વડનગરથી વડાપ્રધાન Poojan N Jani Preet (RJ) દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શેયર કરો

વડનગરથી વડાપ્રધાન

J0GUZ YL J0F5|WFG

ccRF ,M RF4 UZDF UZD K[cc EF.YL ccC]\\ GZ[gN= NFDMNZNF; DMNL >`JZGF\\ X5Y ,p K]\\cc V[S H jIlSTGF\\ HLJG ;FY[ HM0FI[,F VF A[ JFSI ATFJ[ K[ ;O/TFGL RZD;LDF\\ NXF"J[ K[ VG[ 'Sky is the limit' RlZTFY" SZ[ K[P ;FDFgI RFGL ,FZL 5Z U]HZFG R,FJTF\\ 5lZJFZGM NLSZM N]lGIFGL ;F{YL DM8L ,MSXFCLGM TFZ6CFZ AG[ K[ V[ ;\\S<5 XlST4 lJRFZXL, DUH VG[ IMUGM SDF, K[P

GZ[GN= DMNL V[8,[ V[S V[J]\\ jIlSTtJ S[ H[GL AM,JFGL K8F4XF;GG]\\ S]G[C VG[ lJZMWLVMG[ RFZM BFG[ lRT SZJFGL K8F VF l+J[6L ;\\UD V[8,[ GDMP CF VF56F DMNLHLP

U]HZFTGF\\ J0GUZ H[JF GFGF\\ XC[ZDF\\ HgD[,F DMNLHL T[DGF\\ DFTFvl5TFGF\\ VG[S ;\\TFG 5{SL V[S CTFPDFTF CLZFAF. VG[ l5TF NFDMNZNF;G]\\ VGDM, ZtG V[JF DMNLHL E6JFGL ;FY[ JF\\RJFGF VG[ TZJFGF EFZ[ XMBLG CTF\\P XF/FGF\\ O|L ;DIDF\\ T[VM l5TFGL DNN 56 SZTF\\ VF NZlDIFG T[VMGL D],FSFT VgI lCgNL EFQFL ZFHIMGF\\ ,MSMYL YTF\\ T[DGL lC\\NL AM,JFGM ,ISM 56 ;]WZL UIMP

DF+ !) JQF"GL I]JFG JI[ EUJFGGL XMWDF\\ GLS/L 50IF CTF VG[ lCDF,IG[ 5MTFG]\\ VFzI:YFG AGFJ[,]P VF IF+F NZlDIFG VG[S T5:JLVMGF\\ ;\\5S"DF\\ VFJ[,F H[YL V[DGL VFwIFltDS J'lT 5|A/ AGL CTLP GFGL JI[YL H 5lZJ|FHS AG[,F\\ DMNLHLV[ VFH lNJ; ;]WL 3ZDF\\ SFIDL 5U GYL D}SIMPVFJ]\\ N- DGMA/ WZFJTL jIlST H VF8,F p\\RF 5NGL UlZDF\\ XMEFJL XS[P

VFZPV[;PV[;GF\\ :J\\ID;[JS TZLS[ T[VMV[ GFG56YL ,MSMGL ;D1F pEF ZC[JFGM VG]EJ D?IMP H[P5LP R/J/ NZlDIFG ;lS|I ZCIF\\ VG[ EFPHP5FPGF\\ SFI"SZ AgIF\\P pTZFB\\04ClZIF6F H[JF\\ ZFHIM S[ HIF\\ 51FGM 5|EFJ HM.V[ V[8,M G CTM tIF\\ 5MTFGL ;[JFVM VF5LP

SFI"SZ TZLS[ HM0IF AFN 5MTGF\\ SFI"YL ;TT VFU/ JWTF ZCIF\\ VG[ U]HZFTGF\\ D]bID\\+L TZLS[GL HJFANFZL ;M\\5F.P VF !$ JQF"GM SFI"SF/DF\\ U]HZFT[ B}A D[/jI]\\P JLH/L45F6L 1F[+[ :JFJ,\\AL AGJF TZO VU|[;Z AgI]\\P JCLJ8L 5FZNX"STF ,FJJF\\ U]HZFTG[ .v:8[8 AGFJJF\\ Sl8AwW AgIF\\ H[YL I]JFGMG[ 56 ZMHUFZ D?IM VFJF VG[S SFI"YL N[XG[ lJSF;GL ZFHSFZ6 5Z pEM SZL NLWMP

DMNLHL S0S lX:TGF\\ B}A VFU|CL4 ;DI 5F,GGF\\ R]:T VFU|CL ZCIF\\ K[ VG[ V[8,[ ;ZSFZL SR[ZLGF\\ JCLJ8DF\\ AN,FJ 56 VFjIM K[P;]XF;G SMG[ SC[JFIV[ ATFjI]\\ K[P VMnMULS HUTG[ 56 5}ZTM VJSFX VF5L lJSF;GL p0FG EZFJLP

VF AWFGL ;FY[ ;FY[ AM,JFGL K8FV[ T[DG[ ZFQ8=LI D\\R 5Z pEF SZL NLWF4VG[ Z_!$GL ,MS;EFGL R}\\86LDF\\ TM DMNL D[HLS V[JM RF

U]HZFTGF\\ lJHIGL C[l8=S AFN HIFZ[ EFlJ J0F5|WFG TZLS[ N[X HMJF ,FuIM tIFZ[ 51FGM VF\\TlZS V;\\TMQF 56 p0LG[ VF\\B[ VFjIM 56 T[DGL D]t;NULZLYL ;F{ ;FZF\\vJFGF\\ Y. UIFP 5MTFGL NZ[S ;EFDF\\ lJZMWL 5Z 5|CFZ SZTF\\ DMNLHL I]JFGMG[ 5|[Z6F\\ VF5[ V[JF\\ lJJ[SFG\\N4VXMS4UF\\WLHL4;ZNFZG[ 56 IFN SZL ,[TF CMI K[PI]JF XlST J0[ N[XG[ VFU/ JWFZJL V[ JFT ;TT S[gN=DF\\ ZFBL K[P

5}J" ZFQ8=5lT 0MPS,FD[ V[S JBT SC[,]\\ S[ ZFHIM lJSF;GL :5"WF SZ[ VF JFTG[ U]HZFTDF\\ ,FU]\\ 5F0L VG[ CJ[ N[XDF\\ 56 ,FU]\\ 5F0L ZCIF\\ K[PJ0F5|WFG 5N 5Z VF~- Y. T[VM 5|WFG ;[JS K[ VF ;\\N[X N[XG[ VF5IM K[P

X5Y U|C6 ;DFZMCDF\\ XFS" N[XG[ VFD\\l+T SZL 5l`JDGF\\ N[XMG[ 5MTFGL >rKFXlST NXF"JLP T[DGF\\ lJN[X 5|JF;MGF\\ C[T] l;wW YTF\\ N[BF. ZCIF\\ K[P :JrK EFZT VlEIFG J0[ N[XG[ :JrK SZJFGF\\ ;\\S<5 T[DGF\\ lJRFZXL, DUHG]\\ H O/ K[ 56 VF lDXG 5}6" SZJF VF56M ;CSFZ H~ZL K[P l0H8, VG[ D[S.G >lg0IF I]JFGM DF8[ B}A DCtJ5}6" K[P

;\\I]ST ZFQ8=DF\\ VF\\TZZFQ8=LI IMU lNGGM BZ0M V{lTCF;LS AC]DlTYL 5;FZ YIM H[GL GM[W ,[JF.P HG WG IMHGF\\4 JLDF\\ IMHGF\\4U[; ;A;L0L H[JL IMHGF\\YL UZLA VG[ DwID JU"G[ ,FE YIM K[PlX1FS lNG 5Z AF/S AGL T[DGF\\ 5|`GMG]\\ ;DFWFG SZ[ K[PA],[8 8=[G VG[ :DF8" ;L8L H[JL ,F\\AF UF/FGL IMHGF\\ J0[ lJS;LT EFZTGF\\ :J5GG[ GSSZ :J~5 VF5JF DMNL ;ZSFZ Sl8AwW K[P

T[DGF\\ HgDlNG 5|;\\U[ V[8,L H 5|FY"GF\\ K[ S[ .`JZ T[DG[ JW]G[ JW] XlST VF5[ H[YL N[XGM lJSF; JW] 5|F6JFG AG[P

SM. SlJV[ DMNLHL DF8[ B}A ;]\\NZ SCI] K[ S[

ccN[X VFhFNLGF\\ DFU[" RF

VG[ N[XG[ UF\\WLHL D?IF

N[X VB\\l0TTFGF\\ DFU[" RF

VG[ N[XG[ ;ZNFZ D?IF

N[X lJSF;GF\\ DFU[[" RF

VG[ N[XG[ DMNL D?IFcc