મનના હારે હાર મનના જીતે જીત Kirti Trambadiya દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
 • ભીતરમન - 1

  એક સુંદર આલીશાન હવેલીના સુંદર બગીચામાં એક સરસ સાગના લાકડામાં...

 • મારા અનુભવો - ભાગ 3

  ધારાવાહિક:- મારા અનુભવો ભાગ:- 3 શિર્ષક:- અતિથિ દેવો ભવ લેખક:...

 • ચુની

  "અરે, હાભળો સો?" "શ્યો મરી જ્યાં?" રસોડામાંથી ડોકિયું કરીને...

 • આત્મા નો પ્રેમ️ - 8

  નિયતિએ કહ્યું કે તું તો ભારે ડરપોક હેતુ આવી રીતે ડરી ડરીને આ...

 • નિસ્વાર્થ પ્રેમ

  તારો ને મારો એ નિસ્વાર્થ પ્રેમ ની ભાવનાયાદ આવે છે મને હરેક પ...

શ્રેણી
શેયર કરો

મનના હારે હાર મનના જીતે જીત

ccDGGF CFZ[ CFZ DGGF ÒT[ ÒTcc

VFH CG]DFG D\\lNZGL AFH]DF\\ VFJ[, D[NFGDF\\ KMSZLVMGL V,UvV,U 8]S0LVMGL Ô[Z XMZ ;FY[ ZDT RF,L ZCL CTLP ZDT Ô[.G[ YM0LJFZ DF8[ TM DG[ 56 AF/56 IFN VFJL UI]\\P VZ[ DFZL HuIFV[ TD[ CMT TM 56 A[ 30L pEF\\PPP VZ[ pEF X]\\ TD[ TM ZDJF H ,FuIF CMTP BMvBM4 JM,LAM,4 O]8AM,4 VZ[PPPPPS\\. S[8,LI ZDT RF,TL CTLP V[S ;[Sg0 DF8[ TM XZLZDF\\ :O]lT"G]\\ V[J]\\ ,B,B]\\ 5;FZ Y. UI]\\ S[4 C]\\ 56 ;FY[ NM0L 50]\\4 TDG[ GYL ,FUT]\\ SIFZ[S AF/S AGL HJFIP TDFZL TM DG[ BAZ GYLP

5Z\\T] C]\\ WLD[ WLD[ KMSZLVMGF lX1FLSF HH ;]WL TM 5CM\\RL H U.4 SFZ6S[ DFZL ÔTG[ ZMSJL VFJL AFATDF\\ AC] D]xS[, AGL ÔI K[P SIFZ[S GlC4 5Z\\T] JFZ\\JFZ X]\\ ,FBM JFZ VFJ]\\ 5FU,5G EZ[,]\\ ÒJG ÒJJFGL BZ[BZ DÔ VFJ[ K[P TDG[ SNFR 5FU, ,FUL XS]\\ K]\\P 5Z\\T] ;MUI]\\ DM-]\\ VG[ DG p5Z V0WL4 GFPPPGFPPP V0WL GlC4 VFBL N]lGIFGM EFZ ,.G[ ÒJTF DZXLIF H[JF DF6;M SZTF\\ TM DFZ] 5FU,5G DG[ CÔZJFZ D\\H]Z K[P BZ[BZ TDG[ H[DF\\ VFG\\N VFJ[ K[ V[ VFG\\NYL H N]Z ZC[XM TM X]\\ BFB ÒJXMP DG[ TM GFGF AF/S ;FY[ AF/S Y.G[ DM8F ;FY[ DM8]\\ AGLG[ ÒJJFGL BZ[BZ AC] DÔ VFJ[P

VZ[PPPPVZ[PPPP VF X]\\ m V[S KMSZL TM V[8,L CN[ Z0[ K[ Ô6[ 5UDF\\ O[SRZ GlC 5Z\\T] 5U H S5FI UIM CMI m C]\\ 56 NM0LG[ T[DGF HHGL ;FY[ tIF\\ 5CM\\RL U. 5lZl:YlTG[ Ô6JF4 VZ[ EUJFGPPP VF KMSZLV[ TM BMNIM 0]\\UZ GLS?IM p\\NZ H[JL 5lZl:YlT pEL SZL NLWLP Z0JFG]\\ A\\W SZJFG]\\ GFD H ,[TL G CTLP

ÒJGDF\\ SM.56 CZLOF.4 ZDT S[ Z[; H[DF\\ 56 pTZM KM TM ÒTGF TFHGM CÞNFZ TM C\\D[XF V[S H jIlST G[ CMI K[4 TM 5KL ALÔGF EFU[ TM CFZ H VFJJFGL4 V[8,[ X]\\ Z0JFG]\\ VZ[ CFZ VG[ ÒT TM ZFT VG[ lNJ; H[JL K[P HTF\\ lNJ;[ WLD[ WLD[ VHJF/]\\ 38T]\\ ÔI K[4 VG[ WLD[ WLD[ V\\WFZ]\\ JWT]\\ ÔI K[4 ZFT V[8,L V\\WFZL YTL ÔI K[4 OZL VHJF/]\\ YTF\\ YTF\\ ZFT T[GF V\\WSFZG[ 5MTFGFDF\\ ;DFJL ,[ K[P

ÒJGDF\\ CZLOF.4 ZDT S[ Z[;DF\\ C\\D[XF TDFZL ;FD[ ;FZL 5lZ:YlT VG[ ;FZF ;\\Ô[UM H VFJ[ V[J]\\ H~ZL GYLP SM.56 V5|lTS]/ ;\\Ô[UM S[ 5lZl:YlT ;FD[ TDFZ[ CFZ DFGJFGL H~ZL GYLP ÒJGGF NZ[S 50FJ 5Z ;\\Ô[UM 5|lTS]/ VG[ VF56G[ VG]S]/ CMI V[ XSI GYLP 5Z\\T] CF4 VF56L ;FD[ VFJ[,F V5|lTS]/ ;\\Ô[UM ;FD[ VF56[ 5|lTS]/ AGLG[ B]<,F CFY[ :JLSFZL ,[JFDF\\ H ;DHNFZL K[P

TDFZL ;FD[ VFJ[,L D];LATGM lXSFZ G AGMP 5Z\\T] D];LATG[ :JLSFZLG[ TD[ T[G[ 5|lTS]/ AGTF\\ XLBL ,[XM TM ÒJG B]A H ;Z/ ,FUX[P SM.56 5lZl:YlTGM ;FDGM C\\D[XF lC\\DTG[ ;FY[ ,.G[ B]XB]XF, RC[Z[ SZJM Ô[.V[P TDFZF Z0JF S[ EFUJFYL D];LAT EFUJFGL GYLP H[ 5lZl:YlT K[ T[GM ;FDGM TDFZ[ SZJFGM K[P TDFZL ;FD[ VFJTL D];LAT G[ TD[ TDFZF DFYF 5ZGM AMH G ;DÔ[ 5Z\\T] T[DGF GLSF, DF8[ XF\\TLYL lJRFZ SZJFG[ AN,[ DF6; 5MTFGF DFYF 5ZGF AMHG[ V[S HuIFV[YL ALÒ HuIFV[ VFDYL T[D ;,FC4 ;CSFZ DF\\UX[ VG[ ALRFZF Y.G[ OIF" ZFBX[P

5Z\\T] TDFZFDF\\ ZC[, VFtDXlSTGM ;Np5IMU SZMP SM.56 5lZl:YlTG[ TDFZF EFuIGF EZM;[ KM0LG[ 5U 5Z 5U R0FJLG[ A[;L ZC[JFYL S[4 C:TZ[BFGF ;CFZ[ XF\\T RLT[ ZFC Ô[JFYL G TM TDFZF CFYGL Z[BF AN,JFG]\\ GFD ,[X[ G TDFZL D];LAT TDFZFYL N]Z HJFG]\\ GFD ,[X[P TDFZ[ TDFZF DGG[ DHA]T AGFJ]\\ 50X[P H[ 5lZl:YlT VFJL K[ T[ 5lZl:YlTDF\\YL ACFZ GLS/J]\\ T[ VF56F CFYGL JFT K[4 T[GF DF8[ SM.GF ;CFZFGL ZFC Ô[.G[ A[;L ZC[XM TM ÒJG 5]6" YJF KTF\\ 56 TDFZFDF\\ SM. 5ZLJ"TG XSI GYLP

Ô[ TDFZ]\\ ;]B TDFZ]\\ K[ TM 5KL TDFZ]\\ N]oB TDFZ] H ZC[JFG]\\ K[ T[DF\\ SM. EFULNFZ YJFG]\\ GYLP V[S JFT C\\D[XF IFN ZFBÔ[P ÒJG H~ZLIFT N]W H[GF OFINFYL SM. VÔ6 GYL4 T[GL H~ZLIFTYL 56 SM. VÔ6 GYL4 KTF\\ 56 N]WGL 0[ZL CMJF KTF\\4 ÔC[ZFT SZJL 50[ K[P N]WDF\\YL AGTL DFB64 KFX4 3L4 3LDF\\YL AGTL V,Uv V,U 5|SFZGL DL9F. 5MT5MTFGL 0[ZL VYJF 5MTFGF VM/BGF GFD[ V,UvV,U 5|SFZ[ ÔC[ZFT SZJL 50[ K[P

N]WGL ;FD[ NF~G[ D]SLG[ H]VMP VF56[ ;F{ Ô6LV[ KLV[ S[4 NF~ XZLZG[ S[8,L CN[ G]SXFG SFZS K[P NF~ 5LJFYL XZLZGL ;FY[ DF6;G]\\ DG BMB,]\\ Y. ÔI K[4 VG[ ;\\;FZ TM :DXFG Y. ÔI K[P T[DH XZLZ DF8[ NF~GL G]S;FGLG]\\ ,L:8 56 V[8,]\\ ,FA]\\ K[ S[4 ,BJF A[;LV[ TM 5[.H 38L 50[P T[DH NF~ 5LWF 5KL DF6; 5MTFGF CMXDF\\ ZC[TM GYLP NF~GF V[S 56 OFINF E],YL 56 DG[ IFN VFJTF GYLP 5Z\\T] CF Ô[ TDG[ IFN VFJTF CMI TM RMÞ; DG[ H6FJÔ[P VF NF~ DF8[ ;ZSFZG[ lGID AGFJJF 50[ K[ S[4 U]HZFTDF\\ NF~ A\\WL4 KTF\\ 56 VF56L Ô6 DF8[ S\\. S[8,FI ;ZSFZL lGID CMJF KTF\\ K]5L ZLT[ N]W SZTF\\ 56 JWFZ[ 5|DF6DF\\ VG[ :JF:yIG[ CFGLSFZS SM,[8LJF/M NF~ A[OFD JC[RFI K[P ;FRL JFT K[ G[ m

;\\Ô[UMGF lXSFZ SNL G AGMP ;\\Ô[UM 5Z 5|E]tJ WZFJTF XLBMP ¹- DGMA/JF/L jIlST SNL 5lZl:YlT ;FD[ GDT]\\ G D}S[P ;DFH ;FD[4 ;DFH[ 30L VF5[,L DFGl;STF ;FD[ ,0L ,[JFGL XlST NZ[SDF\\ CMI H K[P V[JF ,MSMI CMI K[ H[ ;D:IFG]\\ 5M8,]\\ DFYF 5Z p9FJL V[S U]Z]YL ALÔ U]Z]GF NZJFH[ OZTF ZC[P ;D:IFVMDF\\YL ACFZ GLS/JFGM Z:TM XMWTF ZC[ K[P 56 5MTFGL XlST4 5MTFG]\\ DGMA/ JWFZJFGL SMXLQF SZTF GYLP VFJF jIlSTGF ÒJGDF\\ SNL 5lZJT"GGL XSITF GYL4 VG[ 5MT[ 56 :JLSFZL ,[ K[ VG[ 5MTFGL VF 5lZl:YlTGL HJFANFZL 5MTFGF E}TSF/ 5Z4 5MTFGL 5lZl:YlT 5Z -M/L 5MTFGL H NIF BF. DGYL VG[ XZLZYL DFISFU,F H[JF YTF ÔI K[P ccSIF\\ HgDJ]\\ V[ VF56F CFYGL JFT GYL4 56 HgDLG[ S[J]\\ ÒJJ]\\ T[ TM VF56F CFYGL JFT K[ G[Pcc VFD H 5lZl:YlT VF56L 5;\\NUL 5Z VFWFZ GYL ZFBTL4 56 V[ 5lZl:YlTG[ S. ZLT[ Ô[JL T[ TM VF56F 5Z H VFWFZ ZFB[ K[ G[4 C\\D[XF JF:TlJSTFGM :JLSFZ SZM4 VG[ DGD}SLG[ ;\\3QF" SZMP TS,LOM VG[ 5L0F TM Z:TFDF\\ C\\D[XF VFJ[ G[ ÔIP ZMH TM VF56G[ SM. XLZM4 5]ZL BFJF VF5JFG]\\ GYLP XFSvZM8,L ;FY[ SIFZ[S GJLG D/[ K[4 T[JL H ZLT[ ;FZF ;FY[ GZ;]\\4 ;]B ;FY[ N]oB C\\D[XF Ô[0FI[, H ZC[JFG]\\ K[P HIF\\ ;]WL TD[ N]oBGM VG]EJ GlC SZM tIF\\ ;]WL ;]BGL XF\\lTGM VC[;F; SIFZ[I GCL\\ YFIP CFZ K[ TM H ÒT K[ H G[ m CFZG[ CYLIFZ AGFJLG[ ÒTGM TFH TDFZF DFYF 5Z D]SMP OST V[S CFZ ;FD[ CFZ G DFGMP 5Z\\T] DG DHA]T TM TG TFSFTJFG AGL ÔI K[P TFSFTJFG TG ;FD[ TM SM.G]\\ UH] H GYL S[ TDG[ CZFJL XS[P DGGF CFZ[ CFZ DGGF ÒT[ ÒTP

,LP lSTL" +F\\A0LIF4 ZFHSM8P DMP )$Z)Z$$_!)