ધી ઓલ્ડ ડાયરી દ્વારા shahid in Gujarati Novels
સ્કૂલના સમયથી સાથે ભણતા ચાર મિત્રોનું અંક ગૃપ છે, તેઓ નક્કી કરે છે કે પોતપોતાનાં સ્વપ્નાઓ એક ડાયરીમાં લખે, અમુક સમયે ભેગ...
ધી ઓલ્ડ ડાયરી દ્વારા shahid in Gujarati Novels
ત્રણે ત્રણ મિત્રોને શું બનવું હતું... ક્યાં પહોંચવું હતું એનાં કરતાં વાસ્તવિકતા સાવ અલગ જ છે, પરંતુ કોઈ ને કોઈ રીતે તેઓ...
ધી ઓલ્ડ ડાયરી દ્વારા shahid in Gujarati Novels
શયાન અને અલીફા વચ્ચે ગઇકાલે રાત્રે જે કંઈ બન્યું તેનું પરિણામ શું
આવશે શું આ વાત ને લઇને મિત્રો મિત્રોમાં દરાર પડી જશે...
ધી ઓલ્ડ ડાયરી દ્વારા shahid in Gujarati Novels
(આપણે જોયું કે અલીફા રોહનને ધક્કો મારે છે અને રોહન ઘાયલ થાય છે. હવે શયાન અલીફા પર ગુસ્સે થાય છે, તેના પર વાર કરે છે અને...
ધી ઓલ્ડ ડાયરી દ્વારા shahid in Gujarati Novels
આપણે જોયું કે શયાન અને રોહન વચ્ચે બુક ઓફ ડેથ ને લઈને બહુ મોટો ઝગડો થાય છે અને તેમાં અલીફા અને રોહન ઘાયલ થાય છે. બધા તે...