કર્મનો કાયદો ભાગ - 22 Sanjay C. Thaker દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

કર્મનો કાયદો ભાગ - 22

f{oLkku fkÞËku

©e MktsÞ Xkfh

22

ºký «fkhLkkt f{o

¼økðkLk ©ef]»ýLkk {íku f{kuo ºký «fkhLkkt Au, fkhý fu «f]rík rºkøkwýkí{f Au, íkuÚke f{kuo Ãký «f]ríkLkk økwý {wsçk MkkÂ¥ðf, hksMke yLku íkk{Mke yu{ ºký «fkhLkkt Au. ½ýk ÷kufku fk¤Lkk ykÄkhu f{kuoLkwt rð¼ksLk fheLku f{kuoLku ºký «fkhLkkt çkíkkðu Au. íku{Lkk {íku Mktr[ík f{o, «khçÄf{o y™u r¢Þ{ký f{o yu{ ºký «fkhLkkt f{kuo Au. íkuyku su f{o ðíko{kLk{kt ÚkE hÌkwt Au íkuLku r¢Þ{ký f{o, su f{o ðíko{kLk{kt ÚkELku ¼qíkfk¤YÃk çkLÞwt íkuLku Mktr[ík f{o yLku ¼rð»ÞLkk øk¼o{kt Au íku «khçÄf{o íku{ yku¤¾ ykÃku Au, Ãkhtíkw ykðwt rð¼ksLk fk¤(time)Lkwt rð¼ksLk Au, {kir÷f heíku íku f{kuoLkwt rð¼ksLk LkÚke.

ð¤e ðíko{kLk{kt su fktE f{o ÚkkÞ Au íku f{o WÃkh Ãký Mktr[ík yLku «khçÄ çktLku f{kuoLke yMkh hnu Au, íkuÚke ðíko{kLk{kt Úkíkkt f{kuoLku {kir÷fÃkýu r¢Þ{ký f{o fnuðkt íku Ãký ÞkuøÞ Lknª økýkÞ. su{ fu yuf {kýMkLku þheh{kt s{k ÚkÞu÷k Ëku»kLkk fkhýu íkkð ykðu yLku ÃkÚkkheyu Ãkzu íÞkhu ÃkÚkkheyu Ãkzðwt íkuLkwt ðíko{kLk f{o yux÷u fu r¢Þ{ký f{o Au, Ãkhtíkw nfefíku íku ðíko{kLk{kt Ëu¾kíkwt f{o Mktr[ík Ëku»kÚke «¼krðík nkuÞ Au. íkuðe s heíku su {kýMkLkwt «khçÄ yð¤wt ÚkÞu÷wt Au íkuLku Mkk[e ðkík Ãký Mkk[e LkÚke ÷køkíke. ‘rðLkkþfk¤u rðÃkheík çkwrØ’Lke su{ íku «khçÄLke yMkhÚke ðíko{kLk{kt Ãký ÞkuøÞÃkýu òuE LkÚke þfíkku. íkku yuðe ÂMÚkrík{kt ðíko{kLk fu r¢Þ{ký fkuLku fnuðwt ?

©ef]»ý su ºký «fkhLkkt f{kuoLke ðkík fhu Au íku f{kuo {kir÷f heíku «f]ríkLkk økwýkuÚke r¼LLk Au. Mk{økú f{kuoLkku WËT¼ð yLku íku{Lkwt rLkÞtºký «f]ríkLkk nkÚk{kt Au, íkuÚke f{kuoLkku fk¤økík ¼uË Lknª, Ãký «f]ríkøkík ¼uË s ÞkuøÞ ¼uË Au.

©ef]»ý íkuLkk {kxu ‘ç~¢{ñ± x¢é‡¢|¢ïμ:’ þçËku ðkÃkheLku økwýÚke ¼uË Ãkzíkkt ºký «fkhLkkt f{kuo fnu Au íku ÞkuøÞ s Au. su íku{Lkk økwýÚke ¼uË yLkwMkkh MkkÂ¥ðf, hksMke yLku íkk{Mke yu{ ºký «fkhu yku¤¾kÞ Au.

1.

ºký «fkhLkkt f{kuo{kt Mkðo«Úk{ MkkÂ¥ðf f{kuoLkk økw{ sýkðíkkt ©ef]»ý fnu Au :

çݲ¼æ „Çìx¢Úçã¼}¢Ú¢x¢mﯼ: ÜUë¼}¢ì J

¥ÈUHÐíéÝ¢ ÜU}¢ü ²œ¢y„¢çœ±ÜU}¢éÓ²¼ï JJ

x¢è¼¢ : 18-23

su f{o rLkÞík f{o Au, su f{o Mktøkhrník yLku hkøkîu»kÚke hrník ÚkELku fhðk{kt ykðu÷wt Au íku{ s su f{o{kt V¤Lke ÷k÷Mkk çkktæÞk ðøkh fíkoÔÞ¼kðÚke fhðk{kt ykÔÞwt Au íku f{o Mkkr¥ðf f{o fnuðkÞ Au.

©ef]»ýLke ðkík{kt su íkÚÞku Au íkuLku Mk{S ÷uðkt sYhe Au. Mkðo«Úk{ rLkÞík f{oLke ðkík Au. rLkÞík f{o yux÷u yuðwt f{o fu su rðhkxLke rLkÞríkÚke Lk¬e ÚkÞu÷wt Au. ½ýk ÷kufku rLkÞík f{o yux÷u þk†kuÚke rLkrník ÚkÞu÷ nkuÞ íku rLkÞík f{o Au íku{ fnu Au, Ãkhtíkw òu þk†kuLku s rLkÞík fnuðk{kt ykðu íkku rLkÞík f{kuoLkku sL{ þk†kuÚke ÚkÞu÷ku {kLkðku Ãkzu y™u íku{ Úkíkkt {kíkk Ãknu÷kt çkk¤fLkwt yÂMíkíð Mðefkhðwt Ãkzu, su yMkt¼rðík Au. rLkÞík f{kuo íkku þk†kuLke h[Lkk Ãknu÷kt yux÷u fu «f]ríkyu søkíkLku sL{ ykÃÞku íku MkkÚku s sL{u÷kt Au. f{kuoÚke þk† h[kÞ Au, þk†Úke f{o LkÚke h[kíkkt. f{oÃkÚk WÃkh þk† Võík {køkoËþof Au.

ð¤e þk†kuÚke rLkÞík f{o Au íku{ {kLkðk{kt çknwMktÏÞf Ëku»k Ãký ÷køkw Ãkzu Au, fkhý fu ®nËw, {wÂM÷{, siLk, çkkiØ, EMkkE, ÃkkhMke, þe¾, ÞnqËe ðøkuhuLkkt þk†ku y÷øk-y÷øk Au. ð¤e yk Ä{kuoLkkt h[kÞu÷kt þk†ku{kt ÃkhMÃkhrðhkuÄ òuðk {¤u Au, su{ fu {wÂM÷{ku{kt {ktMkknkhËku»k LkÚke, Ãkhtíkw siLk {kxu {ktMkknkh ½kuh yÄ{o Au. íkuðe s heíku EMkkEyku{kt ËkY Ãkeðku fkuE Ëku»k LkÚke, ¾wË rsMkMk Ãký ËkY Ãkeíkk níkk, Ãký {wÂM÷{ku{kt ËkYLkku ¾kMk rLk»kuÄ Au. ®nËwyku MLkkLku Ãkh{ Ãkrðºk {kLku Au, ßÞkhu siLkku MLkkLkLku ðßÞo økýu Au.

yk ðkík íkku ÚkE {wÏÞ Ä{kuoLke, Ãký yuf s Ä{o-ytíkøkoík h[kÞu÷k Mkt«ËkÞkuyu Ãký íku{Lkkt ÃkkuíkkLkkt þk†ku h[u÷kt Au. yuf÷k ®nËw Ä{oLkk y÷øk-y÷øk Mkt«ËkÞ «{kýuLkkt þk†ku økýðk{kt ykðu íkku íkuLke MktÏÞk ºký nòhÚke ðÄkhu ÚkkÞ íku{ Au. ykðe ÂMÚkrík{kt þk†rLkÞík f{o fkuLku {kLkðwt ? íkuðkt {ík{íkktíkhkuÚke {kýMk ËMk sL{u Ãký çknkh Lk ykðe þfu, suÚke «f]ríkyu rLkÞík fhu÷ f{oLku s rLkÞík f{o fnuðkt yLku «f]ríkÚke s íku{Lke yku¤¾ {u¤ððe yksLkk Mk{Þu ðÄkhu ÞkuøÞ Au.

ËwrLkÞk{kt þheh, {kíkk-rÃkíkk, fwxwtçk, Mk{ks ðøkuhu ík{k{ ðMíkwyku {kýMkLku ÃkkuíkkLke {hSÚke Lknª, Ãký rðhkxLke {hSÚke {¤u÷e Au, íkuÚke íku{kt Úkíkkt íkuLkkt f{kuo yu rLkÞík f{kuo Au. ÔÞÂõíkLku íkuLkk þhehLkk økwýÄ{kuo yLkwMkkh ¼q¾, íkhMk, xkZ, íkzfku, SðLk, {]íÞw ðøkuhu ÷køkw Ãkzu Au. þhehÄkhe ÔÞÂõík ÷k¾ [knu íkkuÃký íkuLku ykðkt f{kuoÚke çk[ðkLkku fkuE hMíkku LkÚke, suÚke ¾kðwt, Ãkeðwt, Mkqðwt, çkuMkðwt, nhðwt, Vhðwt, SðLk Sððwt yLku SðLk Sðíkkt {]íÞwLkwt Ãký Mðkøkík fhðwt yu Ëhuf ÔÞÂõíkLkkt rLkÞík ÚkÞu÷kt f{kuo Au, fkhý fu íkuðwt «íÞuf f{o «f]ríkÚke rLkÞík ÚkÞu÷wt Au.

òu fkuE ÔÞÂõík yk rLkÞík f{kuoÚke rðhwØ rËþk{kt [k÷ðkLkku «ÞkMk fhu íkku rLkÞrík MkkÚku íkuLkku Mkt½»ko Úkþu yLku Ãkrhýk{u rðhkx rLkÞríkLke ÃkkMku {kýMkLkk çku nkÚk ½ýk xqtfk Ãkzþu, íkuÚke ytík{kt Ëw:¾ yLku Ãkezk rMkðkÞ fktE nkÚk{kt Lknª ðÄu.

íku{ Aíkkt ½ýk ÷kufkuyu ÄkŠ{f yLku yÄkŠ{f {qZíkkðþ rLkÞík f{kuoLku AkuzðkLkku «ÞkMk fÞkuo Au yLku fhe hÌkk Au, Mkk{kLÞ ÷kufku ykðk ÷kufkuLku rMkØ fu Ãkh{ ÄkŠ{f {kLkíkk nkuÞ Au, íkuÚke íku{Lkk yntLku Ãkku»ký {¤u Au. íku fkhýu ykðk yntðkËe ÷kufku rLkÞík f{kuoLkku íÞkøk fheLku SðLkLke «ríkfq¤ rËþk{kt sðk {kxuLkkt nðkríkÞkt {khíkk nkuÞ Au.

{U yuf yuðk {kýMkLku òuÞu÷ku Au fu suýu ¾kðk, Ãkeðk, Mkqðk, çkuMkðkLkkt yLku SðLkLkk ÃkÞkoÞ Mk{kt rLkÞík f{kuoLku AkuzeLku yð¤e rËþk{kt sðkLkk «ÞkMkku fhu÷k. íku {kýMk fkuELke MkkÚku çkku÷íkku Lknª, fkuE ¾kðkLkwt ykÃku íkku íkuLkk ÃkkuíkkLkk {kÚkk WÃkh Zku¤e Ëuíkku, íkuLku {¤-{qºk fhðkLkwt Ãký ¼kLk Lk níkwt. ykðe nfefík òuELku ÷kufkuyu íkuLku {kuxku rMkØ {nkí{k {kLke ÷eÄku yLku ½uxkt-çkfhkt suðk ÷kufkuyu íkuLke {kLkíkkyku {kLkeLku íkuLku {kuxku ¼økðkLk çkLkkðe ËeÄku. rLkÞríkÚke rðhwØ rËþk{kt Mkt½»ko fhðkLkk fkhýu íku {kýMk ÷ktçkwt Sðe Lk þõÞku yLku çkqhe nk÷íku {hý ÃkkBÞku, Aíkkt yktĤk ÷kufkuyu íkuLke çkuXf WÃkh yuf {trËh çkktÄe ËeÄwt. su {kýMk íkuLkk SðLk Ëhr{ÞkLk LkkÌkku-ÄkuÞku LkÚke íkuLke {qŠík çkLkkðeLku ÷kufku íkuLku MLkkLk-yr¼»kuf fhðk ÷køke økÞk. suýu SðLk Ëhr{ÞkLk ¼kusLkLku {n¥ð ykÃÞwt LkÚke. íkuLku Mkðkh-Mkkts Úkk¤¼kuøk ÷økkðíkk ÚkE økÞk. su {kýMk ÃkkuíkkLkk SðLk Ëhr{ÞkLk ÃkkuíkkLkkt s {¤{qºk{kt Ãkze hnuíkku íkuLku ÄqÃkËeÃk fhíkk ÚkE økÞk.

ykÃkýu íÞkt Mkk{kLÞík: SðLkLke økríkÚke yð¤k [k÷u íkuðk ÷kufkuLku rMkØ {kLkðk{kt ykðu Au. fkuE ÔÞÂõík WÃkðkMk-yufxkýkt fhu íkuÚke íkuLku ÄkŠ{f {n¥ð {¤u. fkuE ÔÞÂõík Mkqðk-çkuMkðkLku çkË÷u Mkíkík Q¼e hnuðk ÷køku yux÷u ÷kufku íkuLku ¾zu©eçkkçkkLkk rçkhwËÚke ðÄkðeLku íku{Lke Íku¤e ÃkkMku ËkLk-¼ux {qfðk ÷køku, fkuE ðk¤ ¾U[eLku {wtzLk fhu íkuÚke íku Ãkh{ ÄkŠ{f økýkÞ. ykðe nfefíkku yu yktĤkÃkýkLke rLkþkLke Au, fkhý fu íku «f]ríkyu rLkÞík fhu÷kt f{kuoÚke rðhwØ Au. «kf]ríkf f{kuoLku rðf]ík Úkíkkt hkufðkLke søÞkyu ÃkkuíkkLkk yntLkk Ãkku»ký {kxu {kýMk «kf]ríkf f{kuo{kt Ãký rðf]rík Vu÷kððk ÷køÞku Au.

su WÃkðkMk fhu Au íkuLku ðÄw ¼q¾ ÷køku Au yLku íkuLku ¾kðkLke rðþu»k sYrhÞkík Q¼e ÚkkÞ Au. ßÞkhu ¼q¾ çkhkçkh Lk nkuÞ yLku fkuE WÃkðkMk fhu íkku çkhkçkh Au, fkhý fu íkuLkkÚke {tË Ãkzu÷ku yÂøLk «ËeÃík ÚkELku ÞkuøÞ ¼q¾ ÷køkíke ÚkkÞ Au, Ãkhtíkw ¼q¾ nkuðk Aíkkt WÃkðkMk fhðku íku rLkÞík f{oÚke rðhwØ Au, ð¤e WÃkðkMk fhLkkhkLku íku ðkíkLkku Mkkhe heíku yLkw¼ð ÚkkÞ Au fu rLkÞík f{oÚke rðhwØ sðkLke íku{Lkk{kt fkuE íkkfkík LkÚke, íkuÚke fkuE yuf rËðMkLkku fu çku rËðMkLkk WÃkðkMk fhu Au, íkku fkuE {rnLkkrËðMk MkwÄeLkk Ãký WÃkðkMk fhe ÷u Au, Ãkhtíkw ytíku íkuLku ¼kusLk íkhV Ãkhík Vhðwt Ãkzu Au. ºký {rnLkkÚke ðÄkhu fkuE WÃkðkMk fhe þfu Lknª íku{ ykÃkýwt rð¿kkLk fnu Au, fkhý fu íku ºký {kMk{kt þhehMÚk yÂøLk ÃkkuíkkLkk s yðÞðkuLku Ãk[kðeLku ûkeý fhe Lkk¾u Au, ytíku {kuík rMkðkÞ fktE çk[íkwt LkÚke. rLkÞrík «çk¤ Au, íkuðe s heíku suyku ÞkuøÞ heíku Ÿ½íkk LkÚke, òøkíkk LkÚke, nhíkk fu Vhíkk LkÚke íkuðk ÷kufkuLkk Ãký rLkÞíkÚke rðhwØ sðkLkk fkhýu çkqhk nk÷ ÚkkÞ Au. ©ef]»ý íkku íÞkt MkwÄe fnu Au :

çݲ¼æ ÜUéL ÜU}¢ü y±æ ÜU}¢ü Á²¢²¢ï sÜU}¢ü‡¢: J

à¢ÚèÚ²¢~¢¢çÐ ™ ¼ï Ý Ðíç„h²ïÎÜU}¢ü‡¢: JJ

x¢è¼¢ : 3-8

su f{kuo «f]ríkÚke rLkÞík ÚkÞu÷kt Au íku{Lku ÞkuøÞ heíku Lknª fhLkkhkLke íkku þhehÞkºkk Ãký Mkh¾e heíku [k÷e þfíke LkÚke íku «rMkØ Au. suÚke «f]ríkyu ÔÞÂõíkLkk þkherhf, {kLkrMkf yLku çkkirØf Míkh WÃkh su-su f{kuo rLkÞík fhu÷kt Au íku f{kuoLku ÞkuøÞ heíku fhðk{kt s ¼÷kE Au.

«f]ríkLkkt rLkÞík f{kuo fhðkt íku «f]ríkLke s Mkuðk Au íku{ {kLkeLku fhðkt òuEyu. Ãkt[{nkÞ¿k{kt ¼kusLk Ãký yuf {nkÞ¿k Au. ytËhLkku sXhkÂøLk MðÞt ¼økðkLk Au yu{ {kLkeLku íku{kt ¼kusLkLkku nku{ fhðku òuEyu.

òÃkkLkLkk ÍuLk Mkt«ËkÞLkk MkkÄw ®hÍkELku fkuE ÃkqAíkwt fu ík{u ¼økðkLkLku «MkLLk fhðk þwt fhku Aku, íÞkhu íkuyku fnuíkk fu nwt ¼økðkLkLku «MkLLk hk¾ðk ¼q¾ ÷køku íÞkhu ¾kô Awt, Ÿ½ ykðu íÞkhu MkqE sô Awt yLku VhðkLkwt {Lk ÚkkÞ íÞkhu Vhwt Awt. ykðe s ðkík fçkehu Ãký fhe Au : ‘QXwt çkiXwt Mkku Ãkrh¢{k, ¾kô Ãkeô Mkku Mkuðk’. yk s nfefík Ér»kykuyu Ãký fne Au :

¥¢y}¢¢y±æ çx¢çÚ…¢ }¢ç¼ „ã™Ú¢ Ðí¢‡¢¢: à¢ÚèÚæ x¢ëãæ

Ðê…¢ ¼ï 籯²¢ïÐ|¢¢ïx¢Ú™Ý¢ çÝÎí¢ „}¢¢ç{çSƒç¼: J

„晢ÚÐβ¢ï: ÐíçÎÿ¢‡¢ç±ç{: S¼¢ï~¢¢ç‡¢ „±¢ü çx¢Ú¢

²lyÜU}¢ü ÜUÚ¢ïç}¢ ¼yÎç¶Hæ à¢æ|¢¢ï ¼± ¥¢Ú¢{Ý}¢ì JJ

(çࢱ}¢¢Ý„Ðê…¢S¼¢ï~¢)

yÚkkoíkT ykí{k yu MðÞt rþð Au, çkwrØ yu MðÞt ¼ðkLke, «ký ðøkuhu ðkÞwyku yu íkuLkk Mkn[høkýku yLku þheh s íkuLkwt rLkðkMkMÚkkLk Au. rðrðÄ rð»kÞ¼kuøkkuLke h[Lkkyku yu íkuLke Ãkqò Au y™u rLkÿk yu íkuLke Mk{krÄÂMÚkrík Au. ykððk-sðkLke økríkYÃk Mk{økú Mkt[kh yu íkuLke «Ërûkýk Au y™u ðkýe yu íkuLke Míkwrík Au. su fktE f{o ÚkE hÌkwt Au íku íkuLke s þÂõíkÚke ÚkE hÌkwt Au, íkuÚke íku Mkðo f{kuo íku ykí{YÃk rþðLku s Mk{ŠÃkík Úkkyku.

«f]rík yu MðÞt ¼ðkLke Au yLku Ãkwhw»k yu MðÞt rþð. ¼ðkLke MkËkfk¤ rþðLku s ðhu÷e Au, íkuÚke «f]rík Ãký MkËkfk¤ Ãkwhw»kLku s ðhu Au. Ëþu rËþkykuÚke «f]rík ykí{MÚk Ãkwhw»k «rík økríkþe÷ Au, Ãkhtíkw yntÚke Q¼kt Úkíkkt «f]ríkLku rðf]ík fhðkðk¤kt f{kuo íkuLkku {køko YtÄu Au, suÚke SðLkLkkt Mkns f{kuo{kt «f]rík yLku Ãkwhw»kLkwt ËþoLk fhðkLku çkË÷u {kýMk yntLke rðf]rík{kt rþðËþoLk fhðkLkku r{ÚÞk «ÞkMk fhu Au.

rLkÞík f{oLke ðkík fÞko ÃkAe ©ef]»ý Mk¥ð«ÄkLk f{o-ytíkøkoík çkeS ðkík Mktøkhrník f{o fhðkLke fhu Au. {kuxk ¼køku Mkkhku Mktøk fhðkLke rþ¾k{ýku yÃkkíke nkuÞ Au. MktøkLkku Ãký yuf htøk [zu Au, íkuÚke MkkhkLkk Mktøk{kt Mkkhk ÚkðkLkku {kufku {¤u Au. ÷kuZwt Ãký ÃkkhMkLkk Mktøku MkkuLkwt ÚkE òÞ Au, íkku ÃkAe ©ef]»ý Mkkhku Mktøk hk¾ðkLke ðkík Lknª fhíkkt yMktøkLke ðkík fu{ fhu Au ?

fkhý fu ©ef]»ý s òýu Au fu Mktøk{kºk Ëqr»kík Au. Mktøk yu çkkÌk ðMíkw Au fu su íkuLkku «¼kð ytík:fhý WÃkh Ãkkzu Au, íkuÚke Mktøk ÔÞÂõíkLku Mð¼kðåÞwík fhu Au yLku «¼kð{kt Lkk¾u Au. «íÞuf ÔÞÂõíkLkku ytíkhkí{k çkkÌk ðMíkwykuLkk yMktøkÚke s ÃkkuíkkLkku Mktøk fhe þfu Au. íku ytíkhkí{k s ËhufLkku {q¤ Mð¼kð Au. íku ykt¾ku çktÄ fheLku ytËh QíkhðkÚke {¤u Au. íku æÞkLkÚke {¤u Au. íku áZ ¼sLkÚke {¤u Au, çknkh ¼{íke ð]r¥kykuLkk rLkhkuÄÚke {¤u Au, Ãký fkuELkk Mktøku çknkh LkÚke {¤íkku. M{]rík fnu Au fu ðríksLkku {kxu yMktøk {wÂõíkÃkË Au yLku Mktøk Ëku»kkuLku WÃkòðLkkhku Au.

‘çÝ:„æx¢¼¢ }¢éçQUÐÎæ ²ç¼Ý¢æ, „æx¢¢¼à¢ï¯¢ Ðí|¢±ç‹¼ ΢ﯢ: J’

Mktøk Mkkhku nkuÞ fu ¾hkçk, Ãký ÔÞÂõíkLkk ytík:fhýLku Mð¼kðåÞwík fhLkkh nkuðkLkk fkhýu ©ef]»ý MktøkhrníkÃkýkLku s ©uc {kLku Au. ‘¼økðËTøkeíkk’{kt ©ef]»ýu XufXufkýu Mktøkhrník ÚkðkLkku WÃkËuþ ykÃÞku Au. Mktøkhrník ÚkÞu÷e ÔÞÂõík s ytík:fhýÚke rLk{o¤ ÚkELku ÃkkuíkkLkk ykí{Mð¼kð{kt ÂMÚkh ÚkE þfu Au. yuðku Mð¼kð fu su MkíkT, r[íkT, ykLktËÚke yku¤¾kÞ Au yLku MkËk{wõík Au yu s Mkk[ku MkíMktøk Au.

ykÃkýu íÞkt MkíMktøkLkku ¾qçk {rn{k Au. ¾wË ©ef]»ý Ãký yk çkkçkík WîðLku fnu Au íkuLkwt ‘©e{ËT ¼køkðík’Lkk 11{k MftÄ{kt ðýoLk Au : ‘‘²ƒ¢±L‹{ï „y„æx¢: „±ü„æ¿¢¢Ðã¢ï çã }¢¢}¢ì’, yÚkkoíkT MkíMktøk{kt çkkfeLkk ík{k{ Mktøkku yðhwØ ÚkkÞ Au yLku yuf{kºk MkíkT ðMíkwLkku s Mktøk hnu Au íku MkíMktøk fnuðkÞ Au.

fnuðkíkk MkkÄwçkkçkkyku su Mk¼k ¼hu Au íkuLku MkíMktøkLkwt Lkk{ ykÃkðk{kt ykðu Au. ykðk MkíMktøkkuLkku WÆuþ {kýMkLku {k¤kftXe çkktÄeLku íkuLku Vtz-Vk¤ku ykÃkLkkh yLkwÞkÞe çkLkkððkÚke rðþu»k LkÚke nkuíkku. {kuxe-{kuxe Mk¼kyku yLku ÷k¾ku {kýMkkuLku yufrºkík fheLku su Mkt«ËkÞku yLku ðkzkçktÄeLkk fnuðkíkk ÄkŠ{f çkkçkkyku {kýMkLku ÃkkuíkkLkk rð[khkuLkwt ¼qMkwt ¼hkððk su Mk¼kyku Þkusu Au íku fkuE MkíMktøk LkÚke. íkuðku MkíMktøk íkku fwMktøkÚke Ãký ðÄkhu ¾hkçk Au, fkhý fu fwMktøkLkwt ykðhý íkku Ëqr»kík nkuÞ Au, suÚke íkuLke ÃkíkkuoLku íkkuzðe Mknu÷e Au, Ãký ykðk MkíMktøkkuLkwt ykðhý MkwðýoLkku Zku¤ [zkðu÷wt nkuÞ Au. Eïh, ¼økðkLk, {kuûk suðkt þçËfð[ku íkuLku Ãknuhkðu÷kt nkuÞ Au, íkuÚke íkuLku íkkuzðwt Ãký y½hwt Ãkzu Au.

su Mktøk ÔÞÂõíkLku ytíkhLkk MkíÞ MkkÚku òuzíkku Lk nkuÞ, su Mktøk ÔÞÂõíkLku çknkhLkk Mkkhk fu ¾hkçk ykðhý{kt W÷Íkðe hk¾íkku nkuÞ yLku su Mktøk ÔÞÂõíkLke ytËh [uíkLkkLku {wõík fhðkLku çkË÷u òíkòíkLkkt çktÄLk ykÃkíkku nkuÞ íku Mktøk yu MkíMktøk LkÚke. ©ef]»ýLkk {íku MkíMktøk ÔÞÂõíkLku çkkÌk MktøkkuÚke yðhwØ fheLku ík{k{ Mkt¿kkykuÚke ytíkh{kt Äfu÷u Au íkuLku fnuðkÞ. su çknkhLke Ãkrh¼k»kkyku{kt yMktøk Au íku s Mkk[ku MkíMktøk Au, íkuÚke s ©ef]»ý Mk¥ðøkwýLkk Mknkhu Mktøkhrník ÚkÞu÷kt f{kuoLku ©uc økýkðu Au.

Mk¥ðøkwý«ÄkLk f{o{kt ©ef]»ý ºkeswt íkÚÞ hkøkîu»kÚke {wõík hnuðkLku økýkðu Au. {kýMk su f{kuo fhu Au íku f{kuo{kt íkuLku çkktÄðkðk¤wt ík¥ð íkuLkk hkøkîu»k Au. òu f{o{kt hkøk fu îu»k Lk nkuÞ íkku íku f{oçktÄLk ykÃke Lk þfu. ©ef]»ý fnu Au :

Ú¢}¢mï¯ç±²év¼ñS¼é 籯²¢çÝç‹Îí²ñEÚÝì J

¥¢y}¢±à²ñç±{ï²¢y}¢¢ Ðí„¢Î}¢ç{x¢ÓÀç¼ JJ

x¢è¼¢ : 2-64

yÚkkoíkT ßÞkhu fkuE hkøkîu»khrník ÚkELku RrLÿÞkuLkk rð»kÞkuLku ¼kuøkðu Au íÞkhu ¼kuøk ¼kuøkðíkk Aíkkt Ãký íku RrLÿÞkuLkk rð»kÞku çktÄLkfkhe LkÚke Úkíkk, suÚke íkuðe ÔÞÂõík ykí{ðþ hneLku ytíkhLkk ykLktËLkku «MkkË Ãkk{u Au.

Mðk{e hk{íkeÚko yuf yuðk MkkÄw níkk, su hkòykuLkk {nu÷ku{kt Ãký XkXÚke Qíkhíkk yLku økheçkkuLke ÍqtÃkzeyku{kt Ãký hnuíkk. íkuyku MkkuLkkLke Úkk¤e{kt Ãký ¾kíkk y™u økheçkkuLku íÞkt Ãkíkhkð¤e{kt Ãký ¼kusLk fhe ÷uíkk. hk{íkeÚko íkuLku VfeheLke {kus økýkðíkk.

ðknðkn hu {kus Vfehk Ëe ðknðkn hu

f¼e íkq Mkkuðu htøk{n÷ {U f¼e øk÷e yrnhkËe

f¼e [çkkðu [Lkk [rçkLkk f¼e íkq ¾kðu r¾hkËe

f¼e íkq ykuZu þk÷ Ëwþk÷k f¼e økwËrzÞk ÷ehkËe

{tøkíktøk fu xwfzu ¾k fu [÷íkk [k÷ yr{hkËe

ðknðkn hu {kus Vfehk Ëe ðknðkn hu

Lk {nu÷Lkku hkøk, Lk ÍqtÃkzeLkku îu»k, Lk ÍqtÃkzeLkku hkøk yLku Lk {nu÷Lkku îu»k, Lk ¼kðíkk ¼kusLkLkku hkøk yLku Lk Mkqfk hkux÷kLkku îu»k, Lk ¼kðíkk ¼kusLkLkku îu»k yLku Lk Mkqfk hkux÷kLkku hkuøk, Lk ®f{íke ð†kuLkku hkøk, Lk [ªÚkhunk÷ fÃkzktLkku îu»k fu ÃkAe Lk [ªÚkhunk÷ fÃkzktykuLkku hkøk y™u Lk ®f{íke ð†kuLkku îu»k.

ykÃkýu íÞkt çku «fkhLkk ÷kufku Au : yuf su{Lku ykÃkýu MktMkkhe fneyu Aeyu yLku çkeò su{Lku ykÃkýu MkkÄw fu ðihkøke fneyu Aeyu, íku çktLkuLkkt f{kuo{kt hkøkîu»k òuðk {¤u Au. MktMkkhe {nu÷ku{kt hkøk fhu Au, íkku ðihkøke {nu÷kuLkku îu»k fhu Au. ðihkøkeyku ÍqtÃkzkt çkLkkðeLku hnu Au. ½ýe ð¾ík íkku ykðkt ÍqtÃkzktykuLke ®f{ík {nu÷ku sux÷e ÚkE òÞ íkuðkt VkRðMxkh ÍqtÃkzkt VkRðMxkh çkkçkkyku {kxu çkLkkðíkk nkuÞ Au, Ãký íku{Lkku ðihkøÞ rMkØ fhðk íkuyku {nu÷ku WÃkh îu»k hk¾eLku ÍqtÃkzkt ÃkMktË fhu Au.

MktMkkhe Mkkhkt fÃkzkt yLku Mkkhk ¼kusLkLkk hkøk{kt çktÄkÞ Au, íkku ðihkøke Mkkhk ¼kusLkLku Ãký yuf Ãkkºk{kt ÷kUËku fheLku ¾kÞ Au. fÃkzktykuLku yfkhý [ªÚkhunk÷ hk¾eLku Mkkhkt ð†kuLkku îu»k fhu Au. yk çktLku WËknhýku hkøkîu»kÞwõík ÔÞÂõíkykuLkkt Au. su Mk¥ðøkwýÞwõík f{o{kt ÂMÚkík nkuÞ íkuðe ÔÞÂõíkLkwt ÷ûký swËwt nkuÞ Au.

yuf MkktsLkk Mk{Þu çkwØ rðnkh{kt níkk íÞkhu çkwØLkk yuf rþ»Þ ykLktËu çkwØLku ÃkqAâwt níkwt : “«¼w ! hkøk-îu»kÚke {wõík ÚkÞku nkuÞ íkuðk Ãkwhw»kLkwt ÷ûký þwt nkuÞ Au ? íku fu{ fhnu Au yLku fu{ f{kuo fhu Au ?”

òuøkkLkwòuøk çkwØ íku{Lkk rþ»Þku MkkÚku LkËeLkk íkx WÃkhÚke ÃkMkkh ÚkE hÌkk níkk. LkËeLkk íku íkx WÃkh LkkLkkt-LkkLkkt çkk¤fku huíkeLkkt {fkLkku çkLkkðeLku h{ík h{e hÌkkt níkkt. çkwØu íku{Lkk rþ»ÞkuLku fÌkwt : “½ze¼h ynª hkufkE òyku yLku ykLktËLkk «&™Lkku W¥kh {u¤ððk yk çkk¤fkuLke h{ík òuíkk hnku.” çkwØLkk fnuðkÚke ík{k{ rþ»ÞkuLkku Mkt½ huíkeLkk Ãkx{kt h{e hnu÷kt çkk¤fkuLke h{íkLku rLknk¤ðk ÷køÞku. çkk¤fku yux÷k ¼kðÚke h{e hÌkkt níkkt y™u íku{ýu huíkeLkkt çkLkkðu÷kt íku {fkLkku WÃkh íku{Lkku yux÷ku çkÄku hkøk Ëu¾kíkku níkku fu òu fkuE çkeòu çkk¤f íku {fkLkLku yzu íkkuÃký íkuyku ͽzku fhíkkt níkkt íku{ s òu fkuE çkk¤fLkwt {fkLk ÃkkuíkkLkk {fkLk fhíkkt Mkkhwt çkLÞwt nkuÞ íkku íkuLkku îu»k Ãký fhíkkt níkkt. íÞkt ½kU½kx níkku. ykLktË, fÕ÷ku÷ yLku r[r[Þkheyku MkkÚku Īøkk{Míke níke.

yk çkÄwt òuELku ykLktËu fÌkwt : “¼økðkLk ! yk hkøk-îu»kÚke {wõík nkuðkLkkt Lknª, Ãký hkøk-îu»kÚke Þwõík nkuðkLkkt ÷ûkýku Ëu¾kE hÌkkt Au.” çkwØu fÌkwt : “ykLktË ! íkwt Wíkkð¤ Lk fh. Úkkuze ûkýku hkn òu.” Úkkuze ûkýku ðeíke. MkqÞoËuð íkuLkkt rfhýku Mk{uxeLku yMíkk[¤ ¼ýe «Þký fhðk ÷køÞk yLku MktæÞk hkík ¼ýe Z¤ðk ÷køke. íkuðk{kt h{ík h{íkkt çkk¤fkuLku íku{Lke {kíkkykuyu MkkË Ãkkzâku : “çkk¤fku ! nðu [k÷ku, hkíkðu¤k Úkðk sE hne Au. Mkki ÃkkuíkÃkkuíkkLkk ½hu [k÷ku.”

çkMk, {kíkkLkk yk þçËku Mkkt¼¤íkkt s íku çkk¤fku su {fkLkLkku {kuxku hkøk-îu»k ÷ELku h{íkkt níkkt íku s íku{Lkk çkLkkðu÷kt íku huíkeLkkt {fkLkku WÃkh fqãkt yLku huíkeLku huíke{kt {u¤ðeLku ykLktË-fÕ÷ku÷Lke r[r[Þkheyku Ãkkzíkkt íku{Lke {kíkkLkk MkkËu ½h íkhV «Þký fhe økÞkt.

çkwØu ykLktËLku fÌkwt : “ykLktË ! íkwt òu, yk yu s çkk¤fku Au fu suyku íkLku hkøkîu»kÞwõík ÷køÞkt níkkt. nðu íku s çkk¤fku íku{Lke {kíkkLkk MkkËu íku{Lkkt íku {fkLkkuLkku ík{k{ hkøk-îu»k AkuzeLku fÕ÷ku fhíkkt ½h íkhV «Þký fhe økÞkt Au. íkuðe s heíku ËwrLkÞkLkk rðþk¤ Ãkx WÃkh {kýMku çkLkkðu÷kt ík{k{ MkkÄLk-MkwrðÄkyku yLku rð»kÞ¼kuøkku LkËeLkk Ãkx{kt çkLkkðu÷kt huíkeLkkt {fkLk Mk{kLk Au. ynª {]íÞw yu {kíkkLkku MkkË Au. su ÔÞÂõík {]íÞwYÃke {kíkkLkk MkkËu ynªÚke Ãkhík VhðkLkwt Au íkuðe Mk¥ðçkwrØðk¤e Au íku hkøk-îu»kÚke {wõík Au. suLke çkwrØ{kt yuf rËðMk Ãkh{ ÃktÚkLkwt «Þký Au íkuðwt M{hý hnu Au íkuLkkt f{kuo Mk¥ðøkwýÞwõík Au. f]»ýLkk þçËku{kt fneyu íkku :

§ç‹Îí²S²ï§ç‹Îí²S²¢ƒïü Ú¢x¢mﯢñ ò±çSƒ¼¢ñ J

¼²¢ïÝü ±à¢}¢¢x¢ÓÀœ¢¢ñ sS² ÐçÚÐ狃ݢñ JJ

x¢è¼¢ - 3-34

yÚkkoíkT RrLÿÞku yLku íku{Lkk rð»kÞku{kt {kýMkLku «f]ríkMkns hkøkîu»k nkuÞ Au, Ãkhtíkw su Ãkh{ Ãkt[Lkku Þkºke Au íku íku{kt hkøk fu îu»k fhíkku LkÚke.

Mk¥ðøkwýÞwõík f{kuoLke ðkík{kt ©ef]»ý ytrík{ íkÚÞ ‘¥ÈUHÐíéÝ¢’, yÚkkoíkT V¤Lke RåAk ðøkhLkwt f{o sýkðu Au.

f{o ðíko{kLk{kt ÚkkÞ Au yLku V¤ ¼rð»ÞLkk øk¼o{kt hnu Au. f{o ÔÞÂõíkLkk nkÚk{kt Au, ßÞkhu V¤ ÔÞÂõíkLkk nkÚkLke çknkh Au. f{o yu ÔÞÂõíkLkk yrÄfkhûkuºkLke ðkík Au, ßÞkhu V¤ yu ÔÞÂõíkLkk yrÄkfh©uºkÚke çknkh Au. òu fkuE ÔÞÂõík íkuV¤Lke ÷k÷[ çkktÄþu íkku íkuLkkÚke íkuðwt V¤ yu íkuLkk nkÚkLke ðkík íkku Lknª ÚkE òÞ, Ãkhtíkw V¤Lke ÷k÷[ ÔÞÂõíkLku yuf yfkhý çktÄLk Q¼wt fhþu. ð¤e su {kýMk V¤Lke ÷k÷[Úke çktÄkþu, íkuðk ÷k÷[Lke çkuzeyku Ãknuhu÷k çktÄfLkk nkÚku f{kuo Ãký ÞÚkkÞkuøÞ Lknª ÚkkÞ. su {kýMk ÃkkuíkkLkk ytík:Mk¥ðLkk «fkþ{kt yk nfefíkkuLku òuE þfu Au íku ‘¥ÈUHÐíéÝ¢’ ÚkELku s f{o fhðkLkwt ÃkMktË fhþu.

V¤Lke ÷k÷[{kt ÃkkuíkkLkku ¾kuxku YrÃkÞk [÷kððkLke fkurþþ fhLkkhkyku yk¾hu ÃkkuíkkLkku Mkk[ku YrÃkÞku yfkhý ðkÃkheLku ÃkMíkkÞ Au. [tøkw÷k÷Lku hMíku síkkt yuf YrÃkÞkLkku rMk¬ku {éÞku, Ãký rMk¬ku ¾kuxku níkku. ¾kuxku rMk¬ku nkuðk Aíkkt [tøkw÷k÷Lku ÚkÞwt fu òu yk rMk¬kuk÷e òÞ íkku {VíkLkk ¼kðu yuf YrÃkÞkLke ðMíkw ¾heËe þfkþu. [tøkw÷k÷u yuf ðuÃkkheLke ËwfkLk{kt «ðuþ fÞkuo yLku fÌkwt : “Ãk[kMk ÃkiMkkLke ®Mkøk ykÃkku.” ðuÃkkheyu ®Mkøk ykÃke, [tøkw÷k÷u ¾kuxku YrÃkÞku ykÃÞku. [tøkw÷k÷ ¾kuxku YrÃkÞku [÷kððkLke ¾wþe MkkÚku ®Mkøk ÷ELku ËwfkLkLke çknkh sE s hÌkku níkku íÞkt ËwfkLkËkhu fÌkwt : “¼kE ! yk YrÃkÞku Lknª [k÷u, çkeòu ykÃkku.” rçk[khk [tøkw÷k÷Lku Mkk[ku YrÃkÞku ykðÃkku Ãkzâku, Ãkhtíkw [tøkw÷k÷u ¾kuxku YrÃkÞku [÷kððkLke V¤kfktûkkLku ÞÚkkðíkT hk¾íkkt çkeò ðuÃkkheLke ËwfkLk{kt «ðuþ fÞkuo. íÞkt Ãký ÃkqðoðíkT ¾khe ®Mkøk {køke y™u yu s nk÷ ÚkÞk su Ãknu÷kt ÚkÞk níkk. yk¾hu ¾kuxku YrÃkÞku íkku [tøkwLkk nkÚk{kt s hne økÞku yLku Lkknf íkuLkku Mkk[ku YrÃkÞku ÷uðk Lknkuíkku {køkíkku íkuðe ðMíkw ÃkkA¤ ¾[koE økÞku.

ßÞkhu fkuE fk{Lkkyku yLku ðkMkLkkyku{kt ÃkkuíkkLkwt RÂåAík V¤ rLkrník fheLku f{oLke þYykík fhu Au íÞkhu Mkuðu÷e fk{Lkkyku fu ðkMkLkkyku íkku Ãkqhe Úkíke LkÚke, Q÷xwt ¾kuxe V÷kfktûkkyku{kt Mkk[e ®sËøke ¾[koE òÞ Au. rnLËwMíkkLkLkk AuÕ÷k {wøk÷ çkkËþkn çknkËwhþkn ÍVhu ÃkkuíkkLkk yÔð÷ nfq{ík {kxu 1857Lkk çk¤ðk{kt ¼køk ÷eÄku, Ãký çk¤ðku rLk»V¤ síkkt ytøkúuòuyu íkuLku ÃkfzeLku htøkqLkLke su÷{kt fuË fÞkuo íÞkhu Mkuðu÷e fk{LkkykuLke rLk»V¤íkk {kxu ÍVhu ÷ÏÞwt :

W{úu Ëhks {ktøk fh ÷kÞu Úku [kh rËLk

Ëku ykhÍq {U fx øk{u Ëku $íkòh {U.

ËVLk fu r÷Þu ¼e rfíkLkk çkËLkMkeçk ni ÍVh !

Ëku øks s{ª ¼e Lk r{÷e fwyu Þkh {U.

‘¥ÈUHÐíïc„éÝ¢’ - V¤Lke ÷k÷[ ðøkh ÃkkuíkkLkk {kxu su fhðk ÞkuøÞ Au íkuðwt f{o, V¤ su nkuÞ íku Ãký su fhðwt ÃkkuíkkLkwt fíkoÔÞ Au íku f{o s MkkÂ¥ðf Au. ÞwØ Sík {u¤ððk {kxu s ÷zkíkkt nkuÞ Au, Ãký SíkLkk V¤Lke ÷k÷[u ÞwØ LkÚke ÷ze þfkíkwt, ÞwØ{kt Sík {¤u fu nkh, Ãký ÞwØ{kt íkku ÷zðwt yu s suLkwt fíkoÔÞ Au íkuðku ÞkuØku s Síku Au.

2.

Mk¥ðøkwýÞwõík f{oLke ðkík fÞko ÃkAe íkuLkkÚke Qíkhíkk ¢{Lkk f{o yuðk hksMke f{oLke ©ef]»ý ðkík fhu Au :

²œ¢é ÜU¢}¢ïŒ„éÝ¢ ÜU}¢ü „¢ãæÜU¢Ú ±¢ ÐéÝ: J

çRU²¼ï Ï¢ãéH¢²¢„æ ¼Îí¢…„}¢é΢s¼}¢ì JJ

x¢è¼¢ : 18-24

hòuøkwý f{o{kt fk{Lkkyku s íku f{oLkwt nkËo nkuÞ Au. hòuøkwýÞwõík f{o{kt «Úk{ fk{Lkkyku søkkððk{kt ykðu Au yLku ÃkAe f{oLkk ík{k{ «ÞkMkku íku fk{LkkykuLke ykMkÃkkMk ½q{íkk hnu Au.

[qtxýe ÷ze hnu÷k ©e{kLk MkßsLk®Mkn yuf {rnLkk MkwÄe økktÄeSLkkt SðLk {qÕÞkuLke ðkíkku MkkÚku ¼hÃkqh «[kh fÞkuo. ßÞkhu [qtxýe«[khLkkt Ãkz½{ çktÄ ÚkÞkt yux÷u íku{Lkk ytøkík MkkÚkeËkhku yuðk LkøkË®Mkn, çkkx÷e®Mkn, òuhkðh®MknLku çkku÷kðeLku fÌkwt : “ík{u ÷kufku ßÞkt ÃkiMkkLke sYh nkuÞ íÞkt ÷kufkuLkk {ík ÃkiMkkÚke ¾heËku. ßÞkt ËkY ðnU[eLku {ík {u¤ðe þfkÞ íku{ nkuÞ íÞkt ËkY ðnU[ku. sYh Ãkzu íkku çk¤Lkku «Þkuøk fheLku ÷kufkuLku Ä{fkðku, Ãký yk¾h {ík ykÃkýLku {¤u yLku rðsÞ ykÃkýku ÚkkÞ íku{ fhku.”

çkksw{kt Q¼u÷k MkßsLk®MknLkk Mku¢uxhe Lkkuçkì÷®Mknu yk Mkkt¼¤eLku fÌkwt : “Mkkçku ! yk ðkík íkku ¾kuxe fnuðkÞ yLku økktÄeSLkk rMkØktíkkuÚke rðhwØ økýkÞ. økktÄeSyu fÌkwt Au fu Politics without principle is a sin.”

Mku¢uxheLke ðkík Mkkt¼¤eLku røkLLkkÞu÷k MkßsLk®Mkn økwMMkk¼Þko Mðh{kt fÌkwt : “Lkk÷kÞf ! {khu [qtxýe Síkðe Au, økktÄeSLke su{ þneË LkÚke Úkðwt.”

ßÞkhu hòuøkwýÞwõík f{kuo þY ÚkkÞ Au íÞkhu ÷kufku ðkíkku íkku økktÄeS, MkhËkh Ãkxu÷, hk{{Lkkunh ÷kurnÞk yLku ~Þk{k«MkkË {w¾hS suðk LkuíkkykuLke fhu Au, Ãkhtíkw yk¾h íku{Lke çkÄe ðkíkLkkt Mkhðk¤k yLku çkkËçkkfe íku{Lkk rðsÞLke fk{Lkkyku{kt Mk{kE òÞ Au.

f{oLku íkuLke fk{Lkk íkku nkuÞ s Au, ßÞkhu Mk¥ðøkwýÞwõík f{o nkuÞ íÞkhu fíkoÔÞ fuLÿMÚkkLku nkuÞ Au y™u ßÞkhu fk{Lkkyku s f{oLkwt fuLÿMÚkkLk nkuÞ íÞkhu íku f{o hòuøkwý«¼krðík f{o Au íku{ òýðwt òuEyu.

{kíkk-rÃkíkk íku{Lkkt MktíkkLkkuLku yÔð÷ Lktçkhu ÃkkMk Úkíkkt òuðk RåAu íkuðe fk{Lkk Mk¥ðøkwýÚke f{o{kt Ãký nkuÞ Au yLku hòuøkwý{kt Ãký nkuÞ Au, Ãkhtíkw Mk¥ðøkwýÞwõík f{o{kt {kíkk-rÃkíkk íku{Lkkt MktíkkLkkuLku yÔð÷ Lktçkhu ÃkkMk Úkðk {kxuLkku {knku÷ Ãkqhku Ãkkzu Au, ÞÚkkÞkuøÞ rþ¾k{ý yLku WÃkËuþ ykÃku Au, ytík:fhýLkk ykþeðkoË ykÃku Au, ßÞkhu hòuøkwýÞwõík f{oðk¤kt {kíkk-rÃkíkkyku MktíkkLkku WÃkh yÔð÷ Lktçkh yLku Mkkhe xfkðkhe ÷kððkLkku ¼kh Lkk¾u Au, AkufhktLku ¼kéÞkt LkÚke fu íkhík yfkhý {nkÃktrzíkLke su{ WÃkËuþ ykÃku Au. yk¾h ÃkkuíkkLkkt MktíkkLkku WÃkh fk{LkkykuLkwt «uþh yux÷wt ðÄkhe Ëu Au fu Ãkkuíku yLku íku{Lkkt MktíkkLkku çktLku rz«uþLk{kt ykðe òÞ Au, su fkhýu ½ýe ðkh yhksfíkk MkòoÞ Au, íkku ½ýe ðkh MktíkkLkkuLkk ykÃk½kík suðe fhwýktríkfk MkòoÞ Au.

¼khík-ÃkkrfMíkkLkLke {ì[ h{kíke nkuÞ íku{kt ¼khík Síku íkuðwt íkku çkÄk hk»xÙ«u{e ¼khíkeÞ RåAíkkt nkuÞ, ¼khíkLkku ¾u÷kze [kuøøkku-Aøøkku {khu yLku ÃkkrfMíkkLkLke rðfux Ãkzu íÞkhu íkk¤eykuÚke ðÄkðíkk nkuÞ, Ãký h{ík yk¾hu h{ík Au. íku{kt Sík íkuLke ÚkkÞ Au su xe{ Ëhuf heíku ©uc h{ík Ëk¾ðu Au, Ãkhtíkw hòuøkwýf{o«ÄkLk ÷kufku þhíkku y™u MkèkçkkS fheLku SíkLke fk{LkkLku Ãknu÷ktÚke s ÓËÞMÚk çkLkkðe ÷u Au, íkuÚke nkh Ãk[kððkLke íku{Lke ûk{íkk LkÚke hnuíke. ÃkkuíkkLke fk{LkkLke nkh ÚkkÞ íÞkhu MkkÚku {ì[ òuLkkhkykuLku yÃkþwfrLkÞk¤ fneLku økk¤ku ykÃku Au, ÃkkuíkkLkwt {kÚkwt fqxu Au yLku õÞkhuf xe.ðe. Vkuzu Au.

hòuøkwýÞwõík f{oLkwt çkeswt ÷ûký çkíkkðíkkt ©ef]»ý fnu Au : ‘„¢ãæÜU¢Ú ±¢ ÐéÝ:’ yÚkkoíkT íku{kt yntfkh A÷kuA÷ ¼hu÷ku nkuÞ Au. ykðk ÷kufku hs sux÷k f{oLkwt Ãký øks suðzwt ynt hk¾íkk nkuÞ Au. ÔÞÂõík sux÷e rLkBLk fûkkLke íkux÷ku s yntfkh ðÄw, su f{o{kt yntfkhLku rðþu»k æÞkLk nkuÞ íku f{o hòuøkwý«ÄkLk f{o Mk{sðwt òuEyu.

nwt yuf Ä{oMk¼k{kt økÞku níkku, ßÞkt ÃkhMÃkh çku MkkÄwyku{kt Wøkú ͽzku ÚkÞku. fkhý yuðwt níkwt fu çktLku MkkÄwyku Mk¼k{kt {kuzk ÃknkUåÞk níkk y™u íku çktLku{ktÚke yuf MkkÄw ÍzÃk¼uh ykøk÷e nhku¤Lke ¾whþe{kt çkuMke økÞk. nk÷ík yuðe níke fu ykøk÷e nhku¤{kt ðÄkhu ¾whþe økkuXðe þfkÞ íku{ Lk níkwt, íkuÚke suyku çkkfe hne økÞk íku{Lku ÃkkA¤ çkuMkðwt Ãkzu íku{ níkwt, Ãkhtíkw íkuyku ÃkkA¤ çkuMkðkLku çkË÷u ykøk¤ çkuMke økÞu÷k MkkÄwLku yLku ykÞkusfkuLku økk¤ku ¼ktzðk ÷køÞk. òuøkkLkwòuøk Ä{oMk¼k{kt [[koLkku rð»kÞ ‘nwt {xâu nrh Zqtfzku’ hk¾ðk{kt ykÔÞku níkku, íku{ s {kuzk ÃknkU[eLku søÞkLkk yntfkh {kxu økk¤ku çkku÷Lkkh MkkÄwLkwt Lkk{ Ãký rLkhntfkheçkkçkk níkwt, ßÞkhu [k÷kfe¼uh suyku ykøk¤ çkuMke økÞk níkk íku{Lkwt Lkk{ íÞkøkeçkkçkk níkwt !

Ä{oMÚkkLk nkuÞ fu çkòh, ½h nkuÞ fu {trËh, ÄkŠ{f «ð]r¥kyku nkuÞ fu hksfeÞ, Ãkhtíkw ßÞkt f{kuo hòuøkwý«ÄkLk nþu íÞkt yntfkh s ykøk¤ hnuþu. y{wf ÄkŠ{f {trËhku{kt íkku ÃkË y™u nkuÆkyku «{kýu ykðfkh. {kuxku ÃkËkrÄfkhe nkuÞ íkuLku Ãkqòheyku nkÚk ÃkfzeLku øk¼oøk]n MkwÄe ËþoLk fhkððk ÷E òÞ. ÃkË yLku nkuÆk «{kýu s{ðkLke ÔÞðMÚkk. yuf Lknª Ãký fkì{Lk, r{rzy{, ðeykEÃke yLku ðeðeykEÃke yu{ [kh-[kh òíkLkkt hMkkuzkt, ðeykEÃke yLku ðeðeykEÃke hMkkuzk{kt yLkuf {eXkEyku, rðrþü ðkLkøke yLku íkkswt ¼kusLk, ßÞkhu r{rzy{{kt r÷r{xuz ðkLkøkeyku yLku fkì{Lk hMkkuzk{kt íkku fk÷Lkwt ðæÞwt½xâwt Ãký [k÷u.

fhwýíkk yuðe Au fu ðeykEÃke y™u ðeðeykEÃke hMkkuzkt{kt s{ðkðk¤kLku zkÞkçkexeMk, ç÷z«uþh, nkEÃkhxuLþLk ðøkuhu suðk MkUfzku hkuøk nkuÞ Au yLku fkì{Lk hMkkuzk{kt s{ðkðk¤k su økheçk {kýMkku Au íkuyku çkÄwt s Ãk[kðe þfðkLke ûk{íkkðk¤k nkuðk Aíkkt íÞkt ðkMke yLku r÷r{xuz s{ðkLkwt nkuÞ. ¾hu¾h su økheçkku y™u økheçkkuLkkt çkk¤fku {eXkE ¾kðkLke RåAk hk¾u Au yLku {eXkE Ãk[kððkLke íkkfkík Ãký hk¾u Au, íku{Lkwt ðÄw {eXkEyku ÃkehMkðe òuEyu, Ãkhtíkw ÄkŠ{f ÄtÄku fhLkkhkt {X yLku {trËhku Ãký ÃkkuíkkLkk ÄtÄkLkku rð[kh fheLku yntfkheLkk yntfkhLku s Ãkqsu Au, íÞkhu su ÷kufku ½kuh hòuøkwýÚke f{kuo{kt ÷køÞk nkuÞ íku{Lke þe ðkík fhðe ?

hòuøkwý«ÄkLk f{oLkwt ºkeswt Ãkrhçk¤ çkíkkðíkkt ©ef]»ý fnu Au : ‘çRU²¼ï Ï¢ãéH¢²¢„æ’, yÚkkoíkT íku{kt sYh fhíkkt rðþu»k «ðkMkku fhðk{kt ykðu Au. Mk¥ðøkwý«ÄkLk f{o íkku Mkns nkuÞ Au, sux÷e sYh yux÷ku s «ÞkMk nkuÞ Au. Mk¥ðøkwý«ÄkLk f{o{kt f{o {kxu fkuE rðþu»k «ÞkMkkuLkwt ykÞkusLk fhðk{kt LkÚke ykðíkwt, su Mkns¼kðu ÚkkÞ íku, Ãkhtíkw ßÞkt f{o hòuøkwý«ÄkLk nþu íÞkt f{o yLkuf «ÞíLkkuÚke ðuhkÞu÷wt òuðk {¤þu.

hksLkuíkkyku {kxu Mkkík ÷uÞhðk¤e Mkwhûkk h[ðe Ãkzu, íku{Lkk {kxu çkLkkðu÷wt ¼kusLk Ãknu÷kt íku{Lkk Ãkk÷íkw zkìøkLku Ähkððk{kt ykðu yLku òu zkìøk íku ¼kusLk ¾kELku OK nkuÞ íkku s íku ¼kusLk hksLkuíkkLku ÃkehMkðk{kt ykðu. Mk¥ðøkwý«ÄkLk f{o{kt ¼kusLk Ãknu÷kt økkìzLku yÃkoý ÚkkÞ, ßÞkhu hòuøkwý«ÄkLk f{o{kt ¼kusLk Ãknu÷kt zkìøkLku yÃkoý fhðwt Ãkzu.

©ef]»ý fnu Au : ‘„ã…æ ÜU}¢ü ÜU¢ñ‹¼ï² „΢ï¯}¢çÐ Ý y²…ï¼ì’, yÚkkoíkT Mkns f{o Ëku»kÞwõík nkuÞ íkkuÃký Lk Akuzðwt, íku{ fneLku Mkns f{kuoLke «þtMkk fhe Au. Ãkhtíkw hòuøkwýÞwõík f{o MknsíkkLku ò¤ðe s LkÚke þfíkwt, fkhý fu ytËhLke fk{Lkkyku, ytËhLke {r÷Lkíkkyku yLku yntfkh r[¥kLku ðkhu½zeyu rðrûkÃík fÞko fhu Au, íkuÚke hòuøkwýr{r©ík f{o [t[¤ yLku yrík«ÞkMke nkuÞ Au. fnuðkÞ Au fu suLkk ÓËÞ{kt «u{ nkuÞ íku íkku ËqhÚke Ãký Mkns¼kðu {¤u Au yLku ßÞkt «u{Lkku ðnu{Ãkkºk nkuÞ íkuyku yríkLk{Lk fhíkk òuðk {¤u Au. fkrXÞkðkze Ëkunku Au :

Lk{Lk Lk{Lk {U Vuh ni, çknwík Lk{u LkkËkLk.

Ëøkkçkks ËkuZk Lk{u, ßÞwt r[¥kk [kuh f{kLk.

hòuøkwýLkk yrík«ÞkMkku{kt {kýMk f{oLkku {q¤¼qík nuíkw s ¼q÷e òÞ Au. MkðkhÚke Mkkts ÃkiMkk ÃkkA¤Lke ¼køkËkuz{kt {kýMk ¼q÷e òÞ Au fu yk¾hu ÃkiMkku þk fkhýu f{kðkLkku Au. ÃkË y™u «ríkck {kxu ÷kufku yuðk yktĤk çkLku Au fu íku ÃkË fu «ríkck {u¤ððkLkku yk¾hu þku nuíkw Au ? çkMk, Võík «ÞkMkku s «ÞkMkku, f{o s f{o. nuíkw fktE Lknª.

ÞwLkkLk{kt zkÞkuÍrLks Lkk{Lkku Vfeh ÚkÞku. íku økk{Lke çknkh hk¾ðk{kt ykðíke f[hkÃkuxe{kt LkøLk nk÷íku hnuíkku níkku, Ãkhtíkw yuf ¾qçke níke fu íkuLke Vfehe {Mík níke. ßÞkhu swyku íÞkhu zkÞkuÍrLks íkuLke {kus{kt s nkuÞ. ÷kufku íkuLke {Míke òuELku íkuLku {Mík Vfeh íkhefu s yku¤¾íkk yLku íku heíku íkuLke ËqhËqh MkwÄe ÏÞkrík níke. íkuLke ÏÞkríkLke ðkík rMkftËhLkk fkLku Ãký Ãkze níke.

yuf ð¾ík rMkftËh rðïrðsÞ {kxu ¼khík WÃkh [zkE fhðk LkeféÞku íÞkhu íku zkÞkuÍrLksLku {¤ðk yLku íkuLkk ykþeðkoË ÷uðk ÃknkUåÞku. rMkftËh ÃknkUåÞku íku Mk{Þ rþÞk¤kLke MkðkhLku níkku. MkðkhLkk MkqhsLkku Mkwðýo{Þ fku{¤ íkzfku LkeféÞku níkku. zkÞkuÍrLks f[hkÃkuxe{kt ÃkzâkuÃkzâku MkqÞoíkkÃkLke {ò ÷E hÌkku níkku. rMkftËhu ÃknkU[eLku zkÞkuÍrLksLku «ýk{ fÞko yLku fÌkwt : “nwt rMkftËh Awt. nwt ykÃkLke þe Mkuðk fhe þfwt ?”

zkÞkuÍrLksu fÌkwt : “çkMk, íkwt ßÞkt íkkhk ½kuzk MkkÚku Q¼ku Au íÞktÚke Úkkuzku Ëqh nxe ò íkku {khk WÃkh Ãkzíkku yk MkqÞoÄqÃk y¾tz hnu.” rMkftËh nxâku y™u zkÞkuÍrLks Vhe ÄqÃkLke {ò {kýðk{kt {þøkq÷ ÚkE økÞku. zkÞkuÍrLksLku {þøkq÷ Úkíkk òuE rMkftËh çkkuÕÞku : “nwt rðïrðsÞ {kxu ík{khk ykþeðkoË ÷uðk ykÔÞku Awt. {Lku ÍzÃkÚke ykþeðkoË ykÃkku, suÚke nwt ÍzÃk¼uh {khk ÃktÚku ykøk¤ ðÄwt.”

zkÞkuÍrLksu fÌkwt : “rMkftËh ! þe Wíkkð¤ Au ? yk rþÞk¤kLke økw÷kçke Xtze{kt MðÞt MkqÞoLkkhkÞý íkuLkkt fku{¤ rfhýkuÚke su ykþeðkoË ðhMkkðe hÌkk Au íkuLke {ò ÷u. Wíkkð¤Úke þwt {¤þu ? Úkkuze þktríkLkku ykLktË ÷u.” rMkftËhu fÌkwt : “nwt þktríkLkku s ykLktË ÷uðk {køkwt Awt. çkMk yuf ðkh ¼khík SíkeLku {khe rðïrðsÞÞkºkk Ãkqhe fhe ÷ô, ÃkAe þktrík s þktrík ÷uðe Au.”

rMkftËhLke ðkík Mkkt¼¤eLku zkÞkuÍrLks ¾z¾zkx nMkðk ÷køÞku. zkÞkuÍrLksLku nMkíkku òuELku rMkftËh íkku yk¼ku s hne økÞku. íkuLku Lk Mk{òÞwt fu {U yuðwt þwt fÌkwt fu suLkk fkhýu zkÞkuÍrLksLku ykx÷wt nMkðwt ykÔÞwt ? rMkftËhu nMkðkLkwt fkhý ÃkqAâwt yux÷u òÞkuÍrLksu fÌkwt : “rMkftËh ! rðïrðsÞ íkkhe sYrhÞkík LkÚke. rðïrðsÞ íkku çknkLkwt Au íkkhk hòuøkwýLkwt. su hòuøkwýLku ÷ELku íkwt rðïrðsÞLke Þkºkkyu LkeféÞku Au, íku hòuøkwý rðïrðsÞ ÃkAe Ãký íkLku þktrík ÷uðk Lknª Ëu. þktrík íkku íkLku íÞkhu {¤þu ßÞkhu íkkhku yk hòuøkwý rðËkÞ Úkþu.” ‘©Ðñç¼ à¢¢æ¼ Ú…„}¢ì Ï¢ír¢|¢ê¼æ ¥ÜUy}¢¯}¢ì J’ çkLÞwt Ãký yuðwt s fu rMkftËh SðLk¼h ÞwØ{kt su SÔÞku yLku ËÞLkeÞ nk÷íku {Þkuo.

{kuxk ¼køkLkk {kýMkku rhxkÞzo ÚkkÞ yÚkðk íkku {kuxe ô{hLkk ÚkkÞ yLku Akufhkyku f{kíkk ÚkE òÞ íkkuÃký íku{Lku «ð]r¥kyku Akuzðe Lk øk{u. ½h{kt Ãký fktELkwt fktE fÞko s fhu. su ykìrVMkÚke rhxkÞzo ÚkÞk nkuÞ íÞkt {VíkLkku yktxku {khðk òÞ. ßÞkhu sðkLkwt níkwt íÞkhu xkE{u ÃknkU[íkk Lk níkk íku çkeVkìh xkE{ ÃknkU[eLku ykìrVMkLkwt AkÃkwt ðkt[e, fkuELke {Vík [k ÃkeLku ÄLÞ Úkíkk òuðk {¤u.

ßÞkhu Akufhkyku LkkLkk níkk íÞkhu ËwfkLk fu ÄtÄk Ãkh sðwt Lknkuíkwt øk{íkLkwt íkuðk ÷kufku Akufhkyku ÄtÄku Mkt¼k¤u ÃkAe fkhý ðøkh Lkzðk AkufhkykuLkk Ãknu÷kt ËwfkLku ÃknkU[e òÞ. Akufhkyku ½ýwt fnu Au : “çkkÃkwS ! nðu ík{u ½hu çkuMkku, ¼sLk fhku, ¼Âõík fhku.” Ãký su Ãkkuíku ½hzku ÚkE økÞku, Ãkhtíkw íkuLkku hòuøkwý ½hzku LkÚke ÚkÞku íku fu{ ½hu çkuMke þfu fu ¼økðkLkLkwt Mkk[wt ¼sLk fhe þfu ? ¼ík]onrh Mkk[wt s fnu Au : ‘¼ëc‡¢¢ Ý …臢¢ü ±²}¢ï± …臢¢ü:’ yÚkkoíkT ík]»ýkyku íkku Þwðk s hne y™u {kýMk ½hzku ÚkE økÞku.

hòuøkwýÞwõík f{o fk{Lkkyku yLku ðkMkLkkykuLke Þkºkkyku fhkðe-fhkðeLku {Lkw»ÞLku Úkkf rMkðkÞ fktE ykÃkíkwt LkÚke. f{o ßÞkhu hòuøkwý«ÄkLk nkuÞ íÞkhu {kýMk yfkhý «ÞíLk fhíkku hnu Au yÚkðk íkku «ÞkMkku{kt yríkþÞíkk fhíkku nkuÞ Au. yk heíku hòuøkwý«ÄkLk f{o fk{LkkykuLke ykMkÂõíkðk¤wt, yntfkhÞwõík yLku yrík«ÞkMke nkuÞ Au.

3.

¥ÝéÏ¢‹{æ ÿ¢²æ ôã„¢}¢Ý±ïÿ² ™ ТñL¯}¢ì J

}¢¢ïã¢Î¢Ú|²¼ï ÜU}¢ü ²œ¢œ¢¢}¢„}¢éÓ²¼ï JJ

x¢è¼¢ : 18-25

su f{o Ãkrhýk{Lkku nkuþÃkqðofLkku rð[kh fÞko ðøkhLkwt, ®nMkkÞwõík, ÃkkuíkkLkkt çk¤kçk¤ yLku Mkk{ÚÞoLku ÷ûk{kt ÷eÄk ðøkh {kunÚke þY fhðk{kt ykðu÷wt nkuÞ íkuðwt f{o ík{kuøkwý«ÄkLk f{o Au íku{ ©ef]»ý fnu Au.

Ãkrhýk{ yux÷u V¤, V¤Lke ykMkÂõík ¾hkçk Au. V¤Lke fk{Lkkyku{kt ykMkõík ÚkELku f{o fhðwt yu hòuøkwýLkku Mð¼kð Au, Ãkhtíkw V¤Lkku rð[kh fheLku f{o fhðwt yu Mk¥ð«ÄkLk f{o Au. ßÞkhu ík{kuøkwý{kt íkku V¤Lkku rð[kh fhðkLke Ãký ûk{íkk LkÚke, íkuÚke ík{kuøkwý«ÄkLk f{kuo Ãkrhýk{Lku ÷ûk{kt ÷eÄk ðøkh s Úkíkkt nkuÞ Au.

yðkhLkðkh AkÃkkLkk Mk{k[khku{kt òuíkk nkuEyu Aeyu fu fkuE {kíkkyu íkuLkkt {kMkq{ MktíkkLkku MkkÚku yÂøLkMLkkLk fhe ÷eÄwt. fkuE {kíkk íkuLkkt {kMkq{ MktíkkLkkuLku ÷ELku fqðk{kt fu LkËe{kt ÃkzeLku ykí{níÞk fhu fu ÃkAe fkuE {kíkkyu íkuLkkt fw{¤kt çkk¤fkuLku Íuh ykÃkeLku Ãkkuíku Ãký Íuh Ãke ÷eÄwt. õÞkhuf y¾çkkhku{kt ðkt[eyu Aeyu fu fkuE LkhkÄ{u [kh fu Ãkkt[ ð»koLke çkk¤fe Ãkh çk¤kífkh fÞkuo, íkku õÞkhuf ðkt[eyu Aeyu fu ËefhkLkk nkÚku çkkÃkLke níÞk ÚkE fu ÃkAe ¼kELkk nkÚku ¼kELke níÞk ÚkE.

yk çkÄk s Mk{k[khku ík{kuøkwý«ÄkLk f{oLkk Au. su f{kuo{kt ík{kuøkwý s «ÄkLk Au íÞkt Ãkrhýk{Lkku fkuE rð[kh nkuíkku s LkÚke. su f{kuo fÞko ÃkAe íkuLkku ÃkMíkkðku ÚkkÞ Au, su fÞko ÃkAe SðLk¼h íkuLke Ãkezk xk¤e LkÚke x¤íke íkuðkt f{kuo{kt ík{kuøkwý s «ÄkLk YÃku òuðk {¤u Au.

su f{o ûkÞ fhLkkhwt yux÷u fu rðLkkþ LkkuíkhLkkhwt yLku ®nMkkÞwõík nkuÞ íku Ãký ík{kuøkwýðk¤wt Au. su yþkuf[¢ yksu ykÍkË ¼khíkLkwt hksr[ö Au íkuðk Mk{úkx yþkufLku f®÷økLkk ÞwØ{kt rðsÞe ÚkÞk çkkË ÞwØLke ®nMkkLkku ðhðku [nuhku Ëu¾kÞku, ßÞkhu yLkkÚk ÚkÞu÷kt ÷k¾ku çkk¤fkuLke ÷k[khe yLku çku½h ÚkÞu÷e †eykuLkkt yk¢tË íkuLke Lkshu [Zâkt íÞkhu yþkufLku íkuLkk ®nMkkÞwõík rðsÞLkku ½kuh ÃkMíkkðku ÚkÞku. yu ÃkMíkkðkÚke yþkuf yux÷e nËu çku[uLk çkLÞku fu {rnLkkykuLkk Wòøkhk yLku þkufLke yðMÚkkyu íkuLku Ãkkøk÷ suðku çkLkkðe ËeÄku. yþkufLkku þkuf ÷k¾ku WÃkkÞÚke Ãký Lk økÞku íÞkhu yk¾hu yþkuf hks{nu÷ku{kt hne Lk þõÞku y™u ík{kuøkwýÚke ÚkÞu÷k ®nMkkÞwõík f{oLkku ÃkMíkkðku fhðk çkkiØ Ä{oLkku r¼ûkwf çkLÞku.

{nk¼khíkÞwØ ÃkAe yuðe s nk÷ík ÃkktzðkuLke ÚkE níke. ÃkkuíkkLkk yLku Ãkkhfk ÞwØðehkuLkk ðÄLku y™u ÞwØu Lkkuíkhu÷k rðLkkþLku ÞkË fhíkk Ãkktzðku Síku÷k hkßÞLku Ãký Mkw¾uÚke ¼kuøkðe þõÞk Lk níkk. yk¾hu Ãkktzðkuyu hksÃkkx AkuzeLku rn{k÷ÞLke ðkx Ãkfze níke. ¼÷u ÃkktzðkuLkk Ãkûku Ä{oÞwØ níkwt, íkkuÃký ÞwØLke ®nMkkLkk ík{kuøkwýu íku{Lkk Ëunrð÷Þ MkwÄe íku{Lku ÔÞrÚkík fheLku hkÏÞk níkk.

©ef]»ý fnu Au : ‘¥Ý±ïÿ² ™ ТñL¯}¢ì’, yÚkkoíkT ÃkkuíkkLkk Mkk{ÚÞoLku ÷ûk{kt ÷eÄk ðøkh fhðk{kt ykðu÷wt f{o Ãký ík{kuøkwý«ÄkLk Au. ßÞkhu {kýMk WÃkh ík{kuøkwý nkðe ÚkkÞ Au íÞkhu íkuLkk nkÚku ÚkE hnu÷kt f{o{kt ÃkkuíkkLkkt çk¤kçk¤Lkku Ãký nkuþ hnuíkku LkÚke. ¢kuÄÚke Ãkkuíku çk¤íkk nkuÞ íÞkhu íku{ {kLku fu íkuyku Mkkhe ËwrLkÞkLku çkk¤e Ëuþu. íku{Lku {Lk íkku -

fkþe rn÷u {Úkwhk rn÷u rn÷u Mkçk LkøkrhÞkt,

Mkkhk søk rn÷ík ni, sçk rn÷íke {kuhe f{rhÞk.

½ýk ÷kufku yuðk Au suyku Úkkuzwtf [k÷u íÞkt nktVe síkk nkuÞ íkkuÞu yuðhuMx [zðkLkkt MkÃkLkkt òuíkk nkuÞ. nkÚk{kt suýu fkuE rËðMk nrÚkÞkh Ãkfzâwt Lk nkuÞ íkuyku Ãký ÞwØLke {kuxe{kuxe ðkíkku fhíkk nkuÞ.

½ýk ÷kufku yuðk nkuÞ Au su{Lkk ½h{kt ¾kðkLkkt VktVkt nkuÞ yLku Ãkkuíku [qtxýe ÷zðk Q¼k hne síkk nkuÞ. ½ýk ÷kufku yuðk Au su{Lkk r¾MMkk{kt YrÃkÞku Lk nkuÞ íku{ s fk{Lke fkuE ykðzík Ãký Lk nkuÞ, AíkktÞu {kuxk rçkÍLkuMk{kt nkÚk ys{kððkLke fkurþþ fhíkk nkuÞ. ½ýk yuðk ÷kufku nkuÞ Au su{Lke ykt¾ fkýe nkuÞ, Ãkøku ÷tøkzku nkuÞ yLku ðkLk nçkMke suðku ‘økkuhku’ nkuÞ, Aíkkt fuxheLkk fiVLku ÃkhýðkLkk «ÞkMk{kt nkuÞ !

ÃkkuíkkLkwt Mkk{ÚÞo Lk nkuÞ íkuðkt f{kuo rð[khÚke Mkkhkt ÷køku, MkÃkLkktykuÚke Mkkhkt ÷køku, yux÷u fu ËqhÚke Mkkhkt ÷køku, Ãkhtíkw íku{Lke ðkMíkrðfíkk LkSf ykðu íÞkhu Mkk{ÚÞoneLk ÔÞÂõík íkuLku MknLk fhðk þÂõík{kLk LkÚke nkuíke. MktMf]íkLkwt MkwtËh Mkw¼kr»kík Au :

ÎêÚSƒ¢: бü¼¢: Ú}²¢: ±ïಢ: ™ }¢é¶}¢‡ÇÝï J

²éhS² ¼é ÜUƒ¢ Ú}²¢ ~¢è燢 Ú}²¢ç‡¢ ÎêÚ¼: JJ

[tøkw yLku {tøkw çktLku þuX [tËw÷k÷Lke ËwfkLk{kt fk{ fhíkk níkk. þuX [tËw÷k÷ yðkhLkðkh {wtçkELke çknw {kuxe-{kuxe ðkíkku fÞko fhíkk, íkuÚke [tøkw yLku {tøkwLku Ãký {wtçkE òuðkLke çknw RåAk níke. yuf ðkh [tøkwyu fÌkwt : “þuX ! ík{u fkÞ{ {wtçkELke ðkíkku fhku Aku, Ãkhtíkw õÞkhuf {wtçkE íkku çkíkkðku !” [tËw÷k÷ Ãký ¾wþr{òs{kt níkk. íku{ýu [tøkw yLku {tøkw çktLkuLku yuf-yuf nòh YrÃkÞk ykÃÞk yLku fÌkwt : “òyku, sELku {wtçkE òuE ykðku.”

þuXLke ÃkkMkuÚke ÃkiMkk yLku [kh rËðMkLke hò ÷ELku çktLku {wtçkELke xÙuLk{kt çkuXk. {wtçkE{kt ¾[ko ¾qçk {kuxk Au íku{ íkku þuX ÃkkMkuÚke yðkhLkðkh Mkkt¼éÞwt níkwt, íkuÚke ÃkiMkk çk[kððk xÙuLk{kt Ãký çku ðå[u yuf s rxrfx ÷eÄe ! rxrfx[ufh ykððkLke ¼Lkf Mkt¼¤kÞ fu [tøkw, {tøkwLku Äkçk¤k{kt ÷ÃkuxeLku, íkuLkwt rçkMíkh çkLkkðeLku {tøkwLke WÃkh çkuMke síkku. xe.xe. ÃkqAu íkku fnuíkku : “yk íkku {khku rçkMíkh (çkuz) Au.” yu{ fhíkkt {wtçkE ÃknkUåÞk. {wtçkELke {kÞkLkøkhe òuELku çktLku íkku Ëtøk hne økÞk. {k{MkkuLke ¼ez, ðknLkkuLke ¼ez, Ÿ[e R{khíkku yLku yk¾e hkík ͤn¤íke hnuíke hkuþLke òuELku íku çktLku y[hs{kt Ãkze økÞk.

çku rËðMk {wtçkE òuÞk ÃkAe MkeÄkMkkËk {tøkwLku íkku [kh rËðMkLke hò Ãkqhe Úkíke nkuðkÚke ÃkkAk VhðkLke Wíkkð¤ ykðu÷e yLku Úkkuzk ÃkiMkk çk[u íkku økk{{kt WAeLkk ÷eÄk nkuÞ íkuLku ÃkkAk ykÃkðkLke Ãký ®[íkk níke, Ãkhtíkw [tøkw ‘{kus {Lkkðku ¼kE {kus’Lke rÚkyhe{kt Sðíkku níkku, íkuÚke [tøkwyu {tøkwLku ðÄw çku rËðMk Vhðk hkS fhe ÷eÄku. çktLku sýk VhíkkVhíkk økuxðu ykìV RÂLzÞk òuðk økÞk. íÞkt nkuze{kt çkuMkeLku ËrhÞkLke Mknu÷ Ãký fhe ykÔÞk. Äe{uÄe{u çkÃkkuh ÚkE økE yLku çktLkuLku ffzeLku ¼q¾ ÷køke, íkuÚke [tøkwyu fÌkwt : “yks íkku {wtçkELke {kuxe nkux÷Lkwt ¾kýwt ¾kðwt Au.”

VhíkkVhíkk çktLkuyu íkks nkuxu÷ òuE. nkuxu÷Lke çknkh Q¼u÷k rhMkuÃþrLkMxu çktLkuLku nkÚk òuzeLku ykðfkh ykÃÞku y™u çktLku nkuxu÷{kt «ðuþe økÞk. {tøkwLku {kuxe nkux÷ òuELku øk¼hk{ý þY ÚkE økE, Ãký [tøkwLkk ykøkúnÚke rçk[khku [qÃk hÌkku. xuçk÷ WÃkh {uLkwt r÷Mx Ãkzu÷wt, Ãký çktLku{ktÚke fkuELkuÞ ðkt[íkkt íkku ykðzíkwt s Lk níkwt, íkuÚke [tøkwyu ðuRxhLku fÌkwt : “òu, ¼kE ! Mkkhk{kt Mkkhe økwshkíke Úkk¤e ÷E ykð.” Úkkuze ðkhu ðuExh ykÔÞku y™u ytËksu ðeMkuf òíkLke økwshkíke ðkLkøkeykuLkku Úkk¤ ÄheLku hk¾e ËeÄku. çktLkuLku ¼q¾ Ãký ¾qçk ÷køke níke, yux÷u çktLku Úkk¤e Ãký ÷qAe÷qAeLku ¼hÃkux ¼kusLk ¾kE økÞk. [tøkwyu {tøkwLku fÌkwt : “fkt, ¼kE ! {kus ykðe Lku ?” Ãký yMk÷e {kus íkku íÞkhu ykðe ßÞkhu ðuRxh rçk÷ ÷ELku ykÔÞku !

ðuRxhu rçk÷ ykÃÞwt yux÷u [tøkw þuXLke su{ çkkuÕÞku : “fux÷k ÚkÞk ?” ðuRxhu rðLk{úíkkÃkqðof fÌkwt : “Mkknuçk ! ºký nòh çkMkku Võík.” yu Mkkt¼¤íkkt s çktLkuLku n¤ðk nkxoyuxuf ykðe økÞk. çktLku sýkyu r¾MMkkt VtVkuéÞkt íÞkhu íku{Lke {nkfhfMkhLkk ÷eÄu ºkýMkku YrÃkÞk ðÄu÷k LkeféÞk. çktLkuLke yf¤k{ý ðÄe økE. yufçkeò r¾MMkkt VtVku¤íkk yLku çkku÷íkk fu ykLkk fhíkkt íkku ÷kheðk¤kLke Ëkçku÷e Mkkhe ! Ëkçku÷eLkku ËçkËçkku Ãkux{kt Úkkík, ykLke su{ Akíke{kt íkku Lk Úkkík !

yk¾hu çktLkuLku yf¤kíkk òuELku ðuRxh Mk{S økÞku yLku çktLkuLku {uLkush ÃkkMku ÷E økÞku. {ìLkush ÃkkMku fhøkhíkkt [tøkw-{tøkwyu fÌkwt : “Mkknuçk ! ÃkiMkk LkÚke. ík{u fnku íku fk{ fhe ËEyu.” {ìLkushu çktLkuLku çku rËðMk ðkMký {ktsðk {kuf÷e ykÃÞk. çku rËðMk MkwÄe Zøk÷kçktÄ ðkMký MkkV fheLku nkuxu÷{ktÚke Aqxu÷k [tøkw Lku {tøkw Ãkktshu Ãkqhu÷k ðktËhk Ãkkts hwt ¾ku÷íkkt ¼køku íku{ ¼køkeLku hu÷ðu MxuþLku ykÔÞk yLku [qÃk[kÃk økwshkíkLke xÙuLk Ãkfze ¾wËkçkûk {wMkkVh çkLkeLku økk{ Ãkhík ykÔÞk.

[tøkw-{tøkwLke {wtçkEÞkºkk ÃkAe ßÞkhu Ãký þuX {wtçkELke ðkík fkZu íÞkhu çktLku yufeMðhu fnuíkk : “þuX ! {wtçkELke ðkík y{khe ÃkkMku Lk fhku. {wtçkE çknw Mkkhwt, Ãký ík{khk suðk þurXÞkyku {kxu y{khk suðkLke nurMkÞík íkku ykÃkýk økk{Lku s yLkwfq¤ Au.” {tøkw íkku rV÷kìMkkuVhLke su{ çkku÷e QXíkku : “þuX ! ÃkAuze nkuÞ yux÷e s Mkkuz íkýkÞ. ‘¥Ý±ïÿ² ™ ТñL¯}¢ì’ - ÃkkuíkkLkk Mkk{ÚÞoLke çknkh Lk sðkÞ.”

ík{kuøkw{«ÄkLk f{oLkwt AuÕ÷wt ÷ûký çkíkkðíkkt ©ef]»ý fnu Au : ‘}¢¢ïã¢Î¢Ú|²¼ï ÜU}¢ü’, yÚkkoíkT su {kunÃkqðof ykht¼ ÚkÞu÷wt nkuÞ íkuðwt f{o yu íkk{Mk f{o Au. su ÔÞÂõík ík{kuøkwýÚke ½uhkÞ Au íku yð~Þ {kun Ãkk{u Au, su {kun Mk½¤kt Ëw:¾kuLke sLkuíkk Au. íkw÷MkeËkMku ‘hk{kÞý’{kt ÷ÏÞwt Au :

‘}¢¢ïã „ÜUH ò¢ç{Ý ÜUÚ }¢êH¢, ¼ïçã¼ï ÐéÝ ©Ð…çã |¢± à¢êH¢ J’

ykÃkýu íÞkt y÷øk-y÷øk «fkhLkk {kun økýkðkÞk Au, su{kt †e{kun, Ãkwºk{kun, ÄLk{kun, ÃkË{kun, YÃk{kun, ÞkiðLk{kun, MktÃkr¥k{kun ðøkuhu suðk {nkuLkk fkÞoYÃk økwýÄ{kuoLku ðýoððk{kt ykÔÞk Au. ík{kuøkwýLkk «¼kð Lke[u {kýMk yLkufkLkuf «fkhLkk {kun{kt ¼xfíkku òuðk {¤u Au.

{kunLke ¾qçke yu Au fu ßÞkhu {kýMk {kunÚke {kurník ÚkÞu÷ku nkuÞ íÞkhu íkuLku íkuLkku {kun s MkðoMð ÷køku Au ÃkAe ¼÷u íkuLkku yu {kun íkuLku {nkyÄkuøkrík íkhV Ëkuhe hÌkku nkuÞ íkkuÃký {kunøkúMík ÔÞÂõík íkuLkk {kunLke s íkhVuý fhu Au. {kun íkuLku çkÄwt s MkkLk¼kLk ¼w÷kðe Ëu Au. çkwrØ{kLk ÔÞÂõík Ãký {kunøkúMík yðMÚkk{kt Ãkhðþ suðe ÚkE òÞ Au. {kun yuf Mkt{kunLk Q¼wt fhu Au, suLke yMkh{kt ykðu÷ku {kýMk økéÞkLku fzðwt fnu Au y™u fzðkLku økéÞwt fnu Au. ¼÷kE íkuLku çkqhkE ÷køku Au y™u çkqhkE{kt ¼÷kE swyu Au. ÃkkuíkkLkk íkuLku Ãkkhfk ÷køku Au yLku Ãkkhfk íkuLku ÃkkuíkkLkk Ëu¾kÞ Au. yLkkí{k{kt ykí{k y™u ykí{k{kt yLkkí{kLkwt ËþoLk ík{kuøkwýLkku {kun s fhkðu Au.

®Ãkøk¤kLke MkwtËhíkk{kt {kurník ÚkELku ¼ík]onrhyu íkuLku ÃkkuíkkLke hkýe çkLkkðe níke, Ãkhtíkw íku ®Ãkøk¤k íkku ½kuzkh{kt fk{ fhLkkh hkòLkk Mkk{kLÞ yuf Lkkufh yuðk ½kuzkðk¤kLkk {kun{kt Ãkze níke. ¼ík]onrh suLku «u{ {kLkíkku níkku íku íkuLkku {kun LkeféÞku. ßÞkhu ¼ík]onrhLkk {kunLkku ¼tøk ÚkÞku íÞkhu íkuýu ‘ðihkøÞþíkf’Lke h[Lkk fhíkkt ÷ÏÞwt : ‘²¢æ 癋¼²¢ç}¢ „¼¼æ }¢ç² „¢ ç±Úv¼¢’, yÚkkoíkT nwt suLkwt Mkíkík ®[íkLk fhíkku níkku íku íkku {khk{kt MkíkíkÃkýu rðhõík níke.

fkuE †e íkuLku «u{ fhu Au fu fu{ íku òÛÞk ðøkh s fkuE †eLkk YÃk{kt yufíkhVe «u{ fhu íÞkhu íku «u{ Lknª, Ãký †e{kun Au. ykðk ÷kufku fkt íkku {sLkq çkLku Au yÚkðk íkku †e WÃkh yìrMkz VUfLkkhk yLku çk¤kífkh fhLkkhk çkLku Au.

Ãkwºk Au Ãký Ãkkºk Au fu{ íku òÛÞk ðøkh fkuE rÃkíkk yuðk ÃkwºkLku «u{ fhu Au íÞkhu íku «u{ Lknª, Ãký Ãkwºk{kun Au. ykðku Ãkwºk{kun Ãkwºk, rÃkíkk yLku rÃkíkkLke MktÃkr¥kLkku Lkkþ fhLkkhku yLku Ëw:¾ ËuLkkh s çkLku Au.

ÄLk Au, Ãký íku{kt ÄLÞíkk Au fu fu{ íku òÛÞk ðøkh ßÞkhu fkuE ÄLkLku «u{ fhu Au íÞkhu íku ÄLk«u{ Lknª, Ãký ÄLk{kun fnuðkÞ Au. ykðk ÄLk{kuneLkwt ÄLk fkt íkku Äwíkkhkyku ¾kE òÞ Au yÚkðk íkku yð¤k {køkuo íkuLkku Lkkþ ÚkkÞ Au.

ÃkË {kxu ÃkkuíkkLke Ãkkºkíkk Au fu fu{ íku òÛÞk ðøkh íku ÃkË Ãkk{ðkLke fu íkuðk yÃkkºkíkkÃkqðof {¤u÷k ÃkËLku ð¤øke hnuðkLke ÷k÷Mkk yu ÃkË{kun fnuðkÞ Au. ykðe ÃkËkÄeLk ÔÞÂõík íku ÃkËLku ykÄeLk nkuÞ íkuðk ík{k{Lku ºkkMkËkÞf rMkØ ÚkkÞ Au y™u ÃkËLke økrh{kLku Ãký ÷ktALk ÷økkzu Au.

YÃk y™u ÞkiðLk fkÞ{ hnuðkLkkt LkÚke íkuðwt ¼kLk su ¼q÷u Au íÞkhu íkuLkkt YÃk yLku ÞkiðLk s YÃk{kun y™u ÞkiðLk{kun Au. ykðe ÔÞÂõík YÃk yLku ÞkiðLkLkk {kunÚke yLkuf ¼q÷ku fheLku ÃkMíkkÞ Au yLku ytíku yuf ¼Þkðn ®sËøke «kÃík ÚkkÞ Au. yk heíku ík{kuøkwý«ÄkLk f{o Ãkrhýk{Lkku nkuþÃkqðof rð[kh fÞko ðøkhLkwt, ®nMkkÞwõík, ÃkkuíkkLkkt çk¤kçk¤ yLku Mkk{ÚÞoLku ÷ûk{kt ÷eÄk ðøkh {kunÚke «khtr¼ík nkuÞ Au.

©ef]»ýu ºký «fkhLkkt f{kuo {kxu su ÔÞkÏÞk fhe Au íkuLkkÚke f{kuoLku yku¤¾ðkt yíÞtík Mkh¤ ÚkE þfu íku{ Au. f{kuoLke Mkk[e yku¤¾ Mkk[ku {køko çkíkkðu Au.

***

રેટ કરો અને રિવ્યુ આપો

Bhairavi

Bhairavi 3 વર્ષ પહેલા

Patel Vinaykumar I

Patel Vinaykumar I માતૃભારતી ચકાસાયેલ 6 વર્ષ પહેલા

Chetan Joshi

Chetan Joshi 6 વર્ષ પહેલા