પ્રથમ પરમાર લિખિત નવલકથા સરળ સંહિતા મોતીની....

Episodes

સરળ સંહિતા મોતીની.... દ્વારા પ્રથમ પરમાર in Gujarati Novels
૧.કળિયુગનો અર્જુન કુરુક્ષેત્રના મેદાન પર અર્જુન અને કૃષ્ણ ઉભા છે.આપણે સૌ કથા જાણીએ છીએ એ મુજબ અર્જુને પોતાની સામે સ્...
સરળ સંહિતા મોતીની.... દ્વારા પ્રથમ પરમાર in Gujarati Novels
૩. સર્જન સર્જકને માત્ર પુસ્તકો વાંચવાથી કવિતાઓ અને વાર્તાઓ મળતી નથી સિવાય કે કોઈ ઓરડામાં બેસીને આખી દુનિયાની સફર કરનાર...
સરળ સંહિતા મોતીની.... દ્વારા પ્રથમ પરમાર in Gujarati Novels
૫.સમ્રાટની ઈચ્છા આપણી રાજાઓની પરંપરા ખૂબ જ પ્રાચીન છે.આપણને ઘણી વખત એવું લાગે છે કે એ સમ્રાટ કેટલા સુખી હતા.બેશક એ લો...
સરળ સંહિતા મોતીની.... દ્વારા પ્રથમ પરમાર in Gujarati Novels
૧.બંગાળના પ્રખર સંસ્કૃતજ્ઞ,માનવતાવાદી પુરુષ અને એક દયાળુ અધ્યાપક એટલે ઇશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર!વાત અહીં એના બે પ્રસંગોની કર...
સરળ સંહિતા મોતીની.... દ્વારા પ્રથમ પરમાર in Gujarati Novels
૯.સાચો પ્રેમ ગુજરાતનું એક અનન્ય શિક્ષણ ઘરેણું એટલે ઋષિવર્ય નાનાભાઈ ભટ્ટ દ્વારા સ્થાપિત લોકભારતી વિદ્યાપીઠ.આજના અંગ્રે...