કર્મનો કાયદો ભાગ - 22 Sanjay C. Thaker દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

કર્મનો કાયદો ભાગ - 22

Sanjay C. Thaker માતૃભારતી ચકાસાયેલ દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

f{oLkku fkÞËku ©e MktsÞ Xkfh 22 ºký «fkhLkkt f{o ¼økðkLk ©ef]»ýLkk {íku f{kuo ºký «fkhLkkt Au, fkhý fu «f]rík rºkøkwýkí{f Au, íkuÚke f{kuo Ãký «f]ríkLkk økwý {wsçk MkkÂ¥ðf, hksMke yLku íkk{Mke yu{ ºký «fkhLkkt Au. ½ýk ÷kufku fk¤Lkk ykÄkhu ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો