અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 12 પ્રદીપકુમાર રાઓલ દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

અંતહીન યાત્રા - પ્રકરણ 12

V\\TlCG IF+F

5|lN5 ZFVM,

U[,[S;LVMGL 5[,[ 5FZ4 VF56L ;\\:S°lTGF D}/ XMWJFPPPPPPPP

5|SZ6 v !Z

OL,F0[

5|YD CZM/DF\\ CT]\\P VF S\\5GLG]\\ JFlQFS 8G"VMJZ +6;M VAH 0M,ZG]\\ CT]\\P ;DU| lJ`JDF\\

VF S\\5GL 5YZFI[,L CTLP

DL:8Z 5L8ZA|FpG VF S\\5GLDF\\ ;[<;D[G TZLS[ HM0FI[,F CTF VG[ DF+ +6 H

JQF"DF\\ V[ZLIF D[G[HZ TZLS[ A-TL 5FdIF CTF\\P I]GF.8[0 S[DLS<; S\\5GLGF 0FIZ[S8ZM T[DGL

GJL O[S8ZL VFlO|SFDF\\ BM,JF DF\\UTF CTF VG[ VF ZLT[ VF lJ:TFZDF\\ W\\WM4 lAhG[; X~

SZL 0[J,5 SZJF DF\\UTF CTFP VF DF8[ S\\5GLV[ 5|FYlDS ;J["1F6 DF8[ DL:8Z 5L8ZA|FpGG[

DMS

5FK/G]\\ SFZ6 V[ CT]\\ S[4 VFlO|SFGF SM\\UMGF H\\U,MDF\\ V[S V[JF 5|SFZGF hF0 YTF CTF\\ H[

V[S BF; 5|SFZG]\\ :GLuW 5|JFCL T[GF 5F\\N0F DFZOT 5[NF SZTF CTFP H[ 5MTFGF S[DLS,

5|M0SXGDF\\ B]AH p5IMUL CT]\\P VG[ ALH]\\ SFZ6 V[ CT]\\ S[4 I]ZM5LI N[XMGF 5|DF6DF\\ DH}ZL

;:TL CTLP

VF AWF\\ DF8[ ;J[" SZJF VG[ 5|FYlDS DFlCTL DF8[ DLP A|FpG VFJ[,FP T[D6[ lJUTM4

GSXF4 hF0GF 5F\\N0FGF GD}GF4 DH}ZLGF NZM lJU[Z[ 36]\\ AW]\\ V[S9]\\ SZLG[ V[Z5M8" p5Z

VFjIFP V[Z5M8" VFjIF tIFZ[ 30LIF/ ;FT JFuIFGM ;DI ATFJL ZCL CTLP

h[ZG]\\ V[Z5M8" ZMÒ\\N] WDWDT]\\ ZC[T]\\ 56 VFH[ XF\\T CT]\\P A|FpGG[ HZF GJF. ,FULP

5|F.J[8 V[ZJ[h O,F.8 A[ +6 S[g;, Y. K[ T[J]\\ AM0" 56 T[D6[ JF\\rI]\\ VF JF\\RLG[ GJF.

,FULP

5[;[gH;" BF; G CMJFG[ SFZ6[ 8=Fg;;F.ALZLIF V[Z,F.g;[ 5MTFG]\\ GFG]\\ %,[G 0FSM8F

5F\\+L; DF6;MGL S[5[;L8LG]\\ ZGJ[ 5Z D]SI]\\ CT]\\P OST AFJL; 5[;[gH;" YIF VG[ %,[G cZG

J[c 5Z NM0JF DF\\0I]\\ VG[ YM0L H JFZDF\\ VwWZ p\\RSFI]\\P

DLP A|FpG 0FSM8FDF\\ A[9F tIF\\ ;]WL T[DG[ SXL H BAZ G CTLP VFBF lNJ;GL

NM0WFD VG[ S\\5GLGL SFI"JFCLDF\\ V[JF U/F0}A CTF DFGM S[ N]lGIFYL ;FJ Vl,%T H Y.

UIFP VRFGS V[GFpg;D[g8 YI]\\ VG[ VD[ZLSG 5|[;L0g8G] V[0=[; VFjI]\\ tIFZ[ bIF, VFjIM S[

5lZl:YlT U\\ELZ K[P AFZLGM 50NM C8FJL HMI]\\ TM ZF+LGF NX JFU[ 56 ;}I" ,F, RM/ AGL

U]:;FYL VFU VMSTM CTMP CJ[ T[DG[ V[Z5M8" p5ZGL 5lZl:YlTGM bIF, VFjIM S[ VFD AW]

S[D CT]\\P

1F6DF\\ 3Z IFN VFJL UI]\\P T[G[ YI]\\ S[ 5tGL4 5]+ VG[ UJG["; AWF 3ZGF ~DDF\\

A[;L 8LJL HMTF\\ CX[ VG[ VtIFZ[ ;DFRFZ ;F\\E/TF CX[P

5'yJL OZTL WLDL 50L U. K[ V[ ;F\\E/LG[ T[DG[ TFtSFl,S U\\ELZTFGM bIF, G

VFjIF[P 5Z\\T] HIFZ[ %,[GDF\\YL OZLYL ZF+[ ;F0F NX JFU[ ;}ZHG[ T5TM HMIM V[8,[

5,SJFZDF\\ bIF, VFJL UIM S[ 5'yJLG]\\ OZJFG]\\ WLD] Y. HJ]\\ V[8,[ X]\\ m

DLP A|FpGG]\\ DUH H[ VtIFZ ;]WL H]NF v H]NF lJRFZM SZT]\\ CT]\\P H[DS[ S\\5GL4

S[DLS,4 J'1FM4 %,Fg8 DF8[GL HuIF VG[ A[gS TYF J[5FZLVMGL D],FSFT lJU[Z[ lJX[ VF AW]\\

:8M5 Y. UI]\\ VG[ DUHDF\\ X]gIFJSFX ;HF". UIMP V[DF\\G[ V[DF\\ SIFZ[ V[Z5M8" VFjI]\\ VG[

SIFZ[ 3Z[ 5CM\\rIF SXL H BAZ G 50LP 3ZD\\F NFB, YTF J[\\T T[D6[ H[ S<5GF SZL CTL

Page 8 of 74

T[DH CT]\\P AWF ~DDF\\ UM9JFI[,F CTF VG[ 8LP JLP p5Z VFJTF ;DFRFZ ;F\\E/TF CTFP

3ZDF\\ VFJL CFI C<,M SI]\\"4 AF/SMG[ jCF,YL R]DL DLP A|FpG S50F\\ R[.gH SZJF ~DDF\\ UIF4

CH] TM S50F\\ AN,TF CTF\\ tIF\\ DL;L; A|FpGGL RL; T[DGF SFG[ 50LP DL;L; A|FpG lSRGDF\\

HDF0JF DF8[GL jIJ:YF SZTF CTF4 RL; tIF\\YL VFJL CMI T[D ,FuI\\]P T[ h05YL NM0TF

VFjIFP AF/SM VG[ UJG["; 56 NM0IFP ;C] Z;M0FDF\\ E[UF YIFP HMI]\\ TM DL;L; A|FpG

YZYZ SF\\5TF CTF\\P VG[ %,[8OMD" TZO VF\\U/L RL\\WLG[ SX]\\ lGN["X SZL ZCIF\\ CTF\\P AWFGL

VF\\B V[ TZO D\\0F6L HMI]\\ TM V[S J\\NM tIF\\ %,[8OMD" p5Z V0L\\UM HDFJLG[ A[9M CTMP

J\\NFG[ HM.G[ AWF C;JF ,FuIFP DL;L; A|FpG HZF h\\BJFIFP J\\NM 56 DL;L;

A|FpGG]\\ 0Z5MS56]\\ HM. lJHIGL S]R VFU/ W5FJL HTM ZCIMP DL;L; A|FpG[ cCFXc SCL

lGZF\\TGM ND ,LWMP VG[ AM

K[P GFG56YL DG[ J\\NM HM.G[ ;]U R0TL4 VG[ S\\.G]\\ S\\. Y. HT]\\Pc

UJG["; DL;L; A|FpGGL DNN[ VFJL4 c D[0D4 :J:Y YFVM ¦ TD[ AWF 0F.GL\\U 8[A,

p5Z UM9JFJ C]\\ ;J" S~ K]\\Pc

;C] 8[A, p5Z UM9JFIFP DLP 5L8Z A|FpG[ YM0L 5MTFGL ;OZGL VG[ S\\5GLGL JFTM

SZLP VG[ tIFZAFN 5'yJL WLD[ 50L U. T[ lJX[ RRF" SZL H[DF\\ KMSZFVMV[ 56 EFU ,LWMP

H]lGIZ A|FpG[ SCI]\\4 cS[JL DhF4 ZFT 50X[ H GlC\\ T[YL C]\\ TM VFBM lNJ; O]8AM, H

ZdIF SZLXP ZFT GlC\\ 50[ V[8,[ DdDL 3ZDF\\ VFJJFG]\\ GlC\\ SC[P VG[ DFZ[ O]8AM, DHFYL

ZDFX[Pc V[GL lGNM"QFTF p5Z AWF\\ C;L 50IFP HDJFG]\\ 5tIF 5KL AWF 5FKF ~DDF\\ A[9FP

8LPJLP DF\\ V[GF V[ H ;DFRFZ VG[ cGF;Fc GF :5MSX5ZXGG]\\ lJJZ6 RF,] CT]\\P

8LPJLP HMIF 5KL DLP A|FpG[ SCI]\\4 cVF HMTF\\ V[D ,FU[ K[ S[4 VF 36L U\\ELZ AFAT

K[P SF, ;JFZ[ V[JM 56 ;DI VFJ[ S[4 VF56[ CTF G CTF Y. H.V[P VF56[ 8SL ZC[JF

DF8[ S\\.S SZJ]\\ HM.X[4 SNFR VlC\\YL KM0LG[ ALH[ HTF ZC[J]\\ 50[P VF ;F\\E/L UJG[";[ SCI]\\4

cDLP A|FpG Nl1F6 VD[ZLSFDF\\ DFZL DdDL ZC[ K[P ;Z; DHFG]\\ GFG] 8FpG K[ tIF\\ ZC[ K[P

tIF\\ HTF\\ ZCLV[P HM TD[ SC[TF CM TMPc

DLP A|FpG[ UJG[";G[ SCI]\\4 cDL; AMGL TD[ SCI]\\ T[G[ DF8[ VFEFZP JBT VFJX[ TM

VF56[ tIF\\ 56 H.X]\\P HM.V[ 5lZl:YlT S[JM J/F\\S

ZF+[ DLP A|FpG 5,\\UDF\\ 50IF 50IF 50BF\\ JFZ[JFZ[ O[ZJTF CTFP p\\3 GCMTL VFJTLP

c5L8Z X]\\ K[ m S[D p\\3 GYL VFJTLmc 5L8Z[ HJFA VF%IM4 cSM6 HF6[ 56 HIFZYL VF

;DFRFZ ;F\\E?IF K[ tIFZYL DG[ 8[gXG Y. UI]\\ K[P X]\\ YX[ m VF56[ ARL H.X]\\ m S[ DZL

H.X]\\ m DL;L; A|FpG[ 5|[DYL DFY[ CFY O[ZJTF\\ SCI4\\ c5L8Z4 T]\\ 56 SDF, K[P CH] SX]\\ H

YI]\\ GYL tIF\\ VF8,L AWL lR\\TF m VF AWM ;ZSFZGM 5|`G K[P AWFGL ;,FDTL VG[ Z1F6GL

HJFANFZL V[DGL K[P VG[ ;DFRFZ D]HA V[ ,MSM T5F; TM SZL ZCIF K[P S\\.S pS[,

H~Z ,FJX[P T]\\ XF DF8[ VF8,M 0ZL ZCIM K[Pc

5L8Z A|FpG[ DFY]\\ B\\HJF/TF SCI]\\4 cDG[ SX]\\ ;DHFT]\\ GYL 56 DG[ SM6 HF6[ S[D

V\\NZYL ALS AC] ,FuIF SZ[ K[P SIF\\I R[G GYL 50T]\\Pc

DL;L; A|FpG[ ;DHFJTF\\ SCI]\\4 cTD[ lR\\TF KM0L NMP DGDF\\YL EI SF-L .`JZG[ AW]\\

;M\\5L NMP H[ ;DI[ H[ YJFG]\\ K[ T[ Y.G[ H ZC[X[P J/L VF5GF CFYGL TM JFT GYLP 5KL

Page 9 of 74

lR\\TF SZLG[ N]oBL XF DF8[ YJ]\\P ;C]G]\\ YX[ V[ VF56]\\ YX[P DF8[ lGZF\\T[ ;]. HFJPc VFD SCL

DL;L; A|FpG[ ,F.8GL :JLR VMO SZL GFBLP