હવે તો બદલવું પડે Poojan N Jani Preet (RJ) દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શેયર કરો

હવે તો બદલવું પડે

,[BS lJX[

5}HG lG,[XEF> HFGL E]H SrKGF\\ JTGL K[PCF,DF\\ T[VM J0MNZFGL 5|lTlQ9T M.S.UNIVERSITY DF\\ V[gHLIZL\\\\uFGF\\ ZvHF JQF"DF\\ VeIF; SZ[ K[PWM !ZGF\\ J[S[XGYL H S\\.S GJ]\\ SZJFGL VNdI .rKF TM CTL H4H[ HgDE}l"D VBAFZ H}YGF\\ SrK lJEFUGF\\ N{lGS SrKlD+GF\\ ;CSFZYL ;FSFZ Y.PNM-JQF"DF\\ VFXZ[ !5 H[8,F\\ ,[BM 5|l:;W SZL VFU/ JWJF 5|MtCF;G VF%I]\\4V[ DF8[ SrKlD+GM V\\ToSZ6 5}J"SVFEFZ DFG]\\ K]\\P

VFD TM4 V[gHLIZL\\\\uF VG[ ;FlCtI ;D\\NZGF\\ A[ lSGFZF K[456 VF A\\G[[GM ;]EU ;DgJIYL H ;FlCtI HUTDF\\ 5Fv5F 5U,L DF\\0L ZCIM K]\\PJF\\RJFGM4lOrKFV[ VF XMBG[ 5F\\BM D/L K[P

VtIFZ ;]WLGL DFT'EFZTLGL IF+FV[ 36]\\ H VF%I]\\ K[P lD+M4 ;UF;\\AWL TYF HFC[ZHLJGDF\\ V[S V6WFIM" J/F\\S HMJF D?IM K[P VF IF+FDF\\ HM0FJF AN, VFEFZP

VF ;FY[ VFEFZ DFZL ;F{YL BF; lD+ VG[ DFZL AC[G EjIFGM H[ SIFZ[ DFZF ,[BM GYL JF\\RTL 56 C\\D[XF 8F>5L\\U VG[ EFQFFX]wWLDF\\ C\\D[XF ;FY[ ZCL K[P

FACEBOOK

E MAIL

Whats app 7874595245

SM6 BZ[BZ HF6[ K[4VG[ SM6 ;MUG5}J"S SCL XS[4 ;H"G S[JL ZLT[ YI]\\ SIFZ[ VG[ SIF\\ SM6 BZ[BZ HF6[ K[4SM6 ;FRM;FR SCL XS[4 SIFZ[ VG[ SIF\\4;H"GGM 5|FZ\\E YIMm V[GL >rKFYL VF YI]\\m S[ GCL\\m VF TM DF+4p5Z V[ H HF6[ S[ 5KL4SNFR V[ 56 GYL HF6TM

kuJ[N !_o!Z)

RF,M HJFGL hL\\NFAFN SZLV[PPPPPP

EFZT N[X 5F;[ VtIFZ[ lJ`JGF\\ VgI N[XM SZTF JW] I]JF GFUZLS K[ H[ V[S %,; 5M\\.8 K[456 BZF VY"DF\\ HM.V[ TM lJhG WZFJTM I]JF S[ T[ 5|F%T SZJF ;\\WQF" SZTM I]JF N[X DF8[ BZF VY"DF\\ %,; 5M\\.8 AGL ZC[X[P HM VFD SZJFDF\\ VF56[ lGQO/ HX]\\ TM I]JF JFI]GL VF\\WL H[D N[XG[ WDZM/L N[X[P

lD+M V[S !(v!) JQF"GM C]\\ TDG[ ;,FC X]\\ VF5LXm 56 V[8,]\\ H SCLX S[ C]\\ VF HJFGLG[ S. ZLT[ ;DH]\\ K]\\P VFH[ SIF\\S I]JFG lNXFCLG Y. ZCIM K[PSM,[HMDF\\ N[BFTL I]JFGLV[ DF+ N\\E K[P U]8SFGL 50LSL VG[ l;UFZ[8GF\\ W]DF0FDF\\ ZrIM 5rIM ZC[TM VF I]JFG CMI S[ I]JTL N[XG[ X]\\ DNN SZXm[P

VF I]JFGLGM NFISM SF\\. 8F.D5F; GYLP AF/56 H[D 0Z4lGNMQF"TF VG[ ;]Z1FF SJR DF\\U[ K[ T[D I]JFGL ZMDF\\R4hG}G VG[ ;FC; DF\\U[ K[PI]JFGL 5;FZ SZJF DF8[ GYL 5Z\\T] 50SFZ hL,JF DF8[ K[P HM VF I]JFGL jIJl:YT HLJ;]\\ TM VF56L 5|F{- VG[ J'wW VJ:YF VF56L D]HAGL CX[P

VF IF+FFGF\\ 5|FZ\\EDF\\ DG[ H[ D?I] T[ DFZL ;DH6 D]HA D[\\ VCL pTFI]" K[ VG[ DFZF I]JFG NM:TMG[ SIF\\S p5IMUL AG[ V[ H >rKF K[P

ccVFD H]VM TM 0FCIF 0DZF G[ VFD H]VM TM lHNL4

;F{ 5LJ[ K[ VwWZYL VD[ lH\\NUL DM-[ DF\\0L 5LWLcc

CJ[ TM AN,J]\\ 50[ CM

!*DL ;NLDF\\ V\\U|[HMV[ EFZT lJX[ T[GL HFCMH,F,L lJX[ ;F\\E?I]\\ tIFZ[ T[ N[XGF\\ NX"G SZJF DF8[ SF\\> SFZ6 HM>T]\\ CT] H[ CT]\\ EFZTDF\\\\ J[5FZ SZJMP SM,SFTF A\\NZ[ HIFZ[ T[VM ,\\UFZ[ K[ tIFZ[ SNFR T[DG[ BAZ G CTL S[ ;MG[ SL RLl0IF V[8,[ EFZTDFTF S[8,L ;D'wW K[m SC[JFI K[ S[ V[ ;DIDF\\ EFZTDF\\ SM. H lEBFZL G CTM V[8,[ S[ _@ UZLAL V[ 56 DF+ #__ JQF" 5C[,F VG[ VFH[ Z&@YL JW] ,MSM UZLAL C[9/ K[P sZ__!GL J:TL U6TZL D]HAPf

VF8 VF8,L ;D'lwW H[FIF AFN V\\U[|HF[GL NFGT AU0L VG[ VF56F 5Z XF;G SZJFGL .rKF Y.P 5Z\\T] S. ZLT[m .lTCF; VF JFT GM\\W[ K[ S[ .\\u,[g0GL ;\\;NDF\\ HIFZ[ VF D]NF[ p9IF[ tIFZ[ VFW]lGS lxF1F6GF l5TF D[SF[,[V[ ;}RG SI]"\\ S[ EFZTGL lX1FF5|6F,LDF\\ ,]6F[ ,UF0JFYL VF56[ T[GF[ SAHF[ ,. XSX]\\\\P VG[ 5KL VF56[ HF6LV[ KLV[PPPPPPPPPP

VF56M NZ[S 5|SFZGM lJSF;V[ VF56L lX1F6 5wWlTG[ H VFEFZL CTM[P VF JFTGL U/F0}A BFTZL V\\U|HMG[ Y> UI[,L V[8,[ VD]S VOJF O[,FJL H[D S[ VF56L lX1F6 5|6F,L WFlD"S CTL JF:TlJS G CTLPVF56]\\ lX1F6 DF+ VG[ DF+ prR S]/ ;]WL l;lDT CT]\\ VG[ VF56F lX1F6DF\\ Ul6T VG[ lJ7FG H[JF lJQFIM H G CTF AM,MP

V\\U|HMGF\\ SZ[,F ;J["GF\\ S[8,FS 5lZ6FDM K[ H[ ;}RJ[ K[ VF56[ SIF CTF V[ JBT[P V[S,F A\\UF/DF\\ ,FBM lJnFM,IM CTF TM NZ[S UFDMDF\\ V[S TM XF/F CTL H VG[ VF H ;DI[ lA|8GDF\\ DF+ $___ lJnF,IM CTFP ;FDFgI JUM"G[ DF+ ZlJJFZ[ AF>A, JFRTF XLBJFT]\\ VG[ !(5! ;]WL Ul6TG[ TM :YFG H G CT]\\ VeIF;DF\\P

HIFZ[ EFZTE}lD V[8,[ V[ WZTL HIF\\ N]lGIFGF[ 5|YD U\\|Y kuJ[N ,BFI[FPN]lGIFDF\\ VFH[I H[G[F D]SFA,F[ GYL V[JF ;FlCtI[F ZRFIFPH[DF\\ J[NF[ 4p5lGQFNF[4EFQIF[4VFZ^ISF[ 4ZFDFI6 VG[ DCFEFZT H[JF DCFSFjIF[ TYF zLDNeFUJNULTFGF[ ;DFJ[X YFI K[P VF U|\\YF[ VFH[ 56 DFGJ DF+G[ 5|[Z6F 5}ZL 5F0JF ;1FD K[P AWL EFQFFGL HGGL V[JL ;\\:S'T EFQFF 56 VF56L H N[G K[P

VF56F lX1F6GF 5FIF V[8,F DHA}T CTF S[ H[GF J0[ VF56[ HUTU]Z]G]\\ :YFgF NL5FjI]\\P VF56L lX1F6jIJ:YF 4VFzD5|6F,L H[ XLBJFGL z[Q9 5wWlT K[ T[GF[ VFlJQSFZ VF56F klQFD]lGVF[V[ SZ[,F[P

JF

VF56F lX1F6GM VY" V[8,[ WD"4VY"4SFD VG[ DM1F ZCI]\\ K[ HIFZ[ VtIFZ[ WD"GL jIFbIF H GYL XLBJFTL TM SFDGF\\ GFD[ VFKS,F> JT[" K[P SFD N[J K[ NFGJ GCL V[ IFN ZC[PVtIFZG]\\ lX1FF DF+ TDG[ VY" XLBJ[ K[PE6M U6M VG[ SDFVM CF XLBXM GCL TM RF,X[ DFZ[ TM DFS" HM>V[ KLV[ VFGFYL DM8M DHFS X]\\ U6JMm VF56]\\ wI[I V[8,[ 5[,L # >l0I8GF\\ lO GMSZL GCL N[UF VF{Z GMSZL GCL CMUL TM SM> AF5 V5GL A[8L GCL N[UFc

pTD lX1F6jIJ:YFG[ ,LW[ VFI"E8 4EF:SZFRFI" H[JF Ul6T74rFZS4;]z]T H[JF VFI]J"[NGF lGQ6FT4RF6SI H[JF ZFHGLlT74EJE}lT SFl,NF;4ET}"ClZ4DF3 H[JF pTD SF[l8GF\\ ;FlCtISFZF[GL E[8 D/LP VtIFZGF\\ S[8,FI VFW]lGS ;\\XMWG DF8[ VF H ,MSMGF\\ U|\\YGL DNN ,[JFI K[[P V[J] 56 SC[JFI K[ S[ V6] lJ:OM8 SZGFZ 5|YD J{7FlGS ZMAM8 VM5GC[ZV[ 5C[,F ;\\:S'T XLbI]\\ CT]\\ VG[ T[GL DNNYL EUJT ULTFGM VeIF; SZ[,M VG[ ;O/ lJ:OM8 T[VMV[ SC[,]\\ VF VFW]lGS I]UGM 5[,M V6] lJ:OM8 K[ 5'yJL 5Z ;F{YL 5C[,M GCLP

DCFG lX1F6jIJ:yFF H N]lGIFG[ GUZ ;\\:S'lTYL 5lZlRT SZFJ[, ,F[Y,vJ,eFL z[Q9 pNFCZ6F[ K[ H[6[ N]lGIFG[ XLBjI\\] S. ZLT HLJFIP5|[D4NIF4SZ]6F J0[ T[VF[G[ pTD DFGJL AGFJTF\\ 56 VFJ0TF\\ V,AT V[ JBT[ 56 N]IF["wFG4ZFJ6 H[JF N[[{tIF[ TF[ CTF H 56 V[ ,MSM 56 7FGL H CTF DF+ VlEDFGM lXSFZ AG[,F VG[ C\\D[XF ;FZF jIlSTG]\\ D}

VF56[ lxF1F6jIJ:YF E}HG[Z SM,[HGM lJnFYL" DF+ S\\5GLDF\\ ;FZF %,[;D[g8GL ZFC HMTM ZCL HFI H T[ 5MT[ HMA AGFJL XS[ V[ DF8[ SM> HFTGL VFJ0T GYL CMTL T[YL S\\>S GJ] ACFZ GYL VFJT]\\P

VFH[ 36F N[XMV[ VF56L lX1F6jIJ:yFFGF V\\XM V5GFjIF K[ VG[ z[Q9 5|UlT SZL K[PVFH[ !Z5 SZM0GL J:TL WZFJGFZ EFZT VM,ld5SDF\\ !_ H[8,F UM<0D[0, 56 V[S H JBTDF\\ HLTL XSI]\\ GYLPUM<0D[0, TM N}ZGL JFT K[45Z\\T] S], D[0<;GL ;\\bIF 56 V[S H VM,ld5SDF\\ !_G[ 5FZ SZL XSL GYLP VFH[ 56 VF56L 36L 8LDM DF+ SJM,LOFI TM 56 VF56[ V[S J[\\T p\\RF CF,LI[ KLV[P VFG[ ,LW[ lS|S[8 l;JFIGL ZDTF[DF\\ VF56[ CHL AC]\\ GYL pSF?I]\\P

5M[[[[[{ZFl6S SF/DF\\ lX1F6 V[ HLJG ,1FL CT]\\4 WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1F ;}RJGFZ]\\ CT]\\P!_ JQF"G]\\ AF/S lX1F6 D[/JJF DF8[ IMuI U6FT]\\ V[8,[ S[ tIF\\ ;]WL AF/S ;\\5}6" VFhFN VG[ VF VFhFNL AF/SGL Z]lR HF6JF DNN~5 YTL HIFZ[ VFH[ # JQF"""G]\\ AF/S A[U p\\RSL cG;"ZLcHFI K[P VF T[ S[JL Al,CFZL!

!_ JQF"G]\\ AF/S VFzD 5wWlTDF\\ NFB, YFI V[8,[ ;\\5}6" A|CDRFZL EUJF WFZ6 SZJFGF 4 lXBF ZFBJFGL 4 VFUFDL !5 JQF"DF\\ V[G[ l5|I lJWFDF\\ lG5}6 AGFJFGM VG[ ;FYM;FY XFZLlZS TYF DFGl;S lJSF; 5Z wIFG V5FT]\\PDCFEFZTDF\\ VF56[ HM.V[ KLV[ S[ 8=M6FRFI[" VH]"GG[ AF6lJWF4ELDG[ UNFI]wW VgF[ ;CN[JG[ V`JlJWF XLBJL K[ H[ 5]ZFJM VF5[ K[ S[ SM. 56 jIlSTG[ UDTF 1F[+DF\\ VFU/ JWFZJFYL H z[Q9 AGFJL XSFI K[P

VFHGF I]UDF\\ 5FKF 50LV[ TM N]lGIFGL V[JL SM. 56 jIlST ,. ,M H[G[ VF56[ 5lZJT"G VF%I]\\ K[ V[ 56 V[S H 1F[+DF\\ VFU/ CTL H[D S[ ZFDFG]HD Ul6T l;JFIGF VgI 1F[+MDF\\ X]gI 4 VF

VF56L ;]\\NZ VG[ ;\\5}6" lX1FF jIJ:yFF J0[ VF56M N[X HUTU]Z] CTM V[ JFT N]lGIF 56 :JLSFZ[ K[ 56 CJ[ SIF\\ ZCL UIF V[ N]lGIF HMI K[ V[8,[ lG6"I VF56M K[P EFZTG[ UZLAL TZO WS[,GFZL V\\U[|H jIJ:YF V5GFJL S[ klQFSF/ TZO 5FKF OZJ]\\]P