જીવનનું સત્ય આત્મ જ્ઞાન ..જીવન અને જીવનનું કલ્યાણ. Hemant Pandya દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

જીવનનું સત્ય આત્મ જ્ઞાન ..જીવન અને જીવનનું કલ્યાણ.

Hemant Pandya દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

એક સત્ય આજે તમને કહેવું છે...પુરાવા સાથે...જે ને ખોટો પાડવાની કોઈની તાકાત નથી..કારણ કે આજ સત્ય છે...ॐ જ સત્ય છે.......ૐ એટલે શીવ .....જે જીવ રૂપે આપણા સ્થુળ શરીરને ધારણ કરે છે....અકાર એટલે આપણો દેહ શરીર ...બે હાથ બે પણ ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો