માવઠું Ashok Jani દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

માવઠું

માવઠું

þktrŒ÷k÷™tw {kºk ™k{ s þktrŒ÷k÷ nŒtw. Mð¼kðu ™k{Úke rðhwØ yþktrŒ÷k÷ nŒk. ™k™e ™k™e ðkŒ{kt Œu{™u xuLþ™ ÚkE sŒwt. 58 ðh‚u ‚hfkhe ™kufhe{ktÚke rhxkÞzo ÚkÞk ƒkË xuLþ™ fhðk™e «ð]r¥k Œu{ýu MðuåAkyu Mðefkhe ÷eÄu÷e.

nsw ðkŒkðhý{ktÚke rËðk¤e™k Vxkfzk™e øktÄ þ{e ™k nkuÞ íÞkt Œu …uxe-…xkhk ¾ku÷e, Mðuxh y™u þk÷™e økkuXðý{kt ÷køke òÞ. hòEyku Œku rËðk¤e …nu÷ktÚke s Œzfu Œ…kðe™u ŒiÞkh fhe hk¾e nkuÞ. yuðe s heŒu, nsw nkÚk{ktÚke nkVw‚ y™u fu‚h fuhe™e ‚kuz{ økE ™k nkuÞ, ¼økðk™ nsw yufkËþeyu …kuZâk ™k nkuÞ, íÞkt zƒ÷ ƒuz™k ¼tzrfÞk{kt ‚tŒkze hk¾u÷kt Aºke y™u huR™ fkux þkuÄðk™k WÄk{k þY fhe Ëu. yu{kt òu yufkË ðMŒw ™ {¤u Œku yk¾wt ½h {kÚku ÷u. þhËe ¾kt‚e y™u {u÷urhÞk™e Ëðk™ku …qhŒku Mxkìf …ý nkÚkðøkku fhe ÷u.

yk ðh‚u y»kkZe ƒes …nu÷kt s yuf rËð‚ ‚kts™k ‚{Þu y[k™f òuhËkh ðkðkÍkuzk ‚kÚku Úkkuze ðkh {kxu …ý {wþ¤Äkh ðh‚kË ºkkxõâku. ¾hu¾h Œku yk f{ku‚{e ðh‚kË nŒku y™u yux÷u ™iÉíÞ™k ™nª, …ý Rþk™™k …ð™ ‚kÚku ykðu÷ku. ½h{kt f{™‚eƒu Œu ð¾Œu þktrŒ÷k÷ yuf÷k s nŒk y™u Wøk{ýe ƒkhe ðk‚ðk™e hne økÞu÷e. …íÞwt! ƒkhe{ktÚke ykðŒe «[tz ðkAtxÚke yk¾ku ykuhzku, ™Sf …zu÷k xuƒ÷ …h™kt …wMŒfku y™u økzeðk¤e {qfu÷kt f…zktLku ƒÄwt Þ …÷¤eLku ÷ÚkƒÚk ÚkE økÞwt. þktrŒ÷k÷™u ßÞkhu ¾ƒh …ze íÞkhu Œku ½Ûšt {kuzwt ÚkE økÞu÷wt. h½ðkÞk h½ðkÞk þktrŒ÷k÷u [kufze Äkuðk™ku ‚kðhýku ÷kðe, …kýe su{Œu{ ƒnkh fkZâwt íÞkt …÷¤u÷kt f…zkt suðk s ÷ÚkƒÚk þktrŒ÷k÷™kt ©e{ŒeS rð{¤kƒu™u yuLxÙe {khe. ½h™e nk÷Œ òuR yu Œkzqõâkt : ‘yk¾ku rËð‚ ½h{kt s níke- AŒkt ykx÷wtÞ æÞk™ ™Úke h¾kŒwt..?!’

™‚eƒòuøku íÞkt ‚wÄe{kt ðh‚kË hkufkE økÞku nŒku y™u rð{¤kƒu™ ½h™e nk÷Œ™u XefXkf fhðk{k ÔÞMŒ ÚkE økÞkt y™u ðkŒ íÞkt s yxfe økE : …ý þktrŒ÷k÷ {™ku{™ yk ðh‚u [ku{k‚k™e ŒiÞkhe{kt {kuzk …zâk™ku yV‚ku‚ fhðk ÷køÞk. ÞwØ™k Äkuhýu Œu{ýu zƒ÷ ƒuz™k ¼tzrfÞk{ktÚke Aºke y™u huR™ fkux þkuÄðk™e …uhðe þY fhe.

þktrŒ÷k÷™e yuf …whkýe ykËŒ nŒe- yu fkuE ðMŒw þkuÄe hÓkk nkuÞ y™u yu þkuÄŒkt fkuE ƒeS ðMŒw nkÚku [Ze òÞ Œku yu ðMŒw™k ði[krhf hðkzu [Ze òÞ. y{ËkðkË sŒe xÙuR™ rËÕne™k xÙuf …h [Ze òÞ y™u Œu™u ð¤e økkuÄhkÚke ðk¤e ðkÞk ykýtË y{ËkðkË ÷E sðe …zu.

Œu rËð‚u …ý yuðwt s ÚkÞwt. zƒ÷ ƒuz™k ¼tzrfÞk{ktÚke Aºkeyku Œku {¤e økE; …ý Ëefhk ¼kðuþ™ku huR™ fkux õâktÞ Ëu¾kÞku ™nª. ðÄkhk™kt ykuþefkt, ŒrfÞk, [kuh‚k, ç÷ìLfux™e …AeŒu ƒÄu nkÚk y™u ykt¾ku™e {ËËÚke yktxku {khe ykÔÞk …ý huR™ fkux {¤u Œku {k™k ‚kuøktË! íÞkt yuf Úkkuzk {æÞ{ fË™wt …kux÷wt nkÚk ÷køÞwt. shkf ðs™Ëkh …ý nŒwt. huR™ fkux yu{ktÚke s {¤þu yuðe Œeðú ykþk ‚kÚku ÄzfŒu niÞu Œu{ýu …kux÷k™wt rð{ku[™ fÞwO, Œku ytËhÚke sq™k Vkuxk™k ËMk-çkkh ykÕƒ{ ™ef¤e …zâkt.

ç÷ìf yuLz ÔnkRx y™u htøke™ VkuxkykuÚke ¼h…qh ykÕƒ{ Œu{™k h‚«Ë yŒeŒ™ku r[Œkh nŒku. …nu÷wt s ykÕƒ{ Œu{™k nkÚk{kt ¾q÷e økÞwt. Œu ÷øLk ƒkË nr™{q™ …h ykƒw økÞu÷k Œu ç÷ìf yuLz ÔnkRx Vkuxkyku™wt nŒwt. ykÕƒ{™kt …k™kt VuhðŒkt ™¾e Œ¤kð{kt ƒku®xøk fhŒe ð¾Œu …kzu÷k rð{¤kƒu™™k yuf yÄo…÷¤u÷k Vkuxk …h ykðe yxfe økÞk. y™u htøke™ VT÷uþ-ƒuf{kt ‚he …zâk. QŒhŒk rþÞk¤k™e yu Z¤Œe ‚ktsu Œu{ýu ƒku®xøk™e þYykŒ s fhe nþu íÞkt s ðkŒkðhý{kt y[k™f …÷xku ðŒkoÞku nŒku. …ð™™e Íz…{kt ™kUÄ…kºk ðÄkhku ÚkÞu÷ku y™u ykfkþ{kt y[k™f fk¤kt ðkˤku Ä‚e ykðu÷kt. rf™khuÚke Úkkuzu Ëqh ™ef¤e økÞu÷kt yux÷u ðh‚kË™e {ò VhrsÞkŒ ÷uðk™e nŒe. {kuxkt xe…kt ‚kÚku þY ÚkÞu÷k yu ðh‚kË{kt yk{ Œku Œu ƒÒku y™u …u÷ku ƒkuxðk¤ku …qhu…qhkt …÷¤e økÞu÷kt; …ý þktrŒ÷k÷u Vkuxku rõ÷f fhu÷ku íÞkhu rð{¤kƒu™ yÄo…÷¤u÷e nk÷Œ{kt f{LkeÞ ÷køkŒkt nŒkt. çkºkeMk-ºkuºkeMk ðh‚ sq™k VT÷ìþ ƒìf{ktÚke çkkh-íkuh r{r™x ÚkE ŒkuÞ …kAk ™ ðéÞk. W…h™k {k¤u økz{Úk÷ fhŒk þktrŒ÷k÷™ku økz{Úkr÷Þku yðks ÚkkuzeðkhÚke ‚t¼¤kŒku ƒtÄ ÚkE økÞu÷ku yux÷u rð{¤kƒu™™u ¾kºke s nŒe fu 'yuðk yu’ õâktf yxðkÞk Au. ƒu-ºký çkq{ …kze òuE, …ý fkuE «íÞw¥kh ™k …z½kÞku. [k ŒiÞkh ÚkE s økE nŒe yux÷u ƒtLku f… nkÚk{kt ÷E W…h ƒuzY{{kt ykÔÞk. y™u ‚kð ÂMÚkh ÚkE økÞu÷k þktrŒ÷k÷™u òuE, ½ze¼h Œku xuLþ™{kt ykðe økÞk, …ý nkÚk{kt sqLkwt ykÕƒ{ òuE ÃkrhÂMÚkrík™ku ÏÞk÷ ykðe økÞku. ‚kð ™Sf sE, ‘nkWf’ fhŒkt nkuÞ yu{ òuhÚke ÃkqAâwt : ‘yhu õâkt ¾kuðkE økÞk?’ økkZ LkªËh{ktÚke òøÞk nkuÞ yu{ þktrŒ÷k÷ n¬k çk¬k ½ze¼h rð{¤kƒu™™u òuE hÓkk. …Ae ƒkuÕÞk : ‘{kWLx ykƒw..!’ yu{ýu sðkƒ™e ‚kÚku …u÷wt sq™wt ykÕƒ{ …ý rð{¤kƒu™™u ykÃÞwt y™u nr™{q™ðk¤wt ykÕƒ{ òuíkkt rð{¤kƒu™ ‚{S økÞkt fu økkze ƒesu …kxu [Ze økÞu÷e.

nkÚk{kt [k™ku f… yk…e, økkze …kAe …kxu ÷kððk rð{¤kƒu™u ÃkqAâwt : Aºke y™u huE™ fkux þkuÄe fkZâkt?

‘™k, ¼kðuþ™ku huR™ fkux ™k {éÞku, yu s þkuÄe hÓkku nŒku íÞkt yk ykÕƒ{ ðå[u ykðe økÞwt.’ þktrŒ÷k÷ yuðk r™Ëkuo»k ¼kð ‚kÚku y™u ¼ku¤u [nuhu ƒkuÕÞk fu rð{¤kƒu™ n‚e …zâkt y™u AÃ…™ ðh‚™e ô{hu ‚ku¤ ðh‚™e fLÞk suðwt þh{kŒkt ƒkuÕÞkt : ‘Œ{u Þ þwt yíÞkhu ykðkt ykÕƒ{ku ¾ku÷e™u ƒu‚e økÞk..!’ ð¤e W{uÞwO : ‘¼kðuþ™ku huR™ fkux Œku økÞk ðh‚u fk{ðk¤e™k Akufhk™u yk…e ËeÄku’Œku – ƒu-ºký søÞkyuÚke Vkxe økÞu÷ku yux÷u. nðu yk ðh‚u ™ðku ÷E ykðþu.’

òufu þktrŒ÷k÷™e ™sh nsw þh{kE™u ÷k÷ ÚkE økÞu÷k rð{¤kƒu™™k [nuhk …h nŒe y™u æÞk™{kt …u÷ku ykÕƒ{{kt òuÞu÷ku yÄo…÷¤u÷ku Vkuxku. {™{kt Œu{ýu nr™{qr™Þku {qz ƒ™kðe rð{¤kƒu™™ku nkÚk Ík÷e ™sËef ¾U[ðk™ku «Þk‚ fÞkuo. ‘nkÞ, nkÞ..! ftE þh{ suðwt Au fu ™nª..?’ ƒku÷Œkt nkÚk Akuzkðe, rð{¤kƒu™ f…-hfkƒe íÞkt s Akuze, ËkËhku QŒhe økÞkt y™u þktrŒ÷k÷ …u÷wt ç÷ìf yuLz ÔnkRx ykÕƒ{ …fze Vhe yŒeŒ™e htøke™ Ëwr™Þk{kt ¾kuðkE økÞk.