શનિવાર Kirti Trambadiya દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

શનિવાર

ccXlGJFZcc

XlGJFZ CMJFYL XF/FV[YL +6 JFuIF K]8IF AFN AF/SMGL RC, 5C, V[8,L CN[ JWL U. CTL S[ JFT 5]KM GlCP A[ 30L XF\\TLYL ;]J[ GlC VG[ ;]JF N[ GlCP YM0LJFZ YTF\\ ;FJ XF\\T JFTFJZ6 Y. UI]\\ Ô6[ D\\0/L SIF\\S UFIA Y. U.4 56 DFZL E], CTLP UFIA TM Y. H U. CTLP 5Z\\T] 5FKL 5|U8 YTL N[BFTL CTLP ;MZL N[BFI SIF\\YL C]\\ TM VFZFD OZDFJL ZCL CTL4 T[YL ;\\EF/I Zæ]\\ CT]\\P D[ GÞL SI]"\\ T]\\ CJ[ HZF 56 VJFH SZ[ TM TZT H AWF\\G[ 5MT5MTFGF 3Z[ HJFG]\\ OZDFG 5S0FJL Np\\P OZL AWF\\ Z]DGL AFZL 5F;[ H E[UF YIFP

AFA]EF.GM DC[X YM0M ;DHNFZ VG[ CMXLIFZ 56 BZM T[GM VJFH DFZF SFG[ 50IM4 TDG[ BAZ K[ NM:T VFH TM VDFZF 8LRZ[ AC] ;Z; JFT SZL4 TZT H R\\N]EF.GM V`JLG AM

8LRZ[ Sæ]\\4 VF56F J0JFVM V[8,[ S[4 NFNFGF NFNF GF ;DIDF\\ CF,GF ;DI H[8,L VFW]lGSTF G CTL4 VtIFZGF ;DI H[8,L VFW]lGS DXLGZL 56 G CTLP DXLGZL TM N]ZGL JFT K[4 5Z\\T] )( JQF" 5C[,F\\ V[8,[ S[ .P;P !)!* GL 5C[,F TM SM,U[8 lJX[ SM.V[ ;F\\E?I]\\ 56 G CT]\\P ;F\\E/JFGL JFT TM N]Z ZCL 5Z\\T] SM,U[8 XaNGM lJRFZ X]wWF SM.V[ SIM" G CTMP V[JL JFT 8LRZGF NFNFV[ 8LRZG[ SC[,LP T[ ;DI[ TM NF\\T ;FO SZJF DF8[4 SM. ,LD0FG\\] TM SM. SZHG]\\ TM SM. AFJ/GF NF\\T6GM p5IMU SZTF\\P SM. 5/LIFGL E]ÞL AGFJLG[ T[GM p5IMU SZTF\\4 JWFZ[ 50TF\\ ;]WZ[,F ,MSM DL9F\\ GM p5IMU SZTF\\P BZ[BZ VF56G[ TM JFT ;F\\E/LG[ 56 VRZH ,FU[ S[4 T[ ;DI[ SM,[U[8G]\\ V:TLtJ H G CT]\\P JrR[ H SM.GM VJFH ;\\E/FIM IFZ ;FZ] CM A|X TM G SZJ]\\4 56 TFZF 8LRZGF NFNFGF NF\\T S[JF\\ 5L/F 5L/F CX[P SM.V[ p\\RF VJFH[ Sæ]\\ T] JrR[ G AM, 0OM/P OZL JFT VFU/ RF,LPPPP

!)!*DF\\ SM,U[8 S\\5GLJF/FV[ EFZTDF\\ SM,U[8 ,MgR SZL4 V[8,[ VF56F DF6;MG[ ;DÔjIF S[4 TD[ CH] ,LD0M4 SZH4 AFJ/4 DL9]\\4 5/LIF H[JL A[SFZ RLH J:T]VM JF5ZM K[ H[ TDFZF XZLZG[ G]SXFG SZL XS[ K[ ¦ J'1FMGF ÒJvH\\T]VM TDFZF NF\\TDF\\ SL8F6]\\ pt5gG SZL XS[ K[P DL9]\\ H[ 5|M;[; SIF" JUZG]\\ CMJFYL TDFZF NF\\TG[ JWFZ[ G]SXFG SZ[ K[P T[DGL JFTG[ IMuI DFGLG[ WLD[ WLD[ SM,U[8 JF5ZJF TZO DF6;M VFU/ JwIF4 WLD[ WLD[ 5lZl:YlT AN,L U. JWFZ[ 50TM JU" SM,U[8 JF5ZJF ,FuIMP

VF JFT K[ TDFZF DFZF NFNFGF NFNFGF ;DIGL AZFAZ H[ JFT VF56[ VF56F NFNF VYJF TM NFNLGL 5F;[YL ;F\\E/[,L T[D6[ T[DGF NFNF NFNL 5F;[YL ;F\\E/[,LP CJ[ VF56[ VF56F ;DIGL JFT SZLV[4 V[8,[ S[ Z_!5GL JFT VF56[ AWF\\ ZMH 8LJL TM Ô[.V[ H KLV[P T[DH 8LJLDF\\ VFJTL V,UvV,U ÔC[ZFT S|LD4 S50\\F4 8LJL4DMAF.,4 SM,U[8 G Ô6[ S\\. S[8,LI RLHvJ:T]GL ÔC[ZFT SZJFDF\\ VFJ[ K[P VZ[ N]W VG[ AL:SL8GL 56 ÔC[ZFT SZJFDF\\ VFJ[ K[P TD[ 8LJLDF\\ VFJTL SM,U[8GL ÔC[ZFT TM Ô[I H CX[P CF,GF ;DIDF\\ SM,U[8GL ÔC[ZFTDF\\ ATFJ[ K[ S[4 cSIF VF5SL 8]Y5[:8 D[ GDS C{c m cSIF\\ VF5SL 8]Y5[:8 D[ GLD C{c m ;FRL K[ S[ BM8LP AWF\\ V[SL ;FY[ AM

VF56[ !)!*GL VF;5F; ;]WL TM DL9]\\4 ,LD0M4 SZH H[JL V,U V,U 3ZUyY] RLHvJ:T]VMGM p5IMU SZTF\\ H[ X]wW VG[ ;FtJLS T[DH E[/;[/ JUZGL CMJFYL SM.56 5|SFZGL G]S;FG SFZS G CTLP !)!*DF\\ SM,U[8 VFjIF AFN WLD[ WLD[ VF ;FtJLS T[DH E[/;[/ JUZGL X]wWTFYL pEZTL NZ[S RLHvJ:T]VM GSFDL AGL U.P CJ[ Z_!5GL ÔC[ZFTDF\\ 5]KJFDF\\ VFJ[ K[ S[4 TDFZL SM,U[8DF\\ ,LD0M K[ m DL9]\\ K[ m TD[ H lJRFZM Ô[.V[PPP

VF JFT G[ ;DHTF\\ T[DG[ )( JQF" ,FuIFP JQFM" 5C[,F\\ 56 DL9]\\ VG[ ,LD0M H J5ZFTM CTM4 CF, 56 SM,U[8DF\\ T[ DL9]\\ VG[ ,LD0M K[ V[JM ;JF, 5}K[ K[ m AWF\\ AF/SM V[SL ;FY[ C;L 50IF\\P TZT H AM

VF56L ;ZSFZG[ VF8,F JQF[" bIF, VFjIM S[4 D[\\ULDF\\ SM. V[S Z;FI6 JWFZ[ VMK]\\ CMJFYL T[ DF6;MGF :JF:yI DF8[ G]SXFG SFZ6 K[ T[YL D[UL 5Z 5|lTA\\W D]SIMP ;FZL JFT SC[JFI4 ;ZSFZ DF6;MGF :JF:YIGM lJRFZ SZ[ K[4 B]A ;FZL JFT K[P 5Z\\T] T[ H ;ZSFZ[ TDFS]4 ;LUZ[8G]\\ A[OFD J[RF6 ;FD[ TM SIFZ[I JF\\WM p9FjIM GYLP NF~GF J[RF6 DF8[ ;ZSFZ TZOYL ,FIg; VF5JFDF\\ VFJ[ K[ TM X]\\ m NF~4 TDFS] S[ ;LUFZ[8DF\\ SM. 5|SFZGF lJ8FDLG S[ 5|M8LG CMI K[ m

X]\\ ;ZSFZGF wIFGDF\\ VF JFT SIFZ[S VFJL GYLP D[UL :JF:yI DF8[ G]S;FG ~5 K[ T[ Ô6TF ;ZSFZ[ TZT H 5|lTA\\W D]SIMP AÔZDF\\YL D[ULG[ 5FKL B[\\RL ,LWLP TM 5KL NF~4 ;LUFZ[8GF J[RF6 56 SM.56 5|SFZGM 5|lTA\\W S[D GlC mmm

JFT 5]ZL SZL tIF\\ TM 8LGPPP8LGPPP8LGPPPP DF8,F S[g0L JF/FGL 3\\8L ;\\E/FI VG[ AF/SM Ô6[ T[GL H ZFC Ô[TF\\ CMI V[D CMPPCMPPP CFSM8F 50SFZF SZTF\\ EFuIFP 5Z\\T] V[S D]ÛFGL JFT SC]\\4 DG[ TM BZ[BZ B]A H DÔ 50L U.P DC[XGF 8LRZ[ JFT TM B]A ;Z; ;DHJF H[JL SZL K[P lX1FSGL JFTG[ AF/S OST ;F\\E/TM H GYL4 5Z\\T] T[ ;DHNFZL5]J"S ALÔG[ ;DÔJL 56 XS[ K[P JFTDF\\ ND TM CTM HP

BZ[BZ DG[ 56 DÔ VFJL JFT ;F\\E/JFGLP ;DHJF H[JL K[P H[ DL9]\\ VG[ ,LD0M JQFM" 5C[,F\\ JF5ZTF\\ CTF\\ T[GL HuIFV[ SM,U[8 RF,] SZL NLWL4 5Z\\T] CF, V[H SM,[U[8DF\\ DL9]\\ VG[ ,LD0M p5IMU SZJFDF\\ VFJ[ K[P TM 5KL VF56M ,LD0M VG[ DL9]\\ X]\\ GSFDF K[ m

5Z\\T] DF6;MG[ ;DH6 CMJF KTF\\ T[ JFTG[ J/UL H ZC[J]\\ K[ TM 5KL ;ZSFZ 56 X]\\ SZL XS[P ;LUFZ[8 5LTF DF6; V[ JFTYL VÔ6 GYL S[4 T[ XZLZG[ G]SXFG SZ[ K[P T[G[ BAZ K[ S[ XZLZG[ G]SXFG YFI K[ KTF\\ ;LUZ[8 5LJL T[ T[DGL DHA]ZL K[P NF~YL YTF\\ G]SXFGGL Ô6SFZL CMJF KT\\F 56 NF~GL VFNTG[ 5S0L ZFBJL K[4 TM 5KL ;ZSFZ X]\\ SZL XS[ m VF56[ H VF56L VFNTYL ,FRFZ KLV[P

BZ[BZ TM 4 NF~4 ;LUZ[8 H[JF\\ jIJ;GL N=jIM 56 h[Z ;DFG K[P OS" V[8,M K[ S[4 h[Z V[8,[ S[ 5M.HG TZT V;Z SZ[ K[ HIFZ[ NF~4 ;LUZ[8 H[JF\\ jI;G TDFZF XZLZDF\\ WLDL UTLV[ 5]ZL ZLT[ O[,FJM SZ[ K[ S[ 5KL TM N]GLIFGL SM. NJF V;Z SZJFG]\\ GFD ,[TL GYLP SNFR DF6;G[ WLD[ WLD[ h[Z 5L G[ ZLAFJFDF\\ VFG\\N VFJ[ K[ m

,LP lSTL" +F\\A0LIF4 ZFHSM8P DMP )$Z)Z$$_!)