ફાઈબર બોટનું આગમન Ashish Kharod દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

ફાઈબર બોટનું આગમન

Dt:IMnMUDF\\ S|F\\lTSFZL SNDo OF.AZ AM8G]\\ VFUDG

VM{WMULS lJSF;GF 1F[+GF\\ U]HZFT[ CZ6OF/ EZLG[ N[XEZDF\\ VFU/ 50T]\\ :YFG 5|F%T SI"]\\ K[P ZFHIGF VF VM{WMULS lJSF;DF\\ Dt:IMnMUG\\] IMUNFG 56 GM\\W5F+ ZCI]\\ K[P

U]HZFT ZFHIG[ S]NZTGL V6DM, E[8 :J~5[ D/[, lJXF/ ;FUZ SF\\9F 5{SLGM Z&! SLP DLPGM ,F\\AM NlZIF lSGFZM H]GFU- lH<,FG[ D?IF[ K[P VG[ lC\\DTJFG ;FUZ B[0}VM V[GM 5]Z[5]ZM ,FE ,. Dt:IMnMU 1F[+[ 5|UlT SZL ZCIM K[P

Dt:IMnMU S[ DrKLDFZLGL JFT SZLV[ tIFZ[ V[GF V[S DCtJGF V\\U ;DFG OL8L\\UOM8M VG[ T[GF\\ :J~5DF\\ YTF ãlQ85FT SZJM H~ZL K[P

K[<,F V[SJQF"YL AM8GF VFSFZDF\\ H]NF H]NF 5lZJT"GM YIF K[P 56 V[GL AGFJ8GM D}/ VFWFZ TM ,FS0F 5Z ZCIF[ K[P HFT HFTGF\\ ;\\XMWGL 5KL ;G[ !)(_ YL U]HZFGM lSGFZF 5Z V[S ,SSL S[GMGF :YFG[ OF.AZ V[OP VFZP 5LP GL S[GM NFB, Y. K[P VG[ V[GF £FZF ,FS0FGM lJS<5 D/TF V[S GJL lNXF B],JF 5FDL K[P Dt:IMnMUGF\\ 1F[+DF\\ OF.AZ AM8MGF VFUDGYL T]

J[ZFJ/ BFT[ HLP V[OP ;LP ;LP HLP V[OP 0LP ;LP VG[ .,F.8 l;5|IF0" GFDGL V[S BFGUL ;\\:YFVM ¡FZF OF.AZ AM8GF lA<0L\\U IF0" SFI"ZT K[P V+[ p<,[BGLI K[ S[ DwID SNGL VG[ GFGF SNGL OF.AZ AM8MGF pt5FNGDF\\ H]GFU- lH<,FG]\\ J[ZFJ/ N[XEZDF\\ 5|YD S|D[ K[P H[GM IX p5ZMST ;\\:YFVMG[ OF/[ HFI K[P

,FS0FGL AM8G[ AN,[ OFIAZ AM8 JF5ZJFGF\\ OFINFVM NX"FJTF AM8 lA<0L\\U IF0"GF zL 5\\0IFV[ H6FjI] CT] S[ VFH[ ZFQ8=G[ D]\\HJTM V[S VUtIGM 5|`G 5IF"JZ6 ;\\Z1F6 GM K[P TH7MGF VEL5|FI D]HA V[S 8=F,Z AM8 AGFJFDF8[ VFXZ[ !Z__ 3G O]8 H[8,F ,FS0FGL H~ZLIFT ZC[ K[P H[ D[/JJF VFXZ[ !__ H[8,F 5]bT J'1FMG] GLS\\NG GLS/L HFI K[P V[OP VFZP 5LP AM8GF VFUDGYL J'1F lJrK[NGGM VF 5|`G C, SZL XSFI K[P

OF.AZ AM8G]\\ JHG ;FDFgI ,FS0FGL AM8 SZTF $_ 8SF H[8,\\] VMK]\\ CMJFYL T[G]\\ 0[0J[.8 VMK]\\ ZC[ K[P J/L OF.AZGL ;5F8LG[ SFZ6[ 5F6L ;FY[ 3QF"6 56 VMKF 5|DF6DF\\ YT] CMJFYL ;Z/ UlTG[ SFZ6[ pHF"XlST 0Lh,GM Z_ 8SF H[8,M ARFJ YFI K[P ZFQ8=DF8[ pHF" ART GM 5|z 36M U\\ELZ K[P T[JF ;\\HMUMDF\\ OF.AZ AM8 VF 1F[+DF\\ 56 OF/M VF5[ K[P J/L VMKF JHGG[ SFZ6[ V[lgHG 5Z 56 5|DF6DF\\ VMKM AMHM VFJJFYL T[GF VFI]QIDF\\ Z_ 8SF H[8,M JWFZM YTM CMJFYL DFlCTL .,F.8 XL5 IF0"GF ;\\RF,S zL ZD[XEF. RM50SZ[ VF5L CTLP


VF p5ZF\\T ,FS0FGL AM8 SZTF\\ OF.AZ u,F;GL AM8 HF/J6L BR" )_ 8SF H[8,M VMKM YFI K[P ,FS0FGL AM8 AM8 SZTF OF.AZ AM8GL DF, 5lZJCG XlST Z_ 8SF H[8,L JWFZ[ CMI K[P VG[ OF.AZ u,F;GL AM8GL ;,FDTLG[ wIFGDF\\ ZFBLG[ T[G]\\ JLDF 5|LDLID 56 ,FS0FGL AM8 SZTF ! 8SM VMK\\] ZBFI]\\ K[P

VFD Dt:IMnMUGF 1F[+DF\\ VWTG 8[SGM,MHLGM p5IMU SZLG[ AGTL V[OP VFZP 5LP OF.AZ AM8 VtI\\T DCtJG]\\ IMUNFG VF5L ZCL K[P