કાળુજી મફાજી રાજપુત લિખિત નવલકથા ધાખા ના ગઢ નો ઈતિહાસ

ધાખા ના ગઢ નો ઈતિહાસ દ્વારા કાળુજી મફાજી રાજપુત in Gujarati Novels
ધાનેરા તાલુકામાં વસેલું એક નાનું એવું ગામડું તેનું નામ ધાખા ગામનું નામ ધાખા કંઈક આવી રીતે પડ્યું પહેલાના સમયમાં આ ગામમાં...