ખૂબસૂરત સ્ત્રી અને ગતિ Naishadh Purani દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
 • ભીતરમન - 1

  એક સુંદર આલીશાન હવેલીના સુંદર બગીચામાં એક સરસ સાગના લાકડામાં...

 • મારા અનુભવો - ભાગ 3

  ધારાવાહિક:- મારા અનુભવો ભાગ:- 3 શિર્ષક:- અતિથિ દેવો ભવ લેખક:...

 • ચુની

  "અરે, હાભળો સો?" "શ્યો મરી જ્યાં?" રસોડામાંથી ડોકિયું કરીને...

 • આત્મા નો પ્રેમ️ - 8

  નિયતિએ કહ્યું કે તું તો ભારે ડરપોક હેતુ આવી રીતે ડરી ડરીને આ...

 • નિસ્વાર્થ પ્રેમ

  તારો ને મારો એ નિસ્વાર્થ પ્રેમ ની ભાવનાયાદ આવે છે મને હરેક પ...

શ્રેણી
શેયર કરો

ખૂબસૂરત સ્ત્રી અને ગતિ

Fqcmwh< Mºte ylu dr<

નૈષધ પુરાણી

Naishadh Purani

nnaishadh@gmail.com

Nnuhle yuf Jujltul fuVu cufhebtk nwk yuf fuÃgwaeltu rjxj Mx[tukd ftuVeltu ytuzoh ytvelu ftd¤ ylu vul FwÕjt htFelu cuXtu nbtd &tuzwk c^ suJwk rcnuJ fh

vK òuRyu whJtò

c^k r>btd FwjJt btkzâw. “Fwcmwh< Mºte >huf ÂM&hhuf dÕmo yt jdCd c{ñJt¾â suJt Vufx lu chtch mbS awfe Au.mbg,mbts,mbsK ylu MJCtJltu c>jtJ f>ta ytslt Atufhtytu fhdelt yuf Ctd huf vwÁ»tle sub nJu tub >tub mtÌtce ylu >btb>th mV¤tuhe òg Au ßgtk vdCh

..... ylu btfuo®xd dlu vK Ftm he<&e vuN fhJe vzu Au .vtuuJwk vzu Au.ymt^thK CKhhuflu ytvKe ytmvtm "^wbhtJwk vzu t&e xale Mbtxolumlu Mbtxo xabtk VuhJe ta.. vK jtta nJu mtmwytu ta btºt Árvgt vtzth vrðl vK l&e òuRfhtlu vrðlbtk bt Ntu^Je Au vK Jnwlu vut fhe hne Au yufjt yuxju MJ mt&u MJbtl mt&u , MJCtJ mt&u, MJtJjkcl mt&u, MJgk rmÎ^ &Rlu, MJta MJsl mt&u..

ylu mV¤eltu, mnsdeltu , mnlNejta mkck^tultu vK.

btht ftd¤ ylu vul ylu ytkd¤eltk xuhJtk vuje huz ÂMxjuxtuÍJt¤e Atufhele htnu yûthtultk bhtuz>th J¤tkftu vh Fwc ytd¤ atje lefégt nhJtò Nof ’ >hJtòle ythvth Whuf ÂM&h

નૈષધ પુરાણી

Naishadh Purani

nnaishadh@gmail.com