Jagadguru Chapter-7 Kashyapi Maha દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

Jagadguru Chapter-7

7

çktÄLkÚke {wÂõík

þtfhk[kÞuo økwhw ÃkkMkuÚke yk¿kk {u¤ðe ÞkºkkLke íkiÞkhe þY s fhe níke íÞkt íku{ýu ÃkkuíkkLkk MktçktÄe yÂøLkþ{koLku ykðíkk òuÞk. yrLküLke ykþtfkÚke íku{Lkwt ÓËÞ Äçkfðk ÷køÞwt. íku òýíkk níkk fu íku{Lkk MktçktÄe yÂøLkþ{koLkwt ykððkLkwt çkeswt fkuE fkhý nkuE þfu Lknª. fk÷xeLkk yLkuf á~Þku yuf ÃkAe yuf íku{Lke ykt¾ku Mk{ûkÚke ÃkMkkh ÚkE økÞk. yÂøLkþ{koLkwt yr¼ðkËLk fhe íku{ýu ûku{fwþ¤ ÃkqAâk, Ãkhtíkw yÂøLkþ{ko þktík Q¼k níkk.

‘çkku÷ku ¼kE, çkÄwt fwþ¤ íkku Au Lku ! [qÃk fu{ Q¼k Aku ?’ þtfhk[kÞoyu ykøkúnÃkqðof ÃkqAâwt.

yÂøLkþ{koyu yLkuføkýwt ÄLk þtfhk[kÞoLke Mkt{w¾ {qfe ËeÄwt yLku fÌkwt, ‘yk yu ÄLk Au su {kíkk ykÞoBçkkyu ík{khe {kxu {kufÕÞwt Au. íku ÃkkuíkkLkk AuÕ÷k ïkMk økýe hne Au.’ yk Mkkt¼¤eLku þtfhk[kÞo Ãkh òýu ðes¤e Ãkze nkuÞ íku{ ník«¼ Q¼k hÌkk. {kíkk {kxu íku{Lku ¾qçk «u{ níkku. íku{Lku yu ðkíkLkwt Ëw:¾ Lknkuíkwt fu íku Ãkh÷kuføkk{e Úkðk {ktøkíke níke Ãkhtíkw yu ðkíkLkwt Ëw:¾ níkwt fu íku ÃkkuíkkLke Ä{oÞkºkk nðu yíÞkhu þY Lknª fhe þfu. þktík r[¥ku íku{ýu ÃkkuíkkLke òíkLku ¼økðkLkLku Mk{ŠÃkík fhe ËeÄe. MktLÞkMk ÷uíke ð¾íku íku{ýu {kíkk ÃkkMku «rík¿kk ÷eÄe níke fu ßÞkhu {kíkk {]íÞwþiÞk WÃkh nþu íÞkhu Ãkkuíku øk{u íÞkt nþu Ãký [ku¬Mk íku{Lke ÃkkMku ykðþu. ykÚke ÃkkuíkkLke «rík¿kk «{kýu nðu íku{ýu fk÷xe sðkLkwt níkwt.

{kíkkLkk {kuf÷u÷k ÄLkLku þtfhk[kÞo þwt fhu ? íku íkku MktLÞkMke çkLke [qõÞk níkk. nðu íku MktÃkr¥k íku{Lke Lknª, hk»xÙLke níke. ykÚke íku{ýu çkrÿfk©{{kt s íku ÄLk{ktÚke ©e çkÿeLkkÚkLkwt {trËh çkLkkðzkÔÞwt. 13000 VqxLke Ÿ[kEyu rn{k÷ÞLkk rþ¾h Ãkh yksu Ãký yk ¼ÔÞ {trËh Q¼wt Au yLku íkuLke MkkÚku yu rðþk¤ ®nËwhk»xÙ Ãký Q¼wt Au suLkku ÃkkÞku þtfhu yk {trËhLke MkkÚku LkkÏÞku níkku. ykÃkýk {wÏÞ íkeÚkkuo{kt çkÿeíkeÚko yuf {n¥ðLkwt MÚkkLk Ähkðu Au. ¼khíkLkk ¾qýu¾qýuÚke rn{ yLku þeíkLke ®[íkk fÞko rðLkk, ðLk yLku ÃknkzkuLke ®[íkk fÞko rðLkk, nòhkuLke MktÏÞk{kt ®nËwyku ©e çkÿeLkkÚkLkk ËþoLk fhðk òÞ Au yLku ßÞkhu íku yíÞtík ©Øk yLku ¼Âõík¼kðÚke ©e çkÿeLkkÚkLku Lk{Lk fhu Au íkku yòýíkkt s þtfhk[kÞo yLku {kíkk ykÞoBçkk «íÞu Ãký ÃkkuíkkLke ©ØkLkkt çku Vq÷ [Zkðe Ëu Au. su MkkuLkkLkk Ãkkºkku{kt ¼økðkLkLku ¼kuøk Ähkððk{kt ykðu Au íku þtfhk[kÞoLkk ykÃku÷kt Au íkÚkk yksu Ãký yÂøLkþ{koLkk ðtþs s yk {trËh{kt Ãkqò fhðkLkk yrÄfkhe Au.

çkÿeLkkhkÞý {trËhLkk rLk{koýLkku «kht¼ fhe þtfhk[kÞo ÃkkuíkkLkk r{ºk rð»ýwþ{koLke MkkÚku fk÷xe sðk LkeféÞk. rð»ýwþ{ko Ãký nðu MktLÞkMke ÚkE økÞk níkk yLku nðu íkuLkwt Lkk{ r[íMkw¾k[kÞo níkwt. þtfhk[kÞo ÃkkuíkkLke {kíkkLkkt ËþoLk fhðk ¾qçk WíMkwf níkk, íkuLkk fkhýu hMíkkLkwt yufyuf zøk÷wt íku{Lku yufyuf fkuMk suðwt ÷køkíkwt níkwt. yux÷ku ÷ktçkku {køko ÷køkíkku níkku fu fÃkkíkkt fÃkkÞ Lknª. yk{ Ãký yu ytíkh ykuAwt LkÚke. çkÿefk©{Úke fk÷xe ÷øk¼øk 1800 {kE÷ Ëqh Au. íku Mk{Þu hu÷ðu Lknkuíke, rð{kLk Lknkuíkkt, yk¾ku hMíkku Ãkøku [k÷eLku s sðkLkwt níkwt. fux÷k rËðMk ÷køÞk nþu þtfhk[kÞoLku ykðíkktykðíkkt yLku yu rËðMkku{kt íku{Lkk {LkLke ÂMÚkrík fuðe hne nþu ? íku{Lku fnuðk{kt ykÔÞwt níkwt fu íku{Lke {kíkk AuÕ÷k ïkMk ÷E hne Au, yk çkksw íku Ãký yufyuf Ãk¤ økýe hÌkk níkk. íku{Lkk Ãkøk s{eLk Ãkh Ãkzíkk Lknkuíkk. s{eLkLku yzðk{kt Ãký Mk{Þ ÷køku Lku ? íku òýu fu Wzíkk sE hÌkk níkk. íku{Lku ykhk{Lke ®[íkk Lknkuíke. íku{Lke ¼q¾íkhMk çkÄwt ¾kuðkE økÞwt níkwt.

ËkuzíkktËkuzíkkt su{íku{ fheLku fk÷xe ÃknkUåÞk. ¼økðkLkLke f]ÃkkÚke {kíkkLkk ytrík{ ËþoLk fhe þõÞk. suðk íku ½h{kt ÃknkUåÞk fu ËkuzeLku ÃkkuíkkLke {kíkkLkkt [hý Ãkfze ÷eÄk. íku ¼q÷e økÞk níkk fu íku MktLÞkMke Au, Mkðoðtã Au. Lkk, ¼qÕÞk Lknkuíkk. íku òýíkk níkk fu øk{u íkux÷k {kuxk fu{ Lk ÚkE òÞ, {kíkk {kxu íkku yu s þtfh Au yLku ÃkAe {kíkk MkËkÞ {kíkk s Au, MkðoËk ykËhýeÞ Au, ÃkqßÞ Au. {kíkk ykÞoBçkk íku{Lku ¼uxe Ãkzâk. n»kkoríkhufÚke íku{Lke ykt¾ku{kt yktMkw ykðe økÞkt.

þtfhk[kÞoyu {kíkkLke ¾qçk MkuðkMkw©q»kk fhe. nt{uþkt {kíkkLkkt ¾kx÷k ÃkkMku s çkuMke hnuíkk, íkuLku Ëðk ykÃkíkk, ÃkÚÞ ykÃkíkk, økh{e{kt Ãkt¾ku Lkk¾íkk. {kíkk ykÞoBçkk ðúík yLkwMkkh hkus Ãkqýko LkËe{kt MLkkLk fhíkkt níkkt. nðu íku Ëwçko¤ ÚkE økE níke, nðu íkuLkk þheh{kt yux÷e þÂõík Lknkuíke fu íku LkËe MkwÄe sE þfu. LkËe Ëqh níke. ykÞoBçkk yk ðkíku ®[íkkíkwh níkk yLku rð[khíkkt níkkt fu nðu ytík Mk{Þ{kt {khu {khwt ðúík íkkuze Lkk¾ðwt Ãkzþu. íku{Lku yk heíku ®[íkkíkwh òuE þtfhk[kÞoyu fÌkwt, ‘{k, íkwt ®[íkk þk {kxu fhu Au ? yíÞkh MkwÄe íkwt LkËe ÃkkMku síke níke. nðu LkËe íkkhe ÃkkMku ykðþu, ykÞoBçkkLku ftE Mk{òÞwt Lknª !’ Ãký íkuýu ÃkkuíkkLkk ÃkwºkLke ðkík Ãkh rðïkMk fhe ÷eÄku, fkhý fu íku òýíke níke fu þtfhk[kÞo{kt y÷kirff þÂõík Au.

çkeò rËðMku Mkðkhu þtfhk[kÞo ¾¼k Ãkh ½zku {qfe sðk {ktzâk íkku ykÞoBçkkyu ÃkqAâwt, ‘õÞkt òÞ Au þtfh ?’

‘LkËe ÷uðk sE hÌkku Awt, {k.’þtfhk[kÞoyu sðkçk ykÃÞku.

‘Lknª, çkuxk Lknª. LkËeyu Lkk sEþ. LkËe{kt {økh Au.’ykÞoBçkkyu øk¼hkELku fÌkwt.

þtfhk[kÞo nMke Ãkzâk yLku fÌkwt,‘ íku íkku {he [qõÞku {k ! nðu {khu Vhe MktLÞkMk Úkkuzku ÷uðkLkku Au ?’

þtfhk[kÞo LkËeyu økÞk. yuf {kx÷wt Ãkkýe ¼ÞwO yLku ðktMkkuLkku íkhkÃkku yuðku çkktÄe ËeÄku fu LkËeLkku «ðkn Ãk÷xkE økÞku. {kíkk ykÞoBçkkyu yu rËðMku ½zkLkk ÃkkýeÚke MLkkLk fÞwO. ðÄu÷wt Ãkkýe Ëhðkò ykøk¤ VUfe ËeÄwt. çkeò rËðMku ÷kufkuLku yu òuELku ykùÞo ÚkÞwt fu ÃkqýkoLkwt s¤ þtfhk[kÞoLkk Ëhðkò ÃkkMku ÃkøkrÚkÞkLku yÚkzkE hÌkwt níkwt. íku{ýu çkktÄu÷e íkhkÃkkLke Ãkk¤ fk{ ÷køke økE. ÷kufkuLku yk hnMÞLke õÞkt òý níke ? ÷kufku íkku þtfhk[kÞoLkk yrík{kLkw»ke fkÞo ytøku òíkòíkLke [[ko fhðk ÷køÞk.

yuf rËðMk ykÞoBçkkyu þtfhk[kÞoLku fÌkwt, ‘þtfh ! íkwt Ä{oLkku ¿kkíkk Au. Ëuþ¼h{kt Ä{oLkku «[kh fhu Au. shk {Lku Ãký ftEf Ä{o rðþu fnu. {híkkt-{híkkt ftEf íkku þktrík {¤u.’

þtfhk[kÞoyu {kíkkLke yk¿kk ÷E yîuíkLke ðkíkku ¾qçk s MkeÄe yLku Mkh¤ ¼k»kk{kt fnuðkLkku «ÞíLk fÞkuo. íkuLku Mk{òððk {kxu íku{ýu ík¥ðçkkuÄ Lkk{u yuf Mkh¤ økútÚk Ãký håÞku. yk çkÄwt Mkkt¼¤e {kíkk ykÞoBçkkyu fÌkwt,‘ yk íkku çkÄe y½he ðkíkku Au þtfh ! ËuþLkk ÷kufku yk ðkíkkuLku Mk{S þfþu ? {Lku íkku ¼økðkLk f]»ý rðþu ftE fnu.’

þtfhk[kÞoyu f]»ýküf çkLkkðe {kíkkLku Mkt¼¤kÔÞwt. yu rËðMku íku{Lku yu Ãký Mk{òÞwt fu ßÞkt MkwÄe ðuËktíkLkk ík¥ð¿kkLkLku ¼ÂõíkLkku MktMÃkþo fhðk{kt Lk ykðu íÞkt MkwÄe íku Mkk{kLÞ ÷kufku {kxu ftE fk{Lkwt LkÚke yLku íÞkhu s íku{ýu ¼õíkkuLkk swËkswËk EüËuðku ÃkkA¤ hnu÷k yuf ÃkhçkúñLke «ríkckÃkLkkLkku rLkùÞ fhe ÷eÄku. f]»ýküf Mkkt¼¤e ykÞoBçkk yux÷kt ¼Âõík¼kðÃkqýo ÚkE økÞkt fu ¼økðkLkLkwt æÞkLk fhíkktfhíkkt íku{Lkku ykí{k ¼økðkLk{kt ÷eLk ÚkE økÞku. f]»ýküf Mk{kÃík Úkíkkt s þtfhk[kÞoyu òuÞwt fu íku{Lke Mkk{u {kíkkLkwt «kýneLk þheh Ãkzâwt Au. {kíkkLkk {]íÞw ÃkAe íku{Lkkt ytrík{MktMfkh fhðk yu íku{Lkwt fíkoÔÞ níkwt, fkhý fu íku íkuðe «rík¿kk fhe [qõÞk níkk. íku MktLÞkMke níkk yLku MktLÞkMkeLku Ëknf{oLke yk¿kk LkÚke nkuíke, yu íku òýíkk níkk. {kíkk ykÞoBçkkyu íku{Lke ÃkkMku ÃkkuíkkLkkt ytrík{MktMfkh fhðkLke «rík¿kk fhkðe ÷eÄe íÞkhu yk Mk{MÞk íku{Lke Mk{ûk Q¼e ÚkE. ykÞoBçkk rð[khíkkt níkkt fu ytrík{ MktMfkhLke «rík¿kk yLku MktLÞkMk çktLku MkkÚku Lk [k÷e þfu yux÷u þtfh MktLÞkMkLkku rð[kh Akuze Ëuþu. òu fu þtfhk[kÞoyu MktLÞkMk Ä{o yux÷k {kxu yÃkLkkÔÞku níkku fu yu {køkuo Ëuþ, òrík yLku Ä{oLkwt ðÄwLku ðÄw fkÞo fhe þfþu, yux÷k {kxu Lknª fu íku{ýu MktLÞkMkLku s MkðoMð {kLÞwt níkwt. íku òýíkk níkk fu {kíkkLke ykøk¤ fhu÷e «rík¿kk íku{Lkk ËuþfkÞo{kt çkkÄkYÃk Lknª çkLku. íku{ýu íkku ðkMíkrðf MktLÞkMk økúný fÞkuo níkku, {kºk Ëu¾kðLkku Lknª. {kíkkLkkt ytrík{MktMfkh fhðkLku fkhýu MktLÞkMk Ä{oÚke åÞwík ©e{Ë þtfhk[kÞoLkk SðLkLke MkkÚku MkkÚku fÞku Ãkh{ Lkircf MktLÞkMke íkw÷Lkk fhðkLkwt MkknMk fhe þfþu ? þwt þtfhk[kÞoLke su{ fkuE yLÞ MktLÞkMkeyu ËuþMkuðk fhe Au ? òu Lknª íkku þtfhk[kÞo Mkk[k MktLÞkMke níkk, {LkÚke MktLÞkMke níkk, ík¥ð¿kkLkÚke MktLÞkMke níkk, {kºk fÃkzkt htøkeLku Ëu¾kzku fhLkkhk Lknkuíkk yLku yux÷k {kxu s íkku yks MkwÄe íku MktLÞkMkeyku Mk{ûk Ãký ykËþo çkLke hÌkk Au.

þtfhLkk yk fkÞoLku fkhýu íku{Lkk fw¤ íkÚkk fwxwtçkLkk ÷kufku íku{LkkÚke çkøkzâk yLku fkuEyu Ãký ykÞoBçkkLkwt þçk Ÿ[fðk{kt {ËË fhe Lknª. yk{ Aíkkt áZrLkùÞe, áZ«rík¿k, rLkŠ¼f yLku ÃkkuíkkLkk ytík:fhý{kt «ríkckrÃkík MkíÞLke ykøk¤ MktMkkhLke ®[íkk Lk fhLkkhk þtfhk[kÞoyu Ãkkuíku yuf÷kyu s MktÃkqýo MktMfkh rðrÄyLkwMkkh fÞko. ÃkkuíkkLkk ½hLkk yktøkýk{kt s r[íkk h[eLku ÃkkuíkkLke çkr÷c ¼wòykuÚke WXkðe þçkLku r[íkk Ãkh {qõÞwt yLku ðuË{tºkkuLkwt Wå[khý fhíkkt yÂøLkMktMfkh fÞko. yu s Mk{Þu íku{ýu {kík]Míkwrík Lkk{Lke frðíkk h[e. íku{Lkk ÓËÞ{kt {kíkk «íÞu fux÷ku «u{ yLku fux÷e ©Øk níke íku yk frðíkkLkk yufyuf yûkh{ktÚke xÃkfu Au.

{kíkkLkkt yÂøLkMktMfkh nsw Ãkqhkt s fÞko íÞktþtfhk[kÞoLku MkËkLktË Lkk{Lke yuf ÔÞÂõíkyu ¼økðík økku®ðËÃkkËLkk y{hftxf ykððkLkk yLku {ktËøke{kt ÃkxfkÞkLkk Mk{k[kh ykÃÞk. íku {]íÞw Ãknu÷kt þtfhk[kÞoLku {¤ðk {ktøkíkk níkk. ykÚke íku{Lkk îkhk íku{ýu þtfhk[kÞoLku çkku÷kÔÞk níkk. Mk{k[kh Mkkt¼¤íkkt s íku y{hftxf sðk Ëkuzâk. ¾qçk {w~fu÷eÚke yuf {rnLku y{hftxf ÃknkU[e þõÞk. íkuyku íÞkt ÃknkUåÞk íkku ¼økðík økku®ðËÃkkË y[uík yðMÚkk{kt Ãkzu÷k níkk, Ãkhtíkw ÃkkuíkkLkk r«Þ rþ»Þ þtfhLke ðkýe Mkkt¼¤e íkuðe s íku{ýu ykt¾ku ¾ku÷e ËeÄe. yufðkh òuh ÷økkðeLku Q¼k ÚkE økÞk yLku òýu MkkòMk{k nkuÞ íku{ þtfhk[kÞoLku ¼uxe ÃkzÞk. þtfhk[kÞoLku ytrík{ MktËuþ ykÃÞku. íku{Lku rËÂøðsÞ «kht¼ fhðkLkku ykËuþ íkÚkk MkV¤íkkLkk ykþeðkoË ykÃÞk. çkMk yku{Lkwt Wå[khý fhíkkt fhíkkt íku{ýu {nk«Þký fÞwO. íku{Lkk MÚkkLku þtfhk[kÞo s nðu rþ»Þ Mk{qnLkk økwhw níkk.