કાળુજી મફાજી રાજપુત લિખિત નવલકથા સૌરાષ્ટ્રનો અમર ઇતિહાસ

Episodes

સૌરાષ્ટ્રનો અમર ઇતિહાસ દ્વારા કાળુજી મફાજી રાજપુત in Gujarati Novels
નાથો ભાભો મોઢવાડિયા સૌરાષ્ટ્ર નો અમર ઇતિહાસ ભાગ 1સમી સાંજરે, ગોધૂલીને સમયે, વાજોવાજ પોતાના ગોધલા હાંકતો એક ગાડાખેડુ બરડ...
સૌરાષ્ટ્રનો અમર ઇતિહાસ દ્વારા કાળુજી મફાજી રાજપુત in Gujarati Novels
કટારી નુ કીર્તન રાજકોટની રાજગાદી ઉપર મસ્તાના રાજા મેરામણજી રાજ કરે. એની જીભે અને લેખણે જાણે સરસ્વતી હાજરા હજૂર છે. કાવ્ય...
સૌરાષ્ટ્રનો અમર ઇતિહાસ દ્વારા કાળુજી મફાજી રાજપુત in Gujarati Novels
બાયલા ધણીની ઘરનાર સમી શોકભરી સાંજ નમતી હતી. આવતા જન્મની આશા જેવો કોઇ કોઇ તારલો તબકતો હતો. અંધારિયાના દિવસો હતા.એવી નમતી...
સૌરાષ્ટ્રનો અમર ઇતિહાસ દ્વારા કાળુજી મફાજી રાજપુત in Gujarati Novels
મોટું ભળકડું હતું. હબસીના મોઢા જેવું અંધારું હતું.ક્યાંઇક ક્યાંઇક વીજળીના સળાવા થતા હતા. તેમાં ભાદરનું ડહોળું પાણે કોઇ જ...
સૌરાષ્ટ્રનો અમર ઇતિહાસ દ્વારા કાળુજી મફાજી રાજપુત in Gujarati Novels
કામળીનો કોલ" આ ગામનું નામ શું ભાઈ?”“નાગડચાળું. કયાં રે'વાં ?”“રે'વું તો મારવાડમાં. હિંગળાજની જાત્રાએ નીકળેલ છું,...