Jagadguru Chapter-3 Kashyapi Maha દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
 • ભીતરમન - 1

  એક સુંદર આલીશાન હવેલીના સુંદર બગીચામાં એક સરસ સાગના લાકડામાં...

 • મારા અનુભવો - ભાગ 3

  ધારાવાહિક:- મારા અનુભવો ભાગ:- 3 શિર્ષક:- અતિથિ દેવો ભવ લેખક:...

 • ચુની

  "અરે, હાભળો સો?" "શ્યો મરી જ્યાં?" રસોડામાંથી ડોકિયું કરીને...

 • આત્મા નો પ્રેમ️ - 8

  નિયતિએ કહ્યું કે તું તો ભારે ડરપોક હેતુ આવી રીતે ડરી ડરીને આ...

 • નિસ્વાર્થ પ્રેમ

  તારો ને મારો એ નિસ્વાર્થ પ્રેમ ની ભાવનાયાદ આવે છે મને હરેક પ...

શ્રેણી
શેયર કરો

Jagadguru Chapter-3

LkkUÄ : ºkesw «fhý íkk. 02-0616 {kxu.

su LkkUÄ «fhý-1 MkkÚku {qfe níke yu s ÃkwMíkfLkk Ãkrh[Þ íkhefu Rçkwf MkkÚku, yk¾k ÃkwMíkfLkk Ëhuf «fhý MkkÚku ÷Rþwt. xuøMk Ãký yuLkk yu s hnuþu su «fhý-1 MkkÚku {qõÞk Au. òu ykÃkLku Ëh ð¾íku yu {wfðwt yLkwfq¤ Lk nkuÞ íkku «fhý-1 MkkÚkuLkk ÃkwMíkf Ãkrh[Þ yLku xuøMk {Lku R{uR÷ fhþku íkku nwt Ëhuf çkwf MkkÚku òuzeLku {kuf÷e ykÃkeþ.

yux÷wt shk fk¤SÃkqðof ÷uþku.

-Ãkherûkík òuþe.

-çkwfLkwt {wÏÞ þe»kof, {wÏÞ xkRx÷ WÃkhLke xuøk÷kRLk MkkÚku :

søkËTøkwhwLkk sL{Úke ÷RLku søkíkrðsÞ MkwÄeLke fÚkk...

søkËTøkwhw

÷u¾f : fk~ÞÃke {nk

Book title- Jagadguru

by Kashyapi Maha

çkwf fLxuLx :

3

þtfhk[kÞo økwhwfw¤Úke ÃkkAk Vhu íku Ãknu÷kt s rþðøkwhw yk MktMkkhLku Akuze [qõÞk níkk. þtfhk[kÞo ÃkkuíkkLkk rÃkíkkLku ¾qçk «u{ fhíkk níkk. rÃkíkkLkk {]íÞwÚke íku{Lku ¾qçk Ëw:¾ ÚkÞwt, Ãkhtíkw çkeS çkksw íku{Lku rðïkMk çkuXku fu ¼økðkLk ÄehÄehu íku{Lkkt çktÄLk Ëqh fhe hÌkk Au. ykÚke ½hLke ðíkwo¤{ktÚke Lkef¤e MktÃkqýo ËuþLku ÃkkuíkkLkwt ½h Mk{S fkÞo fhðkLkku íku{Lkku rLkùÞ nsw ðÄkhu áZ ÚkÞku. ÃkkuíkkLkk rÃkíkkLkk yÂøLkMktMfkh íkÚkk yLÞ ÃkwºkÄ{o f{o fhíke ð¾íku þhehLke yrLkíÞíkkLkwt íkuyku Mkíkík ®[íkLk fhíkk hnuíkk. íkuykuu rð[khíkk fu òu {Lkw»Þyu yuf rËðMk {hðkLkwt s Au íkku fezk{tfkuzkLke su{ ûkwÿ, MðkÚkoÚke ¼hÃkqh SðLk rðíkkðe þk {kxu {hu ? yk SðLkLku íkÚkk yk SðLkLkk LkkLkk-LkkLkk Mkw¾kuLku s MkðoMð yLku MkíÞ Mk{sðkLku fkhýu {Lkw»Þ íkuuLke ÃkkA¤ {tzâku hnu Au yLku yuf rËðMk yk Lkkþðtík þhehLku Akuzðwt Ãkzu Au íÞkhu íkuLku Ëw:¾ ÚkkÞ Au. yuLkkÚke W¥k{ íkku yu s Au fu yuf {nkLk æÞuÞ ÷ELku MkíÞLkk {køkuo SðLk¼h ykøk¤ ðÄíkk sEyu íkÚkk yu s æÞuÞ {kxu ßÞkhu SðLkLku Mk{kÃík fhðkLke ykð~Þfíkk Ãkzu íÞkhu þktríkLke MkkÚku, n»koLke MkkÚku íku Ãký fhðk íkiÞkh hnu su{ MkkÃk ÃkkuíkkLke hûkk fhðk {kxu fkt[¤e Äkhý fhu Au yLku yuf rËðMk yuLkk nuíkw {kxu s fkt[¤eLku Akuze Ëu Au. íkuLkwt íkuLku Ëw:¾ LkÚke Úkíkwt fkhý fu íkuLku fkt[¤e MkkÚku «u{ LkÚke nkuíkku. yk çkÄk rð[kh íku{Lke ykøk¤ M{þkLkðihkøÞ Mk{kLk Lknkuíkk, Ãkhtíkw íkuLkk ykÄkh Ãkh s íku{ýu ÃkkuíkkLkk ¼krð SðLkLkwt rLk{koý fhðkLkku rLkùÞ fÞkuo níkku.

ÃkkuíkkLke {kíkkLkk «u{ íkÚkk rÃkíkkLkwt ðkŠ»kf ©kØ fhðk {kxu íku yk¾wt ð»ko ½hu s hÌkk. yk Ëhr{ÞkLk íku{ýu {kíkkLkk rð[khkuLku ÃkkuíkkLku yLkwfq¤ çkLkkððkLkk ¼hÃkqh «ÞíLk fÞko. yk{ íkku ykÞoBçkk Ãkkuíku rðËw»ke níkkt, ÃkkuíkkLkk Ëuþ yLku Ä{oLku «u{ fhíkkt níkkt yLku EåAíkkt níkkt fu þtfhLkk nkÚku ðirËfÄ{oLkku WØkh ÚkkÞ, Ãkhtíkw þtfh ½hçkkh AkuzeLku yk fk{ fhu íku íku{Lku ÃkMktË Lknkuíkwt. íku íkku EåAíkkt níkkt fu þtfh ÷øLk fhu, ½h øk]nMÚke ðMkkðu yLku íkuLke MkkÚku sux÷ku þõÞ nkuÞ íkux÷ku ðirËf Ä{oLkku WíÚkkLk fhðkLkku Ãký «ÞíLk fhu. yu{kt íku{Lkku fkuE Ëku»k Ãký LkÚke fkhý fu yuf íkku {kíkkrÃkíkkLku Ãkwºk «íÞu Mðk¼krðf «u{ s nkuÞ, {kíkk ykÞoBçkk íku{kt yÃkðkËYÃk fE heíku nkuE þfu ! çkeswt, yu Mk{ÞLkk ®nËw MktLÞkMk ÷ELku ËuþLkwt fkÞo fhðkLkk Ãkwhkýk ykËþoLku ¼q÷e s økÞk níkk, yux÷wt s Lknª íkuLku ¾hkçk Ãký {kLkíkk níkk fkhý fu çkkiØkuyu ÃkkuíkkLkk Ä{o{kt MktLÞkMkLku {wÏÞ MÚkkLk ykÃku÷wt níkwt. ykÚke þtfh Mkk{kLÞ heíku y«[r÷ík MktLÞkMk Ä{oLkku yk©Þ ÷u yuðwt íku EåAíkk Lknkuíkkt.

{kíkk ykÞoBçkk íkÚkk íku{Lkk yLÞ MktçktÄe þtfhLke yk «ð]r¥kLku òuE ®[ríkík hnuðk ÷køÞk. yuf rËðMk íku{Lkku yuf ¼kE sÞËuð íku{Lku {¤ðk ykÔÞku. þtfhLku ½h{kt Lk òuíkkt íkuýu ÃkqAâwt,‘þtfh õÞkt Au, çknuLk ?’

‘þwt fnwt õÞkt Au ?’ ykÞoBçkkyu Ÿzku ïkMk ÷uíkkt fÌkwt, ‘íku ½h{kt hnu Au s õÞkt, fkuý òýu õÞktõÞkt VÞko fhu Au ?’

yk Mkkt¼¤e sÞËuðu fÌkwt, ‘øk{u íÞkt VÞko fhðwt ÞkuøÞ LkÚke, çknuLk ! yksfk÷ LkkÂMíkfíkkðkËe çkkiØ yLku ðk{{køkeo Vhíkk hnu Au, fkuELkk [¬h{kt Ãkze økÞku íkku Lkfk{e WÃkkrÄ. {U íkku Mkkt¼éÞwt Au fu þtfh ðuËþk†ku{kt ¾qçk Ãkkhtøkík ÚkE økÞku Au.’

‘nk, yu{ íkku Au ¼kE ! ðuËþk†ku{kt íku yk[kÞo ÚkE økÞku Au, Ãký íkuLkwt yk[kÞo Úkðwt {khu þk fk{Lkwt ? íku íkku ½h{kt hnuðk s {ktøkíkku LkÚke. fnu Au fu Ëuþ¼h{kt yux÷k {ík{íkktíkh Vu÷kÞu÷k Au fu ÷kufku Mkk[k ðirËfÄ{oLku ¼q÷e økÞk Au íkÚkk yuf s MkíÞÄ{oLkku yk©Þ Lk ÷uðkLku fkhýu ÃkhMÃkh ͽzeLku rLkçko¤ çkLkíkk òÞ Au, íkuÚke ½h AkuzeLku Mkk[k ®nËw Ä{oLkku «[kh fhðku òuEyu. nðu ík{u s fnku ¼kE, nwt þwt fhwt ?’

sÞËuðu ftEf rð[kÞwO yLku fÌkwt, ‘yhu, yu íkku çkk¤f Au yux÷u Ëuþ yLku Ä{oLke ðkíkku fhu Au. ík{u íkuLkk ÷øLk fhe Ëku, ½h-øk]nMÚkeLkk ÍtÍx{kt Ãkze çkÄwt s ¼q÷e sþu.’

ykÞoBçkkyu Ãký rLkùÞ fhe ÷eÄku fu nðu þõÞ yux÷k ðnu÷k þtfhk[kÞoLkk ÷øLk fhe Ëuðk òuEyu, íkuLkk MktLÞkMkLku hkufðkLkku yk yuf s WÃkkÞ íku{Lku Ëu¾kÞku. çkeS çkksw rËðMku Lku rËðMku þtfhk[kÞoLkk {Lk{kt MktLÞkMkLke EåAk «çk¤ Úkíke síke níke. íku {kºk {kíkkLke yLkw{rík {u¤ðe ÷uðk {ktøkíkk níkk. yuf rËðMk þtfhk[kÞo íku{Lke {kíkk MkkÚku LkËeyu MLkkLk fhðk síkk níkk. þtfhk[kÞuo {kíkk Mk{ûk ÃkkuíkkLke MktLÞkMk ÷uðkLke EåAk «økx fhe. íku{ýu fÌkwt,‘ {k, íkkhe nt{uþkt yuðe s EåAk hne Au fu nwt ðirËfÄ{oLkku WØkh fhwt. yk¿kk ykÃkku fu nwt MktLÞkMk ÷ELku {khk SðLkLkk fkÞoLkku «kht¼ fhwt.’

ykÞoBçkkLku yuf ykt[fku ÷køÞku Ãký ÃkkuíkkLke òíkLku Mkt¼k¤e ÷uíkkt íku{ýu fÌkwt, ‘çkuxk, çkuxk ! yk íkwt þwt fne hÌkku Au ? þwt íkkhe yk ½hze {kLku AkuzeLku sEþ, þwt fkuE rÃkík]Éý suðwt fþwt s LkÚke ?’

‘Au {k ! rÃkík]Éý Au yLku íkuLku s [qfððk {kxu íkku nwt MktLÞkMk ÷uðk EåAwt Awt. rÃkíkkSyu su Ä{oLku SðLk¼h rLk¼kÔÞku, íku Ä{o òu Lkü ÚkE økÞku íkku þwt íku{Lku Ëw:¾ Lknª ÚkkÞ ? yu Ä{oLkk hûkýÚke s íku{Lku þktrík {¤e þfu íku{ Au yLku ð¤e rÃkíkk, íku{Lkk rÃkíkk yLku íku{Lkk rÃkíkkLke íkhV íkku swyku. nòhku ð»kkuoLkwt r[ºk ykt¾kuLke Mkk{u ykðe òÞ Au. ¼økðkLk ©ef]»ýyu Ãký yk Ä{oLkk hûký {kxu yk¾wt SðLk yÃkeo ËeÄwt, fkihðku-Ãkktzðku{kt ÞwØ MkwæÄkt fhkÔÞwt. ÃkkuíkkLkk SðLk{kt íku Ä{oLke MÚkkÃkLkk fheLku økÞk, ÷kufku ÄehuÄehu íku ¼q÷ðk ÷køÞk. þkõÞ {wrLkLkk Mk{Þ MkwÄe{kt Vhe Ä{o{kt yrLküku ykðe økÞk. íku{ýu Ãký yk yrLkükuLku Ëqh fhðkLkku «ÞíLk fÞkuo, Ãký yksu ÷kufku íku{Lkk Mkk[k yr¼«kÞLku ¼q÷e økÞk Au. LkkÂMíkfíkkðkËLkku y{Míkku s «[kh fhe hÌkk Au. {k ! yk çkÄk ÃkqðoòuLkwt ykÃkýe Ãkh Éý Au fu Lknª ?’

‘yk rðî¥kkLke ðkíkku nwt þwt òýwt, þtfh ! Ãký fnu {khk ytrík{ MktMfkh fkuý fhþu ? çkÄk rÃkík]ykuLku Ãkkýe fkuý yÃkoþu ?’ ykÞoBçkkyu fÌkwt.

‘nwt fheþ MktMfkh, {k ! nwt fheþ yLku nwt yÃkeoþ ykÃkýk rÃkík]ykuLku Ãkkýe.’

‘...yLku íkkhk ÃkAe ?’

‘{khk ÃkAe yk¾ku ®nËw Mk{ks Au, íku íkkhwt Lkk{ ÞkË fhþu, íkkhk økwý økkþu, yu s Au yMk÷e ©kØ. òu ®nËwMk{ks Lkü ÚkE økÞku, ®nËwÄ{o Lkü ÚkE økÞku íkku ÃkAe íkwt s fnu {k, fkuE {kºk çku nkÚk-çku Ãkøkðk¤ku íkkhk ðtþ{kt Úkþu íkku þwt íku íkLku Ãkkýe yÃkoþu ? õÞkhuÞ íkkhwt Lkk{ ÞkË fhþu ?’

{kíkk ykÞoBçkk [qÃk níke. íkfo yLku ¼kðLkk õÞkhuf MkkÚku LkÚke [k÷íkkt, {Lkw»Þ ¼kðLkkykuLke ÃkkA¤ [k÷u Au. íku ¼kðLkkykuLkku økw÷k{ LkÚke yuðwt ÷kufkuLku Ëu¾kzðk {kxu íkÚkk ÃkkuíkkLkk yntfkhLku þktík fhðk {kxu s ÃkkuíkkLke ¼kðLkkykuLku yLkwYÃk íkfo fhu Au. íku íkfo yLkwMkkh fk{ LkÚke fhíkku. íkfoÚke {kLÞ nkuðk AíkktÞ ßÞkt MkwÄe ÓËÞ íkuLkku MkkÚk LkÚke ykÃkíkwt íÞkt MkwÄe íkfo Ãkktøk¤ku Au. ykÞoBçkkLku çkwrØÚke þtfhk[kÞoLke ðkík {kLÞ níke Ãkhtíkw íkuLkwt ÓËÞ fnuíkwt níkwt fu yk çkÄwt ÔÞÚko Au. ÃkwºkLkku {kun {kuxe ðMíkw Au. þtfhk[kÞo yk çkÄwt òýíkk níkk yLku {kxu s íku{ýu çkeòu WÃkkÞ ys{kÔÞku.

{kíkk yLku Ãkwºk yk heíku ðkík[eík fhíkktfhíkkt LkËe MkwÄe ÃknkU[e økÞk. þtfhk[kÞo LkËe{kt MLkkLk fhðk QíkÞko. Úkkuzeðkh{kt s íku{ýu y[kLkf [eMk Ãkkze – ‘yhu {iÞk hu ! {økhu {khku Ãkøk Ãkfze ÷eÄku Au. nðu íkku nwt økÞku. íkkhk {kxu íkku nwt {he s økÞku. {k, nðu òu íkwt {Lku MktLÞkMk ÷uðkLke yk¿kk ykÃke Ëu íkku fËk[ ¼økðkLk {Lku Ëuþ yLku òrík {kxu .....s÷Ëe çkku÷ !

øk¼hkELku yðk[f ykÞoBçkk Q¼e níke. íku þwt fnu íku s íkuLku Mk{òíkwt Lknkuíkwt. þtfhk[kÞuo Vhe fÌkwt, ‘{k çkku÷ku, nðu rð[khðkLkku Mk{Þ õÞkt Au ? yuf ûký Ãký {kuzwt fÞwO íkku {økh {Lku [ku¬Mk øk¤e sþu yLku ÃkAe íkwt SðLk¼h rð[kÞko fhsu.’

ykÞoBçkk Mkk{u çkeòu fkuE hMíkku s Lknkuíkku. ÃkwºkLkk {]íÞw fhíkkt íkku Mkkhwt yu Au fu íku MktLÞkMke çkLkeLku s Sðíkku hnu. íkuýu þtfhk[kÞoLku íkífk¤ MktLÞkMk økúný fhðkLke yk¿kk ykÃke ËeÄe Ãkhtíkw «rík¿kk ÷uðzkðe fu {]íÞw Mk{Þu íku íku{Lke ÃkkMku yð~Þ ykðe ÃknkU[þu. {økhu Ãkøk Akuze ËeÄku yLku þtfhk[kÞo LkËe{ktÚke MktLÞkMke çkLkeLku çknkh LkeféÞk.

yk fÚkk fux÷e Mkk[e Au íku fnuðwt {w~fu÷ Au. {økhu þtfhk[kÞoLkku Ãkøk Ãkfzâku Aíkkt þtfhk[kÞoLku øk¤e Lk økÞku yLku MktLÞkMkLke yk¿kk {¤íkkt s Ãkøk Akuze ËeÄku yu ykùÞoLke ½xLkk Au. nk, yuf {nkLk æÞuÞLke ÃkqŠík {kxu þtfhk[kÞo suðk hk»xÙrLk{koíkk íkÚkk ËkþorLkfLkwt yk Lkkxf ¼sððwt yu fkuE ykùÞoLke ðkík LkÚke. øk{u íku nkuÞ, Ãkkrhðkrhf MLkunLke LkËe{kt ÔÞÂõíkøkík MðkÚkoLkku su {økh þtfhk[kÞoLku øk¤ðk {ktøkíkku níkku íkuLkkÚke íku [ku¬Mk {wõík ÚkE økÞk íkÚkk yk ½xLkkyu, ¼÷u MkíÞ nkuÞ fu yMkíÞ, ®nËw Mk{ksLkku íkku EríknkMk s çkË÷e LkkÏÞku.