Ichhamrutyu Chetan Gajjar દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

Ichhamrutyu

“æcÀâÑötÒç”

Öë<íÌ Úí*sÍÃÔÌâ ÖëÑä-sÍëã×ÒÔ ÕíÅôÑâïÉä ¼Å¼Åâà ÚÖÕâÌí áÕâÁ áâÕä Ó[í Àë.

“ÏçFâáíÌë ÁÓâÒ ÖÑ’Ò »ë áâ Úí*sÍÃÔ Àë áëÑÌçï ¾Ó ÌÉä. áâÁçÏâÁçÕâÛâáíÌë ãÅsÃÏô ÉâÒ Àë áÌë Ìâ ÐèÔë »ë áë ÍÇ ÊÊäô Á Àë” áë» ÌÖô.

“Íâ½Ô ÏçFáíÌë »ëÃÔäÕâÓ ÖÑ’ÕÕâÌâ” Ïä‘ ÌÖô.

áÁÒ áÌë ÓâÚçÔ, »íÔëÁ»âÛÌâ Íâ>â ãÑÝí ÖâÉë ÐNÒâ, ÖâÉë Ìí»Óä »Óä áÌë áë» ÖíÖâÒÃäÑâï ÏâÁçÏâÁçÌâ ¾ÓÑâï ÕsÒâ. Ö½â Ðâæáí »ÓÈâ ÍÇ ÕËâÓë sÌëÚ Àë ÏïÌëÑâ.ï ‘ïʽäÌí áë» ÍÇ ÍÅâÕ áëÕí ÌãÚ ÚíÒ jÒâï áë ÏïÌë ÖâÉë Ìâ ÚíÒ, Öç¼Ìâ Ͻä¿âÌä Öç½ïË ÚíÒ »ë Êçð¼Ìâ ÓÇÌí ˽˽Èí ÈâÍ ÏïÌë ÖâÉë Á êÐâ ÚíÒ.

áëÑÌâ ÖïÏïËÌä éwÑâ ÚÈä, áëÑÌâ ãÕ¿âÓíÌä áÖÑâÌÈâ, ÁÓâ» ÑèïÁÕÇÑâï Ñè»âæ ÁÕâÒ áëÕí ã»sÖí Àë áÁÒ áÌë ÓâÚçÔÌä ãÑÝÈâÌí. áÁÒ Íý¼Ó ÌâãsÈ» Èí ÓâÚçÔ áâãsÈ»íÌí áâãsÈ». ÏïÌëÑâï áë» ÖâmÒÈâ ÚÈä, áë ÚÈä ÑâÌÕÈâÑâï Íý¼Ó ãÕœâÖ.

áÁÒ ãÊÕÖ Èí ÓâÚçÔ ÓâÈ. ÓâÚçÔ ÀâïÒÅí Èí áÁÒ ÈâÍ. ÏïÌë áë»Ïä’Ìâ ãÕÓíËâÐâÖä ÀÈâï áë» ÍãÕÝ ÖïÏïË Áë ÔíÚäÌâ ÖïÏïËÌë ÍÇ Ô’Õë.

á¿âÌ» ÕíÅôÑâïÉä áâÕÈçï ¼Å¼Åâà ÚâsÒ áÔíÍ Éæ ½Òçï. ÍëÓâãÔÖäÖ½ýsÈ áÁÒ »ë ÁëÌí ¼âÔä ½ÛâÉä éÍÓÌí Ðâ½ Á »âÒôÓÈ ÚÈí ÏílÒí.

“ÓâÚçÔ, ÚÕë ÈâÓçï ×çï »ÚëÕçï æcÀâÑötÒç ãÕ×ë ¬” #ÑÑâï ×âïãÈ ÍýÕÈäô ½æ.

ÍâïÝä-¿âÔäÖ ÕØô ÍÚëÔâ ÒçÕâÌäÌâ ãÊÕÖí ÒâÊ áâÕä ½Òâ. áë ¼èÏ Á ÓÖÍýÊ ¿¿âô ÒâÊ áâÕä ½æ.

áë ÖÑÒë æcÀâÑötÒçÌí ã»sÖí ¼èÏ ¿½ëÔí. æcÀâÑötÒçÌâ ÖïÊÐôÑâï Öѽý ÐâÓÈ ÝÇ Ðâ½Ñâï ãÕÐâ‘È ÚÈç. ÍÚëÔçï æcÀâÑötÒç ÍâÍ Àë (áâ*sÈ»), ÏäÁçï æcÀâÑötÒçáë ÑÌçwÒÌí áãË»âÓ Àë (Ìâ*sÈ») ÁÒâÓë Ýä’ Õ½ô ÚÈí »ë æcÀâÑötÒçÌâ Ú»Ñâï ÚÈí ÍÇ ×ÓÈí ÖâÉë.

“ÓâÚçÔ, ÈâÓçï ×çï »ÚëÕçï Àë æcÀâÑötÒç ãÕ×묔 áÁÒ.

“æcÀâÑötÒçáë ÍâÍ Àë, ‘ÕÌ ‘ÕÕâ ÑâÃë ÚíÒ Àë 84 »ÓíÅ ÒíÌäáíÑâïÉä ÍÖâÓ ÉæÌë ÑÌçwÒ áÕÈâÓ ÑÛë Àë áëÌë áâ ÓäÈë ÕëÅÎä ÉíÅí ÊëÕâÒ” ÓâÚçÔ.

“Èç áÌë ÈâÓä ËâãÑô» ÕâÈí” áÁÒ.

“ËÑô áë Á ÖtÒ Àë” ÓâÚçÔ

“ËÑô áë» ãÕ¿âÓ Àë ÖtÒ ÌÉä, áâ ¿¿âôÑâï ÉíÅí È»ôÖï½È ÏÌäÌë ãÕ¿âÓ” áÁÒ.

“È»ôÖï½È ÏÌç Èí ÍÇ æcÀâÑötÒçáë áë» Íý»âÓÌä áâtÑÚtÒâ Á Àë” ÓâÚçÔ.

“È»ôÖï½ÈÈâ áë Àë »ë ÑâÓâ ‘ÕÌ ÍÓ ÑâÓí áãË»âÓ Àë áëÑ ÑâÓâ ÑötÒç ÍÓ ÍÇ ÑâÓí Á áãË»âÓ ÚíÕí ’ëæáë” áÁÒ.

“ÈâÓâ ‘ÕÌ éÍÓ ÈâÓä ÍtÌä, ÈâÓâ ÏâÛ»í, ÈâÓâ ÑâÈâ-ãÍÈâ áâ ÖÑâÁ, Êë× áÌë ÊçãÌÒâÌí áãË»âÓ Àë.” ÓâÚçÔ

“Ôâ½ÇäÌä ¨ãwÃáë Èç Öâ¿í Àë ÍÇ ÕâsÈãÕ»Èâ áÔ½ Àë” áÁÒ

“ÕâsÈãÕ»Èâ ×çï Àë ¬“ ÓâÚçÔ

“ÕâsÈãÕ»Èâ áë Àë »ë Úçï áâÂâÊ ÓÚëÕâ Ñâï½çï Àçï Úçï »íæ ÏïËÌÑâï ÏïËÕâ Ñâï½Èí ÌÉä. ÑâÓä éÍÓ »íæÌí »ïÃ÷íÔ ÌÉä. Úçï jÒâÓë æcÀç tÒâÓë ‘ÕÌÌë tÒâ½ä ×»çï Àçï” áÁÒ

“Èçﬔ ÓâÚçÔ

“Úçï ‘ÕÌÉä ÚâÓäÌë áâtÑÚtÒâ »ÓÕâÕâÛí ÑâÇÖ ÌÉä ÍÇ Úâ ’ë ÑâÓç ‘ÕÌ Ïä’ éÍÓ ÏíÁ ÏÌä ’Ò Èí Úçï áâtÑÚtÒâÌí ÓsÈí Á#Ó áÍÌâÕçï” ×âãÓÓä» áÌë ÑâÌãÖ» ÍäÅâ ÚÊ-ÏÚâÓ ÁÕâ Ôâ½ë Èí æcÀâÑötÒçáë »íæÍÇ ÑÌçwÒÌí áãË»âÓ Àë” áÁÒ

“¾Çâ Ôí»í ÊÖ-ÊÖ ÕØô »íÑâÑâï ÓÚäÌë ÍÇ ‘vÒâ Àë. sÃäÎÌ Úíã»ïgÖÌë ’ëæáë. ’ë áë ‘ïʽäÉä ÚâÓä ½Òâ ÚíÈ áÌë æcÀâÑötÒç sÕä»âÒçõ ÚíÈ Èí¬” ÓâÚçÔ

“ÈâÓâ ÏËâ áï½í ÏÓâÏÓ Àë ¬ ×ÓäÓÑâï »íæ È»ÔäÎ ¬” áÁÒ

“Ìâ” ÓâÚçÔ

“Èí Èç Êë×Ìí ÕÅâÍýËâÌ »ëÑ ÌÉä áëÑÌâ ÍÇ ÏËâ Á áï½í ÖÔâÑÈ Àë” áÁÒ

“Èçï »ÒâïÌçï »Òâï ’ëÅë Àë” ÓâÚçÔ

“sÃäÎÌ Úíã»ïgÖáë ÑÚâÌ áâtÑâ Àë, ÊçãÌÒâ ÑâÃë ÍýëÓÇâ Àë ÍÇ ÏËâ sÃäÎÌ Úíã»ïgÖ ÌÉä ÚíÈâ. áë ÍýëÓÇâ ÏÌä ×»ë Àë ÍÇ “ãÑÝ ÍýëÓÇâ ÍÇ »íæÌâ éÍÓ ÉíÍä Ìâ ×»âÒ” áÌë ÏËâÌä ÜÑÈâ ÖÓ¼ä ÌÉä ÚíÈä” áÁÒ

“ÖÚÑÈ Àçï ÍÇ ’ë æcÀâÑötÒçÌä áÌçÑãÈ áâÍä ÊëÕâÑâï áâÕë Èí Ôí»í áëÌí ½ëÓÎâÒÊí éÄâÕë, ÌâÌâ-ÌâÌâ »âÓÇí áâÍä ÒçÕâÌí áâtÑÚtÒâ »ÓÕâ Ôâ½ë Èí áâ Êë×Ìçï ×çï ÉâÒ¬” ÓâÚçÔ

“áâ ÏËâ Á ÏïËÌíÑâïÉä Ñç»È ÉæÌë ãÕ¿âÓ, áâ ‘ÕÌ ÈâÓçï Àë áÌë Úçï Èí áëÑ »Úçï Àç »ë Ö½â-ÖïÏïËä, ÖÑâÁ ë» ëÊë× ÍÓ ÏíÁ ÏÌÕâ »ÓÈâ ÑötÒç ÖâÓçï” áÁÒ

“áëÌâ ½ëÓÎâÒÊ⬔ ÓâÚçÔ

“áëÌâ »íæ ½ëÓÎâÒÊâ ÌÉä, Êâ¼Ôâ ÈÓä»ë Èç áë» »ïÍÌäÑâï Ìí»Óä »Óë Àë. ÈÌë Áë »âÑ ÖíïÍÕâÑâï áâÕë Àë áë ÈÌë Ô½äÓëÒ ÍÖïÊ ÌÉä, ÈÌë Áë ͽâÓ áâÍÕâÑâï áâÕë Àë áë ÍÇ áÍèÓÈí Àë, »âÑÌçï ÊÏâÇ ÚÊ »ÓÈâ ÕËâÓë Àë Èí Èçï ×çï »Óä׬” áÁÒ

“ÀíÅä Êæ× »ë ÌÕä Ìí»Óä ×íËä×” ÓâÚçÔ

“áë»ÂëÃÔä” áÁÒ

“Úçï ÀíÅä Êæ×” ÓâÚçÔ

“ÌÕä ÑÛÕâÌí ãÕ»lÍÈí Àë, ‘ÕÌÑâï áë ÌÉä” áÁÒ

“Úçï ÕâÈ »Óçï Àçï áâÂâÊäÌä, ÓäÏâæ ÓäÏâæÌë ‘ÕÕâ »ÓÈâ ÑötÒç ÖâÓçï, ÑâÈâ-ãÍÈâ, ÖÑâÁ, Êë× »ë ÊçãÌÒâ ÍÓ ÏíÁ ÏÌäÌë ‘ÕÕâ »ÓÈâ ÑötÒç ÕËâÓë ÖâÓçï” áÁÒ

“Úçï ÌÉä ÑâÌÈí. Úçï ÁÕâÏÊâÓä ãÌÐâÕÕâÑâï ÑâÌçï Àçï ÁÕâÏÊâÓäáíÉä Ðâ½ÕâÑâï ÌãÚ” ÓâÚçÔ

“Úçï áâÂâÊäÑâï ÑâÌçï Àçï, ÏïËÌÑâï ÌãÚ. ÑâÓâ ‘ÕÌ ÍÓ ÑâÓí áãË»âÓ Àë áÌë ÑötÒç ÍÓ ÍÇ” áÁÒ

“‘ÕÌ áÌë ÑötÒç éÍÓÕâÛâÌâ ÚâÉÑâï Àë” áÁÒ

“»Òâ Àë ÏÈâÕ ÈâÓâ éÍÓÕâÛâÌ묔 áÁÒ

“ÖâÔâ Ìâ*sÈ»” ÓâÚçÔ

“Úçï Ìâ*sÈ» Àçï áëÃÔë Á áâÂâÊ Àçï áÌë áëÃÔë Á ‘ÕÌ ÍýtÒëÌí ÑâÓí áãÐ½Ñ áâÂâÊä Àë” áÁÒ

“ÖâÉë ãÌÓâ×âÕâÊä ÍÇ” ÓâÚçÔ

“ÊísÈ, Ìâ*sÈ» ÕËâÓë áâ×âÕâÊä ÚíÒ Àë, Úçï áâÂâÊäÌäë ÕâÈ »Óçï Àçï, ãÌÓâ×âÕâÊÌä ÌÚä. ‘ÕÌ áÌë ÑötÒçÌä áâÂâÊä áë ãÌÓâ×âÕâÊ ÌÉä áë» ÕâsÈãÕ»Èâ Àë. áë» Ìâ*sÈ» ÖtÒ ÍÓ ãÕœâÖ »ë Àë jÒâÓë áâ*sÈ» ãÕœâÖÌë ÖtÒ ÑâÌë Àë.” áÁÒ

“Ãèï»Ñâï æcÀâÑötÒç ÍâÍ Àë áÌë Úçï áëÌä ÈÓÎëÇÑâï ÌÉä” ÓâÚçÔ

“Ää» Àë, ÀíÅ” áÁÒ

áâ ¿¿âôÌë áâÁë ¿âÔäÖ ÕØô ÕäÈä ½Òâ. áÁÒ Ú‘ ÍÇ Íý¼Ó Ìâ*sÈ» Àë. ÀëlÔâ Ïë ÕØôÌä áë áâ ÏäÑâÓäÉä ÍäÅâÒ Àë ÍÚëÔâ ÍëÓâÔäÖäÖ Éæ ½Òí ËäÓë ËäÓë ÑíÃÓ nÒçÃíÌ ÅäÖ áëÇë »íÃôÑâï æcÀâÑötÒÌä áÓ‘ »ÓëÔä Àë ÁëÌâ ÍÓ ÖçÌâÕÇä ¿âÔë Àë.

áëÌçï sÕâsTÒ ÈÍâÖÕâ ÑâÃë áë» áÄÕâãÅÒâ ÑâÃë »íÃôë áëÌë ÚíãsÍÃÔÑâï Êâ¼Ô »Òíô Àë. áë ÚÕë ÍíÈâÌâ ÍãÓÕâÓ éÍÓ ÕËâÓë ÏíÁ ÏÌÕâ ÌÉä Ñâï½Èí ÍÇ ÐâÓÈ Êë×Ìí »âÒÊí áëÌë æcÀâÑötÒç áâÍÕâ ÈìÒâÓ ÌÉä. ÚÕë áëÌâ ‘ÕÌÌçï ÔÜ Àë ÐâÓÈ Êë×Ìâ ÖèÈëÔâ Ôí»ÈïÀÌë Á½âÅÕâÌçï áÌë æcÀâÑötÒçÌë »âÒÊâ»äÒ ÏÌâÕÕâÌçï.

ÓâÚçÔÌä ÏïÌë ã»ÅÌä ÎëæÔ Éæ ½æ Àë. áÄÕâãÅÒë Ïë Õ¼È ÅâÖâÔäÖäÖÉä áëÌçï ‘ÕÌ ¿âlÒâ »Óë Àë. áÁÒÌë ÚíãsÍÃÔÑâï Êâ¼Ô »ÓâÈâ áë ÍÇ Êâ¼Ô Éæ ½Òí »âÓÇ »ë áë áÁÒ ÖâÉë ÉíÅí ÖÑÒ ½âÛÕâ Ñâï½Èí ÚÈí.

“áÁÒ, Úçï ¼Óë¼Ó æcÀç Àçï »ë æcÀâÑötÒç ÍÓ »âÒÊí ÏÌë áÌë ÏïÌë áâ ÍäÅâÑâïÉä Ñç*»È ÑÛë” ÓâÚçÔ

“ÓâÚçÔ, ¿âÔäÖ ÕØô ÍÚëÔâÌä áë ¿¿âô áâÁë ÖâÉô» ÖâãÏÈ Éæ” áÁÒ

“áÁÒ, ÑâÓâÉä ÈâÓä áâÕä ÚâÔÈ ’ëÕâÈä ÌÉä.”

ÓâÚçÔÌä áâï¼Ñâï ÂÛÂÛäÒâ áâÕä ½Òâ!

“áâ*sÈ», Ôí»í ãÌÓâ×ÕâÊä ÚíÒÀë Ìâ*sÈ» ÌãÚ. Úçï Èí æcÀâÑötÒçÌí áãË»âÓ ÔæÌë Á ÁïÍä×” áÁÒ

áë ÓâÝë ÓâÚçÔë áÁÒÌë ÖçÕâ Ìâ ÊäËí. ¼ÏÓ ÌãÚ »ëÑ ÓâÚçÔ ÉíÅí ÕËâÓë Á éÊâÖ Ôâ½Èí ÚÈí. ÉíÅí ÕËâÓë ÏäÑâÓ Ôâ½Èí ÚÈí. ÉíÅí ÕËâÓë Éâ»ëÔí Ôâ½Èí ÚÈí.

Ïä’ ãÊÕÖë ÖÕâÓë áÁÒÌä ÏâÁçÌä ÍÉâÓä ¼âÔä ÚÈä. Ïë »Ôâ»Ìä ù¾ ÏâÊ áâï¼ ¼íÔä Èí ÓâÚçÔ áëÌä ÍÉâÓä Ì ÚÈí.

áÁÒÌä áâï¼Ìâ ¼èÇâ ÐäÌâ Éæ ½Òâ. ¿ÚëÓâ ÍÓ ÍäÅâÉä ÈÓÏÓÈçï ãsÑÈ ÍýÕÈôÒçï. áë ÍíÈâÌä Ôâ½ÇäÌâï ÏïËÌ ÈíÅÕâ Ñâï½Èí ÚÈí ÍÇ ÈíÅä Ìâ ×»Òí. áë Êçð¼ä Èí ÚÈí áÌë ¼uSâ ÍÇ ÚÈí ÓâÚçÔë ÕâsÈãÕ»Èâ sÕä»âÓä ÚÈä.

áÁÒ ’ÇÈí ÚÈí »ë ÔâïÏä Ñâïʽäáë ÓâÚçÔÌä áâãÉô» »ÑÓ ÈíÅä Ìâï¼ä ÚÈä. ÀëlÔâ 15 ÕØôÉä áë áëÌä ÍtÌä ÍÓ ÏíÁ ÚÈí. ÕØíô ÖçËä Ôâ½ÇäÌä ÏëÅäáíÑâï ÓâÚçÔë ÍíÈâÌâ ÍçÝÌë ÏâïËä ÓâKÒí ÚÈí. jÒâÓë áë ÀèÃÒí »ÊâãÍ ÍâÀí Ì áâvÒí.

ÑâÌãÖ», ×âãÓÓä» áÌë Ôâ½ÇäÌä ÍäÅâÉä áë È§Ì ÈèÃä ¿ç»Òí ÚÈí.

áÁÒë é½Èâ ÖèÓÁ ÈÓÎ ÌÁÓ »Óä ÏílÒí.

“ãÑÝ áâÌë Á »ÚëÕâÒ æcÀâÑötÒç”

Êë×Ìâ ¼èÇë ¼èÇí ÊÓÓíÁ Ú’Óí Ôí»í áëÃÔâ ÑâÃë æcÀâÑötÒç ÕÚíÓä Ôë Àë »âÓÇ»ë áëÑÌä ÍâÖë ÊÕâ »ÓâÕÕâÌâ ÍìÖâ ÌÉä ÚíÈâ. ¾Çâ áëÃÔâ ÑâÃë »ë ÍãÓÕâÓ ÍÓ ÏíÁ ÏÌÕâ ÌÉä Ñâï½Èâ. ¾Çâ áë ÍäÅâ ÖÚÌ ÌÉä »Óä ×»Èâ.

Èë Èí æcÀâÑötÒç sÕä»âÓä ÔäËç ÍÓ ÑâÓë Ú‘ ¾Çä ÔâïÏä ÑÂÔ »âÍÕâÌä Àë Èë æcÀâÑötÒçÌë sÕä»âÓäÌë ÑâÓí áâtÑãÕœâÖ ÕËâÒíô Àë.

áÁÒÌä áâï¼í Öç»âæ ½æ áÌë ÌÕâ áâtÑãÕœâÖ ÖâÉë áëÇë áâ½Ôä ÈâÓä¼ë »íÃôÑâï ÁÕâÌí ãÌËâôÓ »Òíô.