×

માતૃભારતી પર નવલકથા રેડલાઇટને વધુ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. અને વાચકોએ આખી નવલકથા એકસાથે માગવાની શરૂ કરી છે. ગામડામાંથી શહેરની કોલેજમાં ભણવા આવેલી અર્પિતાને ટ્રસ્ટી રાજીબહેન શરીર વેચવાના ધંધામાં કેવી રીતે ફસાવે છે અને અર્પિતા પછીથી પોતાના જીવનને બરબાદ કરનાર રાજીબહેન સામે કેવી રીતે એક પછ

  • (278)
  • 1.3k
  • (354)
  • 1.5k
  • (387)
  • 1.7k
  • (424)
  • 1.7k
  • (422)
  • 1.8k
  • (421)
  • 1.8k
  • (389)
  • 2k
  • (331)
  • 2.1k
  • (325)
  • 2.1k
  • (272)
  • 1.7k
-