એક શિક્ષક, સમાજનાં જુદા જુદા લોકો અને સમૂહને અવલોકી તેમનાં સારાનરસાં પાસાં, રિવાજો જાણી તેમાંની સારપને વખાણી અધૂરપને પૂર્ણ બનવા તરફ પ્રેરનાર એક વિચારક. જો સમાજ સુધારવો હોય તો બાળમનમાં ઉચ્ચ સંસ્કારોનું બીજ રોપવાથી વધુ સફળ પ્રયાસ બીજો કોઈ નથી એમ દ્રઢપણે માનું છું. વાંચવાનો અતિશય શોખ. લેખન થોડાં જ સમયથી શરૂ કરેલ છે.

  • (13)
  • 896
  • (16)
  • 1.3k
  • (14)
  • 820
  • (12)
  • 1.2k
  • (17)
  • 1.2k
  • (13)
  • 816
  • (13)
  • 874
  • (13)
  • 898
  • (13)
  • 962
  • (14)
  • 1.1k