ખટકો PRAFUL DETROJA દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

ખટકો

ccB8SMcc

GFGF V[JF UFDDF\\ VFD TM 36F DF6;M DC[GTvDH]ZL SZLG[ 5MTFG]\\ ÒJG 5;FZ SZTF\\P UFDDF\\ D6LDF\\G]\\ 3Z ;wWZ U6FT]\\P SFZ6S[ T[ RFZ RM50L E6[,F\\ VtIFZ[ TM T[DG]\\ VFB]\\ 3Z VF0MXLv5F0MXLGL :+LVMYL EZ[,]\\ CT]\\P D6LDF\\ 56 B]X CTF\\ T[ NZ[S G[ 5[|DYL C;D]BF RC[Z[ VFJSFZL ZæF CTFP VFJTL :+LVMG[ A[;JF DF8[ HuIF SZL ZæF CTFP VZ[ SD/FDF\\ VFJM VFJM TD[ TM VDFZ] 3ZG]\\ VF\\U6]\\ 5FJG SZL GFbI]\\P SD/FDF\\ 5MTFGF H]JFG 5]+GF D'tI]G[ 5F\\R JQF" CMJF KT\\F 56 N]oBG[ E]

SFXLDF\\YL ZC[JFI]\\ GCL\\4 T[ TM p\\RF VJFH[ AM

D6LDF\\G]\\ 3Z RMbB]\\ R6S H[J]\\ N[BFI Zæ]\\ CT]\\P p\\AZ[ VF;M5F,JGF ;]SFI[,F TMZ6 BB0LG[ VFG\\NDF\\ JWFZM SZL ZæF CTFP EL\\TMG[ 56 ,L\\5LG[ ,L;L SZ[, CTL4 T[D\\F ,8STF\\ RFS/F\\ TM O],GL H[D BL,L ZæF CTFP D6LDF\\G[ ;\\:SFZ V[S H NLSZM T[ 56 AF5 JUZGM4 ;\\:SFZGF HgDG[ JL;D[ lNJ;[ H T[DG[ V[S8GF VF\\RSFV[ ;\\:SFZG[ AF5 JUZGM SZL GF\\bIM4 tIFZYL ,.G[ VFH ;]WL D6LDF\\V[ ;\\:SFZG[ E6JJF 5FK/ ZFTvlNJ; V[S SZLG[ B[TL SZLG[ V[S,[ CFY[ E6FJL U6FJLG[ XC[Z GCL\\ 5Z\\T] lJN[X SDFJJF DF8[ DMS,[,P ;\\:SFZ 5MTFGL 5;\\NGL lJN[XDF\\ J;JF8 SZTL U]HZFTL SgIF X{,LGL ;FY[ lJN[XDF\\ ,uG SZLG[ UFDDF\\ VFJ[, T[GL Ô6 D6LDF\\G[ YTF\\ T[GF DGDF\\ TM B]XLGL CM0LVMGF C,[;FVM ;\\E/FJF ,FuIFP

VFBF UFDDF\\ D6LDF\\ ;LJFI SMI E6[, GlCP RFZ RM50L E6[,F\\ D6LDF\\ UFDGF\\ DFv:TZ H ;DÔ[G[ VFBF UFDDF\\ VFJTL RõLv5+L JF\\RL VF5[ VG[ ,BL 56 VF5[4 T[YL VFBF UFD DF8[ D6LDF\\G]\\ 3Z V[8,[ S]8]\\A H[J]\\4 VG[ D6LDF\\ 56 S]8]\\AGL H[D H AWF\\ ;FY[ C/LvD/L UI[,P H[8,M 5[|D D6LDF\\G[ UFDGF DF6;M 5|tI[ CTM V[8,M H 5[|D UFDGF DF6;MG[ D6LDF\\ 5|tI[4 D6LDF\\GL JFTG[ C\\D[XFG[ DF8[ 5yYZGL ,SLZ DFGJFDF\\ VFJTLP D6LDF\\GL ;DHNFZL 5Z 5]ZM EZM;M UFDGF DF6;MG[ TM CTM H4 5Z\\T] UFDGF ;Z5\\R 56 VD]S O[;,F DF8[ D6LDF\\GL ;,FC ,[TFP

D6LDF\\GF 3ZDF\\ SMIGM CZB ;DFTM G CTMP V[S TM D6LDF\\GM NLSZM JC] ,FjIM CTM V[GM VG[ ALÔ[ T[ lJN[XL K[ V[8,[ T[G[ Ô[JFGMP ;\\:SFZL JC] X{,L 56 AFN,FJF/L VM-6LGF 3]D8FDF\\\\ A[9L GLRL GHZ[ ;F{G[ Ô[.G[ OZL VF\\BM -F/L N[TL CTLP T[DG[ TM UFDGL :+LVMGL SMZL 5F8L H[JL GLBF,;TF VG[ EZ5]Z 5[|DYL EL\\ÔI[,L JFTM T[DGF SFGDF\\ U]\\Ò ZCL CTLP 3ZDF\\ DMHvD:TLYL KJFI[, JFTFJZ6 T[DH D6LDF\\ ;F{G[ S[8,F EFJEIF" 5[|DYL4 DFGEIF" XaNM ;FY[ A[G A[G SCLG[ VF5TF\\ VFJSFZGL DL9FX4 S[8,F ,FU6L;EZ ;\\A\\WM K[ V[SALÔGFP X{,LG[ TM VF ,FU6L;EZ JFTFJZ6 DGDF\\ 3Z SZL UI]\\P T[DGF DF8[ TM Ô6[ :JU"G]\\ äFZ B]<,L UI]\\P VF8,F DL9F CF:IYL EZ5]Z lC,M/F ,[TF\\ JFTFJZ6DF\\ DL9M Z6STM VJFH X{,LGF SFG[ VY0FIM4 A[8F X{,L VCL\\ VFJH[ TM4 D6LDF\\G[ D]B[ A[8F XaN ;F\\E/LG[ TM X{,L EFJlJEMZ Y. U.P

X{,L S]6L4 GFH]S J[,GL H[D XZDFTL DGDF\\ H CZBFTL AM,L4 DG[ TM VFJF H JCF,;MIF4 :G[CGLZTF\\ VG[ DGGF\\ EM/F\\ DF6;M UD[P H[ 5[|D DF8[ T[ JZ;MYL TZ;TL CTL T[ 5[|D T[G[ D/L UIMP EFJGF E]bIF V[SALÔ 5|tI[ SM.56 5|SFZGM J[ZvEFJ GlC4 OST 5[|DYL YTL V[S ALÔGL 8F\\U BL\\RFI TM 56 SM.GF RC[ZF 5Z T, EFZ[I U]:;M Ô[JF D/TM GYLP V[SALÔGM SRZM SZL GF\\B[ V[JL JFTM CMJF KTF\\ 56 RFZ[ AFH] CF:I H JCL Zæ]\\ K[P X{,L TM ,ÔD6LGF KM0GL H[D ;\\SMRFTL ;\\SMRFTL VFJLP D6LDF\\V[ AFÔ[8 5Z A[;F0LP X{,LG[ D6LDF\\GF :5X"DF\\ H DF\\GL ,FU6LGM VC[;F; Y. UIM4 X{,LGL DFTF TM T[DGF HgD ;DI[ H D'tI] 5FDL CTLP 5Z\\T] X{,LV[ VFH VG]EjI]\\ S[4 DF\\ GM :5X" S[JM CMI K[P

X{,LGF A[;TF\\ H D]STFDF\\V[ X{,LGF DFYF 5Z CFY D]SLG[ N]B6F\\ ,LWFP 8RPPP8RPP8RPP8RPP AWL VF\\U/LVMGF 8RlSIF O8FO8 O}8IF\\4 D]STFDF\\ TM CZBFTF\\ CZBFTF\\ AM

D]STFDF\\V[ p\\RF VJFH[ CFS, DFZL SM. DFZF 5]¿ZG[ VCL\\ ,FJÔ[PPPP SD/FDF\\ 8LB/L SZTF\\ AM

SD/FDF\\ AM

VFD4 NZ[S ZLJFH 5]ZF Y. UIFP ;DI 56 5FPPP5FPP5U,L SZTM 5;FZ YTF\\ YTF\\ A[ DF;GM ;DI JTL UIMP ;\\:SFZ[ 56 UFD KM0LG[ lJN[XGL AN,[ AMdA[ ZC[JFG]\\ GÞL SI]"\\P VMG,F.G GMSZL4 3Z AW]\\ UM9JLG[ DF\\GL CFHZLDF\\ H X{,LG[ Sæ]\\4 A[ lNJ; 5KL VF56[ AMdA[ GLS/JFG]\\ K[P GMSZL VG[ 3ZGL jIJ:YF Y. U. K[P X{,L TZT H AM,L4 tIF\\ AF CX[ m ;\\:SFZ[ Sæ]\\4 CFPPP S[D GCL\\ AF H~Z CX[P TZT H D6LDF\\ V[ GF SCL4 A[8F DFZF DF8[ TM VF WZTL H DFZ] 3Z K[4 C]\\ VF WZTLG[ SIFZ[I KM0JF GYL DF\\UTLP X{,LG[ T[GM HJFA D/L UIM4 T[ ;\\:SFZ ;FD[ Ô[.G[ AM,L tIF\\ SFXLDF\\4 SD/FDF\\4 D]STFDF\\ AWF\\I CX[ m D6LD\\F YM0F VFüI" ;FY[ X{,LG[ Ô[. ZæF\\ ¦ ;\\:SFZ ;DÒ UIM S[4 X{,L V[S,L ZC[JF DF\\U[ K[P

lJN[XDF\\ pKZ[, U]HZFTL CMJF KTF\\ 56 VFJF VE6 ,MSMGL JrR[ VG[ T[ 56 UFD0FDF\\ ZC[J]\\ X{,L DF8[ XSI H GYLP ;\\:SFZ[ Sæ]\\ tIF\\ TFZF VG[ DFZF l;JFI SM. GCL\\ CMIP TM DFZ[ AMdA[ GYL VFJJ]\\P ;\\:SFZ[ p\\RF VJFH[ Sæ]\\4 S[D mmm X{,LV[ 5[|DEIF" VJFH[ Sæ]\\4 ;\\:SFZ C]\\ lJN[XDF\\ H~Z DM8L Y. K]\\P 5Z\\T] D[\\ DF\\ G[ SIFZ[I Ô[. GYL4 GYL SIFZ[I VF8,M GLBF,; 5[|DGM VG]EJ SIM"4 H[GF DF8[ C]\\ JQFM"YL TZ;TL CTL T[ 5lZJFZ DG[ D?IM K[ TM T[G[ KM0LG[ S[D H. XS]\\ m C]\\ VF8,L TM :JFYL" Y. H XS]\\ G[ m D6LDF\\ X{,LG[ E[8L 50IF4 ELGL VF\\B[ AM

,LP  ZFHSM8P DMP )$_()_(&!)

Email- prafulpatel.rajkot@gmail.com