ K]8[ V[

5C[,F\\ T[6[ U[.8 p5Z pEF ZCL HJ]\\ HM.V[P VG[ VF DF8[ 5C[,F OMG VFJJM H~ZL K[P

OMG VFJ[ 5KL H VFU/ JWL XSFIP VFD lJRFZTM T[ B]ZXLDF\\ A[;L SFDDF\\ 5|J'T K[ T[JM

0M/ SZL ZCIM CTMP

YM0LJFZ Y. tIF\\ 8[,LOMGGL 3\\80L JFULP cDLP D[IM TDFZ[ DF8[ OMG K[Pc

cC<,M D[IM ¦ :5LSLU ¦c 0]%,LS[8 AM

cIFC4 IFC4 VMS[P jCM8 m ;L .h CM:5L8,F.h0 m JLR CM:5L8,P

VMS[4 VF. V[D SDL\\U4 0Mg8 JZL4

VFD SCL 0]%,LS[8[ OMG D]SIM4

RC[ZF p5Z lR\\TFGF EFJ ,FJL 5KL T[6[ T[GF ;LGLIZG[ SCI]\\P4 c;Z ! .O I] 0Mg8 DF.g0 m VF.

C[J 8] UM4 DFI JF.O .h J[ZL ;LSPc

ccVMS[4 VMS[4 V[g0 OMG DL J[G VM, .h J[,4cc

Page 14 of 74

Y[gSI] ;Z ! VFD SCL T[ ACFZ lGS?IMP T[GF DGDF\\ V[S H JFT ZDTL CTL SdFFg0L\\U VMlO;Z

DLP ZMAM8" lGS?IF G CMI TM ;F~P

T[ h05YL ACFZ VFJL U[.8 5F;[ pEM ZCIMP YM0LJFZ[ SDFg0LU VMlO;Z DLP

ZMAM8" lGS?IF UF0L ,.G[ V[8,[ D[IMV[ CFY p\\RM SIM"P :JFEFlJS H DLP ZMAM8[" DLP D[IMG[

5]KI]\\ S[D VlC\\IF U[.8 5F;[ pEF KM m DLP D[IMV[ HJFA VF5TF SCI]\\P ccDFZL UF0L RF,]

GYL YTL VG[ DFZ[ TFtSFl,S 5CM\\RJ]\\ H~ZL K[P DFI JF.O .H ;LSPcc DLP ZMAM8"[

;F{HgITF NFBJTF T]ZT SCI]\\ RF,M C]\\ TDG[ D]SL HFp\\P DLP D[IMG[ TM VF8,]\\ H HM.T]\\ CT]\\P

VFD KTF\\ AGFJ8L VF{5RFZLSTF NFBJTF SC[4 ccGF ¦ GF ¦ DLP ZMA8" VF5 p50MP CD6F

0L5F8"D[g8GL UF0L VFJX[ TM T[DF\\ HTM ZCLXPcc

ccDLP D[IM VFJL OMDF",L8L KM0M I] C[J 8] ZLR .G 8F.DP SD VMG A[;L HFJP ;DI

G AUF0MPcc 0]%,LS[8 DLP D[IM TM VF TSGL H ZFC HMTM CTMP lJJ[S NXF"JJF 5]ZTL CF4 GF

SZTF\\ A[;L UIMP UF0L H[JL YM0L VFU/ JWL S[ 0]%,LS[8 DLP D[IMV[ ZLJM

ZMA8"G[ SC[ DLP ZMAM8" UF0L VFU/ HTF 0FAL AFH] JF/L ,[HM DLP D[IMG[ ZLJM

HM.G[ ZMA8" RDSL UIFP :J%G[ 56 GCL\\ WFZ[,]\\ T[J]\\ YI]\\P DLP D[IMG[ TFA[ YJ]\\0 50I]\\P

0]%,LS[8 DLP D[IMP DLP ZMA8"G[ ,.G[ lGIT HuIFV[ 5CM\\RL UIF HIF\\ DLP DLhF"4

XlS,F YMD; lJU[Z[ ;tSFZJF T{IFZ H CTF\\P

DLHF"V[ G}AL Vg;FZLG[ OMG HM0IM4 cC<,M4 HGFA Sg8=M,Z TYF SDFg0L\\U VMlO;Z

TZLS[ VF56F DF6;M UM9JF. UIF K[P

;Z; CJ[ AFSLG]\\ SFD h05YL 5]~ SZM V[8,[ VF56[ VF56F VM5Z[XGGL X~VFT

SZLV[P

0]%,LS[8 SDFg0L\\U VMlO;Z DLP ZMA8[" RFZ .gRFH" VMlO;ZG[ 5MTFGL R[dAZDF\\

AM,FjIF VG[ SCI]\\P VF DFZL DM8ZGL RFJL VG[ TD[ RFZ[ H6F\\ CD6F\\ H C]\\ SC]\\ V[ V[0=[;

p5Z 5CM\\RMP tIF\\YL TDG[ V[S SFD ;M\\5JFDF\\ VFJX[ H[ 5TFJLG[ TDFZ[ VCL\\ VFJJFG]\\ K[P

tIF\\ 5CM\\RL VG[ DG[ T]ZT OMG SZHM VG[ tIF\\ H[ VMlO;Z CMI VYJF OZH p5Z CMI T[G[

DFZL ;FY[ JFT SZFJHMP

RFZ[I .gRFH" VMlO;Z NXF"J[, :Y/[ 5CM\\RL UIFP

DLhF" 0]%,LS[8 ZMA8" ;FY[ OMGDF\\ JFT SZTM CTM VF 5KL 0]%,LS[8 SDFg0L\\U VMlO;Z

DLP ZMA8[" 5F\\R[I RFH" VMlO;Z TYF RFZ .gRFH" VMlO;ZG[ 5MTFGL R[dAZDF\\ AM,FjIF4

VG[ SCI]\\4 cH]VM VF56[ VF56F OI]V, lJU[Z[ AW] 8=Fg;OZ SZJFG]\\ K[ VG[ VF AW] SIF\\

,. HJ]\\ VG[ S. ZLT[ ,. HJ\\] T[ DF8[ ,xSZL J0FGM OMG VFjIM CTM S[ TDFZF VMlO;ZG[

DMS,M TD[ 5F\\R[I tIF\\ 5CM\\RM VF V[0=[;[ tIF\\ 5CM\\RLG[ tIF\\GF VMlO;Z ;FY[ DG[ JFT SZFJHM

VG[ TD[ VFJM tIF\\ ;]WL VF RFZ[I .gRFH"G[ AW]\\ ;M\\5TF HHMP S\\. ;]RGF VF5JFGL CMI TM

T[ VF5TF HHM4 VF DM8ZGL RFJLPc

5F\\R[I RFH" VMlO;Z ZJFGF YIF G[ DLP ZMA8"[ H[ V[0=[; VF%I]\\ CT]\\ tIF\\ 5CM\\RL UIF

VG[ RFZ 0]%,LS[8 .gRFH" tIF\\ UM9JF. UIFP

Page 15 of 74

DLhF" OMG SZL ZCIM CTM4 G}AL¦ VF56L 3FZ6F D]HAG]\\ CF, TM AW]\\ Y. ZCI]\\ K[P

0]%,LS[8 VMlO;Z DLP D[IM VG[ DLP ZMA8" p5ZF\\T RFZ .gRFH" 0]%,LS[8 56 UM9JF. UIF K[

ALHF 5F\\R H6F VFJ[ K[ V[8,[ T[GL HuIFV[ VF56F 0]%,LS[8 UM9JF. HX4[ VMP S[P

c;Z; 56 pTFJ/ G SZTF H[ SZJ]\\ K[ T[ h05YL SZJ]\\ K[4 56 WLZHYL VG[ CF

YMD; X]\\ SZ[ K[ mc

cYMD; lJRFZDF\\ A[9[,M ZC[ K[ BF; V[S8LJ GYLPc

cYMD; G[ OMG VF5Pc

cC[<,M DLP YMD; ¦ S[D lGlQS|I ZCM KM mc

cS]S]G[ 5|[D SZM KM G[ ¦c

cC[ m CF mc

tIF\\ OMG S8 Y. UIMP