વાતોમાં તારી યાદો... લિખિત નવલકથા વાતોમાં તારી યાદ...

Episodes

વાતોમાં તારી યાદ... દ્વારા વાતોમાં તારી યાદો... in Gujarati Novels
? વાતોમાં તારી યાદ...******************************************************************આ મારી કાલ્પનિક વાતો જો તમને ગમે...
વાતોમાં તારી યાદ... દ્વારા વાતોમાં તારી યાદો... in Gujarati Novels
આગળ જોયું કે લવ અને રવિ કેન્ટીનમાં નાસ્તો કરી રહ્યા હતા ત્યા જાનકી અને સ્નેહા આવે છે,અને જાનકી લવ ને જોઇને તેને સ્માઈલ...
વાતોમાં તારી યાદ... દ્વારા વાતોમાં તારી યાદો... in Gujarati Novels
લવ જાનકીની યાદોમાં ખોવાયેલો હોય છે ત્યારે યાદોમાં ને યદોમાં ક્યારે સુઈ જાય છે ખબર જ નથી હોતી.હવે આગળ,લવ પોતાની નીંદર પુુ...
વાતોમાં તારી યાદ... દ્વારા વાતોમાં તારી યાદો... in Gujarati Novels
હવે આગળ, આજની સવાર લવ માટે કંઇક અલગ જ હતી.સવારના સાત વાગ્યા હતા લવ હજીપણ સુતો હતો,એટલે લવના મમ્મી પોતાના કામ મુકી લવને...
વાતોમાં તારી યાદ... દ્વારા વાતોમાં તારી યાદો... in Gujarati Novels
હવે આગળ, રવિ અને જાનકી કેન્ટીનમાં હતા,એટલે સ્નેહાને શાંત કરવા કોલેજના ગાર્ડન માં લઇ જાય છે.પણ સ્નેહાનો મુડ નથી બદલાતો...