કંઈક અલગ Kirti Trambadiya દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શેયર કરો

કંઈક અલગ

ccS\\.S V,Ucc

BZ[BZ4 ;O/TF D[/JJL B]A ;C[,L K[P TDG[ ,FUX[ S[4 ,BGFZ 5FU, K[4 TM CFPPP TD[ DG[ 5FU, 56 SCL XSM KMP ;O/TF V[8,[ V[8,M DM8M 5CF0 GYL S[ T[DG[ N]Z SZJF H[J]\\ V3Z]\\ SFI" ;M5JFDF\\ VFJ[, CMI S[4 5KL UMJW"G 5J"TG[ p5F0JFG]\\ SFI"4 ;O/TF V[ S\\. V[8,M DM8M ZF1F; GYL S[ TD[ EIELT Y. ÔJ KM ¦ ;O/TFG[ D[/JJF DF8[ 5C[,F\\ TM VF56[ B]NG[ ;O/ YJ]\\ 50[ K[P

;O/ V[8,[ S[4 DGYL ;OF/F ÔUJ]\\ 50[ K[P DGYL ;]T[,M DF6; SIFZ[I SM.56 SFI"DF\\ ;O/TFGL ;L0LGM lJRFZ ;]wWF SZL XSTM GYLP tIFZAFN XZLZDF\\YL VF/;G[ VFJÔ[ SC[J]\\ 50[ K[P TDG[ BAZ K[ m SM.56 5|SFZGF JF.Z;GM R[5 H[8,M h05L GYL ,FUTM V[8,M h05L VF/;GM R[5 ,FU[ K[P SM.56 SFI"GL X~VFT SIF" JUZ OST ;O/TFGF lJRFZ SZLG[ A[;L ZC[JFYL ;O/TF TDFZF VF\\U6FD\\F DC[DFG AGLG[ GlC VFJ[ V[ JFT 56 IFN ZFBJF H[JL K[P

;O/TF SMG[ 5;\\N GYL m NZ[SG[ NZ[S SFI"DF\\ ;O/TF Ô[.V[ K[P ;O/TFGL 5K[0L 5S0LG[ ;F{G[ OZJ]\\ 5;\\N K[P ;O/TF D[/JJF DF8[ DC[GT SZJL H~ZL K[P ;O/TFV[ DC[GTGM 50KFIM K[P ;O/TFGM `JF; V[8,[ WLZHP ;O/TFG[ D[/JJF DF8[ DC[GT VG[ WLZH VF A\\G[ U]6M TDFZF V[S V[S `JF;DF\\ EZ[,F CMJF Ô[.V[P WLZH JUZ SM. SFI"DF\\ VFU/ JWL XSXM GlCP DC[GT SIF" JUZ WLZHGL 5ZL1FF VF5L XSXM GlCP ;O/TF V[8,L V3ZL 56 GYL S[4 TD[ D[/JL G XSMP V[SJFZ SM. SFI" SZJF DF8[ GÞL SI]"\\4 WLZH ;FY[ 5|IF6 SI]"\\ VG[ DC[GT ;FY[ VFU/ JwIF V[8,[ ;O/TF TDG[ NM0LG[ 5S0L 5F0X[P

SIFZ[S TDFZL V[SJFZGL DC[GT V;O/ ZCL TM D]ÔJFGL HZFI H~Z GYLP V[SJFZ 50IF 5KL pEF Y.G[ OZL X~VFT SZL T[G]\\ GFD H DF6; SC[JFIG[ m VF56[ DF6; ÔT BZ[BZ B]A H G;LANFZ KLV[P TDG[ BAZ K[ m EUJFG[ 5|F6L45\\BL45X] AWF\\G[ DUH4 CFY4 5U VF5[, K[ 5Z\\T] JFRF V[8,[ S[ EFQFF DG]QIG[ H VF5L K[P EFQFF äFZF VF56[ V[SALÔGL ,FU6LVMG[ ;DÒ XSLV[ KLV[P T[DH VF56L H~ZLIFT DF8[ 56 EFQFF äFZF V[SALÔG[ ;CFZF~5 Y. XSLV[ KLV[4 BZ[BZ VF56[ TM .`JZG]\\] V[S~5 KLV[P

VF56F V[S lJRFZ DF8[ .`JZ[ 56 VF56G[ ;CFI SZJF VFJJ]\\ H 50[ K[P TM 5KL V[SJFZ CFZ 5FDL OZL ;O/TF TZO NM0 ,UFJJFGL K[P SFZ6S[ VF56L 5C[,L CFZ V[ ;FALT SZ[ K[ S[4 H~Z VF56L DC[GTDF\\ SIF\\S TM SRF; ZCL H U. K[4 5KL X]\\ DG D]SLG[ S[ RM8,L AF\\WLG[ DC[GT SZJF ,FUL 50M VG[ H]VMP VZ[ CF V[S JFT TM ZCL H U.PPPP

DG4 DUH VG[ 5MTFGL CFHZL CFHZ CMI V[8,[ ;OTFG[ TDFZF AFC]5FXDF\\ ;DFJ]\\ H 50X[P 5Z\\T] VF +6DF\\YL V[SGL 56 U[ZCFHZL TDG[ ;O/TFYL N]Z 5CM\\RF0L N[X[P ;O/TF D[/JJF DF8[ TDFZ[ TDFZF SFI"G[ J/UL ZC[J]\\ 50[ K[P VFJL H WLZH VG[ VYFU DC[GTYL D[/J[,L ;O/TFGL ;tI CSLSTG[ GHZ[ GLCF/LV[PPPP

TD[ H[ JF\\RJF DF8[ VFU/ JWL ZæF KM T[ BZ[BZ V[JF ,MSMGL JFT K[ H[DG[ S]NZT[ V[S V[JL BM8 VF5[, K[ S[4 T[G[ .`JZ ;LJFI SM. 5]ZL XS[ T[D GYLP 5Z\\T] CF4 T[ ,MSMV[ TM .`JZGL 56 COFJL VG[ CZFJL 56 NLWFP T[D6[ 5MTFGF lJ`JF;GF Ô[Z[ .`JZG[ 56 ATFJL NLW]\\4 C[ .`JZ TFZL VF5[, BM8GL ;FY[ 56 VD[ TM ;O/TFGL ;L0LVM ;Z SZL ,LWLP

CF, V[JF ,MSMGL JFT SZL ZCL K]\\4 H[ TDFZL4 DFZL H[D ;FDFgI GlCP 5Z\\T] S]NZT[ VF5[, BM8 ;FY[ 56 V[S V[JM 5|IF; SZJFGM lJRFZ SZL ZæF CTF4 H[ TDFZF4 DFZF H[JF ;FDFgI DF6;[ SIFZ[I lJRFZ X]wWF SIM" GlC CMIP JFT K[ A[l

5MTFGF SFI"DF\\ ;O/TF D[/JJF DF8[ 5MTFGF H[JF V[8,[ A[ 5Z pEF G ZCL XSTF VYJF TM SDZYL 5U ;]WLGM EFU SFD H GlC SZTM CMI V[JF ($ jIlSTVMV[ E[UF D/LG[ GÞL SI]"\\ &*4___ lS,M JHGG]\\ V[ZS|FO8G[ !__ DL8Z ;]WL B[\\RJFG\\]P JF\\RLG[ ~\\JF0F pEF Y. UIF G[ m YM0] 5F6L 5L ,MP DGG[ XF\\TL D/X[P CJ[ VFU/ JWM4 SIM" K[ G[ N]lGIFYL S\\.S V,U SZJFGM lJRFZP Ô[ TDFZM HJFA GFDF CMI TMP CH] DM0] GYL YI]\\P N]lGIFGF DF6;G[ ZMH S\\.S GJ]\\ Ô[.V[ K[P N]lGIFGF H S[D TDG[ DG[ VF56G[ ;F{G[ 56 V,U S\\.S GJL RLHvJ:T]DF\\ h05YL Z; ÔU[ K[P

VF JFT K[ Z_!!GL Z)DL TFZLBGL JC[,L ;JFZGL A[l

V[S ;FY[ AWL jCL,R[ZG[ V[S DHA]T NMZ0F ;FY[ AF\\WJFDF\\ VFJLG[ ,F.GD\\F UM9JF.4 tIFZAFN Y. ;O/TFGL X~VFT WLZH ;FY[ DF.SDF\\YL :8F"8G]\\ VGFpg;D[g8 YI]\\4 VG[ ;FY[ &*4___ lS,M JHG WZFJT]\\ SFUMZ V[ZS|FO8 C

;O/TF D[/JJF DF8[ SM. UM0OFWZGL H~Z GYLP TD[ H TDFZF UM0OFWZ AGMP TDFZL GA/F.G[ H TDFZL TFSFT AGFJLG[ ;O/TF D[/JJF DF8[ 5|:YFG SZM 5KL H]VM TDFZF ÒJGGL Z\\UT H AN,L HX[P V[S JBT ;O/TFGM :JFN TDFZL ÒE[ RFbIF 5KL TM TDG[ GLQO/TF SM.56 SF/[ D\\H]Z YFX[ GlCP 5Z\\T] CF TDFZF DGDF\\ VFtDlJ`JF;GL V[JL VFU CMJL Ô[.V[ S[4 H[[G[ N]lGIFGF ,MSMGL 8LSFvS]Y,L SIFZ[I VF0BL<,L~5 G AGJL Ô[.V[P HIF\\ ;]WL TDG[ ;O/TF G D/[ tIF\\ ;]WL TDFZM Ô[X4 H]:; ~5L 3L CMDJFG]\\ K[P 5KL H]VM TDG[ ;O/TF TDFZL GHZM GHZ VG[ B]<,L VF\\B[ Ô[. XSXMP TD[ H lJRFZM ;O/TF D[/JJF DF8[ T[DG[ OST WLZH VG[ DC[GTGM ;CFZM ,LWMP V[ 56 5MTFGF XZLZGL BM8vBF\\56GL ;FY[P

VFJM lJRFZ TM XZLZ[ V,vD:T4 V[8,[ S[ 5]ZL ZLT[ :J:Y DG]QIG[ 56 5Z;[JM ,FJL N[ K[P 5Z\\T] TD[ TM DGYL 5]ZL ZLT[ ;DY" KM G[ m Ô[ GFPPPP CMI TM VFHYL4 VFH 5,YL DFG;LS T{IFZL ZFBM4 DGYL DHA]T CMI T[ XZLZYL H~Z DHA]T AGL ÔI 5KL4PPPP X]\\ lJRFZM KM m T{IFZL SZM ¦ S\\.S V,U SZJF DF8[PPP

,LP lSTL" +F\\A0LIF4 ZFHSM8P DMP )$Z)Z$$_!)