કાળુજી મફાજી રાજપુત લિખિત નવલકથા રુદરીયો બ્રાહ્મણ અને રુદ્રમાળ

Episodes

રુદરીયો બ્રાહ્મણ અને રુદ્રમાળ દ્વારા કાળુજી મફાજી રાજપુત in Gujarati Novels
આ વાત દસમી સદીની છે રુદ્રમાળ ની સ્થાપના ની પૌરાણિક કથા જે નું મુહૂર્ત રુદરીયા બ્રાહ્મણે આપ્યું વાર્તાની અંત સુધી વાંચજો...